Nu har arbetet för en kommunaliserad hemsjukvård startat, Stockholmsregionen tar ett nytt grepp om återvinningscentralerna & vi presenterar vår nya verksamhetschef Roger Svanborg. Läs mer om det och mycket mer i vårt senaste nyhetsbrev!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

16 mars 2017
Nyhetsbrev #2
Förbundsdirektören har ordet
Tänk horisontellt!
 
Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör. Foto: Bengt Säll
I stort sett varje dag har någon av oss som arbetar på KSL möte med någon av kollegorna på landstinget. Det kan handla om hemsjukvård, RUFS och digitalisering, eller om resvanor, klimatfrågor och färdtjänst. Det finns många frågor där både landstinget och kommunerna har ansvar och ambitioner. Medborgarna har ofta svårt att reda ut vem som svarar för vad, men när de ser ansvarsgränserna förväntar de sig – självklart – att vi samarbetar. Så handen på hjärtat – hur går det?
 
För det mesta går det bra, men långt ifrån alltid. Trots vår närhet i styrning och uppdrag talar vi ibland förbi varandra. Både ledningssystem och organisationskultur skiljer sig ofta åt. Det kräver vilja och ibland mod att sträcka ut handen över de diken som kan dränera vår gemensamma framgång. Vad är det största hindret? Vår vertikala tradition tror jag. Vi ser vår egen organisation, vår egen budget, vårt eget uppdrag. Om vi tänker mer horisontellt och ser till processerna snarare än de enskilda uppgifterna ser vi också mer av det gemensamma. Om vi till exempel följer sjuka äldre genom vården och den kommunala omsorgen går resan fram och tillbaka mellan äldrevård, primärvård och akutsjukhus. Hur klarar vi övergångarna mellan ditt ansvar och mitt? Är medborgarna nöjda?

Gemensamt arbetar vi nu med frågan om att överföra ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Det är en bra början för att förbättra vård och stöd till den enskilda individen. Vi har inte tagit bort någon gräns, bara flyttat den till vad som synes vara ett mer rationellt läge. Jag tror starkt på denna förändring och vill gärna se den som ett steg på vägen mot en mer sammanhållen och strukturerad samverkan i gemensamma processer. I medborgarens tjänst.


Madeleine Sjöstrand
hälsa och stöd
Nu startar samverkan för en kommunaliserad hemsjukvård i Stockholm

 
Stockholm är det enda länet i landet som ännu inte har kommunaliserat hemsjukvården. Tidigare försök och utredningar har gjorts, senast 2011-2014. Arbetet fick avslutas då parterna inte var överens om nivån och kostnaderna för verksamheten. Nu ska utredningsarbetet återupptas, detta på initiativ av KSL:s styrelse och landstingsfullmäktige. Arbetet, som du kan läsa mer om här, leds av den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS). Syftet är att skapa en god, trygg och patientsäker vård i hemmet genom en ökad helhetssyn och samordnad vård och omsorg. 

Den 21 mars bjuder KSL, tillsammans med kommunernas representanter i VIS, in till diskussion, med målet att samlas kring en gemensam bild om vad en kommunalisering av hemsjukvården kan innebära för länets kommuner.
Samverkan i fokus när ny lag för utskrivning tas fram
Propositionen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård föreslår att en ny lag ska ersätta den nuvarande lagstiftningen om kommunernas betalningsansvar vid utskrivning från sluten vård. Den nya lagen är tänkt att träda i kraft i januari 2018.

Nu startar KSL, tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, arbetet med att ta fram en ny överenskommelse som ska ersätta den tidigare. Fokus ligger på samverkan: det är viktigt – om inte avgörande – att huvudmännen är överens om centrala frågor som rör samverkan vid utskrivningsprocessen, till exempel vad gäller den landstingsfinansierade öppenvårdens ansvar.

Nyfiken på den nuvarande överenskommelsen? Den hittar du här 

Save the date! Den 29 april arrangerar vi en dialogkonferens om förslaget med representanter från Stockholms alla 26 kommuner. Inbjudan skickas ut separat.

Har du frågor eller funderingar kring vårt arbete? Kontakta Maria Andersson, maria.andersson@ksl.se, 073 037 39 81.
Källa: Pexels
psykisk hälsa
Varannan flicka och var tredje pojke upplever psykisk ohälsa


Var femte person i Sverige upplever nedsatt psykiskt välbefinnande som oro, ångest och nedstämdhet. År 2030 förväntas psykisk ohälsa vara den dominerande folkhälsoutmaningen, inte bara i Sverige utan även globalt. Andelen barn som uppger att de har haft minst två besvär, psykiska eller somatiska, fler än en gång i veckan under de senaste sex månaderna ökar, särskilt bland äldre barn. Mer än varannan flicka och var tredje pojke som är 15 år uppger den här typen av besvär.

Sedan förra året finns en handlingsplan för man ska arbeta med psykiska ohälsa i länet. I år väntar en egen handlingsplan för barn och unga. Nu har två projektledare anställts för att leda arbetet. Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samordnar KSL de länsövergripande satsningarna och stöttar även kommunerna i arbetet med de lokala satsningarna utifrån handlingsplanen.

För att få reda på mer om arbetet har vi pratat med en av projektledarna.
e-hälsa
Gemensam kraftsamling med landstinget för ökad samverkan inom digitalisering

Tillsammans med Stockholms läns landsting har KSL tagit fram en handlingsplan som ska styra vår samverkan inom digitaliseringsfrågor under 2017-2018. I handlingsplanen, som har godkänts av den kommun- och landstingsgemensamma politiska styrgruppen Vård i Samverkan (VIS), framgår vilka områden vi samarbetar och ska samarbeta inom. 

De kommande två åren kommer KSL att kraftsamla och avsätta gemensamma resurser till bland annat följande områden: 16 principer för samverkan, säker uppkoppling vid e-hälsoarbete utanför ordinarie verksamhetslokaler, digital kommunikationskanal och digital samverkan vid vårdövergångar.

Läs handlingsplanen här
Bo och verka

Arbetsgrupp söker länsgemensam syn om återvinningscentraler

 
Kommunerna i Stockholms län arbetar för att ta ett samlat grepp om återvinningscentralerna. För att klara tillräcklig kapacitet, höja andelen återvunnet material och öka tillgängligheten för länets invånare och företag, behöver flera utmaningar hanteras. Exempelvis de ökade kostnader som uppstår när en anläggning besöks av andra än kommunens invånare, eller de företagsavfall som hanteras olika i länet och belastar somliga anläggningar mer än andra. Tillsammans med en arbetsgrupp med kommundirektörer kommer KSL att ta fram en strategi för hur ett länsgemensamt synsätt ska förbättra tillgängligheten och lösa frågorna om orättvis kostnadsfördelning.

Här hittar du mer information om det pågående arbetet
 
Foto: Ellen Norman
Bostadsforum
Kommunala särkrav är bra, men…


Sedan 1 januari 2015 finns en lag som begränsar kommunernas möjligheter att ställa krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper, något flera remissinstanser då reagerade på. Att förbjuda kommunala särkrav betraktades som otidsenligt. Två år med den nya lagstiftningen har passerat och KSL tyckte tillsammans med Stockholms Byggmästareförening att det var dags att titta närmare på frågan på årets första Bostadsforum, mötesplatsen för länets kommuner och byggherrar. Hur förhåller man sig till lagen idag?

– Särkrav är i grund och botten en god idé, men det finns risk för klåfingrighet om alla politiker och tjänstemän i landets 290 kommuner går in i processen, det gör det väldigt svårt för byggföretagen, menade Daniel Dronjak, kommunstyrelseordförande i Huddinge kommun, som deltog i panelen.

Läs hela artikeln från seminariet här
utbildning och arbetskraft
Nytt antagningssystem från och med 2019 – vad är på gång?

 
Hösten 2016 startade Gymnasieantagningen i Stockholms Län införandeprojektet av ett nytt antagningssystem till gymnasieskolan. Arbetet för att utveckla och implementera det nya systemet sker i samverkan med Göteborgsregionen (GR), som har använt systemet sedan 2014.

I januari fick Gymnasieantagningen tillgång till testdatabasen av det nya antagningssystemet och är nu mitt inne i en intensiv fas med kravspecifikationer, tester och införandeprocesser. 

Du som är nyfiken och vill få en uppfattning om systemet kan se en film om hur det ser ut när eleverna i Göteborgsregionen ska göra sin ansökan.

Hur ser gymnasiebehovet ut i regionen? Snart presenterar vi årets rapport!
Snart presenterar KSL den årliga rapporten om gymnasiebehovet i Storstockholm. Rapporten är en del i det gemensamma utvecklingsarbete som kommunerna i Storstockholm gör kring utbud och dimensionering av gymnasieutbildning. I förra årets rapport kunde vi se hur kommande befolkningsökningar påverkar gymnasieskolan fram till 2025. I årets rapport har vi förutom att uppdatera befolkningssiffrorna även gjort djupdykningar kring yrkesprogrammens utveckling och utmaningar, samt hur det går för elever som börjar ett introduktionsprogram.

Den 4 maj bjuder den politiska styrgruppen för gymnasieregionen in presidier för nämnder, förvaltningschefer och skolhuvudmän till en regional dialog. Dialogen kommer att fokusera på såväl gymnasiebehovet som kommande uppräkning av programpriser och strukturtillägg. En inbjudan kommer att skickas ut separat.
ny verksamhetschef på KSL
”Kommunerna är hjärtat i samhällssystemet”

 
Foto: Bengt Säll
Han tror starkt på kommunens viktiga uppgift i samhället och har under sin karriär på ett eller annat sätt jobbat med kommuner, både på den offentliga och privata sidan. I februari började han som verksamhetschef för regional utveckling här på KSL. Vi ställde några frågor till Roger Svanborg!

– Jag är övertygad om att kommunerna är hjärtat i samhällssystemet som ska bidra till att ge människor ett bra liv. Jag ser fram emot att stödja kommunerna i länet i sin ambition att öka samarbete och hitta gränsöverskridande lösningar för medborgarnas bästa. En stor, stor utmaning, men jag är övertygad om att potentialen är enorm.

Här kan du lära känna honom lite bättre
 
Mötesplats Storsthlm
5 oktober är Mötesplats Storsthlm tillbaka!

 
2016 arrangerade vi Mötesplats Storsthlm för första gången; då möttes närmare 400 av länets förtroendevalda och tjänstemän i samtal om hur vi kan samverka kring regionala utmaningar. Den 5 oktober är vi tillbaka. Temat för Mötesplats Storsthlm 2017 är ”lärande”, ett begrepp med många spännande och kreativa perspektiv. Programgruppen på KSL har redan satt igång och börjat samla in förslag från Storstockholms kommuner. Vi ser fram emot att hålla er uppdaterade! 

Nedan ser du hur det såg ut senast.
Foto: Robin Wellström
Se filmen om KSL 
Genom att jobba tillsammans når vi bäst resultat. Det budskapet tar vi tillvara på i filmen vi tog fram under Mötesplats Storsthlm 2016, som du kan se här


Bilderna från Mötesplats Storsthlm 2016 hittar du här!
 
På gång
 
17/3Strategiskt nätverk: socialtjänst
21/3Möte: Hemsjukvården i Storstockholm
22/3 
VAS-rådets årsmöte 2017
23/3Politisk ledningsgrupp: Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län
23/3Seminarium: Kom vidare med energieffektivisering
24/3Kommundirektörsmöte
31/3Strategiskt nätverk: samhällsbyggnad
4/4Möte: KS-ordföranden & KSL:s arbetsutskott
6/4Regionala miljödagen i Stockholm
21/4Styrgruppsmöte: Digital agenda Storstockholm
25/4Möte: KSL:s arbetsutskott
28/4
 Strategiskt nätverk: samhällsbyggnad
4/5Möte: KSL:s styrelse

Se hela kalendariet
 
 
Postadress: Box 38145, 100 64 Stockholm Tel: 08-615 94 00
KONTAKTPRENUMERERA     SKICKA VIDARE         AVPRENUMERERA