EU och Internationellt nr 3 l 2017
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
På gång inom EU - hösten 2017 finns nu i SKL:s webbutik
På gång inom EU - Hösten 2017 
 
Höstens version lyfter bland annat BREXIT och dess konsekvenser, vitboken om EU:s framtid och arbetet med SKL:s prioriterade frågor för 2017 på EU nivå.

På gång inom EU - Hösten 2017

Vid frågor om höstens upplaga kontakta Sami Khalifeh på sami.khalifeh@skl.se 
 
Ny VD på SKL International 
 
Jenny Jansson Pearce är ny VD på SKL International, ett SKL-ägt bolag som arbetar med att stödja decetralisering och lokal demokrati samt utveckling av lokal och regional förvaltning runt om i världen. 
Berätta lite om dig själv – vem är du och vad har du gjort innan?
Jag kommer ursprungligen från Finspång men bor nu i Nacka. De senaste 6 åren har jag arbetat som generalsekreterare på Fonden för mänskliga rättigheter, MR-Fonden, en stiftelse som arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Innan dess har jag bland annat varit chef för en av Fryshusets sociala verksamheter, arbetat med internationella ledarskaps-program för unga vuxna och på justitiedepartementet med demokratifrågor.

Vilka lärdomar tar du med dig till SKL international?
En lärdom från MR-Fonden är just betydelsen av arbetet på kommunal och regional nivå för att förverkliga ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som utbildning, bostad och hälsa. Detta är något som jag inte tycker ges tillräckligt stort utrymme i Sveriges internationella utvecklingssamarbete vilket får effekter även för hur väl andra aktörer kan arbeta med dessa områden.

Vad tycker du utifrån din erfarenhet att SKL kan bidra till inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete?
SKL har stor expertis och kompetens såväl inom förbundet som hos SKL:s medlemmar som är efterfrågad av våra internationella samarbetspartners. Det rör allt ifrån områden som jämställdhet, ekonomi, skattefrågor, medlemsservice till statistik osv. De erfarenheter som Sveriges långa tradition av lokal självstyrelse gett tror jag generellt kan bidra internationellt för att stärka lokalt självstyre, demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter.

Som ny VD  har du säkert massa idéer om vad som ska ske härnäst, kan du berätta om en eller två för oss? – Har ni något nytt spännande projekt på gång?
Ja, SKL International har massor av spännande projekt på gång! Inom programmet med fokus på hållbar urban utveckling sätter vi just nu igång flera nya samarbeten. Ett av dessa är i Myanmar där vi samarbetar både på central och regional nivå med syfte att långsiktigt bygga kompetens om urban planering och utveckling. Bland annat kommer utbildningar hållas i tre städer med utgångspunkt i relevanta lokala utmaningar med syfte att hitta praktiska, interaktiva lösningar lokalt. 

I Ukraina har vi redan stor verksamhet men ett nytt intressant samarbete inleds nu med det nya kommunförbund som bildats som ett resultat av den omfattande decentraliseringsreformen i landet som SKL International stödjer sedan 2014. Förbundet representerar de nybildade kommunerna och blir en viktig röst i att uppmärksamma deras behov i en omfattande reform där kommunerna får ett allt större ansvar för samhällsservicen.

Ytterligare ett projekt som pågår i Ukraina syftar till att etablera medborgarkontor i de nyligen sammanslagna kommunerna, något som kommer förbättra innevånarnas tillgång till service och även kvalitén på denna. I september öppnades det första medborgarkontoret och ytterligare 25 kontor öppnas de kommande månaderna. Med dessa som modell kommer i nästa fas upp emot 600 medborgarkontor att etableras de kommande två åren.

Hur arbetar ni med SKL:s medlemmar?
I våra projekt arbetar vi med SKL:s medlemmar i en rad olika sammanhang, roller och former. Då vi samarbetar med kommunförbund är SKL och kommuner, lansting och regioner oerhört viktiga som förebilder och exempel på hur man kan arbeta. I de flesta projekt genomförs studiebesök där det ofta ingår pass där medarbetare i en kommun presenterar organisationen, hur de arbetar inom sina ämnesområden, ibland får besökarna sitta med på möten, exempelvis i kommunfullmäktige.

Några exempel på besök vi haft den senaste månaden har varit från Tunisien, Colombia och Myanmar som bland annat besökt Vallentuna, Enköping och Linköping. Dessa besök har varit mycket givande och uppskattat.

Andra sätt vi samarbetar på är att anställda från SKL:s medlemmar deltar som experter i något av våra projekt. Vi har även arbetat med partnerskap där en svensk kommun under en lägre tid samarbetar med en eller fler kommuner i andra länder inom specifika tematiska frågor såsom jämställdhet, medborgardialog, hållbar stadsutveckling. Det vi märker är att dessa samarbeten inte bara uppskattas av våra partners utan även är givande för de kommuner och landsting som deltar. Både genom att man lär sig något nytt om ett land eller ämne men även om den egna verksamheten genom att se den speglad i någon annan.
 
SKL:s arbete med energipaktet 
 
I oktober och november väntas Europaparlamentet rösta om ändringsförslagen i förnybarhets-direktivet, energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda.

Därför pågår nu intensiva samtal i Europaparlamentet och bland övriga aktörer i Bryssel. Samtliga dessa direktiv ingår i ”Energipaketet Clean Energy for All Europeans” som presenterades av kommissionen i november 2016 och som syftar till att skapa en modern och flexibel energimarknad, rättvisa villkor för konsumenterna, ökad energieffektivisering och ett globalt ledarskap för förnybar energi.

Flera av lagstiftningsförslagen har stor påverkan på svenska kommuners, landstings och regioners satsningar på energieffektivisering och förnybar energi. SKL genomför flera aktiviteter och deltar i mötet kopplat till arbetet med Energipaketet.
 
Energieffektivisering och förnybar energi utgör en av SKL:s prioriterade EU-frågor under 2017

Läs mer om SKL:s arbete med energi- och klimatfrågor

Kontakt: Emma Bonnevier Emma.bonnevier@skl.se
 
Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige
 
Den 1 juni 2017 presenterade Agenda 2030-delegationen rapporten ”I riktning mot en hållbar välfärd”. Rapporten består av två delar: dels en nulägesanalys av hur Sverige ligger till i förhållande till de globala målen i Agenda 2030, dels ett förslag till regeringen om en övergripande handlingsplan för det nationella genomförandet av agendan.

Nulägesanalysen går systematiskt igenom de 17 globala målen och konstaterar att Sverige ligger bra till i en global jämförelse, men att det i en svensk kontext finns betydande utmaningar. Ett kapitel i nulägesanalysen handlar specifikt om Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner.
I förslaget till handlingsplan utgår Agenda 2030-delegationen från nulägesanalysen och föreslår att regeringen i sitt fortsatta arbete med agendan fokuserar på sex områden. Delegationen menar att dessa områden samlar flera av de utmaningar som Sverige står inför och att åtgärder där kan ge ett stort genomslag för Sveriges genomförande av agendan. De kommer även att ligga till grund för delegationens fortsatta arbete fram till 2019 (i samråd med olika samhällsaktörer). De sex prioriterade områdena är:
 • Ett jämlikt och jämställt samhälle
 • Hållbara städer
 • En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
 • Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
 • Hållbara och hälsosamma livsmedel
 • Stärkt kunskap och innovation
I mars 2018 ska delegationen lämna ytterligare en delrapport med kompletterande förslag och i mars 2019 ska delegationen presentera sitt slutbetänkande med förslag på hur arbetet med Agenda 2030 fortsatt ska bedrivas.
Det pågår för närvarande en process inom SKL avseende förslaget till handlingsplan och hur förbundet ska arbeta vidare med Agenda 2030.

Handlingsplanen 

Kontakt: Sami Khalifeh sami.khalifeh@skl.se & Matilda Lindberg matilda.lindberg@skl.se
 
Nätverksträff EU-samordnare i kommuner den 19 september.
Nätverk för EU-samordnare i kommuner
 
Tisdagen 19 september träffades 25 EU-samordnare i SKL:s lokaler i Stockholm och nätverkade samt fick matnyttig information om vad som är på gång inom EU, Agenda 2030 och sammanhållningspolitiken. Temat för dagen var stadsutvecklingsfrågor vilka diskuterades utifrån nationell, EU och universell nivå. Nästa träff är planerad till 24 april 2018. Vill du vara med i nätverket?

Kontakt: Karin Flordal på karin.flordal@skl.se
Nätverk för internationella strateger på regional nivå
 
17 oktober träffas nätverket för internationella strateger och motsvarande på regional nivå i SKL:s lokaler i Stockholm. Utöver nätverkande och livliga diskussioner kring aktuella frågor kommer nätverket gästas av Anna Halldén på Vinnova för information och diskussion kring Horizon 2020. Åsa Bjering från CPMRs Östersjökommission kommer också att berätta om deras prioriterade arbetsområde att skapa en finansiell plattform för Smart Specialisering i Östersjöregionen. Hon berättar också om möjligheterna som finns till transnationellt samarbete för svenska regionala och lokala aktörer med stöd av artikel 70 i Regionalfonden.

Vill du vara med i nätverket?
Kontakt:Karin Flordal på karin.flordal@skl.se
 
Diskussionen om EU:s framtid fortsätter
 
Det har gått ett drygt halvår sedan EU-kommissionen presenterade sin vitbok om EU:s framtid. Vitboken målar upp fem scenarier för hur Europa skulle kunna utvecklas fram till 2025 och var startskottet för en diskussion om EU:s framtid.

Under våren och sommaren har EU-kommissionen publicerat fem diskussionsunderlag, som de kallar reflektionspapper, där de fördjupar sig i områden som är särskilt viktiga i utformandet av unionens framtid.

De fem diskussionsunderlagen är de följande:
 • EU:s sociala dimension
 • Hur vi bemöter globaliseringen
 • En fördjupad ekonomisk och monetär union
 • Det europeiska försvarets framtid
 • Framtiden för EU:s finanser
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker utvecklade i sitt tal om tillståndet i unionen den 13 september sin personliga vision om EU:s framtid och såg bland annat framför sig att friheten att uttrycka sina åsikter måste värnas, både inom EU och utanför. Jämlikhet ska råda mellan medlemsländerna. Han menade även att det inte får finnas andra klassens medborgare, arbetare eller konsumenter.

Under hösten kommer diskussionerna om EU:s framtid att fortsätta i olika forum, bland annat vid det sociala toppmötet i Göteborg den 17 november. Kommissionens mål är att EU-ländernas ledare ska anta slutsatser om framtidsfrågorna vid Europeiska rådets möte i december så att en inriktning för EU-samarbetet kan lanseras i god tid före valet till Europaparlamentet i juni 2019.

Vitboken om EU:s framtid och de fem reflektionspappren

Kontakt: Gergö Kisch gergo.kisch@skl.se +32 478 46 39 45
 
Junckers tal om tillståndet i unionen 
 
Kommissionens ordförande höll den 13 september sitt tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet i Strasbourg. Juncker målade upp en ganska positiv bild över unionen vilket kan jämföras med hans rätt pessimistiska beskrivning vid samma tid i fjol. I talet redogör han vidare för det som kommissionen avser att fokusera på under 2018.

Samma dag som talet till unionen skickade kommissionen ett utkast till arbetsprogram för de kommande 16 månaderna till medlemsländerna och Europaparlamentet.

Denna avsiktsförklaring ska fungera som en utgångspunkt för diskussionerna mellan institutionerna om utarbetandet av kommissionens arbetsprogram 2018, som ska presenteras den 24 oktober.

Utkastet till arbetsprogram innehåller dels nya initiativ och pågående initiativ som ska avslutas under de kommande 16 månaderna dels åtgärder och initiativ som är ambitiösare och som ska forma EU fram till 2025.
 
Talet i sin helhet 

Utkastet till arbetsprogram 
 
Kontakt: Marcus Holmberg på marcus.holmberg@skl.se  
 
Hej Främling! Vinnare av Medborgarpriset 2017 
 
Projektet Hej främling! Blev vinnare i Europeiska medborgarpriset 2017 för sina insatser med att skapa en bättre ömsesidig förståelse och närmare integration i Sverige genom att mobilisera människor och föreningar.

Projektet nominerades av de två svenska  Europaparlamentarikerna Jens Nilsson och Olle Ludvigsson (S). För sin förmåga att föra etablerade invånare och nyanlända tillsammans genom hälsofrämjande aktiviteter och därmed underlätta och påskynda integration.

Förtjänstmedaljen delades ut den 20 september i Östersund av Jens Nilsson (S) och i oktober hålls en gemensam prisutdelning för de individer eller föreningar från hela Europa som mottagit utmärkelsen 2017.

Det Europeiska medborgarpriset delas ut sedan 2008, framförallt till medborgare och organisationer, för insatser som främjat en ömsesidig förståelse och en närmare integration mellan invånare i Europa.
 
Avinstitutionalisering i vårdsystem
på lokal och regional nivå
 
I slutet av september behandlade Regionkommitténs NAT utskott Xamuel Gonzalez Westlings (V) utkast om avinstitituionalisering i vårdsystem på lokal och regional nivå.

Till sin hjälp i processen har Xamuel en expert inom området från Sveriges Kommuner och Landsting, Mikael Malm från sektionen för hälso- och sjukvård.

Mer information 
Avinstitutionalisering i vårdsystem på lokal och regional nivå
 
Kontakt: Dag Håkansson på dag.hakansson@skl.se och 
Mikael Malm på mikael.malm@skl.se
 
Aktuella offentliga samråd 
 
Översyn av direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn 
19 september 2017 - 12 december 2017 

Samråd för att se över direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. 
Kommissionen utarbetar ett initiativ om tillgång till och vidareutnyttjande av offentliga och offentligt finansierade data för att uppfylla målen för strategin för dataekonomin. 

Ta del av samrådet 

Översyn av förordningarna om allmän fordonssäkerhet och skydd av fotgängare
31 juli 2017 - 22 oktober 2017 

EU:s förordningar om fordonssäkerhet ska skydda förare, passagerare, fotgängare och cyklister.  Sakrådet ska se över förordningarna om allmän fordonssäkerhet och skydd av fotgängare för att ändra vissa regler eller införa nya krav. Fokus för översynen ligger på oskyddade trafikanter, bland annat barn och äldre. 

Ta del av samrådet 

Åtgärder för ett enklare och snabare genomförande av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T)
1- augusti - 9 november 

Samrådet kan vara av särskilt intresse för lokala och regionala myndigheter som upphandlar transportfordon för väg och upphandlingskontrakt avseende den typen av fordon. 
 
Kostnadsfria utbildningstillfällen om EU:s påverkan? 
 
Visst har ni inte missat att SKL genomför kostnadsfria utbildningstillfällen tillsammans med Sieps om EU:s påverkan på den lokala och regionala politken, och möjligheterna för påverkan på besluten som fattas på europeisk nivå? De kunskapshöjande seminarierna riktar sig främst till förtroendevalda på lokal och regional nivå men kan även anpassas för att passa tjänstepersoner.

Om ni vill ha mer information, eller boka in oss, tveka inte att kontakta karin.flordal@skl.se eller kristin.ivarsson@skl.se
Internationella dagen 2018 - 14 mars!
 
Nästa års Internationella dag kommer äga rum 14 mars. Spara datumet i din kalender, mer information dyker upp under hösten.
 
 
Kontakta oss
 
 
Här hittar du kontaktuppgifter och mer om vilka frågor vi kan hjälpa till med.

www.skl.se/eu
Följ oss på twitter
 
 
Följ och prata EU- och internationella frågor med oss på Twitter!

Twitter:@skl_eu