Hur ska kommunerna klara välfärdsuppdraget i framtiden?
 
Detta var en av huvudfrågorna på regionala konferenser som SKL har arrangerat i Linköping, Stockholm, Göteborg och Umeå. Konferenserna behandlade välfärdens utmaningar utifrån tre perspektiv – finansiering, kompetensförsörjning och organisation. Dokumentation från de regionala konferenserna om framtidens utmaningar finns på länken nedan.
DOKUMENTATION KONFERENS
 
Höst är budgettid!
 
Under hösten läggs förslag till nästkommande budget. Även revisionen ska inlämna underlag för tilldelning av medel för 2018. Budgeten ska enligt nya kommunallagen beredas av fullmäktiges presidium, vilket gäller från 1 jan 2018. Ett medskick i processen är om det är tydligt hur kostnader för revision i kommunala bolag ska hanteras? Av bolaget eller i revisionens budget?
SKL har utarbetat ett exempel på budgetunderlag, både som mall för egen utformning och kommentarer. Det finns på länken nedan. Där kan ni även ta del av kommuners och landstings revisionsekonomi. 
Exempel på budgetunderlag
 
En ny kommunallag - vad innebär det för revisionen?
 
I juni fattade riksdagen beslut om en ny kommunallag som träder i kraft i januari 2018. Lagen omfattar ett fåtal förändringar som rör den kommunala revisionen:
- Fullmäktiges presidium ska nu upprätta förslag till revisorernas budget.
- De sakkunniga ska ges tillfälle att yttra sig när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen.
- Förbundsordningen i ett kommunalförbund med direktion ska ange hur revisorer ska utses, inte längre från vilken av medlemmarna.

I övrigt har lagen fått en helt ny struktur och innehåller en del viktiga förändringar. SKL bjuder in till endagskurs om den nya lagens struktur och innehåll. Samma kurs erbjuds vid fyra tillfällen under hösten. I Umeå 23 november (där kursen även webbsänds), i Stockholm 11 december samt i Malmö och i Göteborg den 14 december 2017.

Kurs om den nya kommunallagen
 
God revisionssed 2018 - arbete pågår
 
SKL:s Revisionsdelegation kavlar nu upp ärmarna för att gå igenom och uppdatera God revisionssed i kommunal verksamhet. Under 2017 arbetar vi med ett flertal fokusområden, som revisorernas riskanalys, grundläggande granskning samt revision av samverkansorgan (kommunalförbund, finansiella samordningsförbund, gemensamma nämnder och delägda bolag). Som ett led i detta arbete söker vi kontakt med revisionsgrupper som har hittat bra arbetsätt för granskning i och av samverkan. Om ni vill delta i vår fördjupningsstudie eller har frågor - hör av er till Karin Tengdelius; karin.tengdelius@skl.se
 
Kurser och konferenser om kommunal revision
 

Fullmäktige och revisorerna
Stockholm 17 oktober
Borlänge 21 november

Revisionsdialog
Karlstad 19 oktober
Stockholm 9 november

Anmälan  kurser och konferenser
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner, landsting och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner, landsting och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.