Sommarhälsning
 
Efter en intensiv och händelserik vår kommer nu den efterlängtade sommaren. Det händer mycket i vår omvärld och det höga trycket på bostadsmarknaden kräver både kraftsamling och snabba lösningar samtidigt som vi behöver fortsätta det långsiktiga arbetet.
 
Det pågår ett betydande arbete för att möta olika gruppers behov av bostäder. I detta nummer av BoendeNytt kan du bland annat läsa om satsningen för att ordna ett tryggt boende för bostadslösa barnfamiljer. Under våren har vi också samlat berörda aktörer för en halvtidsavstämning av hemlöshetsplanen. Läs även om arbetet vi gör tillsammans med stadsdelsförvaltning Västra Göteborg kring budgetmålet ”Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättnings ska förbättras”.
 
Efter tio år på boendeavdelningen är det nu dags för mig att lämna över till Erik Gedeck som blir ny chef för avdelningen från och med augusti. Erik kommer närmast från bostadsenheten där han varit chef de senaste fyra åren. Han har en lång erfarenhet av att jobba med boendefrågor i staden.

Det har varit tio fantastiska år och det roligaste jobb som jag haft, hittills. Jag är väldigt stolt över   det arbete som vi tillsammans har utfört. Det har varit spännande att få vara med och utveckla vår kärnverksamhet med tillgänglighetsfrågor, bostadsanskaffning och bostadsanpassningsbidrag och vi har under åren fått många nya intressanta uppdrag. Trygghetsboende, enkelt avhjälpta hinder, en ny hemlöshetsplan, bostäder för nyanlända, tillgänglighetspriset Access City Award… ja, listan kan göras lång.
Att ha en bostad och att kunna röra sig obehindrat i hemmet och i staden betyder mycket i människors vardag och är viktigt för att skapa en jämlik stad.
 
Jag vill också passa på att tacka Birgitta Thielen som snart kommer att lämna sitt uppdrag som chef för utvecklingsenheten. Birgitta har arbetat snart sju år på boendeavdelningen och nu väntar nya äventyr för henne i rollen som områdeschef i stadsdelsförvaltningen Lundby.    
 
Ett stort tack till er alla för ett mycket gott samarbete genom åren och lycka till i det fortsatta arbetet. Själv kommer jag att arbeta vidare med våra viktiga uppdrag på fastighetskontoret, men nu i rollen som biträdande fastighetsdirektör.
 
Jag önskar er alla en skön sommar!
 
Christina Eide
Avdelningschef
Boendeavdelningen, fastighetskontoret
Reglerna för trygghetsboende har reviderats
 
 
 • Fastighetsägaren får en startsubvention på 6 000 kronor per lägenhet för att höja tillgängligheten.
 • Trygghetsvärden ska finnas på plats minst två timmar varje vardag.
Det är ett par av nyheterna i det förnyade regelverket för kommunal subvention till trygghetsboende, som kommunstyrelsen tog beslut om 14 juni.
 
Det var 2012 som Göteborgs stad införde bidrag för skapande av trygghetsboenden. Tanken är att ge äldre social gemenskap och trygghet i sitt boende. Subventionen gäller för gemensamhetslokal och trygghetsvärd. Ett trygghetsboende ska innehålla minst 15 vanliga lägenheter samlade i grupp eller delvis insprängda bland fastighetens övriga lägenheter. Minst en person i hushållet ska ha fyllt 70 år. 

Efter en översyn har nu regelverket reviderats. Den största nyheten är införandet av startsubvention till fastighetsägaren. Genom att exempelvis installera en spisvakt, stödhandtag i badrum och åtgärda trösklar i lägenheterna minskar riskerna för olyckor och de boende får en tryggare och säkrare bostad.
 
Även storleken på subventionen har setts över. Den har varit knuten till konsumentprisindex och oförändrad sedan införandet 2012. Framöver kommer subventionens storlek justeras med den pris- och lönekompensation som årligen fastställs i stadens budget.
 
Vidare har det gjorts ett förtydligande gällande antalet timmar som trygghetsboendet ska vara bemannat. Minst två timmar varje vardag ska trygghetsvärden finnas på plats.
 
Det här tillsammans med övriga justeringar möjliggör att takten kan öka för att tillskapa fler trygghetslägenheter.  Idag finns det 13 trygghetsboenden i Göteborg med över 600 lägenheter. Målet är att det 2018 ska finnas minst 1 000 trygghetslägenheter runt omkring i Göteborg.
 
Tack för mig!
 
Jag är inne på mitt sjunde år på fastighetskontorets boendeavdelning. Det har varit omtumlande, lärorika och framför allt mycket roliga år. Jag har haft förmånen att jobba med en bredd som skapat möjlighet till många goda kontakter och utbyten genom åren, jag är mycket tacksam för det och tror att jag kommer att ha stor glädje av det även i mitt nya uppdrag.

Jag startade 2011 med uppdraget att leda bostadsenheten och fick vara med att utveckla arbetet med bl.a. projektet Rätt boende, Bostad först och F100. De senaste åren har jag fokuserat på stadens arbete med tillgänglighet och användbarhet i kölvattnet av Access City Award. Så roligt och utmanande med världens bästa medarbetare och samarbetspartners. Jag har också fått jobba med processen när det gäller stadens arbete med bostäder med särskild service (BmSS), detta arbete är nu inne i en mycket spännande fas som jag kommer att följa på nära håll utifrån ett annat perspektiv. Jag kommer nämligen att bli områdesansvarig för boendeformen i stadsdelsförvaltningen Lundby.

Uppdraget inom Äldres boende är och har varit ett jättekul uppdrag som blir allt viktigare i och med att vi generellt lever längre. Mellanboendeformen Trygghetsboende är ett mycket lyckat koncept, vi har redan beviljat kommunala subventioner till cirka 650 lägenheter, främst inom det befintliga bostadsbeståndet. Vi kommer att klara målet om 1000 lägenheter vid 2018 års slut tack vare våra kommunala bostadsbolags idoga arbete och om också fler privata fastighetsägare gör verkstad av det intresse vi ser och hör, samt att det byggs som planerat i 2018 års detaljplaner.

Så om igen, Stort Tack för mig och för mycket gott samarbete!

Birgitta Thielen
 
Bostadslösa barnfamiljer minskar
 
Antalet barnfamiljer i Göteborg som saknar bostad minskade med 31, från 246 till 215 under ett år. Det visar senaste enkätundersökningen som besvarats av alla stadsdelar och social resurs etableringsenhet.
 
Enkäten gäller barnfamiljer som är placerade av socialtjänsten i tillfälliga boenden exempelvis upphandlade boenden utan stöd (av Göteborgs stad), jourboende/jourlägenhet för barnfamiljer, vandrarhem eller hotell. Det handlar om barnfamiljer vars huvudsakliga problem är att de inte har någon bostad men att de i övrigt inte behöver stöd.  

Av svaren framgår att flest placerade med tillfälliga boendelösningar fanns i Östra Göteborg (62 st) följt av Angered (39 st) och SDF Social resursförvaltnings etableringsenhet (34 st). Minst antal hade   Lundby (1 st), Centrum (4 st) och Västra Göteborg (4 st).    

Mikael Chrona, utvecklingsledare hos fastighetskontoret, som sammanställer resultatet, berättar att det finns en omsättning bakom sifforna i statistiken.
– Inflödet av familjer som blir placerade i tillfälliga boenden är nästan lika stort som utflödet, det vill säga de familjer som har fått en bostad, säger Mikael Chrona och fortsätter:  
– Hur det har sett ut om vi inte har satsat lägenheter till bostadslösa barnfamiljer är svårt att förutsäga men troligtvis hade antalet varit mycket högre, närmare 500 – 600 familjer. Detta är en högaktuell fråga i Göteborg, men också i Stockholm och Malmö, säger Mikael Chrona.
 
                                         Mars, 2016  November, 2016  April, 2017  
Förvaltning  Hushåll  Barn  Hushåll  Barn  Hushåll  Barn  
Angered  64 140 39 93 39 102 
Östra Göteborg  47 124 50 128 62 167 
Social resurs, etablering   33 109 33 97 34 87 
Örgryte-Härlanda  29 41 11 22 24 48 
Västra Hisingen  17 78 12 48 21 77 
Norra Hisingen  16 48 23 75 14 61 
Askim-Frölunda-Högsbo  12 23 10 26 11 
Lundby  25 11 20 
Centrum  20 10 
Majorna-Linné  20 10 33 28 
Västra Göteborg  13 26 13 
Totalt  246 641 214 578 215 610 
Av tabellen framgår att det kan ske stora förändringar över tid. I Angered minskade antalet bostadslösa barnfamiljer (hushåll) med 25 från mars i fjol till april i år. I Östra Göteborg var det en ökning med 15 familjer medan det i Lundby var en minskning från 8 till 1 familj. Sammantaget för hela staden var det en minskning med 31, från 246 familjer till 215, och antalet bostadslösa barn sjönk också med 31, från 641 till 610.
Satsningen för 500 barnfamiljer på väg mot målet
 
Göteborgs stad gör en satsning för att 500 barnfamiljer, utan ordnat boende, ska få ett förstahandskontrakt. Tidsramen är två år och målgången vid årsskiftet.
Jag är försiktigt optimistisk, möjligen tar det lite längre tid, säger Göran Leander som leder satsningens centrala arbetsgrupp.

Uppdraget att hjälpa 500 bostadslösa barnfamiljer till permanenta lägenheter kommer från kommunstyrelsen och inleddes 2016. Fram till och med november i fjol hade cirka 200 familjer fått möjlighet att teckna egna hyresavtal för lägenhet hos något av kommunens bostadsföretag.

– Nu går vi in i slutspurten, och om vi skulle gå i mål till årsskiftet behöver vi förmedla resterande lägenheter i augusti-september.  Men så långt har vi inte kommit ännu, säger Göran Leander, till vardags chef för affärsutveckling och kommunikation hos Bostads AB Poseidon.

Han beskriver att arbetet med lägenheter till barnfamiljer innebär en hel del pusslande. Behoven av större lägenheter, 4: or och 5: or, har ökat och dessa storlekar finns det färre av, därmed tar förmedlingen längre tid.

– Vi kommer att uppnå målet, men kan inte säkert säga när det blir. Men redan har över 600 barn kunnat lämna ett otryggt liv och med familjen flyttat in i eget hem. Det känns väldigt bra, säger Göran Leander.   
”Staden ska funka för alla"
 
”Vad gör du för att se till att staden är tillgänglig för alla? Vad gör du för att personer med funktionsnedsättning får jobb i staden?” Dessa frågor fick
stadens presidier och bolagsstyrelser i en inbjudan till frukostseminarium om budgetmålet ”Staden ska funka för alla”. Över 60 deltagare från 32 förvaltningar och bolag deltog, och nu tas nästa steg.


Fortfarande har personer med funktionsnedsättningar sämre fysisk och psykisk hälsa, lägre inkomster, sämre förankring i arbetslivet och deltar i mindre utsträckning i sociala, kulturella och politiska sammanhang.

Fastighetsnämnden tillsammans med stadsdelsnämnden Västra Göteborg är processägare (ska samordna, följa upp och leda) i arbetet för budgetmålet ”Livsvillkoren för personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar ska förbättras”. Ett mål som även rubriceras ”Staden ska funka för alla”.

-Det är jättekul att ha denna uppgift ihop med stadsdelen Västra Göteborg. Målet att skapa en tillgänglig och användbar stad för alla anser jag är ett av stadens viktigaste, säger Birgitta Thielen, Chef Utvecklingsenheten, Fastighetskontoret Boendeavdelningen. Hon fortsätter:

-  Vi har kommit lite längre i vårt arbete i och med utmärkelsen Access City Award 2014 och har goda förutsättningar att göra ännu bättre för fler. Staden ska bli en hållbar och inkluderande stad där alla, oavsett funktionalitet, kan delta på lika villkor. 

Mål med arbetet
Utgångspunkt i arbetet är ”Göteborgs Stads program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning”, beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11.

De mål som processägarna nu arbetar med är att:
 • öka medvetenheten om hur vi arbetar med frågan om allas rätt till stadens utbud och verksamheter
 • ta fram en varaktig struktur för hur frågan ska hanteras på en strategisk nivå
 • ta fram kriterier som kan användas för uppföljning i det ordinarie arbetet
Det fortsatta arbetet
Det här händer framåt:
 •  En planeringsgrupp har tagits fram i respektive organisation:
  • Stadsdelsförvaltningen i Västra Göteborgs arbetsgrupp består av Viveka Nordh processledare, Carina Falkewall, sektorchef individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och Cecilia Karlsson, kommunikatör.
  • Fastighetskontorets arbetsgrupp består av Maria Bernström-Printz, processledare, Christina Eide, biträdande fastighetsdirektör och Birgitta Thielen, enhetschef.
    
 • Planeringsgruppen ska:
  • tillsammans med verksamheter ta fram bra mätbara kriterier som kan användas för uppföljning
  • ge förslag på en varaktig struktur och en handlingsplan för det fortsatta arbetet
  • stämma av med andra processägare under projektets gång
  • sprida goda exempel 
    
Har du frågor är du välkommen att kontakta

Viveka Nordh, processledare

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg
076-773 63 18
viveka.nordh@vastra.goteborg.se
 
Maria Bernström Printz, processledare
Fastighetskontoret
031-368 12 38
maria.printz@fastighet.goteborg.se
 
Halvtid för hemlöshetsplanen
 
Att minska den akuta hemlösheten med hälften. Det är målet i stadens hemlöshetsplan. Nu har halva tiden gått och i slutet av april hölls en heldag som halvtidsavstämning, för att se hur arbetet fortskrider.

- Ett av våra viktigaste uppdrag är att ta initiativ och samla alla berörda aktörer på detta vis, för att driva på och samla upp arbetet, inledde Christina Eide från Fastighetskontoret halvtidsavstämningen för hemlöshetsplanen.

Under dagen fanns flera av aktörerna med och berättade om sitt arbete. Bland annat berättade Lars-Gunnar Krantz, utvecklingsledare på fastighetskontoret, om det planerade bostadsbyggande som är en förutsättning för arbetet mot hemlöshet och satte det i relation till befolkningsökningen i staden. Mikael Chrona, utvecklingsledare på Fastighetskontoret och tillika en av dagens moderatorer, fortsatte sedan med att berätta om hemlöshetsplanen och dess vision, fem mål, tre strategier och 23 aktiviteter. Därefter berättade han lite om resultaten så här långt.
– I april 2016 fanns det 3435 hushåll som var hemlösa, vilket är en ökning med 114 hushåll jämfört med 2015. Det innebär att det är fler hushåll i akut hemlöshet och nästan hälften av ökningen var barnfamiljer.

Under halvtidsavstämningen fick deltagarna också matnyttig information om kostnaderna för sociala boenden, vilka pågående uppdrag det finns för att minska hemlösheten, hur representanter från Räddningsmissionen och Stadsmissionen ser på framtida samverkansbehov och hur stadens bostadsbolag arbetar för att bidra till en minskad hemlöshet.

Dessutom gavs två goda exempel på arbete som redan pågår i staden. Det första exemplet handlade om hur man kan arbeta vräkningsförebyggande genom samverkan. Där berättade Nurcan Aslan, boendeutvecklare på Bostads AB Poseidon och Simon Hanoun, boendekonsulent SDF Angered, hur de jobbat tillsammans. Det andra exemplet handlade om Bostad Först som Social resursförvaltning arbetar med och den lokala versionen BODIL som finns i Askim-Frölunda-Högsbo, som båda har mycket goda resultat.

I slutet av dagens hölls en workshop där deltagarna fick komma med förslag på hur staden kan nå målen i hemlöshetsplanen. Dagen avslutades med en sammanfattning som Lena Holmlund, sektorchef i Askim-Frölunda-Högsbo, uttryckte såhär:

– Behållningen idag är att vi pratat om att minska hemlösheten tillsammans. Att frågor får svar ger en bred och enig grupp, med förståelse för varandras förutsättningar och det skapar bättre möjligheter för samverkan. Arbetet mot hemlöshet ska fortsätta, med de aktiviteter vi redan har initierat. Nu gäller det att hålla i och hålla ut.
 
Christina Eide inledde dagen.
Nurcan Aslan och Simon Hanoun berättade hur de jobbar förebyggande i Angered.
Annika Ström-Öberg, Räddningsmissionen och Kjell Larsson, Stadsmissionen beskrev hur deras organisationer arbetar.
Hemlöshetsdagen var välbesökt.
Bostadsanpassningsenheten informerar
 
Till dig som skriver intyg 
För att en bostadsanpassning ska bli bra behöver vi veta vilka förutsättningar som finns för anpassningen. De ska finnas med i intyg eller åtgärdsförlag. Därför har vi tagit fram en lathund med de förutsättningar som vi behöver få information om inför en anpassning. Sedan i maj hittar du lathunden på Boendeportalen, www.goteborg.se/boendeportalen under fliken Intygsskrivare

Har du funderingar eller synpunkter på lathunden skicka gärna ett mejl till: bostadsanpassning.fk@fastighet.goteborg.se

Ny lagstiftning
Boverket har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag med mera. Boverkets översyn resulterade i ett nytt lagförslag som socialdepartementet skickade ut på remiss 2015. Det är ännu inte klart när en ny lagstiftning kommer att träda i kraft.

Sommaren 2017
Bostadsanpassningsenheten kommer att vara bemannad under hela sommaren, men med minskad personalstyrka. Vill du komma i kontakt med en handläggare i tjänst, kontakta oss gärna via kontaktcenter, 031-365 00 00.

Trevlig sommar önskar vi er alla!  
Fem korta frågor till Hampus – nyanställd på bostadsenheten, fastighetskontoret
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
På gymnasiet läste jag musik och universitetet så var det grundkurserna i teoretisk filosofi och psykologi samt är examinerad socionom sedan Juni 2014.

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Innan jag började på min nuvarande tjänst arbetade jag inom socialtjänsten Västra Hisingen som socialsekreterare. Dels inom missbruk men senast och längst inom boendegruppen.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Jag har arbetat en hel del med fastighetskontorets bostadsenhet inom Västra Hisingens boendegrupp och kände till och hade kontakt med flera av de som jobbar här. Jag visste vad den tjänsten jag har idag innebar men blev väldigt överaskad över att det fanns så många och så olika  avdelningar och yrken på fastighetskontoret. Väldigt häftigt! =)

Vad ska du jobba med på bostadenheten?
Jag arbetar som bostadssekreterare och kommer att ha hand om Västra Hisingens och Majorna-Linnés kommunala kontrakt.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsenheten.
Det är ett väldigt härligt arbetsklimat och jag är glatt överaskad över att det sker så mycket roliga saker på kontoret. Det finns idrottsföreningar (FIFF), brännboll, kräftskiva, midsommarlunch, Luciatåg, you name it! Jag är också glad över att ha hamnat på en avdelning med härliga kollegor och har känt mig väl omhändertagen av fastighetskontoret sen jag kom.
Fem korta frågor till Maria – nyanställd på bostadsenheten, fastighetskontoret
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag är socionom i grunden.

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Innan jag började på Fastighetskontoret arbetade jag som utvecklingsledare med boende och lokalfrågor på socialförvaltningen i Alingsås kommun.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Innan jag började här kände jag till en del om det som Boendeavdelningens arbetar med, men nästan inget alls om övriga Fastighetskontoret.

Vad ska du jobba med på bostadenheten?
På Bostadsenheten ska jag jobba med uppdraget som rör Bosättningslagen - bostadsanskaffning för  nyanlända.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsenheten.
Roligt/bra med mitt nya jobb är att jag får lära mig massa nytt och arbeta med en aktuell och intressant fråga!
Fem korta frågor till Sofia– nyanställd på bostadsenheten, fastighetskontoret
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har gått en KY-utbildning som heter Reception- och konferensansvarig.

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Jag arbetade som förvaltningsadministratör på Chalmers studentbostäder.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Jag kände till att Fastighetskontoret skötte om markanvisningar och förvaltningar av byggnader men hade inte koll på att boendeavdelningen fanns innan jag sökte jobbet.

Vad ska du jobba med på bostadenheten?
Jag ska jobba med bosättningslagen som administratör.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsenheten.
Det är roligt att få hjälpa till med boendesituationen för de nyanlända. Sedan är det roligt med alla nya kollegor som varit mycket hjälpsamma nu när man är ny.