Kvalitet  & resultat utgörs av en grupp medarbetare på SKL som har uppdrag att arbeta med styrning och ledningsfrågor. Syftet med nyhetsbrevet är att uppdatera dig kring vad som sker inom området, pågående och planerade utvecklingsprojekt mm.  

 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nya medarbetare
 
God fortsättning allihopa!

Vi har två nya medarbetare som arbetar i teamet kring Kvalitet & Resultat.

Hanna Lundborg är anställd för att samordna och utveckla Öppna jämförelser samt att leda arbetet med Kommunens Kvalitet i Korthet. Hanna kommer närmast från Huddinge kommun, där hon varit kvalitetschef de senaste åtta åren.
- Jag brinner för kvalitetsutveckling och helst utveckling som bottnar i en gedigen analys av resultat i verksamheten, säger Hanna och fortsätter med att lyfta fram jämförelsernas betydelse för att göra bra analyser.
 
Linda Nordberg kommer närmast från Älvsjö SDF i Stockholms stad, där hon varit samordnare för demokrati- och kvalitetsutveckling de senaste åtta åren. - Att få arbeta med att stötta kommuner i deras utvecklingsarbete gällande kvalitet och resultat ger mig energi, säger Linda och lyfter analysen av resultat och fokusen på medborgaren som mottagare, som två särskilt viktiga komponenter att fokusera på.
 
Övriga i teamet är Leif Eldås, Christine Feuk, Gunnar Gidenstam och Märit Melbi.
KKiK - Resultatredovisning i januari
 
Politiker, direktör, chef, ekonomichef eller utvecklingsansvarig, se hit!

Den 24 januari 2018 är det återigen dags för KKiK-dagen, resultatredovisning för 2017. Utöver en presentation av resultaten från årets mätningar så kommer inspirerande kommuner framträda och vi kommer även att genomföra en övning där vi vill ha in synpunkter på hur vi kan utveckla KKiK. Ca 260 kommuner deltar i KKiK så jämförelsematerialet du får ta del av denna dag är en stor källa till kunskap.

Varmt välkomna!
Leda för resultat för kommundirektörer
 
Leda för resultat för kommundirektörer genomfördes som en pilot med 19 deltagare under 2016 och 2017. I månadsskiftet november-december kommer SKL att bjuda in till ytterligare ett program med programstart i april 2018 och avslut i december 2019. Programmet består av 4x2 dagar och genomförs i Stockholm.

Anmälan
Utbildning i Resultatstyrning - Ny omgång 2018
 
SKL har tidigare erbjudit en utbildning i Resultatstyrning till controllers, verksamhetsutvecklare eller motsvarande, med ett kommunövergripande uppdrag att arbete med styrning- och ledningsfrågor.
Under 2017 har vi inte erbjudit någon utbildning utan vi har utvecklat konceptet och har för avsikt att gå ut med ett nytt erbjudande med planerad uppstart i september 2018.
Inspirerande exempel
 
Flera kommuner använder sig av olika utmärkelser för att sprida goda exempel i den egna organisation, men också för att lyfta och synliggöra chefer och medarbetare som arbetat framgångsrikt med förbättrings arbete. Framöver kommer vi i nyhetsbrevet att presentera en del av dessa. Exempelvis vinnare eller nominerade i lokala kvalitetsutmärkelser. Så skicka gärna in bidrag till oss.

Först ut blir Sollentuna kommun som delade ut ett utvecklingspris och ett innovationspris i november 2017.
Utvecklingspriset vanns av Biblioteken i Sollentuna för integrationsprojektet #MeetSollentuna och innovationspriset gick till Runbacka skolor för sitt arbete med att skapa en digital kursplan.

Länk
Nytt projekt - Förenklad och effektivare administration
 
SKL har startat ett nätverk som ska arbeta med effektivisering och förenklingen av administration. Det förs en debatt där både forskare, experter och förtroendevalda varit kritiska till en alltmer ökad administrativ börda inom offentliga verksamhet. En utveckling som sägs hämma kostnadseffektivitet och kvalitetsutveckling.

Följande kommuner deltar i nätverket: Burlöv, Eslöv, Essunga, Kungsbacka, Ljusnarsberg, Mjölby, Sala och Sävsjö.

För mer information hör av er till
leif.eldas@skl.se eller gunnar.gidenstam@skl.se

Länk
Nytt projekt - Arbetsgivarpolitik i styrningen
 
En strategisk och framgångsrik arbetsgivarpolitik är nyckeln till en hållbar välfärd. Att integrera den med övrig styrning, som syftar till att vara kostnadseffektiv och leverera tjänster med hög kvalitet, är nödvändigt.
För att bygga kunskap kring detta kommer avdelningen för Arbetsgivarpolitik och Ekonomi och styrning, i början på 2018, genomföra ett antal intervjuer med kommuner och landsting för att synliggöra hur det kan gå till i praktiken.
 
Intervjuerna kommer att sammanställas i någon form av kunskapsmaterial för spridning under 2018.

För mer information hör av er till
leif.eldas@skl.se eller gunnar.gidenstam@skl.se

Länk
Nytt projekt - Förenklad och effektivare styrning
 
I september 2017 startade utvecklingsprojektet Förenklad och effektivare styrning. Fokusen ligger på att deltagande kommuner ska fördjupa sig in i den egna styrningen för att värdera hur effektiv den är. Med den värderingen som utgångspunkt kommer ett konkret förbättringsarbete att påbörjas. Tio kommuner deltar och målet är att om ett år kunna presentera resultat av förbättringsarbetet.
 
För mer information hör av er till Christine.feuk@skl.se eller till Linda.nordberg@skl.se
Projekt på G - Medborgardialog och verksamhetsresultat
 
Under våren 2017 skickade SKL ut en enkät till alla kommuner för att få kunskap om hur dialogen om verksamhetsresultat med medborgarna kan gå till.

Kartläggningen visade att princip alla kommuner som exempelvis ingår i KKiK lägger ut sitt resultat på hemsidan, men någon direkt dialog med medborgarna om resultatet sker i ytterst liten utsträckning. SKL ser ett behov av att utveckla området, dels att föra dialog med medborgarna om vilka indikatorer som är viktiga för dem, dels att föra dialog om resultat som behöver förbättras eller där det finns starka åsikter hos medborgarna om resultatet. Därför planerar vi nu att starta ett utvecklingsprojekt inom detta under våren 2018.

 
Är du nyfiken på att veta mer? Hör då gärna av dig till Christine.feuk@skl.seeller Linda.nordberg@skl.se