Miljönytt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sveriges Kommuner och Landsting ger ut detta nyhetsbrev några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor. Information finns även på www.skl.se/miljo.
Hör gärna av er om frågor som vi bör bevaka och driva.

Glad vår!

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 7863, ann-sofie.eriksson@skl.se
 
 
Energi och klimat
 
Nya energikrav i BBR på Boverksremiss till 11 maj
 
I Boverkets förslag skärps energikraven 2020 för både större småhus, flerbostadshus och lokaler. Boverket föreslår också nya primärenergifaktorer (PEF). Relationen mellan el och fjärrvärme blir där knappt 1,95. Det är fortfarande betydligt lägre än genomsnittlig COP/SPF för bergvärme och frånluftsvärmepumpar som tar en andel av värmebehovet i kombination med fjärrvärme.

SKL kommer att svara på remissen och har tidigare framfört att det blir alltmer problematiskt i takt med att byggreglerna skärps om de har en snedstyrning som favoriserar värmepumpar framför fjärrvärme. Det går också på tvärs mot ställningstaganden i t.ex. Energikommissionen. SKL efterlyser teknikneutrala regler, vilket kan åstadkommas med andra viktningsfaktorer eller genom att ställa krav på använd energi (nettoenergi) eller låga värmeförluster.

Remiss: Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6)

SKL:s yttrande 2015 i liknande remiss om NNE-byggnader

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se
 
Uppföljning av beräknad energiprestanda under bygglovsprocessen 
 
SKL har med hjälp av Sveby tagit fram ett förslag till formulär för att följa upp beräknad energiprestanda under bygglovsprocessen, till stöd för både kommuner och byggherrar.
Förslaget är på en informell remissrunda och en uppföljande workshop på SKL planeras 2 maj, med tonvikt på synpunkter från entreprenörer och konsulter.

Förslag till formulär

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se
 
Boverket föreslår klimatdeklaration av byggnader
 
Boverket föreslår i sin delrapport att regler införs med krav på klimatdeklarationer av byggnader. Det gäller vid uppförande av byggnader och i första steget för flerbostadshus och lokalbyggnader. Klimatdeklarationerna ska följa indelningen i en byggnads livscykel och de obligatoriska delarna avser produktionsskedet.

Boverkets rapport 2018:1

Kontakt: Saija Thacker, saija.thacker@skl.se
 
 
EU
 
Förslag till omarbetning av rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten
 
EU-kommissionen har lämnat ett förslag på revidering av dricksvattendirektivet. Livsmedelsverket har haft i uppdrag att samla in synpunkter på förslagen i Sverige inför förhandlingarna som pågår. SKL har lämnat ett yttrande över EU-kommissionens reviderade dricksvattendirektiv. Det nya direktivet tar många viktiga steg, men det saknas utrymme för medlemsstaterna att själva få bestämma över hur kvaliteten på dricksvatten ska regleras.

Läs mer här

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi
 
EU-kommissionen publicerade i januari i år en plaststrategi som ett led i det cirkulära paketet. I strategin anges bl.a. en ambition om att framtidens plaster ska framställas av förnybart material och att plasters produktion och konstruktion ska leda till bättre återvinning. Aktörerna uppmanas till frivilliga åtaganden för att skapa en mer hållbar plastanvändning. Däremot saknas uttalanden om förbud. I strategin anges dock att alternativ för att minska utsläpp från däck, textilier och färg kan övervägas för mikroplaster.

SKL har deltagit i diskussioner med bl.a. CEMR och fortsätter att bevaka plaststrategin och kommande lagstiftningsförändringar. SKL ser en viss risk för att plastfrågan kan komma att regleras nedströms, genom krav på t.ex. mikroplastfilter i reningsanläggningar, trots att ansvaret i första hand är producenternas.

Kontakt: Fredrik Bäck, tfn 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se
 
 
Hållbarhet
 
Bidrag för grönare städer
 
Nu finns ett nytt statligt bidrag för grönare städer. Bidraget kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark, parker, planteringar, stränder, våtmarker och dagvattenanläggningar.

Boverket håller på att ta fram en e-tjänst för ansökan, som kommer att öppnas i början av april.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Agenda 2030-delegationens delredovisning 1 mars 2018
 
Delegationen har lämnat sin delredovisning till regeringen. Delegationen har utrett relationen mellan Agenda 2030 och befintliga riksdagsbundna mål. Delegationen lyfter också behovet av en samlad nationell målbild.
 
Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Upphandlingsmyndigheten har svarat på SKL:s hemställan
 
SKL har i en hemställan före årsskiftet lyft fram att Upphandlingsmyndighetens miljö- och hållbarhetskriterier i många fall måste uppdateras och att det behövs fler möjligheter att ställa mer ambitiösa krav.

Upphandlingsmyndigheten har nu svarat att de avser att ta fram och prioritera nya och uppdaterade krav i en treårscykel. De kriterier som finns på myndighetens webbsida anses fortfarande vara aktuella även om de är av äldre datum. Detta ska markeras tydligare.

SKL:s hemställan

UHM:s svar

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se eller Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se
 
 
Livsmedel
 
Livsmedelsnätverk
 
Från SKL:s sida har vi funderat på hur vi ska få med fler kommuner, såväl stora som små, i utvecklingen av den kommunala livsmedelskontrollen. En idé vi har är att skapa ett större Livsmedelsnätverk (arbetsnamn ”Stor-LSS”) med 40-50 medverkande kommuner (en stor och en mindre kommun per län) som ett första steg mot en bättre samverkan. Kontakt har tagits med länens residensstäder för att få tips om lämpliga mindre kommuner att bjuda in till nätverket. Ambitionen är att bilda nätverket före sommaren.

Idédokument kommunal samverkan

Kontakt: Thomas Forsberg, tfn 08-452 78 82, thomas.forsberg@skl.se
 
 
Taxefrågor
 
Nya taxemodellen inom miljöbalkens område tar form – ute före sommaren
 
Nya modellen heter Behovsstyrd taxemodell inom miljöbalkens område. Utvecklingsarbetet har pågått i olika steg under ca tre års tid och det är med stor glädje som SKL före sommaren 2018 introducerar principer, vägledning och taxeunderlag på vår hemsida.

Tove, som kommer att vara föräldraledig från slutet av april och året ut, vill tillsammans med Michael tacka för alla inspel och det stora intresse som ni kommuner, över hela landet, har visat för detta utvecklingsprojekt!

Snart börjar den spännande delen för er som vill, att testa och lära er mer om den nya modellen… Boka den 1 juni i almanackan! Då hålls en heldagskonferens om nya taxemodellen.
Se mer under ”Konferenser och seminarier”.

Kontakt: Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 79 25, tove.gothner@skl.se och Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
 
SKL:s vägledning i arbetet med behovsutredningar
 
 
SKL har i januari 2018 färdigställt en skrift om hur man kan arbeta med behovsutredningar och hur man kan bedöma tillsynsbehovet inom miljötillsynen och livsmedelskontrollen.

Den nya behovsstyrda taxemodellen bygger på principerna i denna skrift. Skriften har skickats ut till alla miljönämndsordförande.

Skriften kan beställas här

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
 
 
Tillsyn
 
Naturvårdsverkets remiss om allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller
 
Naturvårdsverket har noterat ett stort engagemang i frågorna och en stor spridning i remissinstansernas inställning. Efter bered-ning har Naturvårdsverket kommit fram till att ge vägledning i frågan i annan form än genom allmänna råd. Riktvärden för flygtrafikbuller är ett område där Naturvårdsverket bedömer att det finns ett stort värde i att samlat och utförligt redogöra för vad verket anser bör gälla. Allmänna råd ger inte den möjligheten. Naturvårdsverket kommer därför att utveckla formen för sin vägledning så att det tydligare framgår vilket underlag och vilka skäl verket har för sina bedömningar.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden,
tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
Nationellt tillsynsprojekt om växtskyddsmedel på golfbanor
 
Tillsyn av växtskyddsmedel på golfbanor är ett område där tillsynsmyndigheterna ser ett stort behov av vägledning. Därför genomför Naturvårdsverket tillsammans med Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen ett nationellt tillsynsprojekt om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor. Preliminärt genomförs uppstartsdagar i augusti 2018 med presentation av projektet, regler och vägledningsmaterial samt utrymme för frågor och diskussion. De operativa tillsynsmyndig-heterna genomför tillsynen och rapporterar in resultaten via webbforumet Effektiv Näring under perioden augusti-november 2018.

Kontakt: Thomas Forsberg, tfn 08-452 78 82, thomas.forsberg@skl.se
 
 
Övrigt
 
Digitalisera för miljön
 
Centre for Sustainable Communications på KTH har tagit fram en guide för miljöstrategisk digitalisering, ”Digitalisera för miljön”. Guiden riktar sig till er som jobbar inom kommun eller landsting och som behöver konkreta tips på hur ni kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att lösa miljöproblem.

Mer info finns här
 
Kontakt: Thomas Forsberg, tfn 08-452 78 82, thomas.forsberg@skl.se
 
 
Konferenser och seminarier
 

Workshop om uppföljning av beräknad energiprestanda under bygglovsprocessen 2 maj på SKL

SKL har med hjälp av Sveby tagit fram ett förslag till formulär för att följa upp beräknad energiprestanda under bygglovsprocessen, till stöd för både kommuner och byggherrar. Förslaget är på en informell remissrunda och en uppföljande workshop med tonvikt på synpunkter från entreprenörer och konsulter kommer att hållas på SKL den 2 maj.

Läs mer och anmäl dig här

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se


Miljömålsdagar i Uppsala 14-15 maj

Tillsammans med länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun, Region Uppsala, Naturvårdsverket och RUS arrangerar Sveriges Kommuner och Landsting miljömålsdagar i Uppsala.
 
Läs mer och anmäl dig här

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se


Konferens om nya behovsstyrda taxemodellen 1 juni

Välkommen till en introduktionsdag om SKL:s nya taxemodell, Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Vilka är fördelarna? Vilka förändringar sker? Hur ska modellen användas? Konferensen som hålls i Stockholm kommer även att webbsändas.

Läs mer och anmäl dig här. Sista anmälningsdag är 17 maj.

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
 

Klimatsmart och hållbar upphandling – 22 augusti och 12 november i Stockholm

Upphandling är en strategisk ledningsfråga för kommunen. På konferensen tar vi upp hur kommunerna kan ta del av aktuella ramavtal och upphandlingsstöd hos SKL Kommentus, stöd från Upphandlingsmyndigheten samt erfarenheter från andra kommuner. Det är även möjligt att vara med på webben.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se eller Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se
 

Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling – 3 september i Stockholm

Syftet med konferensen, som arrangeras i samarbete med Tankesmedjan Movium vid SLU, är att sprida kunskap om hur man kan arbeta strategiskt med grönska i den urbana miljön och för en hållbar stadsutveckling. Väl fungerande städer är fulla av liv. Hur kan vi integrera detta synsätt tidigt i planeringen? Hur ser de praktiska verktygen ut?.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se eller Eva Hägglund, tfn 08 452 78 67, eva.hagglund@skl.se
 

Nätverksmöte för kommunala miljöstrateger på SKL 6-7 september

SKL anordnar ett årligt möte för miljöstrateger i SKL:s lokaler, från torsdag lunch till fredag lunch. Temat omfattar även i år Agenda 2030, miljösmart och hållbar upphandling samt deltagarnas egna frågor.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se eller Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se


Heldagskonferens om konstgräsplaner – preliminärt i september

SKL kommer att anordna en heldagskonferens om konstgräsplaner med särskilt fokus på de utmaningar kommunerna har som anläggningsägare och tillsynsmyndighet. Målgruppen för konferensen kommer att vara tjänstepersoner på de kommunala tillsynsmyndigheterna och anläggningsansvariga tjänstepersoner men även politiker inom berörda nämnder. Mer information kommer i ett särskilt utskick.

Kontakt: Fredrik Bäck, tfn 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se
 
 
Vi som jobbar med miljöfrågor

Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 7860, kerstin.blom.bokliden@skl.se
Fredrik Bäck 08-452 7714, fredrik.back@skl.se
Thomas Forsberg, tfn 08-452 7882, thomas.forsberg@skl.se
Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skl.se
Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
Michael Öhlund, tfn 08-452 7963, michael.ohlund@skl.se