Trafikverksskolan erbjuder flera kurser som riktar sig till projektörer, planerare och projektledare med flera inom vägsektorn. Under hösten har vi platser kvar vid följande kurstillfällen.
Utforma gaturummet med VGU
 
Den 14-15 november genomför Trafikverksskolan kursen "Utforma gaturummet -  lär dig använda VGU-guiden" i Uppsala.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med väg- och gatuutformning i tätort och behöver få en ökad förståelse för hur VGU sektion tätort är uppbyggd och kan användas.

Du lär dig hur du ska använda VGU-guiden och hur du med hjälp av guiden kreativt kan lösa olika problem i gaturummet. VGU-guiden är ett stöd för planerare, projektörer och andra som är involverade i att utforma gaturum inom tätorter.
En stor del av kurstiden är avsatt för grupparbeten.

Klicka här för att läsa om kursen och anmäla dig
Kurskod: BVVGU-TO
Den 29 april kommer kursen "Vägmärkeskontroll, ATK-objekt" att genomföras för första gången i Järnvägsskolans regi. Denna kurs har funnits i Utbildningscenters kursutbud och kommer inledningsvis att genomföras enligt samma upplägg som tidigare. Föreläsare är Stefan Lindh, regional projektledare för Nord och Mitt på Trafikverket samt Rune Stranne, Rikspolisstyrelsen.

För att en person ska få genomföra vägmärkeskontroll på ATK-objekt ställs kravet från Trafikverket att
man ska gått kursen Vägmärkeskontroll, ATK-objekt. En förutsättning för att få delta är att man genomgått "Arbete på väg, nivå 2". De nya kunskaperna ska dessutom följas upp med en överlämning på aktuella ATK-sträckor tillsammans med regional projektledare.

Kursen är på 1 dag och kostar 5 900:- per deltagare. I det priset ingår kursdokumentation, lån av nödvändig utrustning under kurstillfället som t.ex. handdator, för- och eftermiddagsfika samt lunch. Eventuell logi bokas separat och är inte medräknat i angivet pris.

Första kurstillfället är fullbokat och vi är nu intresserade av ert utbildningsbehov för att klara av verksamheten under sommar- och semesterperiod. Vi frågar oss om det finns behov av att genomföra ytterligare ett kurstillfälle under maj/juni eller om vi ska planera in nästa tillfälle under hösten? Vi hade uppskattat er hjälp att svara på den frågan.

Mejla till: krestina.johannesson@trafikverket.se
Ange antal personer i behov av utbildning innan sommaren samt vilken region de tillhör.

Klicka är för att läsa mer eller göra intresseanmälan till kommande kurstillfällen.
 
Järnvägsskolan, din utbildningspartner inom väg och järnväg
Väg- och gatubelysning
 
VGU - Vägar och gators utformning - är flera dokument som sammanställer den kravbild som finns för utformning av vägar och gator. För utformning av Trafikverkets vägnät är dessa dokument styrande och för utformning av det kommunala vägnätet är de rådgivande.

I Trafikverksskolans kurs "VGU - Väg- och gatubelysning" ligger fokus på utformning av belysningsplanering. En väl utformad belysning bidrar till ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet. För att skapa sådana förutsättningar krävs att man tar hänsyn till både tekniska krav och gestaltningsaspekter. Vilken typ av ljus använder man i olika miljöer? Hur placerar man belysningsstolpar i förhållande till träd?

Höstens kurs genomförs i Uppsala den 22-23 november. Kvällen den 22 har vi ett kvällspass då vi går ut och ser på skillnader på bra och dåliga exempel på belysning i stadsmiljö. Ta därför med lämpliga kläder för en sådan promenad.

Klicka här för att läsa om kursen och för att anmäla dig
Kurskod: BVVGU-BE
Planläggning av väg och järnväg
 
Det finns två kurser i Planläggning av väg och järnväg. Båda kurserna vänder sig till dig som exempelvis arbetar som projektledare, projektingenjörer, uppdragsledare, markförhandlare och andra specialister som är verksamma inom planläggningsprocessen.

Kurserna kan genomföras oberoende av varandra. Planerar du att gå båda kurserna bör du börja med - Processen och samråd och därefter - Utformning av handlingar och redovisningskrav.
 
Innan kurserna bör du studera rapporten Planläggning av vägar och järnvägar och genomgått webbutbildningen i planläggningsprocessen som du finner på Trafikverkets hemsida.

- Processen och samråd

Den 28 november genomförs kursen "Planläggning av väg och järnväg -processen och samråd" i Uppsala. Den vänder sig till dig som ansvar för eller arbetar med planläggning av vägar och järnvägar med fokus på processen och de samråd som sker med olika aktörer, samt de krav som ställs på dessa aktiviteter.
 
Efter kursen ska deltagarna:
 • Ha kännedom om den strategiska och ekonomiska planeringen som föregår den fysiska planläggningen.
 • Ha kunskap och förståelse för hur den fysiska planläggningsprocessen och samrådet ska bedrivas
 • Kunna anpassa planläggningsprocessen och samrådet efter åtgärdens komplexitet och omfattning.
Klicka här för att läsa om kursen och för att anmäla dig.
Kurskod: BVPLAN-P


- Utformning av handlingar och redovisningskrav

Kursen "Planläggning av väg och järnväg- Utformning av handlingar och redovisningskrav" vänder sig till dig som har ansvar eller arbetar med planläggning av vägar och järnvägar med fokus på framtagandet av planhandlingar.
 
Efter kursen ska deltagarna:
 • Ha kunskap och förståelse för de krav som ställs på redovisningen i planen.
 • Ha kunskap och förståelse för planens olika handlingar och dess sammansättning.
 • Kunna anpassa handlingarnas innehåll efter åtgärdens komplexitet och omfattning.
Kursen genomförs den 29 november i Uppsala.(Fullbokad, fler datum kommer att läggas ut)

Klicka här för att läsa om kursen och för att anmäla dig.
Kurskod: BVPLAN-U
Ny växeltyp - 60E samt växeldrivet Easyswitch
 
Under 2014 kommer en ny spårväxelmodell med beteckning 60E och en ny omläggningsanordning, Easyswitch att introduceras inom Trafikverket. Därför har Trafikverket tillsammans med ansvarig leverantör Vossloh för avsikt att anordna ett spårväxelseminarium. Syfte är att informera om och visa den nya spårväxelmodellen inklusive det nya drivet.

Denna intresseanmälan är en planeringshjälp för att identifiera olika målgrupper och för att kunna bedöma behovet av antalet seminarier. Seminarierna är tänkta att genomföras enligt följande:

Tidpunkt:   Vecka 20, 21 i maj 2014
Längd:       1-2 dagar
Arrangör:   Trafikverket (Järnvägsskolan, Materialservice och Anläggningsutveckling) samt             
                    materialleverantören Vossloh
Plats :         Vossloh, Örebro

Seminarieavgift kommer att tas ut.

Vi kommer att visa och föreläsa om:
 • En komplett spårväxel 60E
 • Växeldriv Easyswitch
 • Korsning med rörlig spets, EKR
 • Snöskydd
 • Växelvärme
 • Under sliper pads, USP
 • Lossning av prefabväxel med spårgående kran
 
Verkar det intressant? Gör en intresseanmälan och du kommer att få erbjudande om seminariet via e-post.
 
Järnvägsskolan, din utbildningspartner inom väg och järnväg
Järnvägsskolan planerar att genomföra kursen "Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt" den 7 -11 april på Järnvägsskolan i Ängelholm. Det finns i dagsläget platser kvar. Kostnad för kursen är 14 200:-/deltagare. I priset ingår kursdokumentation samt för- och eftermiddagskaffe. Logi bokas separat och är inte medräknat i angivet pris.

Kursen vänder sig till dig som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd eller vägvakt. För att få gå kursen krävs att du tidigare genomgått "Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde"
(Kurskod: BASÄSKYDD) samt att du är godkänd vid läkarundersökning enligt BV FS 2000:4.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod BASÄTSM
 
Järnvägsskolan, din utbildningspartner inom väg och järnväg