Vesna Jovic - ny VD på SKL
 
I mitten på maj tillträdde Vesna Jovic som ny VD för SKL. Hon har sedan 8 år tillbaka varit kommundirektör i Huddinge kommun där hon sedan 1988 haft flera tjänster, bland annat socialchef.
– Jag ser fram emot att, tillsammans med SKL:s medlemmar, förtroendevalda och medarbetare, fortsätta utveckla SKL. Tillsammans ska vi göra en bra organisation ännu bättre, säger Vesna Jovic.
 
Fakta om kommunal revision i Sverige
 
SKL har sänt ut en omfattande enkät till samtliga revisionsgrupper i landet. Enkäten har sammanställts vart fjärde år sedan år 2000 och resultatet finns nu att tillgå i två rapporter via vår webbplats. Bilden som träder fram är att det finns en väl rotad praxis för den kommunala revisionen och att God revisionssed har stort genomslag. Vidare framgår också att det fortfarande finns svårigheter och brister inom lekmannarevisionen i de kommunala företagen. Bland annat är det ovanligt med riskanalys och granskningsplan inom lekmannarevisionen. 

Läs rapporterna här
 
Revisorernas ekonomi
 
Återkommande sammanställer SKL revisionens kostnader genom att ta del av den information som SCB har i det nationella räkenskapssammandraget. Här framgår kostnader uppdelat på en rad katergorier som köp av konsulter, arvode, kostnad per total verksamhetskostnad samt kostnad per invånare. Uppgifterna finns per kommun/landsting/region och på aggregerad nivå. De senaste siffrorna finns nu på vår webbplats.

Läs mer om revisorernas ekonomi
 
 
Ny kommunallag med marginella förändringar av revisionen
 
Nästa vecka ska Riksdagen fatta beslut om en ny kommunallag. Systemet med förtroendevalda revisorer som ansvarar för hela revisionen ska behållas. I propositionen finns ett fåtal förändringar som rör den kommunala revisionen:
- Fullmäktiges presidium ska upprätta förslag till revisorernas budget.
- De sakkunniga ska ges tillfälle att yttra sig när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen.
- Förbundsordningen i ett kommunalförbund med direktion ska ange hur revisorer ska utses, inte längre från vilken av medlemmarna.
Lagen förväntas träda i kraft 1 januari 2018.
 
Förebygg fusk, oegentligheter och korruption
 
SKL arbetar med att förebygga och motverka fusk, oegentligheter, bedrägeri och korruption inom välfärdssektorn. Arbetet syftar till att ta vara på och utveckla den kompetens som finns i kommuner, landsting och regioner. Vi vill visa på de risker som finns för kommuner, landsting och regioner som en första ögonöppnare. SKL har nu tagit fram ett antal korta filmer om det förebyggande arbete som sker på olika platser. Här får du bland annat ta del av konkreta råd.

Se filmerna
 
Kurser och konferenser
 
Landstingens/regionernas revisionskonferens
Karlstad 29-30 augusti

Utveckla lekmannarevisionen
Stockholm 5 september

Primärkommunala revisionskonferensen
Umeå 21-22 september

Fullmäktige och revisorerna
Stockholm 17 oktober
Borlänge 21 november

Revisionsdialog
Alvesta 5 oktober
Karlstad 19 oktober
Stockholm 9 november

Anmälan Primärkommunala revisionskonferensen
Anmälan övriga kurser och konferenser
 
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner, landsting och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner, landsting och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.