EU och internationellt nr 4 2017 
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
SKL:s prioriterade EU-frågor 2018
 
SKL:s styrelse antog den 15 december de prioriterade områdena som SKL kommer arbeta med under 2018. EU-perspektivet ska enligt Sveriges Kommuner och Landstings verksamhetsplan genomsyra förbundets verksamhet. Kansliet har, som en vägledning för SKL:s EU-arbete, gjort en övergripande bedömning av vilka politiska processer inom unionen som är särskilt viktiga för förbundet och våra medlemmar att följa under 2018.
 • EU:s framtida långtidsbudget efter 2020
   
 • En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
   
 • Den sociala dimensionen av EU
   
 • Förbättrad balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
   
 • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
   
 • Energieffektivisering och förnybar energi
   
 • Lokala förutsättningar för säker dricksvattenkvalitet inom EU
   
 • Lokala och regionala aspekter i arbetet för cirkulär ekonomi – en ny plaststrategi
   
 • Mobilitet och infrastruktur inklusive bredband
Mer information
Bakgrundsdokument SKL Prioriterade EU frågor 2018
 
 
Lena Micko (S) om toppmötet i Göteborg
 
SKL:s ordförande Lena Micko (S) fanns på plats vid toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg i november 2017.

Med fanns även andre vice ordförande Anders Knape och förhandlingsdelegationens ordförande Ulf Olsson och deltog i diskussionerna för att föra fram kommuners, landstings och regioners perspektiv.  Lena Micko talade vid den första sessionen på temat jämlika och inkluderande arbetsmarknader och hon lyfte möjligheterna för nyanlända att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden och förutsättningarna för kvinnors och mäns jämställda deltagande på arbetsmarknaden.

SKL anser att de sociala utmaningarna är framtidsfrågor för EU-samarbetet. EU bör sätta en tydlig agenda för de sociala insatserna och medlemsstaterna har mycket att lära av varandra men det är medlemsstaterna och de lokala och regionala nivåerna som måste äga besluten om hur de gemensamma målen ska nås.
 
Vi träffade Lena Micko för en kort intervju efter toppmötet och bad om kommentarer på tre vanliga frågor. 
 
Varför var SKL på med på mötet?
– Vi var inbjudna för att prata om det viktiga arbetet som arbetsmarknadsparterna gör tillsammans i Sverige för att skapa rättvisa arbetsmarknader. Vår modell och förmåga att samarbeta är unik och något som många andra sneglar mot i diskussionerna om ett socialt
Europa.  
 
Vad blev resultatet? Vad kom ni fram till?
– Det är historiskt att vi samlats till ett socialt toppmöte för första gången på 20 år. EU undertecknade en så kallad pelare för sociala rättigheter idag för att främja rättvisa jobb, jämställdhet, jämlikhet och social trygghet i hela EU. Jag hoppas att det ska visa vägen för den euroepiska politiken de kommande åren. Det är avgörande att vi framöver satsar på utbildning, integration, jämställdhet, sysselsättning och sammanhållning inom EU. 
 
Kommer EU att bestämma om våra sociala rättigheter och lagstifta om minimilöner?
– Nej, pelaren handlar om en ambitionshöjning och ett fokus på gemensamma målsättningar. Det är viktigt att vi jobbar mot  gemensamma mål och  utbyter goda, och mindre bra
exempel. Men EU ska inte peta i detaljerna i hur man når målen. Vi som arbetsmarknadsparter och kommuner, landsting och regioner måste kunna fatta beslut så nära medborgarna och arbetstagande som möjligt för att social trygghet och rättvisa jobb ska kunna bli verklighet. 

Kontakt: 
Kristin Ivarsson Lantz, kristin.ivarsson@skl.se 
 
 
Tyck till om EU:s strategi för klimatanpassning 
 
I dagarna öppnade EU-kommissionen ett samråd för att ta in synpunkter på EU:s strategi för klimatanpassning.

Svaren som kommer in kommer ligga till grund för den utvärdering som ska göras av EU:s klimatanpassningsstrategi. Kommissionen vill gärna ha synpunkter av alla som arbetar med klimatanpassning i olika typer av organisationer.
Kommuner, landsting och regioner är självklart inkluderade i detta!


Samrådet är öppet till den 1 mars och kan besvaras på svenska via: Tyck till om EU:s strategi för klimatanpassning 
Kontakt:  Emma Bonnevier, emma.bonnevier@skl.se
 
 
SKL:s svar på Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan
 
I juni 2017 presenterade Agenda 2030-delegationen sitt förslag till nationell handlingsplan för genomförandet av agendan i Sverige.

SKL har i en skrivelse till finansdepartementet svarat på delegationens förslag. I skrivelsen välkomnar SKL i allt väsentligt förslaget och att de lokala och regionala nivåernas avgörande betydelse för delaktighet och implementering av Agenda 2030 för hållbar utveckling tydligt poängteras.

Samtidigt understryks att kommuner, landsting och regioner själva måste få definiera ansvar och ramar för genomförandet utifrån egna förutsättningar och utmaningar. SKL är öppen för fortsatt dialog och samverkan med delegationen kring arbetet med Agenda 2030 och hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner.

Agenda 2030-delegationen har skrivit om SKL:s skrivelse på sin blogg, där ni även kan ta del av skrivelsen i sin helhet: Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan – SKL tycker till         

Kontakt: 
Matilda Lindberg, matilda.lindberg@skl.se                                
 
 
Internationella dagen 2018 - 16 mars 2018!
 
Fredagen den 16 mars 2018 anordnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun, landsting eller region, med ett intresse för EU- och internationella frågor.
 
SKL:s Internationella dag är ett populärt och årligt återkommande evenemang, då du har möjlighet att träffa kollegor och diskutera globala och lokala utmaningar, internationella och EU-frågor som berör din kommun, ditt landsting eller din region.

2018 års konferens kommer fokusera på EU och hur EU kommer in i den svenska valdebatten  

Under början av 2018 presenteras mer detaljerad information om programmets innehåll och anmälan öppnas, men vi hoppas att du redan nu reserverar fredagen den 16 mars 2018 i din kalender.
 
Varmt välkommen!
 
Lena Micko                                             Ilmar Reepalu
Ordförande                                              Ordförande beredningen för internationella frågor
Sveriges Kommuner och Landsting     Sveriges Kommuner och Landsting

Kontakt:
Karin Flordal, karin.flordal@skl.se
Dag Håkansson, dag.hakansson@skl.se 
 
 
EU-ländernas ledare har antagit slutsatser om EU:s framtid
 
Det har gått tio månader sedan EU-kommissionen presenterade sin vitbok om EU:s framtid och nu har EU-ländernas ledare antagit de första slutsatserna om hur EU ska utvecklas framöver.
 
Vitboken målar upp fem scenarier för hur Europa skulle kunna utvecklas fram till 2025 och var startskottet för en diskussion om EU:s framtid. Vitboken åtföljdes av fem diskussionsunderlag, som kommissionen kallar reflektionspapper, där de fördjupar sig i områden som är särskilt viktiga i utformandet av unionens framtid: 
 • EU:s sociala dimension
 • Hur vi bemöter globaliseringen
 • En fördjupad ekonomisk och monetär union
 • Det europeiska försvarets framtid
 • Framtiden för EU:s finanser
På Europeiska rådets möte den 14-15 december enades EU-ländernas ledare om slutsatser för riktlinjer för utvecklingen av EU-samarbetet på två av de centrala delarna av vitboken, dels om den sociala dimensionen av EU-samarbetet dels om försvarssamarbetet.
 
Med grund i diskussionerna vid det sociala toppmötet i Göteborg den 17 november lyfte EU-ledarna fram prioriteringar för att vidareutveckla EU:s sociala dimension. Det gäller bland annat genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och underlättandet av en välfungerande dialog mellan arbetsmarknadens parter på alla nivåer. Ledarna enades också om insatser på utbildningsområdet, exempelvis om att utvidga programmet Erasmus+ och göra det mer inkluderande samt om att säkerställa att ungdomar lär sig prata minst två utländska europeiska språk.
 
När det gäller försvarssamarbetet välkomnade EU-ledarna lanseringen av ett permanent strukturerat samarbete och uppmanade till antagande av det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet under det kommande året. Det fördes även diskussioner om samarbetet mellan EU och Nato.
 
På mötet diskuterades också fördjupningen av EMU utan att några slutsatser antogs av EU-ledarna. Under 2018 kommer diskussionerna om EU:s framtid fortsätta med fokus på fördjupningen av EMU, framtiden för EU:s finanser och om hur EU ska bemöta globaliseringen. Kommissionens mål är att en inriktning för det framtida EU-samarbetet ska lanseras i god tid före valet till Europaparlamentet i juni 2019.

Vitboken om EU:s framtid och de fem reflektionspappren
 
De viktigaste resultaten från Europeiska rådets möte 14-15 december 2017

Kontakt: 
Dag Håkansson, dag.hakansson@skl.se
 
 
Yoomi Renström (S)
Bild: European Union / Vlad Vanderkelen
Xamuel Gonzalez Westling (V)
Bild: European Union / Patrick Mascar
Två rapportörskap i Regionkommittén
 
Yoomi Renström (S) från Ovanåkers kommun övertog rapportörskapet från Heléne Fritzon efter hennes utnämning till migrationsminister. Yttrandet antogs med stor majoritet under Plenarförsamlingen i oktober. Till sin hjälp hade Yoomi SKL:s expert på området Anna Ulveson från avdelningen för vård och omsorg. 

Yttrandets antagna ståndpunkter finns att tillgå här: Att skydda migrerande barn

Xamuel Gonzalez Westling (V) från Hofors kommun har under hösten haft sitt första rapportörskap i Regionkommittén. Xamuels yttrande om avinstitutionalisering i vårdsystem på lokal och regional nivå antogs med stor majoritet under Plenarförsamlingen i november-december. Till sitt stöd hade Xamuel SKL:s experter på inom området Mikael Malm och Anna Thomsson från avdelningen för vård och omsorg. 

Yttrandets antagna ståndpunkter finns att tillgå här: Avinstitutionalisering i vårdsystem på lokal och regional nivå

Kontakt:
Dag Håkansson, dag.hakansson@skl.se
Marcus Holmberg, marcus.holmberg@skl.se
 
 
UCLG:s nya generalsekreteraren
 
Vid United Cities and Local Governments (UCLG) senaste byråmöte valdes Mrs. Emilia Saiz med acklamation till UCLG:s nya generalsekreterare. Hon efterträder Mr. Josep Roig som lämnar sitt uppdrag efter två mandatperioder Mrs. Emilia Saiz har varit aktiv sendan 1998 på den internationella arena för lokala och regionala myndigheter och har tjänstgjort de senaste åren som biträdande generalsekreterare för UCLG.

Kontakt:
Dominique Faymonville
dominique.faymonville@skl.se
 
 
Ny ungdomsdelegat till Europarådets kongress
 
Är du en samhällsintresserad person mellan 18 och 30 år som drömmer om att jobba i Europarådet? Då är det hög tid att ansöka om att bli Sveriges ungdomsdelegat till Europarådets kongress 2018.

Ansök senast den 8 januari 2018.
Nu ska Sveriges ungdomsdelegat till Europarådets kongress utses

Kontakt:
Dominique Faymonville
dominique.faymonville@skl.se
Transparens för att bekämpa korruption 
 
Under den 33 sessionen för Europarådets kongress presenterade Amelie Tarschys Ingre (L) sin rapport om hur transparens hjälper för att bekämpa korruption vid offentliga upphandlingar på den lokala och regionala nivån.

I rapporten introducerar Amelie Tarschys Ingre (L) vikten att förstå risken som finns vid varje steg inom en upphandling och hur man kan förbättra de interna kontroll- och utvärderingsmekanismer för att minska risken för korruption.

Läs rapporten med goda exempel från flera av Europarådets medlemsstater och ta del av intervjun med Amelie.

Kontakt:
Dominique Faymonville
dominique.faymonville@skl.se
 
 
EU-handslag hos medlemmar 
 
Arbetet för förbättrad delaktighet i EU-arbetet fortgår. Sedan förra nyhetsbrevet i oktober har två nya EU handslag ingåtts mellan kommuner, landsting och regioner och EU-ministern Ann Linde.

I början av november ingick EU-och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Region Värmland, Karlstad kommun, Storfors kommun och Karlstad universitet. Den 28 november ägde årets sista regionala EU-handslag rum i Gävle. EU-handslaget ingicks mellan Region Gävleborg, Gävle kommun, Ovanåkers kommun och Högskolan i Gäve med EU-och handelsminister Ann Linde. Arbetet fortsätter efter årsskiftet då flera handslag är inplanerade under det första kvartalet 2018.

SKL arbetar aktivt med frågan om förbättraddelaktighet i EU-arbetet och kopplingen mellan lokal sakpolitik med EU-nivån. Läs gärna mer om detta och arbetet med EU-handslagen här: Delaktighet i EU

Vill ni ta del av den utbildningssatsning som SKL gör tillsammans med Svenska institutet för Europapolitiska studier? Kunskapsseminariet är kostnadsfritt och vi kommer gärna och diskuterar  hur EU påverkar er kommun, landsting eller region och hur ni kan påverka beslut som fattas i EU.

Kontakt: 
Karin Flordal, karin.flordal@skl.se
Kristin Ivarsson Lantz, kristin.ivarsson@skl.se
 
 
Följ oss på Twitter
 
Följ och prata EU- och internationella frågor med oss på Twitter!

Twitter:@skl_eu
Kontakta oss
 
Här hittar du kontaktuppgifter och mer om vilka frågor vi kan hjälpa till med.

www.skl.se/eu