Samarbetet mellan SKL, Inera och Kommentus får allt tydligare former och ett gemensamt programkontor byggs nu upp. 
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Gemensamt arbete framåt
 
Samarbetet mellan SKL, Inera och Kommentus får allt tydligare former. Gemensamma behov identifieras löpande och idéer, både från medlemmar och marknaden, ska tillvaratas. Olika aktiviteter för en samlad och långsiktig dialog med marknadsaktörer planeras.
– Vi ska nyttja kraft, kompetens och lösningar som privata aktörer kan bidra med i utvecklingen av välfärden, säger Jenny Birkestad, chef för SKL:s avdelning för digitalisering.

Redan idag erbjuder SKL-koncernen ett brett utbud av stöd och tjänster för medlemmarnas digitalisering. Ramavtal, digitala tjänster, självskattningsverktyg, vägledningar och checklistor är några exempel. På det nya året ska information om var du får stöd bli tydligare samt kommer befintliga och kommande stöd och tjänster samlas och bli mer lättillgängliga på skl.se.  
- Vi har redan idag omkring 130 befintliga tjänster och ungefär 90 som kan levereras inom två-tre år. Det finns dessutom redan en handlingsplan för grundläggande förutsättningar och därtill många andra förutsättningar som kommer att ge en ordentlig skjuts i vårt gemensamma arbete för en ökad digitalisering i offentlig sektor, avslutar Jenny Birkestad.
 
 
Ny myndighet 1 september 2018
 
Play movie
Nu är det klart att den nya myndigheten för digitalisering i offentlig sektor hamnar i Sundsvall. Den slår upp portarna den 1 september nästa år och den närmaste tiden ska frågor som myndighetens uppdrag, bemanning och samverkansformer med andra klarläggas av en organisationskommitté.

Ordförande i organisationskommittén är Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson.
 
 
Ett handslag för samarbete
 
Play movie
I samband med toppledarforumet DigiGov i början av december, träffade SKL och regeringen en överenskommelse om fördjupat samarbete inom digitaliseringsområdet, i förberedelserna för den nya myndigheten. Bland annat ska regeringen och SKL bli överens om mål, aktiviteter och prioriteringar för arbetet med nationell digital infrastruktur, öppna data och förbättrad informationsförsörjning. Dessutom ska former skapas för en mer systematisk samverkan mellan departementen, myndigheterna, SKL och dess medlemmar.
- Att arbeta tillsammans är viktigt för den fortsatta utvecklingen, säger SKL:s ordförande Lena Micko.
 
 
DigiGov 2018
 
Play movie
Kort sammanfattning av DigiGov 2017
Den 5-6 december genomfördes toppledarforumet DigiGov för andra gången, med regeringskansliet och SKL som arrangörer. Omkring 300 beslutsfattare från kommuner, landsting, regioner och myndigheter deltog. Fokus för DigiGov var de stora samhällsutmaningarna, som bland annat diskuterades i regeringens öppna råd för digitalisering av det offentliga Sverige. Se även digigov.se.

Youtube finns en rad filmer från DigiGov, bl.a. intervjuer med medverkande ministrar, SKL:s ordförande Lena Micko och Jan Eliasson, tidigare bl.a. vice generalsekreterare för FN. 
 
 
GDPR och skolan
 
Vi har sammanställt vanliga frågor och svar kring hur nya dataskyddsförordningen (GDPR) praktikst påverkar skolväsendet.

Här försöker vi ge tips och råd kring hur du som skolhuvudman bäst kan förbereda dig, vad som behöver göras och hur förordningen ska tolkas rent praktiskt i arbetet med skolans digitala ekosystem av olika it-tjänster.

Läs mer
Nu kan du anmäla dig!
 
Nu är det möjligt att anmäla sig till Offentliga Rummet 2018! Konferensen äger rum i Göteborg 23-25 maj. Offentliga Rummet är en mötesplats för alla som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering. På konferensen 2017 deltog omkring 750 personer.

Anmälan senast 28 februari ger rabatt på anmälningsavgiften.

Till anmälan
 
 
Säker digital kommunikation - nu skippar vi faxen!
 
Play movie
Kort film om säker digital kommunikation.
Tillsammans med flera kommuner, landsting/regioner och myndigheter inleder nu SKL och Inera arbetet för en säker digital kommunikation. Projektet sträcker sig från 2017 till 2020.
Målet är att invånarna ska kunna känna sig trygga i att personlig eller känslig information inte sprids till obehöriga, att få en snabbare handläggning och att kunna veta vem som har taigt del av vilken information. Idag sker informationsutbytet per brev, telefon, e-post eller fax.

Projektet leds av Inera.
 
 
Dela med dig, ta hjälp av andra och samverka!
 
Dela Digitalt är en samverkansportalen för kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. Här kan du både samverka kring initiativ och dela med dig av dina erfarenheter. Ta gärna hjälp av sajten och sprid gärna att Dela Digitalt finns. 

Läs mer om Dela Digialt
Sundsvall är ansluten till Serverat
 
- Detta går helt i linje med vår IT-strategi där målbilden är enkla, flexibla och tydliga IT-tjänster, säger Sundsvalls kommuns tf. IT-direktör Linda Gustafsson. Sundsvall och Norrköping är de två kommuner som utvecklat och publicerat alla Serverats tjänster.

Läs mer om Serverat
Krönika
Många bra besked inför 2018
 
 
Som så många andra konstaterar jag att tiden går alldeles för fort nuförtiden! Det är dags att säga välkommen till 2018, när det fortfarande känns som oktober.

Men jag måste säga att jag ser väldigt mycket fram emot det kommande året, med alla de goda förutsättningar vi har med oss för en fortsatt utveckling av offentlig sektor genom digitaliseringens alla möjligheter.

Några exempel:
  • Vi har fått besked om en ny myndighet – den 1 september nästa år blir den nya främjande och stöttande myndigheten för digitalisering i offentlig sektor verklighet, en myndighet som SKL har jobbat för i många år eftersom vi vet hur mycket en nationell kraftsamling betyder.
  • Vi har fått viktiga nationella strategier på plats: en bredbandsstrategi, digitaliseringsstrategin För ett hållbart digitaliserat Sverige, och nu senast kom den efterlängtade nationella strategin för skolans digitalisering. Inom SKL kommer vi nu att inleda arbetet med att ta fram en handlingsplan för att nå målen i strategin.
  • Vi har också fått gehör för att få bort en del av de juridiska hinder som har gjort det svårt att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Nu är det till exempel tillåtet med fjärrundervisning under vissa förutsättningar, även om vi från SKL:s sida egentligen vill mer än så.
  • Den pågående kommunutredningen har lagt fram ett förslag om avtalssamverkan som kan underlätta mycket just när det gäller samarbeten för digitalisering.
  • Och under året har SKL tillsammans med staten beslutat om och byggt upp en styr- och samverkansorganisation för arbetet på nationell nivå för att uppnå den gemensamma e-hälsovisionen år 2025.
Och inte minst har vi själva inom SKL-koncernen bidragit till de goda förutsättningarna genom att förvärva Inera och erbjuda alla kommuner att bli delägare. Fram till nu, mitten av december, har nästan alla kommuner tagit beslut om att gå in som delägare.

Dessutom pågår ju så enormt mycket utveckling hos er, i kommuner, landsting och regioner! Jag har visserligen jobbat med de här frågorna i många år, både lokalt och på nationell nivå, men som nytillträdd tillförordnad sektionschef inom SKL:s avdelning för digitalisering hoppas jag få ytterligare möjligheter att stötta och driva på utvecklingen.

Det ska bli mycket spännande att jobba vidare med de här förutsättningarna i ryggen! Jag ser fram emot att vi tillsammans åstadkommer en ännu smartare välfärd 2018!
Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
 
Anna Gillquist
Tillförordnad sektionschef, avdelningen för digitalisering, SKL

 
 
 
Konferenser och utbildningar
 
Den nya dataskyddsförordningen - inriktning på kommunala frågor 9 januari. Vi tittar också närmare på dataskyddsombudets arbetsuppgifter och hur organisationen kring dataskydd i en kommun kan se ut. Mer information och anmälan på skl.se

GDPR för kommunikatörer 30 januari. En genomgång av vad kommunikatörer behöver tänka på inför nya dataskyddsförordningen. Mer information och anmälan på skl.se

E-legitimationsdagen 1 februari. Fokus på digital infrastruktur, id-säkerhet, e-legitimering och e-underskriftsfrågor. Den här gången med en efterföljande fördjupningsdag. Mer information och anmälan hos E-legitimationsnämnden.

E-hälsodagen 21 februari. Fokus på Vision e-hälsa 2025. Konferensen webbsänds. Mer information och anmäland hos E-hälsomyndigheten.