Almedalen, programmering i ämnesundervisningen, leda för likvärdig skola och sommarhälsningar!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
I denna ljuva sommartid....
 
.. är det många av oss som ser fram emot semester och välbehövlig vila. Samtidigt är det en tid då vi blickar tillbaka och summerar den gångna terminens arbete. För oss på Ifous har våren varit fylld av spännande aktiviteter. Vi har avslutat två FoU-program - Små barns lärande och Digitalisering i skolan. I slutrapporterna (finns att ladda ner här) kan du läsa om de deltagande förskollärarnas/lärarnas, skolledarnas och forskarnas lärdomar och erfarenheter. Vi har också startat ett nytt FoU-program Inkluderande lärmiljöer och står i startgroparna för programmen Programmering i ämnesundervisningen och Leda för likvärdig skola. Dessutom har vi kommit igång med Ifous mötesplatser där vi erbjuder forum för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande i olika angelägna frågor. 

Våren har också varit händelserik för Skolsverige som helhet, framförallt i och med presentationen av Skolkommissionens slutbetänkande. Betänkandet innehöll många kloka förslag som med all säkerhet kommer att få betydelse för den fortsatta utvecklingen av den svenska skolan. Jag tänker särskilt på de förslag som rör lärarnas möjligheter till kontinuerlig kompetens- och professionsutveckling liksom åtgärder för att stärka den praktiknära forskningen. Vi på Ifous kommer att följa den fortsatta processen med stort intresse och ser fram emot att i samverkan med våra medlemmar bidra i arbetet för en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Marie-Hélène Ahnborg
VD
 
Välkomen till Ifous seminarium i Almedalen!
 
Seminarium i Visby 5 juli kl 13:15-14:00 2017
 
Välkommen till Ifous seminarium Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet under Almedalsveckan i Visby där några av skolväsendets nyckelaktörer ger sin syn på vilka förutsättningar som behövs för att den praktiknära forskningen ska bidra till skolutveckling och professionalisering av både lärar- och skolledaryrket. Det kommer också att ges några praktiska exempel på hur forsknings- och utvecklingsarbete kan bedrivas systematiskt i skolverksamheten.  
 
Ingen föranmälan krävs

Läs mer om seminariet 
 
Ifous hälsar nya medlemmar välkomna!
 
Ifous har glädjen att hälsa följande medlemmar välkomna!
  • Kommunförbundet stockholms Län (KSL)
  • Ludvika kommun
  • Hässleholms kommuns AK-förvaltning
  • Montessori Vaxholm
 
 Ifous mötesplatser har dragit igång
 
Nu har den första omgången av Ifous mötesplatser ägt rum och temat var Kapacitetsbyggande för skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Föreläsare var Elisabet Nihlfors, dekan vid Uppsala universitet, och Anette Jahnke, fil dr, projektledare Ifous och lektor Göteborgs universitetTill hösten kommer Ifous mötesplatser att arrangeras på ett flertal platser runt om i Sverige, håll utkik efter kommande program!

Läs mer om Ifous mötesplatser.
 
Inbjudan: Fjärrundervisning - från teori till praktik
 
14 september 2017 i Umeå
Välkommen till en dag om fjärrundervisningens framtid i den svenska grundskolan! Här får du ta del av lärares och skolledares erfarenheter av fjärrundervisning och diskutera organisatoriska förutsättningar för att utveckla digitala lösningar på de behov som finns i skolan. Medverkar gör bland andra Eva Durhan, Skolverket, som utrett frågor om fjärrundervisning i grund- och gymnasieskola och som presenterade sitt slutbetänkande den 30 maj, och Peyman Vahedi, rektor för Ådalsskolan i Kramfors, som tidigt utmanade regelverket kring fjärrundervisning och nu utvecklat en digital plattform.
Dagen riktar sig dels till projektets deltagare och dels till alla intresserade lärare, skolledare, skolchefer och utvecklare hos skolhuvudmän eller i organisationer och myndigheter med intresse av fjärrundervisning.
 
Mer om program och anmälan hittar du här.

Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, intervjuas i Lärarnas tidning i samband med att slutbetänkandet presenterades. Intervjun hittar du här.
 
Nya FoU-program hösten 2017
 
Programmering i ämnesundervisningen
 
Tillsammans med intresserade huvudmän och fem forskare från Stockholms universitet står Ifous nu i startgroparna för FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen. Programmet syftar till att stärka elevers kunskaper i matematik och andra ämnen genom programmering. Fokus ligger på att utveckla både det praktiska arbetet med och förståelsen för programmering i ämnesundervisningen. 
Vi välkomnar fler huvudmän att delta! 

Läs mer.
Leda för likvärdig skola
 
Programmet Leda för likvärdig skola riktar sig till skolchefer, verksamhetschefer, områdeschefer och motsvarande som tillsammans med sina närmsta medarbetare vill utveckla sitt uppdrag och det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan i syfte att öka likvärdigheten i utbildningen. FoU-programmet genomförs som ett interaktivt forskningsprojekt tillsammans med en forskargrupp som består av Per-Erik Ellström, Lennart Svensson och Karin Sjöberg Forssberg från Linköpings universitet. Alla med stor kunskap och erfarenhet av arbete med arbetsplatslärande och hållbart förändrings- och utvecklingsarbete och det finns fortfarande plats för några huvudmän att gå med.  

Läs mer här. 
 
Inför våren 2018
 
Lärares profession och praktik
 
I detta program sätts fokus på lärares professionella utveckling efter Matematiklyftet och Läslyftet. Till våren 2018 planeras ett FoU-program som riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill fördjupa det kollegiala arbetet med hjälp av aktionsforskning som modell, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh vid Göteborgs universitet. Programstart planeras till januari 2018.

Läs mer och anmäl intresse här.
Språkutvecklande arbetssätt i sfi
 
Nu planerar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill utveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Syftet är att bidra till att utbildningen i svenska för invandrare utvecklas för att bättre möta individens och samhällets behov. Syftet är också att låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning. FoU-programmets målgrupp är lärare och skolledare inom framför allt studieväg 2 inom SFI.

Förstudien 15 års forskning om sfi - en överblick finns tillgänglig här.

Läs mer.
Undervisning i förskolan 2
 
Dagens förskola står inför nya utmaningar med tydligare krav när det gäller det pedagogiska uppdraget. Till våren planerar Ifous ett nytt FoU-program med fokus på vad som kan känneteckna undervisning i förskolan. Programmet riktar sig till förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill vara med och utveckla såväl kunskaper som förhållningssätt och arbetsmetoder i förskolan. 

Läs mer här.
 
Var med och bygg kunskap om att bygga skola!
 
Att bygga en ny skola är inte som att bygga vilket hus som helst. Men hur ser bra lärmiljöer egentligen ut, och hur kan mark och lokaler användas så smart och ändamålsenligt som möjligt? Ifous planerar nu ett FoU-program om fysiska lärmiljöer och om organisatoriska frågor kring skolbyggnader. Är du intresserad av ett FoU-samarbete inom detta område, kontakta Karin Hermansson.

För att inventera kunskapsläge och behov samarbetar vi med Forum Bygga Skola som är en ny arena för aktörer som på olika sätt är involverade i den komplexa processen att bygga och renovera skolor. Redan nu till hösten (start 1 september) arrangerar Forum Bygga Skola en utbildning och handledning i Evidence based design med arkitekten Peter Lippman. Se för mer information och anmälan.

OBS! Sista dag för anmälan är 28 juni
 
Kick-off: Inkluderande lärmiljöer
 
Den 26-27 april hölls kick-offseminariet för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer. 250 förvaltningsledare, rektorer och lärare från sju svenska kommuner samlades för att tillsammans inleda arbetet som kommer att pågå under de tre kommande åren.

Patrik Forshage, utbildningschef i Täby kommun och styrgruppens ordförande intervjuas om hur han ser på programmet.
Se intervjun här.

Läs mer om Inkluderande lärmiljöer här.
 
 
Film: Lämna över och ta emot – matematikdidaktisk analys
 
Hur kan vi förbättra övergången mellan grundskolans och gymnasieskolans matematikutbildning? Det har rapporten Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet fokuserat på. I rapporten analyseras uppgifter som elever har relativt svårt för när de börjar gymnasieskolan. Uppgifterna är hämtade från ett diagnostiskt matematikprov som de senaste sex åren genomförts av ca 30.000 elever.

 Anette Jahnke, projektledare på Ifous och författare, Verner Gerholm, matematiklärare på gymnasiet och medförfattare, och Per Berggren, matematiklärare på högstadiet, presenterar i det här filmklippet rapporten och hur den kan användas av lärare, rektorer och personal på förvaltningsnivå för att förbättra övergången. 
 
Studien har genomförts inom ramen för analysfunktionen Ifous fokuserar tillsammans med fem av Ifous partner – Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan.