Senaste nytt från valkansliet!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
INFORMATION OM KYRKOVALET TILL VALNÄMNDERNA
Nummer 9
 
Bild: Magnus Aronson/Ikon
”En framtid full av sång”
 
Kyrkomusiken är idag den viktigaste strukturen för musikkultur och musikutövande i Sverige. Svenska kyrkans 2100 kyrkomusiker möter varje vecka 100000 körsångare för repetitioner inför gudstjänster och konserter. De fyller kyrkorna med folk och musik. 

I kyrkan möts amatörer och yrkesmusiker, människor i olika åldrar och samhällsgrupperingar för att lyssna till eller framföra oratorier, barnmusikaler, mässor, gospel, jazz, gregorianik, pop och världsmusik, med mera. Kyrkomusikerna är verksamma över hela Sverige, i såväl glesbygd som storstadsmiljö. De är en unik resurs som möjliggör en levande musikkultur och utbildningsplattform för amatörkörsångare/musiker och blivande professionella musiker. Genom kyrkomusikernas omfattande verksamhet med musikgudstjänster och konserter är Svenska kyrkan en av Sveriges största konsertarrangörer och en av de största arbetsgivarna för frilansmusiker. 

"Musiken och sången säger mer än ord om karaktären hos ett tidsskede, om den innersta drivkraften i en andlig rörelse" säger professor Harald Göransson vid Kungliga Musikhögskolan i boken Koral och andlig visa i Sverige. Den drivkraften bärs av kyrkomusiker som utförare och inspiratörer i Svenska kyrkans gudstjänster och konserter.

Kyrkomusik - ett kulturarv i rörelse
Svenska kyrkans tro och liv gestaltas på olika sätt. I kyrkomusiken med ”rötterna i en urgammal tradition”, av kompositörer som skrivit för kyrkorummet under århundraden, fram till dagens tonsättares musikaliska gestaltning. Nya människor och nya skeenden utmanar kyrkomusiken till ständig  tolkning och omtolkning, i ett spänningsfält av 100% tradition och 100% förnyelse.
I kyrkovalet kan väljarna slå an tonen för kyrkomusiken i Svenska kyrkan. Valet spelar roll när Svenska kyrkan artikulerar syn på kyrkomusiken, när Svenska kyrkan tillsätter kyrkomusikertjänster, när Svenska kyrkan samverkar med musik- och kulturlivets olika aktörer och när Svenska kyrkan bidrar till ett kvalitativt och levande musikliv i sina samlingar och i samhället i stort.

Kyrkvalven i våra kyrkor bär återklangen av många århundradens sång, med visionen om framtiden  - "En framtid full av sång".

Marit Torkelson
Handläggare för kyrkomusik
Kyrkokansliet i Uppsala
Marit Torkelson. Bild: Magnus Aronson/Ikon.
   
 
Enkelt att rösta!
 
Frågan om tillgänglighet vid kyrkovalet 2017 är viktig. Det handlar om vilka röstningslokaler och vallokaler som ska finnas, när de ska vara öppna, hur ska de vara utformade, "Räcker det med att vara i våra ordinarie lokaler eller ska vi flytta ut en röstningslokal till ett köpcentrum, en skola eller ett sjukhus?" Detta behöver valnämnden (i samråd med kyrkoherden) ta ställning till, samt registrera uppgifterna i vallokalsystemet, senast den 1 april.
I Vallokalsystemet ska valnämnden också koordinatsätta vallokalen och röstningslokaler genom att placera "markören/pilen" på lokalen på den plats där röstningen ska ske. Om det är svårt att utläsa om rätt plats är markerad på kartan, är ett tips att växla till satellitbild i Vallokalsystemet.
 
Det är viktigt att samtliga uppgifter registreras korrekt eftersom uppgifterna ligger till grund för informationen på röstkortet och webben. På Valwebben kan du läsa mer om vilka regler som gäller för vallokaler och röstningslokaler. Information finns också i valhandboken kapitel 9.
   
 
Registrera valnämnder som berörs av indelningsändringar
 
Nu finns Svenska kyrkans indelning från 2018 på plats i organisationsregistret Kyrksam. De valnämnder som tillhör enheter som berörs av en indelningsändring ska registreras på den nya enheten i Kyrksam. Om valnämnden tidigare registrerats på en enhet som upphör kan deltagarna flyttas över till den nya enheten. För att göra detta, ta hjälp av lathunden ”Kyrksam kopiera deltagare till ny valnämnd” som finns på valwebben. 
Deltagarnas uppdrag sträcker sig till och med 2017-12-31, även om de registreras på en enhet som bildas 2018-01-01. Valnämndens deltagare ska alltid registreras på den grupp som heter ”Valnämnd i NN församling/pastorat” och som är av grupptyp ”Valnämnd”. Det finns alltid en sådan grupp upplagd i Kyrksam under ”Förtroendevalda” på alla pastorat samt församlingar som inte ingår i pastorat.
   
 
Valnämndernas leveransadresser publiceras
 
I Svenska kyrkans bestämmelser 2015:15 21§ står att nomineringsgrupperna kan få hjälp av valnämnden för utläggning av valsedlar till kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen om grupperna lämnat dessa valsedlar till valnämnden senast 18 dagar före valdagen dvs. senast den 30 augusti. Valnämnden kan besluta att valsedlar som den får vid ett senare tillfälle också ska läggas ut förutsatt att alla nomineringsgrupper behandlas lika.

Av denna anledning kommer vi att publicera valnämndernas leveransadresser på valwebben så att nomineringsgrupperna vet var de kan skicka valsedlar. För att såväl valsedlar som övrigt valnämndsmaterial ska nå valnämnden är det av högsta vikt att valnämndens kontaktuppgifter är korrekt registrerade i Kyrksam.
   
 
Rapport: "Antal röstberättigade/valdistrikt"
 
Fredag den 24 mars publicerades en rapport med information om antal röstberättigade 2017-03-24/valdistrikt. Detta är det sista uttaget vi gör innan röslängden tas ut 30 dagar innan valet. Rapporten blir ett bra underlag exempelvis för valnämnder vid fördelning av valnämndsmaterial och för nomineringsgrupperna vid distribution av valsedlar. Rapporten publiceras under nomineringsgruppernas och valnämndernas avdelning på Valwebben.
   
 
15 april (18 april) - sista dag för ansökan om gruppbeteckning och anmälan av kandidater
 

Nomineringsgrupperna själva administrerar och uppdaterar sina uppgifter, anmäler kandidater och beställer valsedlar i det nya Grupp- och kandidatsystemet.

Den 15 april 2017 är sista dag att registrera grupper, kandidater och beställa valsedlar. Dock infaller 15 april på påskafton 2017, som är en helgdag. Detta innebär att ansökningar och anmälningar istället ska ha inkommit senast tisdag 18 april enligt Lag om beräkning av lagstadgad tid.  I valhandboken kapitel 3 kan du läsa mer om vad som gäller för nomineringsgrupper och kandidater. Valhandboken har skickats till alla valnämnder, men finns även att hämta som sökbar pdf på Valwebben.

   
 
Skicka tillbaka beställningsförslag för valnämndsmaterial
 
Senast den 31 mars ska beställningsförslaget för valnämndsmaterial vara åter hos valkansliet. Förslaget ska ses över av valnämnden och eventuella ändringar i beställningen noteras på blanketten. Blanketten ska sedan skrivas under och skickas tillbaka till oss, oavsett om ändringar gjorts eller ej. Av blanketten framgår också vilka uppgifter som finns registrerade för valnämnden i Kyrksam närmare bestämt den leveransadress, det mobilnummer och den e-postadress som finns registrerad. Notera att det mobilnummer som anges är det som registrerats under valnämndens uppgifter, inte ordförandes mobiltelefon. Numret behöver också klassificeras som just ”mobilnummer” och inte ”telefonnummer”. Om dessa uppgifter inte stämmer ska de korrigeras på blanketten och valnämnden behöver också se till att ändringarna införs i Kyrksam. Ta kontakt med personalen i församlingen/pastoratet för att få hjälp med inregistrering i systemet. Kyrksam nås via valwebben.
   
 
Grupp och kandidatförteckningar och resultatbilagor
 
De grupp- och kandidatförteckningar som listar alla nomineringsgrupper och kandidater som finns registrerade för en viss valkrets och som ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler finns inte med i det beställningsförslag till valnämndsmaterialet som nu har skickats ut. Det beror på att valnämnderna får dessa separat en knapp månad innan valet. Grupp- och kandidatförteckningarna skickas till valnämnderna tillsammans med resultatbilagorna som används vid den preliminära rösträkningen och inrapporteringen av valresultatet. I varje vallokal ska det finnas en resultatbilaga för varje slag av val dvs. tre stycken. Valnämnden kommer att få två kopior av varje resultatbilaga, den ena ska finnas i vallokalen för att notera resultatet av rösträkningen och den andra ska finnas som stöd vid inrapporteringen av valresultatet i valresultatsystemet. Det är valnämnden som ansvarar för att det preliminära valresultatet rapporteras in i systemet, men om valnämnden har delegerat själva inrapporteringen till valförrättare ska bägge kopior av resultatbilagorna finnas i vallokalen.
 
   
 
Visning av grupp- och kandidatförteckning när lokalen saknar internetuppkoppling
 
För de röstningslokaler som saknar internetuppkoppling finns möjlighet för valnämnderna att hämta ned en grupp- och kandidatförteckning i pdf-format från Valwebben från och med den 18 augusti. En manual för hur sökningen går till kommer också att publiceras i god tid innan.

Grupp- och kandidatförteckningen innehåller omkring 3000 sidor. Därför testar vi just nu 2013 års grupp- och kandidatförteckning med olika varianter på pdf-filen för att optimera sökningen. Allt för att hanteringen  ska bli så smidig som möjligt för valnämnderna på platser där internetuppkoppling saknas. Mer info kommer längre fram.
   
 
Röstlängder
 
Röstlängden baseras på de uppgifter som finns registrerade i kyrkobokföringsregistret 30 dagar innan valdagen dvs. den 18 augusti 2017. De röstkort som skickas ut till de röstberättigade i slutet av augusti baseras på den information som finns i röstlängden. Om någon anser att den är berörd av en felaktig uppgift i röstlängden är det möjligt att begära rättning i röstlängden hos kyrkostyrelsen senast tisdagen i andra veckan före valdagen dvs. tisdagen den 5 augusti. Det som har hänt senare än 30 dagar före den ordinarie valdagen får inte ligga till grund för en sådan rättelse av röstlängden. När alla ändringar har förts in ska röstlängderna så snart som möjligt skickas ut till respektive valnämnd så att de är valnämnden tillhanda i början av valveckan. I varje vallokal ska röstlängden för det valdistriktet finnas, så att väljare kan kontrolleras och prickas av vid röstmottagningen. Observera att om röstlängden innehåller många namn är den uppdelad i flera block, se därför noggrant efter så att samtliga block finns på plats innan vallokalen öppnar på valdagen.
   
 
Utbildningsmaterial för valnämnder
 
På valwebben finns utbildningsmaterial för valnämndens utbildning av valförrättare och röstmottagare. Valförrättare och röstmottagare kan också ta hjälp av informationshäften samt kuvertaffischen som alla finns tillgängliga digitalt på samma sida på valwebben och som också ingår i det valnämndsmaterial som valnämnderna nu ska beställa. Informationshäftena och kuvertaffischen kan också beställas kostnadsfritt i webbshopen
För en komplett valnämndsutbildning, se  valwebben.
E-utbildningarna kan också vara till hjälp för er i valnämnden, valförrättare och röstmottagare för att lättare ta till sig alla regler och all information. Om det är något i utbildningsmaterialet som ni har frågor om eller inte förstår, kontakta valhandläggaren på ditt stift eller skicka din fråga till kyrkoval@svenskakyrkan.se.
   
 
Häfte med bestämmelser om valet
 

I vallokaler och röstningslokaler ska bestämmelser för kyrkovalet finnas tillgängliga när röstning pågår. Därför har häftet "Bestämmelser om direkta val i Svenska kyrkan" tagits fram. I häftet finns utdrag av de bestämmelser som är av betydelse för valet. Här finns också de bestämmelser som kyrkostyrelsen har utfärdat. Häftet skickas till valnämnderna tillsammans med övrigt valnämndsmaterial i början på augusti. Häftet finns även att hämta som pdf-dokument på Valwebben.

   
 
"Öppet för alla" - kampanj inför kyrkovalet
 
Bild: Örebro Kuriren / Örebro Läns Museum
Kampanjen inför kyrkovalet 2017 handlar om att lyfta fram vad Svenska kyrkan gör och är. Att synliggöra det okända och kanske oväntade som ryms i vår kyrka för att på så sätt göra valet relevant för de röstberättigade. Kampanjen är utformad så att det ska vara lätt för stift och församlingar att knyta an till kampanjen och komplettera den nationella annonseringen. I Print on demand-verktyget finns färdiga mallar för annonser och affischer i en rad olika format som kan anpassas för att lyfta fram lokala verksamheter. I verktygslådan på Valwebben finns förslag på olika paket för hur kommunikationsarbetet inför valet kan se ut. I verktygslådan finns en rad resurser för arbetet med att kommunicera kring kyrkovalet, däribland informationsmaterial och kampanjprodukter att beställa i Svenska kyrkans webshop och en lång rad tips på kommunikationsinsater.
Läs mer på Valwebben om kampanjen inför kyrkovalet.
   
 
Här finns alla svar! (nästan)
 
Ni har väl upptäckt avdelningen för "FAQ - svar på vanliga frågor" som finns på Valwebben? Där är FAQ uppdaterad för Gkand, men också för Vallokalssystemet och även mer generella frågor kring kyrkovalet. Vi kommer också fylla på med en FAQ för informationsfrågor, frågor som rör rösträknare och röstmottagare. Om ni får återkommande frågor eller saknar något annat som ni tycker att vi borde lägga upp - tipsa oss gärna om dessa så att vi kan fylla på vartefter frågorna kommer. Här finns FAQ om kyrkovalet på Valwebben!
   
 
Här finns info!
 
Valwebben finns det mesta man kan behöva veta om Kyrkoval 2017. Sidorna uppdateras fortlöpande. Vid sidan om Valwebben är nyhetsbrevet en viktig kanal. Det skickas andra veckan varje månad till dem som registrerats i Kyrksam.
Släng gammalt
 

Vi påminner ännu en gång om att gammalt valmaterial ska slängas för att undvika sammanblandning. Nytt material produceras på grund av förändringar i både arbetssätt och regelverk.

   
 
Här finns stiftskontakten
 

Valnämnderna kommer att få information från både stiftens valorganisation och från Valkansliet som har ett nära samarbete. Båda har ett gemensamt mål att stödja valnämnderna i arbetet att genomföra valet. Dock är det till stiftens valansvariga som valnämnderna i första hand ska vända sig med eventuella frågor. Det är också de valansvariga på stiftet som har hand om utbildningarna. I listan nedan finns namn och telefonnummer till valansvariga i respektive stift. (Listan finns även på Valwebben)

Uppsala stift
Susanne Folin, Tel 018-68 07 28, 018-68 07 00,E-post

Linköpings stift
Åsa Rosenfall, Tel 013-24 26 00, E-post

Maria Bruto Ellhar, Tel 013-24 26 00, E-post

Skara stift
Andreas Fagrell, Tel 0511-262 00, E-post

Louise Pettersson, Tel 0511-262 00, E-post

Strängnäs stift
Jessica Engström, Tel 0152-234 39,
E-post

Inger Berglund, Tel 0152-234 26, E-post

Västerås stift
Per-Håkan Sandberg,
Tel 021-17 85 15, E-post

Göran Broås, Tel 021-17 85 17, E-post

Växjö stift
Maria Kenstam, Tel 0470-77 38 31, E-post

Emma Johansson,
Tel
0470-77 38 50, E-post

Lunds stift
Eirik Ski, tel 046-15 55 12, E-post
Anders Eriksson, tel 046-15 55 16, E-post

Göteborgs stift
Louise Edqvist Lendefors,
Tel 031-771 30 24, 0725-54 72 94,
E-post

Therese Kogler Bennsten,
Tel 031-771 30 29,
E-post

Karlstads stift
Ingrid Kåwe, Tel 054-17 24 00, E-post

Ingela Stålhandske, Tel 054-17 24 00, E-post

Härnösands stift
Peter Lundgren, Tel 0611-254 00, E-post

Katarina Ångström, Tel 0611-254 00, E-post

Luleå stift
Åsa Björkman, Tel 0920-26 47 00, E-post

Heidi Stenberg, Tel 0920-26 47 00, E-post

Visby stift
Anna Tronêt,Tel 0498-40 49 00, E-post

Ulrika Holmberg, Tel 0498-40 49 00, E-post

Stockholms stift
Jan-Åke Engfors, Tel 08-508 940 00, E-post

Ulrika Skymberg, Tel 08-508 940 00, E-post

   
 
Har du missat något av nyhetsbreven?
 
Nyhetsbrevet till valnämnder/församlingar skickas varje månad. Om du saknar något av de tidigare utgåvorna kan du hämta dem som pdf på valwebben. Här finns tidigare nyhetsbrev!
   
 
Viktiga datum under våren 2017
 
Bild: Johan Nilsson.

27 februari - 1 april
Vallokalsystemet öppet för registrering av vallokaler och röstningslokaler som är öppna på valdagen.

7 mars - 15 april (18 april)
Grupp- och kandidatsystemet öppet för registrering av nya nomineringsgrupper, registrering av kandidater och valsedelsbeställningar (Pga påskhelgen infaller den 15 april på påskafton vilket gör att sista dag för registrering flyttas fram tom tisdag den 18 april).

31 mars
Beställningen av valnämndsmaterial ska ha inkommit till valkansliet.

   
 
Har du frågor om kyrkovalet?
 

Frågor som rör något av Svenska kyrkans gemensamma IT-system 
Kontakta Svenska kyrkans kanslistöd, tel 018-16 97 00 eller kanslistod@svenskakyrkan.se

Övriga kyrkovalsfrågor
Kontakta respektive stiftens valhandläggare. Du kan också höra av dig till kyrkovalskansliet i Uppsala på kyrkoval@svenskakyrkan.se eller på
tel 018-16 95 00.