Slit och släng ska bort. Och fort ska det gå. 

Lär dig det senaste om miljö och hållbarhet.


EcoEducate - webbaserade kurser inom miljö- och hållbarhet - för företag, offentlig sektor och skolor finns här.
 
 
Hållbar semester - hur får till man det? 
 
 
Slit och släng ska bort. Och fort ska det gå nu.


Vem tar ansvar för klimatet och vår hållbara livsstil?

I USA finns enligt sittande administration inga klimatproblem att tala om. Men det gör det, och även i Sverige. Ingen på planeten går fri från ansvar.
I Sverige kan vi gotta oss åt att luftkvaliteten förbättras, försurningen minskar och till år 2020 kommer miljökvalitetsmålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt att nås, eller vara nära att nås.

För målen Ekosystemens återhämtning och Bevarandet av biologisk mångfald, går utvecklingen åt fel håll, trots nationella och internationella insatser.
Mycket återstår att göra för att nå alla miljömål, visar 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål som Naturvårdsverket gjort.

2 av 16 miljökvalitetsmål kommer att nås eller vara nära att nås till år 2020. Och miljöarbetet går åt rätt håll på flera sätt. I årets uppföljningsrapport lyfts tre åtgärder för miljömålen fram:
 • Regeringen lade fram en proposition med förslag till ett klimatpolitiskt ramverk. Det bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.
 • Steg mot en hållbar konsumtion har tagits under året genom en strategi för hållbar konsumtion och sänkt skatt på vissa reparationstjänster. Åtgärderna bidrar till att uppfylla flera miljökvalitetsmål och generationsmålet.
 • Flera myndigheter utvecklade verktyg för grön infrastruktur i samhällsplaneringen. Syftet var att skapa och bevara funktionella livsmiljöer där naturområden på land och i vatten hänger ihop så att djur och växter kan leva och sprida sig i landskapet. Den gröna infrastrukturen är väsentlig för ekosystemtjänsterna, människans välbefinnande och ekosystemens motståndskraft exempelvis vid klimatförändringar.
 
Mer om detta på:


http://www.miljomal.se/Aktuellt/Alla-nyheter/Arlig-uppfoljning-2017/Skruttigt om kunskapen om soporna.

Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning om vad svenska folket vet om skräp, sopsortering och återvinning. Undersökningen som genomförts i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet visar bland annat att 7 av 10 svenskar inte tror att man är skyldig att återvinna sitt avfall.

Men alla konsumenter är skyldiga att sortera förpackningar, tidningar och elavfall. 6 av 10 svenskar tror att förpackningar måste rengöras innan de återvinns, men så är det inte, däremot är det viktigt att förpackningarna är tömda innan de återvinns.

Bara lite över hälften av svenskarna (55 procent) vet att förpackningar av två olika material ska sorteras efter det av materialen som väger mest. 67 procent av svenskarna tror att klädkedjornas insamlade kläder blir till nya plagg men det stämmer inte. Och 4 av 10 tror att biobaserad plast bryts ned i naturen men det är felaktigt.


Kika mer på:


http://www.konsumentforeningenstockholm.se/Pressrum/Rapporter/Myter-om-skrap---vad-kan-svenskarna-om-skrap-och-atervinning/


http://www.konsumentforeningenstockholm.se/Global/Konsument%20och%20Milj%C3%B6/Bilder%20KochM/ORIGINAL_FINAL_KfS_RAPPORT_170317.pdf
 


Vår tids älskling - Den älskade hatade plasten

Snart, den 1 juni ska alla som säljer eller ger bort plastkassar informera oss konsumenter om hur plastkassarna påverkar miljön, om fördelarna med färre kassar och hur vi kan minska antalet kassar som finns i omlopp och som riskerar att hamna i våra sjöar och hav bland annat. Naturvårdsverket har nu tagit fram en vägledning med information om hur förordningen ser ut, vilka plastkassar det gäller och ur man kan informera konsumenterna.
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för butiker och restauranger om plastkassars miljöpåverkan. Kika nedan på mer info om plasten och den skada den kan göra.https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/plastbarkassar/Informera-konsumenter-om-miljopaverkan/

https://www.svtplay.se/klipp/13150091/nordnorges-miljo-hotas-av-plast


 

Men vad stoppar du i dig människa

Livsmedelsverket rekommenderar nu att vi ska välj bort livsmedel med palmolja. Palmolja finns i ungefär hälften av all världens livsmedelsprodukter. Det bildas cancerframkallande ämnen vid raffinering av oljan då den värms till höga temperaturer, omkring 200 grader. Ämnena kan även bildas i låga halter i andra vegetabiliska oljor. I kallpressade oljor bildas inte de skadliga ämnena alls. Och det är framför allt i industri maten ämnet kan finnas.

På sin hemsida ger Livsmedelsverket rådet ”välj bort kakor, kex och andra livsmedel som innehåller palmolja”.
 
Läs mer själva:


https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/mat-och-naring/oonskade-amnen-i-produkter-med-palmolja 
Textilinsamling funkar inte så bra. Ännu.

I Sverige slänger vi närmare åtta kilo textil per person i soppåsen varje år. Mer än hälften är fullt användbart. Textil är den fjärde största källan till klimatutsläpp i Sverige, men trots det finns i dag inga styrmedel för att sortera och ta tillvara produkterna.

En t-shirt av bomull orsakar utsläpp av fyra till tio kilo växthusgaser. För att producera den går det åt ungefär 1 500 liter vatten, det motsvarar cirka 10 fulla badkar, och ett kilo kemikalier.

Till skillnad mot i en del andra länder finns i Sverige idag ingen lag eller annat styrmedel för att samla in textil. Den insamling som sker görs av enskilda organisationer eller affärskedjor.

Naturvårdsverket har bland annat föreslagit att det ska bli krav på att textilavfall ska samlas in separat från annat avfall och att ansvaret ska ligga på antingen kommunen eller producenterna. De vill också att mängden textilavfall i soppåsarna ska minska och vara 3 kilo till år 2025. Samma år ska 90 procent av insamlat textilavfall förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. Tänkvärt är att år 2014 var inflödet av kläder och textil 128 000 ton, vilket är 13,1 kilo per person. Av dessa slängs cirka 8 kilo i soporna.

Informationen om textiliers stora miljöpåverkan kanske gör så att kunderna får en möjlighet att välja något bättre och också efterfråga mer hållbara produkter, säger man från handelns sida.

Bara i Sverige är textilier den fjärde största källan till utsläpp av växthusgaser efter transporter, maten och våra bostäder. Här finns mycket att göra. Kläders livslängd till exempel. De ska kunna användas 100 till 200 gånger. För vissa plagg, till exempel underkläder och strumpor som man använder många gånger eller jeans som man sliter ut blir klimatpåverkan rimlig. Det som däremot har hög klimatpåverkan är de kläder som används få gånger. Dessa kanske man inte ska köpa i första taget. Eller helst köpa begagnat.

Ett bra sätt att förlänga livslängden är att skänka kläder och textil till klädinsamlingar så att andra kan köpa och använda dem eller att återvinna och göra nya produkter av materialet. Detta är de mest effektiva sätten att minska miljöpåverkan.

Det finns ingen textilåtervinning att tala om i Sverige, textil som ska återvinnas exporteras till Centraleuropa som det ser ut idag. Men det ändrar sig snabbt. Det finns vinster att göra med textilier och med ökad efterfrågan på återvunnet, miljöeffektivt material, och då ökar affärsmöjligheterna. Så framtiden ser ljus ut trots allt. Här finns nya jobb och affärsmöjligheter.http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2016/Hantering-av-textilier/
http://www.som.gu.se/digitalAssets/1375/1375052_285-296-gustafsson-o-ekstr--m.pdf
Rapport om vad som påverkar oss att köpa, slänga kläder.


http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:701022/FULLTEXT01.pdf
Prevention of textile waste. Nordiska rådet.
 Hur hållbar är Du, på jobbet, hemma och på fritiden?
Ta tempen på din hållbara livsstil. Hur har du det med dina hållbara val?


Testa en ny utbildning som finns som nätkurs, webinar eller lärarledd kurs.
En hållbar livsstil. Och vägen dit.


Hittar du till
www.klimatsmart.se?
Lite hjälp på vägen till en hållbarare livsstil.


http://www.klimatsmart.se/nyheter/ecoeducate-erbjuder-ny-livsstilskurs-pa-natet.html

 

Testa på  www.miljoutbildning.se
 

Välkommen till det klimatsmarta livet!


Lär dig mer om hållbarhet och miljö med EcoEducate! 
 
Ett tomt kylskåp. Vad tyder det på i en 8 barnsfamilj?
 
En hållbar livsstil. Och vägen dit. Beställ nu! 
 

Ny kurs om hållbar livsstil ute nu.

12 informativa filmer om en hållbar livsstil och checklistor där du själv får ta ställning, och ett gedigert faktamaterial - är klart!

Nu kör vi! 
Välkommen! 

Kolla in en av filmerna här. 


Filmen 

 

Det här är det det handlar om: 
 
Vårt sätt att leva spelar stor roll både för vårt välbefinnande och hälsa, men påverkar även vårt klimat. Allt som produceras för att upprätthålla vår livsstil påverkar mark, vatten, luft, djur och växter.

Maten vi äter, sakerna vi köper, hur vi bor, hur vi tar oss till jobbet och hur vi tillbringar vår fritid – allt, precis allt, spelar roll.

Idag lever vi långt över planetens tillgångar och om alla skulle leva och konsumera som vi gör i Sverige skulle det behövas flera jordklot. Vår västerländska livsstil, med alltför hög konsumtion är inte förenligt med en välmående planet. Att ställa om till en mer hållbar livsstil är helt nödvändigt, det är allt fler överens om.

Kunskapen om vad som behöver göras finns redan, och till viss del även tekniken. På många områden har vi kommit väldigt långt, på andra står det nästan stilla.


Vi måste ställa krav på det som produceras, och enklast gör vi det genom att ta medvetna hållbara beslut när vi t ex köper saker. Eller låter bli att köpa.


För det måste börja hos oss själva, med ett aktivt beslut att minska vår miljöpåverkan. Din och min. Vi måste få till en förändring av samhällets utformning och hur våra verksamheter genomförs. Fossilt producerat måste bort, och annat måste in är de allra flesta överens om nu.

Det måste till en hållbar livsstil. Och vägen dit måste vara klimatsmart och enkel. Hindren måste räjas och här har även politikerna en gigantisk uppgift framför sig. Och fort ska det gå. 

I vår nya kurs tar vi nya tag för att lära oss själva ett mer hållbart sätt att leva och handla. Hemma, på jobbet, resan eller fritiden – överallt. För en hållbar planet. Och för en hållbar livsstil.Vår nya kurs En hållbar livsstil. Och vägen dit. Vill du veta mer?
Maila gärna till info@miljoutbildning.se

Välkommen!
 


En  Hållbar Livsstil. Och vägen dit.

Ta en enklare väg till en hållbar livsstil.

Webinar och lärarledda halvdagskurser om hållbar livsstil startar i januari! Beställ idag! Välkommen med på resan!

INNEHÅLL webbkursen:

 
En Hållbar livsstil. Och vägen dit. Planetens resurser 
- Om planetens gränser och biologisk mångfald, kretsloppen, ekosystemen och klimatförändringarna

- Värdera din livsstil idag


Hållbar livsstil och hållbar konsumtion
 -Introduktion (om urbaniseringen, befolkningsökning, migration, klimatflyktingar)

Delavsnitt:

-Bygga och Bo
-Maten
-Vatten
-Energi
-Kemikalier
-Transporter
-Summering

 
Politik och ekonomi
-Samhället och hållbarheten
-Åtaganden i Sverige EU och FN
-Lagarna
 

Avslutning

Värdera

Utvärdering av kurs


 
Kursen innehåller flera filmer, en längre faktabank per område med konkreta tips och råd, länkar, filmer med mera, om vilka val man bör göra för en hållbarare livsstil. Vidare kommer vi att ha checklistor för hur man kan resonera vad gäller dina val hemma, på arbetet och på fritiden. Handen, hjärnan och hjärtat - visar vägen mot en hållbarare livsstil. Häng på!

Övningar i livsstilsfrågor kommer att finnas i flera avsnitt, där man får värdera sina aktiviteter och prioritera. Kursen avslutas med en summering och en värderaövning.

Har man sett alla 12 filmerna och gjort checklistorna och värderingarna är man klar, och kan skriva ut ett kursintyg via inloggningen. Kursen startas och avslutas med en frågelista-Värdera är man får ta ställning till sin egen hållbara livsstil. 
Kursen tar cirka en timme att genomföra.

 
Mer info här: 
http://www.miljoutbildning.se/images/pdf/pblad_hallbar_lisstilrevb.pdf


Webinar och lärarledda seminarier finns nu.

Nu samarbetar vi med flera företag och kommer att hålla lärarledda kurser inom Hållbar livsstil. 

NYTT  "Live webb" eller på plats hos er om En hållbar livsstil. Och vägen dit.

- 2 timmars webinar lärarledd live - det mest klimatsmarta efter en webbkurs
- 3,5 timmars halvdagskurs med övningar hos er på plats
- 3,5 timmars verksamhetsanpassad lärarledd utbildning hos er på plats

Kika mer här: 


http://www.miljoutbildning.se/images/pdf/utbildningspaket.pdf


Frågor och anmälningar som vanligt via mail info@miljoutbildning.se

Välkommen att boka redan nu!
Här kokar man ris och bönor till alla måltider över öppen eld. I samma rum som man sover och lever i. 
 Vi är sedan länge miljödiplomerade!  Och nu igen. Är ni? Kolla in www.miljodiplom.se.
Kika gärna på vår miljöpolicy. www.miljoutbildning.se finns den på. 
 

CSR Corporate Social Responsibility - kurser om social hållbarhet för all personal.


Dags att utbilda personalen för att hänga med på tåget. Tillsammans med vår samarbetspartner TEM vid Lunds universitet har vi tagit fram dessa aktuella kurser. 

Lär dig mer om CSR med våra webbkurser. 

FAKTA om kurserna
Socialt ansvarstagande och hållbarhet – CSR grunderna resp. CSR Utökad.

CSR Grunderna

Kurslängd anställda cirka 1 timme, exkl test och övning.
Målgrupp: Anställda inom företag och organisationer som behöver mer kunskap om hållbarhet och socialt ansvar i sin anställning. Man bör ha gått en grundkurs i miljö- och hållbarhet för att få ut det mesta möjliga ur kursen.


CSR Utökad för verksamhetsansvariga

Kurslängd cirka 2 timmar, exkl test och övning. Inkluderar CSR Grunderna.
Målgrupp: Personer i företagsledningen, ansvariga inom inköp och alla befattningar både inom privata och offentliga organisationer i behov av en grundläggande CSR- utbildning som avstamp inför framtida arbete.
Man bör ha gått en grundläggande kunskaper i miljö- och hållbarhet för att få ut mesta möjliga ur kursen.

 
 
CSR - Innehållsrubriker i kurserna:

CSR – vad är det?
CSR – varför behövs det?
Ramverk – vad gäller saken?
Kärnområden inom CSR-arbetet
CSR – för vem?
CSR-inventering.
CSR-implementering och engagemang.
Uppförandekod – hur fungerar det?
Mångfald
Anti-korruption
Kommunikation
Om CSR-redovisning


Hör av dig om du vill testa! Välkommen till EcoEducate!
Steg för steg mot en hållbarare livsstil?
 
 
Hemmets härd. Man bor på nåder hos kaffebonden så länge man jobbar där. 
 

EcoEducate- miljö och hållbarhetsutbildningar.
Direkt på nätet. Nu även som webinar och lärarledda kurser.
 
Med EcoEducate  miljö- och hållbarhetsutbildningar får du:
 
 • Snabb tillgång till högklassig interaktiv webbutbildning med speaker och övningar.
   
 • Vetenskapligt grundat material från betrodda källor om klimat- och hållbarhet där kursernas upplägg följer 
  riksdagens miljökvalitetsmål i stort.

   
 • Förståelse för de stora klimat- och hållbarhetsfrågorna samt hur du själv kan bidra och påverka.
   
 • Personlig inloggning till våra webbkurser, test och diplom. Uppföljning.
   
 • Kvalitetsgranskat material av samarbetspartners.
   
 • Enkel anpassning  till era stora verksamhetsfrågor inom miljö- och hållbarhet.
   
 • En längre kunskapsresa med våra grund- och fortsättningskurser. 
   
 • Uppdaterade kurser inom miljö- och hållbarhet.
   
 • Flera spännande hållbarhetsutbildningar som utvecklas successivt.
   
 • Inloggning inom loppet av ett dygn i normala fall.
   
 • Kostnadseffektivitet. En kurs när du vill och där du vill. 

Välkommen till EcoEducate!
 
Maten och Miljön - fortsättningskurs i EcoEducate serien. Även för proffs!

 
 
Innehåll i kursen

Maten och Miljön - för miljövetgiriga
Fortsättningskurs 
Utmaning: Försörja en växande befolkning
 • Sommar året om, konsekvenser
 • Biffen
 • Fisk
 • Ekologiskt
 • Matsvinn
 • Välja mat
 • Övningar och Test med diplom

Ur innehållet: 

Ur innehållet
"Då klimatet förändras, förändras även förutsättningarna för odling och matproduktion.

När klimatet blir varmare rubbas balansen i ekosystemet genom att vissa arter får större utrymme att föröka sig, medan andra arter dör ut.

Vissa platser på jorden drabbas av torka och blir obrukbara medan andra platser får ett varmare klimat som möjliggör odling av nya grödor..."

...

"Vi vet idag inte hur världen kommer att se ut år 2050.

Till exempel kan klimatförändringar göra så att områden där det idag produceras mycket livsmedel inte längre lämpar sig förlivsmedelproduktion.

Det kanske är för varmt eller för kallt, för torrt eller för vått.

På motsvarande sätt kan områden som idag inte är lika produktiva få bättre temperatur- och vattenförhållanden."

 

Men visst finns det hopp!? Obligatorisk gratis skola för alla barn. Med ett mål mat. Gratis. Därför kommer man helt säkert hit. 
 
 
 

 Vad är bra? Vad är mindre bra med konsumtionen? Värdera. 
 

Två fortsättningskurser om människan och vår miljöpåverkan.
 

Testa våra fortsättningskurser som ersätter en längre webbkurs om människan och miljön. 

Jordens resurser -
om vårt resursutnyttjande på planeten.

Innehåll:

Ekosystemtjänster 
Kemikalier
Resursanvändningen
Cirkulär ekonomi 
Energiomställningen
Övning
TestHållbarhet och miljöpåverkan
- om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser.

Innehåll:

Klimatet 
Planetens gränser
Klimatanpassning
Övning
TestVälkommen att prova själv- hör av dig till oss! info@miljoutbildning.se
 
Vi hjälper till med utbildning i fattigare länder. Vad gör du?
 
 
 
Våra grundkurser inom EcoEducate-serien
 
 
 
EcoEducate Basics 1 – grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 1
EcoEducate Basics 2- grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 2
EcoDriving – sparsam körning teori
EcoEducate Care – grundläggande miljö- och hållbarhetskurs för vårdsektorn
EcoEducate- Environmental training on the internet - 
grundkurs finns  på engelska


Våra grundkurser Basics 1 och 2 är grundläggande miljö- och hållbarhetskurser i 2 delar och följer i stort och smått 
riksdagens miljökvalitetsmål.

EcoEducate Care följer i stort landstingens och sjukvårdens miljöaspekter.

EcoDriving följer i stort bilskolornas ecodriving teori.
 
Varje avsnitt kan tas separat, och innehåller övningar. Kurserna avslutas med ett test och kursintyg kan skrivas ut efter godkänt test.
 
De delar som testas av i kurserna tar cirka en timme att göra. Exklusive tid för övningar och testet. Standardkursen säljs enligt prislista. Uppdateringar i valda avsnitt och mer frekvent kan göras månatligen, som konsultuppdrag.

 

Våra livsstilskurser

En hållbar livsstil. Och vägen dit. Tips och råd för en hållbarare livsstil, på jobbet, i hemmet och på fritiden. Våra fortsättningskurser inom miljö-, socialt ansvar och hållbarhet.

Maten och miljön - fortsättningskurs matens klimat- och miljöpåverkan (cirka 2 timmar).

CSR - Grunderna.

CSR- Utökad, för verksamhetsansvariga (består av CSR grunderna samt utökad info, cirka 2 timmar) 

 
Jordens resurser - om vårt resursutnyttjande på planeten. Med innehåll som Ekosystemtjänster, Kemikalier, Resursanvändningen, Cirkulär ekonomi samt Energiomställningen.

Hållbarhet och miljöpåverkan - om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser. Med innehåll som Klimatet, Planetens gränser samt Klimatanpassning.

Kurstid i normalfallet 1 timme exkl övningar och test.


Mer om kurserna på vår hemsida.

 
VETA MER?
 

Vi går igenom och verifierar innehåll cirka 2 ggr/år. Vårt innehåll är granskat av vår samarbetspartner IVL.
 
Visste du att våra kurser är godkända för Göteborgs Stads miljödiplom?

Kika vidare på www.miljodiplom.se eller www.goteborg.se där vi finns listade. Du måste dock numera själv logga in dig för att se alla godkända utbildningsleverantörer. 

 
 
Vill du testa själv?
 Hör av dig!
www.miljoutbildning.se

Kontakta:

info@miljoutbildning.se
 
Välkommen!
 
 
 
Om man har råd med en uniform vill säga. Inte alla har råd. 
 
Går man till skolan får man mat och slipper kanske plocka kaffe hela dagarna. Bara efter skolan. 
 
 
Pappan på väg till jobbet på kaffeberget, är ofta en nicaraguansk gästarbetare.