I år kan ytterligare 473vuxna och 307 barn som tidigare varit hemlösa fira jul i en egen lägenhet.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Tack för alla goda insatser!
 
Det lackar på allvar mot jul, ett nytt verksamhetsår står för dörren och vi är många som ser fram emot några dagars vila.

När vi står mitt upp i stressen ser vi inte alltid vilket fantastiskt arbete som görs. Därför vill jag slå ett slag för att vi alla tar oss tid till reflektion innan det nya arbetsåret drar igång på allvar. Att vi summerar det som gjorts och firar framgångarna! Det som inte hanns med eller gick galet har vår egen lilla
”Luther på axeln” redan påmint oss om.

När jag tänker på det arbete som gjorts av medarbetarna på Boendeavdelningen – tillsammans med våra samarbetspartners – blir jag varm och stolt. Ett axplock:

I år kan ytterligare 473 vuxna och 307 barn som tidigare varit hemlösa fira jul i en egen lägenhet. Dessutom har 636 vuxna och 335 barn, som är nyanlända göteborgare, kunnat flytta in i en lägenhet.
 
Genom närmare 4 000 beslutade ansökningar om bostadsanpassningsåtgärder skapas förutsättningar för ökad livskvalitet samtidigt som möjligheten till kvarboende stärks.
 
Vi fortsätter som stad att flytta fram positionerna i tillgänglighetsarbetet. Vi har resursförstärkt arbetet med enkelt avhjälpa hinder och genom en ny organisering hos Lokalförvaltningen, skapas bättre förutsättningar för att fler hinder åtgärdas. Lanseringen av appen ”anmäl hinder” är ytterligare en positiv händelse där göteborgarna engageras i tillgänglighetsarbetet.
Läs mer om appen i detta nummer av Boendenytt. Tillsammans med Stadsdelen Västra Göteborg lägger vi grunden för arbetet med fullmäktigemålet att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. I höst har vi bland annat genomfört sju frukostseminarier vars inspel lägger grunden för en långsiktig strategi för staden.

Slutligen vill jag tacka alla våra samarbetspartners för det gånga årets gemensamma arbete!

Tillsammans bygger vi staden!
 
God Jul och ett Gott nytt år
Erik Gedeck, chef för boendeavdelningen, fastighetskontoret
Socialstyrelsen: 3 800 hemlösa i Göteborg
 
Socialstyrelsens rapport ”Hemlöshet 2017 - Omfattning och karaktär” visar att 33 250 lever i hemlöshet i Sverige. I Göteborg är 3 800 hemlösa. Detta är en minskning jämfört med kommunens egna kartläggning 2016 men en ökning jämfört med Socialstyrelsens kartläggning 2011.

Antalet kvinnor i hemlöshet har fortsatt att öka och fler personer är utlandsfödda. Mer än var femte person i kartläggningen uppgavs inte ha några andra behov utöver boendet.
I Göteborg samarbetar stadens förvaltningar och bolag med idéburna organisationer för att nå minskad hemlöshet. Staden har flera pågående satsningar för att få fram fler bostäder till hemlösa. Arbetet görs utifrån strategi och plan mot hemlöshet. Behoven är fortsatt stora även om prognosen för 2017 visar på en toppnotering i antal förmedlade lägenheter till personer som levt i hemlöshet.
Ytterst måste fler bostäder byggas. Prognosen för färdigställda bostäder visar att det finns förutsättningar för ett kraftfullt ökat bostadsbyggande inom de fem närmaste åren. Kommunen arbetar målmedvetet tillsammans med marknadens aktörer för att dessa bostäder ska kunna färdigställas.

Satsningen Bostad Först
För en av de mest utsatta gruppen hemlösa, de med komplex problematik och lång tid i hemlöshet, satsar nu kommunen tillsammans med idéburna organisationer stort för att utöka Bostad Först. Metoden innebär att hemlösa ska få en lägenhet först och sedan hjälp att ta tag i olika problem. Många klarar av att sköta sitt boende och hittills har 12 hushåll fått övergå till förstahandskontrakt. Idag har staden cirka 80 pågående hyresavtal inom Bostad Först. Satsningen fortsätter 2018 i regi av både Social resursförvaltning och i flera av stadsdelarna.

Boendeplatser i staden
Göteborgs Stad har cirka 1 300 egna boendeplatser som stadsdelarna kan använda, de flesta i Social resursförvaltnings regi. Dessutom finns även upphandlade platser, bland annat hos idéburna organisationer.
Social resursförvaltning har uppsökare som är ute varje kväll i veckan och fångar upp personer som riskerar att fara illa. Utöver motiverande stödinsatser har uppsökarna tillgång till ett visst antal övernattningsplatser att fördela. När det blir kallt samarbetar staden med idéburen sektor för att mildra nöden genom att öppna olika lokaler.

Stadsdelsförvaltningar och Social resursförvaltning
 • Hemlösa personer som inte kan ordna ett boende på egen hand eller hushåll som riskerar att bli vräkta kan vända sig till socialkontoret i sin stadsdel för att få råd och hjälp.
 • Socialtjänstens insatser är exempelvis ekonomiskt bistånd, boenderådgivning eller boendestöd för att undvika vräkningar.
 • Socialtjänsten kan i en akut situation erbjuda ett tillfälligt boende hos Social resursförvaltning eller externa leverantörer. Hjälp ges också att söka lägenhet på egen hand i Göteborg eller i andra kommuner.
 • Personer med särskilda behov kan i vissa fall få bistånd i form av olika typer av boendeplatser som stadsdelarna köper.
 • När socialkontoren i stadsdelarna har stängt kan utsatta vända sig till Socialjouren som har öppet dygnet runt.
 • Social resursförvaltning samarbetar med flera idéburna organisationer för att kunna ge vissa insatser till EU-medborgare och papperslösa som vistas här. Det gäller övernattningsplatser, familjecentral och en dagcentral där de kan få mat, tvätta sina kläder och ta en dusch. Staden står för finansieringen och de ideella organisationerna bidrar med kunskap, personal och lokaler.

Fastighetskontoret och bostadsbolagen
Fastighetskontoret samarbetar med kommunala och privata bostadsföretag för att säkra tillgången på lägenheter för hushåll som på grund av sociala eller medicinska orsaker inte kan ordna en bostad på egen hand. Den stora majoriteten lägenheter kommer från de kommunala bostadsföretagen men vi ser en ökning från privata bostadsföretag.
 • Under perioden 2016–2017 beräknas cirka 800–1 000 hushåll få en egen bostad med kommunalt kontrakt. Vid ett väl fungerande boende omvandlas hyresavtalet efter 18 månader till ett förstahandsavtal.
 • Under de senaste två åren har staden genom de kommunala bostadsföretagen satsat särskilt på gruppen bostadslösa barnfamiljer. Satsningen har hittills gjort det möjligt för 375 bostadslösa barnfamiljer med 829 barn att få en ny bostad med förstahands-kontrakt.
 • Dessutom har kommunala och privata bostadsföretag hittills i år lämnat cirka 600 lägenheter som hyrs ut med andrahandsavtal i 4 år till nyanlända som anvisats till Göteborg i enligt med Bosättningslagen.

För mer information
Länk till Plan mot hemlöshet
Länk till Faktablad socialt boende

 
Fakta från socialstyrelsens kartläggning 2017 med jämförelser till 2011
 • Män är i majoritet, 62 procent.
 • Antalet kvinnor har ökat.
 • Drygt en tredjedel av alla personer i hemlöshet är föräldrar till barn under 18 år.
 • Drygt hälften av personerna är födda i Sverige.
 • Antalet födda utomlands är i år 13 500, drygt 2 000 fler än 2011.
 • Mer än hälften av personerna har varit i hemlöshet minst ett år.
 • 10 procent av personerna har varit hemlösa mer än 10 år.
 • Antal personer med missbruk/psykisk ohälsa minskar.
 • Mer än var femte person behöver endast stöd/hjälp med boendet.
 • Nästan var femte person har blivit avhyst från sin bostad.
Långa handläggningstider på bostadsanpassningen
 
Under senaste året har vi på bostadspassningsenheten haft allt längre handläggningstider. Sökande har ibland fått vänta åtskilliga månader på beslut. Bland annat på grund av att vi till och från varit underbemannade.
Nu är vi dock på väg att komma tillrätta med bemanningen. I januari börjar Fredrik Dolderer som ny handläggare och vi kommer att rekrytera ytterligare en medarbetare.
Det skulle vara till stor hjälp om ni som är intygsskrivare kan ta foto på det som ansökan gäller, exempelvis på trappan där det behövs en hiss/ramp eller från badrummet som behöver anpassas.
- Ett foto kan göra att vi inte behöver göra platsbesök och på så sätt kan handläggningstiden kortas avsevärt, säger Annika Jenefeldt, chef på bostadsanpassningsenheten.

Foton kan biläggas till ansökan/intyg eller skickas via e-post till bostadsanpassning.fk@fastighetskontoret.goteborg.se
 
Ange gatuadress och initialer i ämnesraden.
 
Vi vill också påminna om ”lathund för intygsskrivare” som finns på www.boendeportalen.goteborg.se
under fliken intygsskrivare.
Stadigt arbete för att undanröja hinder
 
Av stadens 3 260 publika lokaler har 1 970 inventerats vad gäller tillgänglighet. Det visar årets lägesrapport om enkelt avhjälpta hinder som presenterades under hösten.

Vid mätningstillfället under fjolåret var 1 884 lokaler, av då totalt 2 917, inventerade.

 Kommunstyrelsen gav för sex år sedan fastighetsnämnden uppdraget att leda stadens arbete med enkelt avhjälpta hinder. Uppdraget innebär att stadens förvaltningar och bolag ska inventera publika lokaler och offentliga miljöer för att bedöma vilka enkelt avhjälpta hinder som är kvar att åtgärda. 

I budgeten för 2018 anges att alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i Göteborgs stads publika lokaler och på allmän platsmark vid utgången av 2018. För detta har anslagits 25 miljoner kronor 2017 och lika stor summa nästa år.

I rapporten konstateras att arbetet går stadigt framåt och att fokus skiftat från inventering till åtgärdsplaner. Totalt har 80 anläggningar åtgärdats, en siffra som förväntas öka kraftig under 2018.

Utöver åtgärder som gäller anläggningar pågår ett stort arbete med stadens utomhustrappor.

Fastighetskontoret gör bedömningen att det uppsatta målet inte kommer att nås under mandatperioden. Samtidigt finns en tillförsikt att det nu och framöver skapas ett effektivt arbetssätt som behövs även efter mandatperiodens slut. Som möjlig väg framåt nämns ytterligare centralisering och samordning av arbetet.

Bra gensvar för ny app
Appen ”Anmäl hinder” lanserades i början av mars i år och fick ett varmt mottagande både i Göteborg och i Sverige. Med mobilappen har det blivit mycket enklare och lättare för göteborgarna att anmäla hinder och det visar sig också i antalet anmälningar. På åtta månader har det kommit in 284 anmälningar, vilket kan jämföras med sammanlagt 155 anmälningar under åren 2008-2016.

Andreas Johansen, utvecklingsledare på boendeavdelningen, har varit drivande i arbetet med att ta fram appen.

Vad säger du om mängden anmälningar?
- Det är viktigt att folk anmäler bristande utformning annars får staden aldrig nys om var hindren finns. Det är glädjande och på samma gång en utmaning för oss att ta vara på allt det som rapporteras in, även om en tredjedel av anmälningarna är traditionella felanmälningar av något som gått sönder, säger Andreas Johansen.

Kan man se några konkreta resultat av appen, förutom ökningen av anmälningar?
- Andra kommuner hör av sig och vill prata enkelt avhjälpta hinder när de upptäckt möjligheten att fritt kopiera appen genom den öppna källkoden. De ser att göteborgarna engagerar sig om de ges möjlighet och medborgarnas engagemang är en viktig resurs för alla kommuner.

Vad tror/hoppas du appen ska innebära för framtiden?
- På sikt kan appen starkt bidra till att tillsynen av lagen om enkelt avhjälpta hinder äntligen blir bättre i Sverige.
 
Annat, du vill nämna?

- En förhoppning är att appen bidrar till att folk pratar mer om användbarhet för alla, för ingen människa är väl immun mot sjukdomar, olyckor eller tidens gång. Det här är bra för alla, säger Andreas Johansen.
 
Bostadshus inventerade
Efter årets inventeringar av flerbostadshus känner kommunen till tillgänglighetsnivån i sammanlagt 9030 entréer som omfattar 84 478 lägenheter i Göteborg. Resultatet har hittills använts för att identifiera utvecklingspotentialen, för trygghetsbostäder i det befintliga bostadsbeståndet.

Antal T-märkta lägenheter i hyresrättsbeståndet uppgår till cirka 13 600. T-märkning får de lägenheter som anses användbara för personer som använder rullator.
Ny svensk funktionshinderpolitik för alla
 
Den 30 november 2017 tog riksdagen beslut om Sveriges nya funktionshinderpolitiska mål och inriktning enligt proposition 2016/17:188. Det nya målet tar fasta på att vi ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, så kallad funktionsrätt. Målet är att:

”…uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.”

Syftet med det nya nationella målet och inriktningen är en stabil och långsiktig styrning och uppföljning av funktionshinderspolitiken. För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinderspolitiken inriktas mot de fyra områdena:
 • principen om universell utformning,
 • befintliga brister i tillgängligheten,
 • individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och
 • att förebygga och motverka diskriminering.
Till detta har även ansvars- och finansieringsprincipen nu formellt fastslagits för att ge universell utformning samma tyngd som exempelvis miljöfrågorna.

Fem samhällsområden lyfts fram i nya inriktningen; arbetsmarknad, utbildning, transport, diskriminering och fysisk tillgänglighet. Universell utformning handlar alltså om att vi lär oss arbeta smartare, att vi gör det vi redan gör fast på ett mer inkluderande och medvetet sätt.

Riksdagen sätter även fingret på behovet av kompetenshöjande insatser i kommuner och landsting inom kunskapsområdet universell utformning. Under 2018 har fastighetsnämnden fått i uppdrag att göra just detta i Göteborg Stad.

Fastighetskontoret ser fram emot att samarbeta med övriga förvaltningar och bolag i ambitionen att skapa ett mer inkluderande arbetssätt i staden, som ska vara en stad för alla.
 
Andreas Johansen, Utvecklingsenheten på Fastighetskontoret
Fem frågor till Thomas Martinsson – ny på boendeavdelningen
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag är i grunden lärare på högstadie-, gymnasie- och vuxenutbildningsnivå i ämnena samhällskunskap och historia.
 
Var, och med vad, arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Jag har varit lärare i särskild undervisningsgrupp på ett högstadium i Alingsås, där vi bor sedan 2015. (Är annars urgöteborgare och uppvuxen i Västra Frölunda). Före det arbetade jag som bostadspolitiskt sakkunnig på Hyresgästföreningen i Västra Sverige och dessförinnan jobbade jag med kommunpolitiska frågor på heltid. Bland annat satt jag i bostadsbolags styrelser och i SABO:s styrelse.
 
Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?

Under mina år inom kommunpolitiken så hade jag flera goda kontakter och erfarenheter kopplade till Fastighetskontoret. Till exempel det viktiga arbetet med att göra staden tillgänglig även för personer med funktionsnedsättningar. Men redan 2003 fick jag kännedom om arbetet med bostäder för personer som av olika skäl inte kunde skaffa bostad själv, då jag satt i stadsdelsnämnden i Kortedala och dess sociala utskott.

Vad ska du jobba med på boendeavdelningen?
Jag kommer att vara chef på bostadsenheten.
 
Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på boendeavdelningen?

Det finns många roliga saker som jag ser fram emot. I korthet ser jag mycket fram emot att få leda en enhet och mina kommande arbetskompisar i arbetet med att möjliggöra en oerhört viktig mänsklig rättighet - rätten till ett eget hem att bygga sitt liv och sin vardag utifrån.
Fem frågor till Fredrik Dolderer – ny på boendeavdelningen
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
El utbildning fån gymnasiet.
Fastighetsingenjör på Fastighetsakademin.

Var, och med vad, arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Som projektledare på Alnova Balkongsystem.
 
Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
 Visste att ansvaret för Göteborgs markreserv låg på Fastighetskontoret. Hade också hört att kommunens bostadsanpassningsbidrag söktes härifrån.

Vad ska du jobba med på boendeavdelningen?
Kommer att arbeta på bostadsanpassningsenheten med bostadsanpassningar, personer med funktionsnedsättningar söker bostadsanpassningsbidrag, detta bidrag används för att anpassa/ bygga om boendet så att den sökande ska kunna leva och bo som alla andra i en egen bostad.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på boendeavdelningen?
Gillar att möta människor i olika situationer. Här kommer jag att göra skillnad och hjälpa de personer som har rätt till bidraget. Kommer att kunna hjälpa personer att få en bättre levnadsstandard i sitt boende.
Fem frågor till Marie Persson – ny på boendeavdelningen
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag är beteendevetare med folkhälsovetenskaplig inriktning. Det är en utbildningsbakgrund jag har haft stor nytta av inom många av mina tidigare uppdrag.
  
Var, och med vad, arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
När jag hade gått klart min utbildning hade jag mitt första jobb på dåvarande Folkhälsosekretariatet i Göteborgs Stad med arbetsplats tvärs över gatan i  Traktören. Därefter arbetade jag i Borås Stad i väldigt många år som chef på enhet som arbetade med övergripande utvecklingsfrågor för kommunen. Jag hade där även ett uppdrag som handlande om att processleda framtagandet av en ny vision för staden. Mycket roligt! Sedan drygt 3 år finns jag i Halmstads kommun. Där arbetar jag mycket med regionala samverkansfrågor och leder olika samverkansforum mellan kommuner och regioner som finns i Halmstads geografiska närhet.
  
Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Jag visste att det är en förvaltning som ansvarar för många spännande och viktiga utvecklingsfrågor som påverka göteborgarna. Jag visste även att det är en förvaltning med god trivsel bland medarbetarna.

Vad ska du jobba med på boendeavdelningen?
Jag ska jobba som enhetschef på utvecklingsenheten och ska tillsammans med mina medarbetare jobba för att Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla - oavsett funktionsvariation.
  
Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på boendeavdelningen?

Det ska bli roligt att arbeta tillsammans med ett gäng duktiga medarbetare med dessa så viktiga tillgänglighetsfrågor. Det är ett arbete som ger resultat och underlättar för såväl boende, verksamma som besökare i staden. Det ska också bli kul att bli en del av själva Fastighetskontoret som jag hört så mycket positivt om.