Kvalitetsregister som motor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Barn och ungdomar med diabetes har fått bättre hälsa
 
Förbättringsprojekt initierade av kvalitetsregistret för diabetes hos barn och ungdomar, SWEDIABKIDS, gav mycket goda resultat. Gruppens blodsocker blev bättre reglerat och utvecklingen fortsatte åren efter projekten. Detta betyder bättre hälsa för patienterna både på kort och lång sikt.
Bättre hälsa 
 
Så blir kvalitetsregister motor i förbättringsarbetet
 
Kvalitetsregistren har kallats en guldgruva när det gäller utveckling av vården bland annat ur ett forskningsperspektiv. Men säkrar de också kliniskt förbättringsarbete? En forskargrupp som följt satsningen på kvalitetsregister ser att de gör det – under vissa premisser.
Motor i förbättringsarbete 
 
Nulägesrapporten 2017
 
Årets nulägesrapport är den femte av de årliga rapporter som publicerats under satsningen, och som beskriver aktiviteterna under året. Effektmålen som satts upp har till övervägande delar uppnåtts. Aktiviteterna under det sista året har handlat om fortsatt arbete med att utveckla kvaliteten i registren och deras användning. 
Nulägesrapporten 2017
 
Kvalitetsregisterkonferensen 9 november i Stockholm
 
Årets Nationella Kvalitetsregisterkonferens äger rum 9 november i Stockholm på Folkets Hus.

Konferensen är en dag för erfarenhetsutbyte mellan register, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, akademi och andra utvecklare och användare.

Boka dagen och håll utkik efter mer information!