Det här nyhetsbrevet från Storsthlm är ett temanummer om kommunernas övertagande av hemsjukvården från landstinget. Läs och dela gärna med dig till andra som berörs av förändringen i din organisation. 
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
STORSTHLMS STYRELSEORDFÖRANDE MATS GERDAU HAR ORDET
Stora möjligheter när kommunerna
tar hela ansvaret för hemsjukvården
 
Mats Gerdau, styrelseorförande Storsthlm, ser fördelar.
Foto: Bengt Säll
Livet ska bli tryggare för våra sjuka äldre som fortfarande bor hemma. Säkrare, med färre vårdkontakter och mindre spring hemma hos den som behöver stöd. Det är bara några av fördelarna med att vi kommuner tar över ansvaret för hemsjukvården från landstinget.
 
Vi som företräder Storsthlm, kommunerna i Stockholmsregionen, är helt överens över partigränserna; ett kommunalt helhetsansvar för hemsjukvården är mycket viktigt för att våra medborgare ska få bra vård och omsorg. Och vi i kommunerna får bättre förutsättningar att bygga en professionell och effektiv organisation. Målet är att reformen ska vara genomförd 2020.   
 
Just nu pågår ett intensivt arbete med att komma överens med landstinget om ett bra avtal så att vi kan fatta beslut om ett övertagande. Många grupper och konstellationer är delaktiga i processen, både hos oss på kommunsidan och hos landstinget. Och varje kommun börjar nu förbereda hur övertagandet ska gå till just där. 
 
Kanske är din verksamhet ännu inte involverad. Men det kommer! I det här nyhetsbrevet får du en snabb överblick av vad vi ska uppnå, varför och hur det ska gå till.
 
Stockholms län är folkrikast i landet men sist med att erbjuda en sammanhållen hemsjukvård för våra invånare. Jag hoppas att alla kommuner ska se fördelarna med
ett kommunalt ansvar för hemsjukvården och fatta beslut om övertagandet före
sommaren 2018. 


Mats Gerdau,
styrelseordförande Storsthlm
 

Vad?
Stockholms län är det enda länet som inte har ett kommunalt helhetsansvar* för hemsjukvården. Målet är att länets 26 kommuner ska ta över hemsjukvården från landstinget. Förändringen ska vara genomförd våren 2020. 

 
Varför?

Med ett kommunalt övertagande av hemsjukvården kan omsorg och vård integreras bättre och invånaren som behöver stöd får därmed färre vårdkontakter. Kontinuiteten och uppföljningen blir bättre och vården blir säkrare och tryggare. Kommunen kan skapa en organisation med fler kompetenser och bli en mer attraktiv arbetsgivare för både befintliga och nya medarbetare.
 
Hur?
Övergången från landstingsfinansierad till kommunalt finansierad hemsjukvård är en omfattande process som genomförs i tre steg. Arbetet sker på många nivåer och i olika samarbeten. Målet är att övergången ska ske 2020.  På Storsthlms webbplats hittar du en bra översikt över hur övergången ska gå till.
 
När?

Målet är att övergången till kommunal hemsjukvård ska träda i kraft 2020. I december 2017 ska ett avtal vara klart för rekommendation till kommunerna. Under våren 2018 förbereder kommunerna sitt beslut som ska fattas före sommaren. Fram till 2020 finns tid för kommunerna att förbereda sin nya organisation.
 
Vem?
Storsthlm har i uppdrag att leda och samordna processen tillsammans med landstinget. En lång rad personer och grupper från olika verksamhetsområden och nivåer är involverade i arbetet med att ta fram ett gemensamt avtal som respektive kommun ska fatta beslut om. Läs mer om roller och ansvar i processen längre ned i brevet.

*Innefattar ej läkare som enligt lag ska finnas inom landstinget.
ERFARENHETER FRÅN NORRKÖPING
Ett gediget förarbete är A och O!
 
Magnus Johansson är vård- och omsorgsdirektör i Norrköpings kommun. Hans rekommendation är att avsätta tid för dialog. Foto: Fotofabriken.
– Ju mer man hunnit prata innan, desto mindre tjafs blir det i efterhand. Det säger Magnus Johansson som är vård- och omsorgsdirektör i Norrköping. För tre år sedan tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården från Region Östergötland.

Att etablera forum och att avsätta tid för dialog med alla involverade är enligt Magnus Johansson den största framgångsfaktorn för ett säkert och lyckat övertagande av hemsjukvården. 

Här berättar Magnus Johansson hur förändringen gick och delar med sig av de viktigaste lärdomarna. Läs hela intervjun här 
 
 
En lång rad personer och grupper från olika verksamhetsområden och nivåer i både kommunerna och landstinget är involverade
i arbetsprocssen. Här är en överblick över roller och ansvar.  


Politisk organisation
 

Storsthlms styrelse
Styrelsen leder Storsthlms verksamhet och består av politiker utsedda av Stockholms läns kommuner vid förbundsmötet som äger rum vart fjärde år. Styrelsen rekommenderar kommunerna att anta avtalet.


VIS – vård i samverkan
VIS är den politiska ledningsgruppen med representanter från Storsthlm och Stockholms läns landsting. VIS förhandlar fram ett avtal som gruppen sedan rekommenderar till Storsthlms styrelse och till landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd att fatta beslut om.  


KSO-gruppen
Kommunstyrelseordförandena i Storsthlms medlemskommuner träffas regelbundet för strategiska överläggningar. Gruppen är förankrings- och referensgrupp till VIS och Storsthlms styrelse.
Organisation tjänstemän
 
Storsthlm – projektledning Hemsjukvård 2020
Leder och samordnar hela processen fram till mål. Arbetet sker tillsammans med landstinget.
 
Storsthlms strategiska nätverk med tjänstemän från kommunerna
Nätverken
inom socialtjänst och kommunal ekonomi är till för dialog och förankring, liksom nätverket för kommundirektörer.
 
Kommunernas kontaktpersoner
Varje kommun har en utsedd kontaktperson som är representant i det gemensamma arbetet med Hemsjukvård 2020. Kontaktpersonerna är också Storsthlms kanal för att nå ut till olika verksamheter i kommunerna.

Arbetsgrupper
Storsthlm bildar arbetsgrupper med representanter från kommunerna efter behov. Idag finns arbetsgrupper inom rehabilitering, digitalisering, organisation av hemsjukvård, vad är hemsjukvård och ekonomi.
 
Beredningsgrupp VIS - vård i samverkan
Beredningsgruppen består av chefstjänstemän från kommuner och landsting som bereder ärenden inför den politiska ledningsgruppen VIS möten.
Så klarar vi utmaningar och risker
 
 Martina Mossberg representerar Storsthlm i
VIS –Vård i samverkan: Kommunernas stora samlade erfarenhet är en framgångsfaktor i processen. 
Foto: Vincent Palma 
Politikerna är överens över partigränserna om uppdraget. Och fördelarna för den som behöver hemsjukvård är uppenbara. Finns det inga risker när kommunerna ska ta över ansvaret för hemsjukvården från landstinget?

Martina Mossberg är en av Storsthlms representanter i VIS – Vård i samverkan, den politiska ledningsgruppen mellan Storsthlm och Stockholms läns landsting. Hon menar att det finns vissa utmaningar. Ett exempel är gränsdragningar om vad som ska ingå i ansvaret. En annan är risken för att reformen slår ekonomiskt olika för kommunerna.

Samtidigt är Martina Mossberg förvissad om att kommunerna kommer att klara övertagandet på ett bra sätt med hjälp av stor samlad erfarenhet. Läs hela intervjun med Martina Mossberg här

 
Hemsjukvård viktig fråga på konferens med kommundirektörer
 
Christina Rapp-Lundahl, kommundirektör i Järfälla kommun. Foto creative commons.
 - Det här är en jätteviktig fråga för medborgarna i Stockholms län, eftersom det innebär möjligheter till ökad kvalitet och trygghet, och enklare rutiner. För oss som jobbar med förberedelserna är det avgörande att hela tiden ha ett utifrån-in perspektiv.  Det säger Christina Rapp-Lundahl, kommundirektör i Järfälla kommun, när kommundirektörerna från länets kommuner möts vid en konferens i slutet av augusti.

Övertagandet av hemsjukvården var den största frågan på konferensen. Förväntningar om att kunna erbjuda medborgarna en god sammanhållen vård och omsorg i hemmet för den som behöver det och en övertygelse om att reformen ska genomföras, genomsyrade samtalen. Farhågor om tidplanen - att hinna informera alla berörda, kan kommunerna locka kvalificerad personal och kostnadsutvecklingen efter en skatteväxling diskuterades. Samverkan med landstingets verksamheter, inte minst läkarna, måste fortsätta och utvecklas.
 
Vill du veta mer? - Vi kommer till er!
 
Storsthlms projektledning för Hemsjukvård 2020 besöker regelbundet medlemskommunerna, forum med såväl förtroendevalda som tjänstemän, för att berätta mer om den pågående processen och kommunens roll. Hör av dig om du vill träffa oss!

Gunilla Hjelm-Wahlberg, verksamhetschef