I nyhetsbrevet: Vitbok om EU:s framtid, en social pelare för Europa, delaktighetsarbete i Region Östergötland
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
I Östergötland tar regionen låg kunskap om EU på allvar
 
Margareta Fransson (MP) är regionstyrelsens 1:a vice ordförande i Region Östergötland
Runt om i landet pågår just nu handslag mellan företrädare för kommuner, regioner och staten för att skapa bindande åtaganden om att förbättra samhällets delaktighet i EU-samarbetet. Handslagen har sin utgångspunkt i regeringens utredning "EU på hemmaplan" som presenterades förra året. I Region Östergötland är arbetet redan i full gång.
   
– Regeringens utredning var inte särskilt rolig läsning för oss, säger Sofia Prans som är strateg på internationella sektionen på Region Östergötland. När förtroendevaldas och tjänstepersoners EU-kunskaper i svenska kommuner och regioner pekades ut som särskilt låga tyckte Region Östergötland att det var dags att ta sitt ansvar. Tillsammans med sin kollega Anna Lindberg och regionstyrelsens vice ordförande Margareta Fransson (MP), skrev Sofia Prans fram regionens remissvar till utredningen. Svaret förankrades sedan hos alla kommuner i regionen.
   
– Detta är en demokratisk fråga och det är otroligt viktigt att vi folkvalda förstår beslutsprocesserna i EU eftersom det påverkar medborgarnas vardag i allra högsta grad, säger Margareta Fransson (MP).
  
Med remissvaret i ryggen har Region Östergötland arbetat fram en rad åtaganden som ska leda till bättre kunskap om EU i regionen. Den 23 maj är det dags att skaka hand med EU-minister Ann Linde. Tillsammans med Norrköping, Linköping och Motala kommun, lovar Region Östergötland att bland annat bistå kommunerna med aktuell kunskap om EU som är anpassad till Östergötarnas behov.    Intresset för seminariet som hålls i Norrköping är stort. Över 80 personer har anmält sig för att delta., däribland många politiker.
  
SKL bistår sina medlemmar med stöd i att förbereda handslag eller liknande seminarier för att öka delaktigheten i EU. På vår webbplats finns särskild information om detta.

Region Östergötland, EU-handslag för ökad delaktighet
SKL:s stöd och arbete med delaktighet i EU

Kontakt:Sofia Prans, sofia.prans@regionostergotland.se
 
Regionkommittén har tagit ställning för en fortsatt framtida sammanhållningspolitik
 
Under plenarsession i Bryssel den 11-12 maj antog de församlade kommun- och regionpolitikerna Regionkommitténs yttrande om EU:s framtida sammanhållningspolitik. Yttrandet sänder en stark signal till kommissionen, medlemsländerna och Europaparlamentet att sammanhållningspolitiken inte enbart ska utjämna regionala skillnader och överbrygga utvecklingsklyftor. Den ska också vara en strategi för att främja innovation, konkurrenskraft och hållbar tillväxt i mindre utvecklade regioner, övergångsregioner och starkare regioner i Europa. Med SKL:s egna budskap, som i stora delar återspeglas i yttrandet, kommer SKL att delta i dels Regionkommitténs konferens den 18 maj om sammanhållningspolitiken och dels i kommissionens Sammanhållningsforum i Bryssel den 26-27 juni.   

Kontakt: Ellinor Ivarsson, 08-452 78 442, Marcus Holmberg, +32 (0) 474 960 678
 
Regionkommitténs energiutskott behandlar Energipaketet
 
Det stora energipaketet ”Ren Energi för alla i Europa” som kommissionen publicerade i slutet av förra året behandlas just nu av både Europaparlamentet, Ministerrådet och Regionkommittén. Flera av lagstiftningsförslagen kan få långtgående konsekvenser för svenska kommuner, landsting och regioner. De svenska ledamöterna i Regionkommittén lämnade därför in flera ändringsförslag till den första utskottsbehandlingen 24 april och de flesta röstades också igenom. SKL:s ståndpunkter är att inte göra individuell mätning och debitering av värme tvingande, att likabehandla förnybar energi oavsett om den producerats på plats eller tillförts via energibärare, samt att inte ge tredjepartsleverantörer en generell tillgång till fjärrvärme- och fjärrkylanäten för att sälja värme direkt till slutkunder.

Kontakt: Andreas Hagnell, 08-452 78 66
 
Vitbok om EU:s framtid
 
I början av mars presenterade EU-kommissionen sin vitbok om EU:s framtid. Vitboken ska starta en diskussion om hur EU ska gå vidare efter Storbritanniens utträde ur unionen. I vitboken målar EU-kommissionen upp fem scenarier för hur Europa skulle kunna utvecklas fram till 2025. Utgångspunkten för samtliga scenarier är att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer går vidare tillsammans i form av en union.

SCENARIO 1: FORTSÄTTA SOM FÖRUT
SCENARIO 2: ENBART DEN INRE MARKNADEN
SCENARIO 3: DE SOM VILL HA MER GÖR MER
SCENARIO 4: GÖRA MINDRE MEN GÖRA DET EFFEKTIVARE
SCENARIO 5: GÖRA MYCKET MER TILLSAMMANS
 
Vitbokens ansats är bred och beror till stor del på vilken politisk syn man har på EU-samarbetet. Målet är att medlemsstaterna och institutionerna ska vara överens innan valet till Europaparlamentet våren 2019. Kommissionens ordförande Juncker väntas ge svar på vilken väg han förordar i höst.

Kommissionen: Vitboken om Europas framtid

Kontakt: Kristin Ivarsson, 08-452 77 33
 
Skydd av migrerande barn - nytt svenskt rapportörskap i Regionkommittén
 
Heléne Fritzon (S), avgående kommunalråd i Kristianstad och ledamot i Regionkommittén, har fått i uppdrag att skriva fram ett yttrande om skydd av migrerande barn. Yttrandet är ett svar på EU-kommissionens förslag som bland annat vill förbättra identifieringen av barn, utbilda berörd personal och intensifiera omplaceringsarbetet.

Kommissionens förslag om skydd av migrerande barn

Kontakt: Anna Ulvesson, 08-452 74 67
 
Vad händer med EU:s långtidsbudget?
 
Kommissionen kommer på grund av Brexit troligtvis inte att lägga fram något förslag om långtidsbudget innan årets slut. Sannolikt kommer ett förslag till ny budget först till sommaren eller hösten 2018. Då bedöms det att man har så god koll på följderna av Brexit att unionen kan förhandla om Brexit och EU:s nästa långtidsbudget parallellt.

För att Sverige ska kunna bibehålla sin avgift till EU måste långtidsbudgetens omslutning minska ca 15-17 procent när Storbritannien lämnar unionen. Svenska regeringen presenterade i slutet av mars fem övergripande positioner inför de kommande budgetförhandlingarna.
Värsta scenariot för Sverige och SKL:s medlemmar vore en höjd avgift och en minskning av återflödet. SKL följer utvecklingen och förhandlingarna.

Regeringen om budgetförhandlingarna i EU

Kontakt: Annika Lindberg, 08-452 71 63
 
Nu är förslaget om en europeisk social pelare presenterat
 
Den 26 april presenterade kommissionen ett ”socialt paket” där den europeiska pelaren för sociala rättigheter var ett av förslagen. Pelaren bygger på 20 principer och rättigheter som EU-kommissionen menar behövs för att de europeiska arbetsmarknaderna och välfärdssystem ska vara rättvisa och välfungerande även i framtiden. Tanken är att pelaren ska fungera som en ”kompass” eller ett ramverk för den social- och arbetsrättsliga politiken i EU. I första hand är pelaren utformad för euroområdet, men är också öppen för alla medlemsländer som vill vara med.

Kommissionen poängterar att det är helt avgörande med ett gemensamt ägarskap för den sociala pelaren mellan EU:s institutioner, medlemsstaterna, arbetsmarknadensparter och den lokala och regionala nivån för att nå framgång och verklig effekt med förslaget. Förhoppningen är därför att både Europaparlamentet och ministerrådet ska underteckna en interinstitutionell deklaration.

Kommissionens förslag om en europeisk social pelare för sociala rättigheter
SKL:s yttrande om sociala pelaren

Kontakt: Kristin Ivarsson, 08-452 77 33
 
Nya europeiska regler för föräldraledighet föreslås
 
Som en del av det sociala paketet från den 26 april föreslår EU-kommissionen att ändra föräldraledighetsdirektivet för att uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv. Kommissionen föreslår bland annat fyra icke överförbara föräldraledighetsmånader för respektive förälder, 10 dagars betald pappaledighet i anslutning till barnets födelse samt möjlighet till fem dagars ledighet per år för vård av anhörig. Som förslaget ser ut just nu skulle det få påverkan på den svenska föräldraledighetslagstiftningen.

Kommissionens förslag om balans mellan arbetsliv och privatliv (faktablad)

Kontakt: Kristin Ivarsson, 08-452 77 33
 
Senaste nytt om Agenda 2030
 
SKL har fått en inbjudan att ingå i den svenska delegationen som ska representera Sverige vid FN:s högnivåmöte High Level Political Forum i New York i juli. Emil Broberg, V, tredje vice ordförande i SKL:s styrelse, kommer att åka för SKL:s räkning. SKL har också lämnat in ett bidrag till rapporten om det svenska genomförandet till FN samt ingår i den referensgrupp som Regeringskansliet knutit till den svenska rapporteringsprocessen.

Delegationen för genomförande av Agenda 2030 presenterade en delredovisning i mars, en kommunikationsplan om Agenda 2030. Den 31 maj ska delegationen presentera ett utkast till handlingsplan för det svenska genomförandet.

SCB har presenterat en analys av hur Sverige i dagsläget lever upp till målen och delmålen i Agenda 2030, baserat på tillgängliga data och resultat. Detta är en redovisning av ett regeringsuppdrag som gavs till SCB den 16 februari. I rapporten har SCB undersökt datatillgången till de totalt 323 föreslagna unika indikatorer som följer upp delmålen.

Sida har ett kommunikationsanslag för de globala målen. I första ansökningsomgången 2017 beviljades bl.a. Norrköping, Malmö och Lunds kommun medel för kommunikationsaktiviteter kring Agenda 2030. Grattis!

Andra ansökningsomgången är öppen den 1 augusti-1 september 2017.
Du har väl inte missat den sammanställning av goda exempel på lokalt och regionalt genomförande som SKL gjort?

Kontakt: Annika Lindberg, 08-452 71 63
 
Europadagen 9 maj firades i år på SKL
 
Europadagen firas sedan flera år tillbaka gemensamt av arbetsmarknadens parter, Regeringskansliet, EU-kommissionens representation i Sverige samt Europaparlamentets informationskontor i Sverige. I år ägde firandet rum på SKL.

Bland de som diskuterade EU:s framtid och olika utmaningar EU står inför fanns EU-minister Ann Linde, SKL:s ordförande Lena Micko, europaparlamentarikern Cecilia Wikström, LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, TCO:s ordförande Eva Nordmark, Saco:s ordförande Göran Arrius samt Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. Utmärkelsen Årets Europé delades också ut och 2017 gick det till Tilde Björfors som är grundare och konstnärlig ledare för Cirkus Cirkör.

SKL Play: se videoinspelningar från europadagen

Kontakt: Karin Flordal, 08-452 78 34
 
SKL:s internationella sektion ger ut nyhetsbrevet EU och internationellt ca fem gånger per år. Nästa nummer kommer under tredje kvartalet 2017.
Följ oss på Twitter
 
Följ och prata EU- och internationella frågor med oss på Twitter!

Twitter:@skl_eu
Kontakta oss
 
Här hittar du kontaktuppgifter och mer om vilka frågor vi kan hjälpa till med.

www.skl.se/eu