Miljöchefsnytt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sveriges Kommuner och Landsting ger ut detta nyhetsbrev fyra gånger per år som information till er som är chefer inom miljöområdet i kommunerna. Vi vill delge er aktuella frågor som vi arbetar med, bland annat i samarbete med den grupp av kommunala miljöchefer vi träffar fyra gånger per år. Information om miljöfrågor finns även på www.skl.se/miljo.

Hör gärna av er om frågor som vi bör bevaka och driva.

God jul!

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 78 63, ann-sofie.eriksson@skl.se
Energi och klimat
 
Klimatkonsekvenser av olika energilösningar
 
Fjärrvärme eller geoenergi? Hur påverkas utsläppen lokalt och från elsystemet? SKL har genom Offentliga fastigheter tagit fram en introduktion till klimatvärdering. En konsekvensanalys förordas för att ta reda på klimateffekterna av ett nytt beslut. Bokföringsanalys lämpar sig istället vid bedömning av befintlig verksamhet. Vid en förändrad elanvändning påverkas elproduktionen i Norden och angränsande länder i norra Europa.

Produktionen på marginalen är idag i regel fossil (kolkraft). På sikt väntas marginalen bestå av både fossilt och förnybart och variera över året. Ur ett klimatperspektiv finns det därför anledning att vara försiktig med investeringar som ökar elanvändningen. Investeringar bör snarare främja effektivisering och minskad elanvändning samt öka produktion av förnybar el.
 
Ladda ner SKL:s rapport här

Rapporten "Miljövärdering av energilösningar i byggnader" hos Elforsk

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se
 
EU:s strategi för klimatanpassning på samråd
 
I dagarna öppnade EU-kommissionen ett samråd för att ta in synpunkter på EU:s strategi för klimatanpassning. Svaren som inkommer i samrådet kommer att ligga till grund för den utvärdering som ska göras av EU:s klimatanpassningsstrategi. Kommissionen vill gärna ha input av alla som arbetar med klimatanpassning i olika typer av organisationer, självklart är kommuner, landsting och regioner inkluderade i detta!

Samrådet är öppet till den 1 mars och kan besvaras på svenska via denna länk: https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptation-climate-change_sv

Kontakt: Emma Bonnevier, tfn 08-452 71 64, emma.bonnervier@skl.se
 
Fortsatt tufft i förhandlingar om EU:s energidirektiv
 
Det ser fortsatt problematiskt ut för konventionella grödebaserade biodrivmedel där Kommissionen i Förnybarhetsdirektivet (RED) föreslagit en utfasning från 7 procent 2020 till 3,8 procent 2030.

En annan problematisk fråga är att förslagen kring energieffektiviseringsdirektiven i flera fall gynnar förnybar energiproduktion vid själva byggnaden, vilket missgynnar fjärrvärme och fjärrkyla. SKL har framfört behovet av att vidga fokus från enbart primärenergianvändning till att även se på byggnadernas totala energianvändning och effektbehov.

Parlamentet har lyft upp tidigare förslag om krav på 3 procent årlig renoveringstakt för lokala och regionala offentliga organs byggnader. SKL menar att detta inte är ett ändamålsenligt sätt att arbeta med energieffektivisering.

Det ser mer positivt ut vad gäller kravet på individuell mätning och debitering av värme i bostäder, där förslag från parlamentet och rådet lämnar utrymme för hänsyn till om åtgärden är kostnadseffektiv.
Även förslaget om tillträde för tredje part i fjärrvärmenäten har blivit mindre absolut och aktuella förslag liknar mer det svenska reglerade tillträdet.

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se
 
Direktivförslag om rena fordon slår mot biodrivmedel
 
EU-kommissionens nyliga förslag till direktiv om rena fordon har en tydlig styrning mot elbilar medan det styr bort från flera slags biodrivmedelsfordon. Offentlig upphandling måste 2025 och 2030 uppnå vissa andelar för lätta fordon som endast klaras av laddhybrider resp elbilar. För tunga lastbilar och bussar tillåts även vätgas och naturgas/biogas, men inte etanol eller biodiesel. Förslaget ska behandlas av rådet och parlamentet under våren.

Läs direktivförslaget här

Kontakt: Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, andreas.hagnell@skl.se
EU
 
Utvärdering av EU-lagstiftningen om växtskyddsmedel och bekämpningsmedelsrester
 
EU-kommissionen har inlett ett arbete för att utvärdera lagstiftningen om växtskyddsmedel (PPP-plant protection products). Lagstiftningen berör livsmedelskontrollen och arbetet med dricksvattenskydd samt hållbar kemikaliehantering. Tillsynen påverkar det s.k. uppströmsarbetet d.v.s. att man handskas med kemikalierna uppströms innan de blir ett problem för vattentäkterna och konsumenterna.

Kommissionen vill att lagstiftningen ska snabba på godkännandeprocessen för kemikalier och samtidigt behålla ett bra skydd för medborgare samt förbättra riskbedömningsmodellen och tillhandahålla bra information (märkning). Kommunerna som tillsynsmyndighet och vattenproducent berörs främst men även främjandet av levande landsbygd. Ta chansen att lämna era synpunkter till kommissionen genom att svara på en webbenkät och samtidigt läsa mer om hur lagstiftningen fungerar.

Du hittar enkäten och mer information här

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se och Fredrik Bäck tfn 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se
Havs- och vattenfrågor
 
Rapportering av åtgärdsprogrammet för vatten
 
Vattenmyndigheternas webbformulär för rapportering av åtgärder enligt åtgärdsprogrammen för vatten skickas den 1 december ut till kommunernas officiella e-postbrevlåda. Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunstyrelsen, vilket bör involvera flera funktioner inom kommunen (miljö, plan, VA m.fl.). SKL har samrått med Vattenmyndigheterna för att de ska göra frågorna så enkla som möjligt att besvara. Rapporteringen ska vara Vattenmyndigheterna tillhanda senast den 28 februari 2018.

Kontakt: Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 79 25, tove.gothner@skl.se
 
Ny tjänst om lokal vattenbalans på SMHI:s webbplats
 
”Vattenbalans” heter en ny tjänst från SMHI. Den erbjuder både översiktlig och detaljerad information om vattentillgången i landet. Informationen uppdateras dagligen för ca 37 000 ställen i Sverige.

Här finns SMHI:s vägledning

Här finns tjänsten Vattenbalans

Kontakt: Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 79 25, tove.gothner@skl.se
Livsmedelsfrågor
 
Animaliska biprodukter
 
Jordbruksverket håller en konferens för dig som arbetar med kontroll av animaliska biprodukter. I det pågående arbetet med att utveckla kontrollen av animaliska biprodukter har Jordbruksverket tagit fram förslag på operativa mål och kontrollaktiviteter. Lär dig mer om vilka målen är och vilka aktiviteter som är planerade under 2018 samt hur man kan bedriva bra kontroll. Konferensen kommer att hållas 7-8 februari 2018. Det går även bra att delta via länk.

Mer information finns här

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
Taxefrågor
 
”Taxa-fakta” – ny sida för frågor och svar om SKL:s taxeunderlag
 
Visst har du sett vår uppdaterade sida för frågor och svar som rör SKL:s taxeunderlag? En stor förbättring är att frågorna är sökbara utifrån olika kategorier. Du kan söka efter tidigare frågor och svar.

Ställ annars din fråga här – och prenumerera på sidan, så kan du ta del av SKL:s alla svar!

Kontakt: Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skl.se och Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
 
Fler kommuner sökes till utveckling av bilaga 1 inom miljöbalkens område
 
Under vårvintern 2018 kommer vi arbeta med bilaga 1 (fasta avgifter för prövningar etc) för nya taxan. Vad saknas idag? Vad kan utvecklas? Hör av dig senast 15 januari 2018 per mejl och anmäl ditt intresse!

Kontakt: Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 79 25, tove.gothner@skl.se och Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se
 
SKL:s utvecklingsarbete om ny taxemodell inom miljöbalkens område
 
I vinter (2017/2018) ska SKL färdigställa och testa bilaga 2 och 3 (förskotts- resp. efterskottsbetalning) för nya taxan tillsammans med vår arbetsgrupp av kommunala representanter. Under vårvintern 2018 kommer vi arbeta med bilaga 1 (fasta avgifter för prövningar etc) för nya taxan. Vad saknas idag? Vad kan utvecklas? Hör av dig till oss per mejl och anmäl ditt intresse!

Paragraferna i taxan ses över våren 2018. Bilagor och paragrafer kommer förhoppningsvis vara färdiga i april. Lansering av dessa delar planeras ske under våren 2018, så att de kommuner som är intresserade kan titta på nya modellen.
 
Kontakt: Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 79 25, tove.gothner@skl.se och Michael Öhlund, tfn 08-452 7963, michael.ohlund@skl.se
 
SKL:s arbete med behovsutredningar
 
SKL fortsätter arbetet med en gemensam behovsutredning och utvecklar ett koncept för hur den kan se ut. Vi håller bl.a. på med att ta fram en skrift om hur man kan arbeta med behovsutredningar.

Den 31 januari 2018 håller vi en workshop på SKL. Först till kvarn får plats! Du kan också delta via Skype om du vill. Tanken är att presentera SKL:s tankar kring hur kommuner kan arbeta med behovsutredningar. Vad behöver kommunerna för att kunna göra bra behovsutredningar? Hur ser staten på vad behovsutredningar kan användas till? Vilka problem finns och hur kan vi arbeta med dem? 

Vi behöver dig som vill vara med och utveckla den! Kontakta oss snarast för intresseanmälan och mer information.

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se och Tove Göthner-Tideman, tfn 08-452 79 25, tove.gothner@skl.se
Tillsyn
 
Remiss angående revidering av Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2008:6
 
En revidering av Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller pågår. Råden ska anpassas till förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. SKL anser att det är viktigt att den samordning och samsyn som skapats mellan PBL och MB inom bullerområdet inte bryts. SKL avstyrker därför förslaget. 

SKL:s yttrande

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken
 
Den 1 januari 2018 träder nya bestämmelser i kraft rörande miljöbedömningar för planer och program respektive verksamheter och åtgärder. Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ersätts av Miljöbedömningsförordning (2017:966).

Kapitel 6 i miljöbalken förändras och får en ny struktur, nya begrepp och förändrade bestämmelser. Det införs även övergångsbestämmelser för att hantera ärenden som påbörjats innan ikraftträdandet av det nya kapitlet.

Naturvårdsverket förbereder en vägledning rörande de nya reglerna om miljöbedömning. Vägledningen beräknas läggas ut på www.naturvardsverket.se/miljobedomningar vid årsskiftet och kompletteringar kommer under 2018.

Kontakt: Anna Marcusson, tfn 08-452 75 49, anna.marcusson@skl.se
 
Broschyr ”Giftfri båtbotten – så här gör du”
 
Transportstyrelsen har i broschyrform gett ut en vägledning riktad till båtägare om hur man avlägsnar gammal biocidfärg från båtbottnar med minsta risk för hälsa och miljö. Broschyren kan även vara till hjälp i tillsynen av båtklubbar och verksamheter med t.ex. vinteruppställning av båtar.

Ladda ned broschyren på Transportstyrelsens webbplats

Kontakt: Thomas Forsberg, tfn 08-452 78 82, thomas.forsberg@skl.se
 
PFAS-guiden
 
SKL vill påminna er om att skicka in era synpunkter om PFAS-guiden (se nedanstående kontaktuppgifter). Vi behöver få reda på i vilken utsträckning kommunerna använder sig av PFAS-guiden och om man tycker den är användbar. PFAS-guiden finns på KemI:s hemsida och är tänkt att underlätta för kommuner, företag och myndigheter. SKL vill förmedla era synpunkter till ansvariga myndigheter så att guiden kan utvecklas och bli ett bra stöd i ert arbete med tillsyn av perfluorerade ämnen.

Kontakt: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se och Fredrik Bäck 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se
Övrigt
 
Inventering av kommunernas arbete för hållbar konsumtion – slutrapport
 
Konsumentverket har av regeringen fått uppdraget att bygga upp ett forum för samhällsaktörer som arbetar med miljömässig hållbar konsumtion. Som ett underlag i det fortsatta arbetet har Forum för miljösmart konsumtion tagit fram en underlagsrapport som beskriver kommunernas arbete med hållbar konsumtion.

Rapport 2017:8
 
Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
Aktuella konferenser och seminarier
 
Drivkraft för tillväxt och utveckling – konferenser i mars
 
Välkomna till en konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling för personer i ledande positioner från offentlig verksamhet och näringsliv. Aktuell information om statliga finansieringsformer och regeringens uppdrag till regionala aktörer att integrera klimat och miljö i tillväxtarbetet. Tillväxtverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna är arrangörer.

Konferenstillfällen är 20 mars i Västerås, 22 mars i Jönköping och 28 mars i Sundsvall.

Se inbjudan

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Presidiedagar för bygg- och miljönämnder 16-17 april 2018
 
Konferensen riktar sig till presidier och chefer inom plan, bygg och miljö. Inbjudan och program finns här. Det går bra att anmäla sig redan nu. Ett komplett program kommer att vara klart i början på nästa år. Vi gör då ett särskilt utskick.

Kontakt: Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 78 60, kerstin.blom.bokliden@skl.se
 
Miljömålsdagar i Uppsala 14-15 maj 2018
 
Tillsammans med länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun, Region Uppsala, Naturvårdsverket och RUS ordnar Sveriges Kommuner och Landsting miljömålsdagar i Uppsala. Ett särskilt mejl har skickats ut till berörda grupper.

Mer information finns här
 
Vindkraftskurs på webben
 
Webbutbildningen för vindkrafthandläggare har uppdaterats. Uppdateringarna berör bl.a. den senaste forskningen rörande vindkraft och ljud samt fåglar och fladdermöss. Nya filmer har tillkommit, bl.a. från webbinarier, och texter, tabeller och figurer har uppdaterats med nyheter och aktuell information. Åtgärder har även vidtagits för att underlätta läsbarhet och läsupplevelse på skärmen.

Ta del av kursen via www.vindkraftskurs.se.

Kontakt: Thomas Forsberg, tfn 08-452 78 82, thomas.forsberg@skl.se
Dokumentation från genomförda konferenser
 
Miljöchefskonferensen 9-10 november
 
 
Vi som jobbar med miljöfrågor:
 
Kerstin Blom Bokliden, tfn 08-452 7860, kerstin.blom.bokliden@skl.se
Thomas Forsberg, tfn 08-452 7882, thomas.forsberg@skl.se
Fredrik Bäck tfn 08-452 7714, fredrik.back@skl.se
Tove Göthner, tfn 08-452 7925, tove.gothner@skl.se
Andreas Hagnell, tfn 08-452 7866, andreas.hagnell@skl.se
Michael Öhlund, tfn 08-452 7963, michael.ohlund@skl.se


Information om hur SKL jobbar med miljöfrågor