Tidsbegränsade bygglov
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Februari 2018 PBL Nano #1
Tidsbegränsade bygglov
 
9 kap. 33 a § PBL – tidsbegränsade bygglov för nybyggnad av bostäder.
 
Lektionsmål
 
Deltagaren ska få kunskap om de grundläggande skillnaderna mellan tidsbegränsade bygglov i allmänhet och tidsbegränsade bygglov för nybyggnad av bostadshus.


9 kap. 33 a § plan- och bygglagen – tidsbegränsade bygglov för nybyggnad av bostäder
I denna veckas NANO vill vi belysa skillnaderna på tidsbegränsade bygglov i allmänhet och tidsbegränsade bygglov för nybyggnad av för bostadsändamål och tillhörande åtgärder.
Den 1 maj 2017 trädde en ny bestämmelse om tidsbegränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål, 9 kap. 33 a § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, i kraft.

Redan sedan tiden före den 1 maj 2017 finns det en möjlighet att meddela tidsbegränsade bygglov för alla typer av bygglovspliktiga åtgärder. Ett sådant lov får beviljas om en åtgärd är avsedd att pågå under en begränsad tid, har en tillfällig karaktär och åtgärden ifråga uppfyller något eller några, men inte alla, förutsättningar som krävs för ett permanent bygglov.

Som bakgrund till den nya bestämmelsen (9 kap. 33 a §) uttalade regeringen i att det krävs en rad åtgärder för att möta det stora behovet av bostäder i Sverige. Regeringen föreslog därför att det i PBL förs in en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov för byggnader för bostadsändamål. Syftet med förslaget var att göra det möjligt att använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanent byggande där bostadsbehovet inte fullt ut kan tillgodoses genom ordinarie plan- och byggprocesser. (prop. 2016/17:137).

En avgörande skillnad med den nya bestämmelsen jämförd med 9 kap. 33 § PBL är att den inte innehåller något särskilt krav på att åtgärden ska avses pågå under en begränsad tid, dvs. bygglov enligt den nya paragrafen får beviljas utan prövning av om behovet av åtgärden är tillfälligt. En annan skillnad är att lov enligt den nya bestämmelsen kan ges även om samtliga förutsättningar för ett permanent lov är uppfyllda.

Eftersom regeringens utgångspunkt är att planering ska ske och att bostadsbristen på sikt ska lösas genom permanent byggande är 9 kap. 33 a § PBL tidsbegränsad. Bestämmelsen upphör att gälla den 1 maj 2023 genom lag (2017:267). 9 kap. 33 a § PBL ska dock fortsätta att gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 1 maj 2023 och för mål och ärenden som avser överklagande av sådana beslut i sådana mål och ärenden till dess att målet eller ärendet är slutligt avgjort. Bestämmelsen ska även fortsätta att gälla i fråga om förlängning av ett lov som har getts med stöd av densamma.

Läs mer på PBL Kunskapsbank

Titta även gärna på Boverkets webbseminarium!
 
 
 
Vilka är vi?
 
Det är Johan Larsson, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting samt Jonas Ledelius, länsjurist länstyrelsen Västra Götaland som står för innehållet i PBL Nano.
 
Om PBL Nano
 
PBL Nano ger dig information om Boverkets vägledning för tillämpningen av plan- och bygglagen. Varannan vecka kan du ta del av praktikertips inom lov, plan och genomförande. 
Prenumerera på PBL Nano!