I nyhetsbrevet: SKL:s arbete med sammanhållningspolitiken efter 2020, EU:s pelare för sociala rättigheter, SKL-projekt i Kenya och mycket mer
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kenyas kommuner är nödvändiga aktörer för stärkt demokrati
 
När Kenyas nya konstitution antogs 2010 förflyttades makt, medel och ansvar från central nivå till subnationell nivå. Verkligheten var dock att den nybildade nivån i många fall endast fanns som en juridisk skapelse – det fanns inga lokaler för fullmäktiga att mötas i och inga tjänstepersoner som kunde leverera service till medborgarna.
 
Det är med bakgrund av denna problematik som SKL arbetar med det Sida-finansierade projektet Kenya SymbioCity Programme. Även ett antal svenska kommuner, landsting och regioner genomför kommunala partnerskap tillsammans med kenyanska counties. Tillsammans bidrar projekten till att fylla det kunskaps- och erfarenhetsgap som finns på den subnationella nivån, vilket tyvärr i dag utgör ett hinder för Kenyas demokratiska utveckling och
 fattigdomsbekämpning.

För att lära sig mer om SKL:s projekt och bättre förstå de pågående decentraliserings- och urbaniseringsprocesserna, besökte SKL:s internationella beredning Kenya i slutet av januari. 
Beredningen mötte guvernörer, senatorer och representanter från civilsamhället. Två nyckelfrågor som diskuterades var hur man designar jämställd service i ett slumområden och hur det kenyanska kommunförbundet kan stärka sin roll gentemot staten.
Jack Ranguma, guvernören i Kisumu County, planterar ett träd som en symbol för det fortsatta hållbarhetsarbetet
Vill din kommun också bidra till stärkt demokrati i Kenya? Ni kan samarbeta med kenyanska kommuner genom ICLD:s kommunala partnerskapsprogram. Läs mer på ICLD:s hemsida.

ICLD
 
Malta är ordförande i EU under våren
 
Den 1 januari tog Malta över ordförandeskapet i EU, vilket innebär att landet det första halvåret av 2017 kommer att vara ansvarig för att leda och organisera arbetet i EU. Ordförandelandet har också möjlighet att föra upp egna prioriteringar på agendan. Bland Maltas prioriterade frågor finns arbetet med ett nytt gemensamt asylsystem som är en av SKL:s prioriterade EU-frågor under året. Landet kommer sannolikt även att få inleda arbetet med förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU.

Maltesiska ordförandeskapets webbplats
                                                SKL:s prioriterade EU-frågor 2017
 
Plan för EU:s framtid i mars
 
EU-kommissionen planerar att presentera en så kallad vitbok om EU:s framtid den 14 mars. En vitbok är ett samrådsdokument där kommissionen kommer att redogöra för sina tankar om EU:s väg framåt efter Storbritanniens planerade utträde ur unionen. Det är osäkert vilka frågor som kommissionen kommer att bemöta i dokumentet, men bland annat väntas förslag om ökad social sammanhållning i unionen ingå i idéerna som läggs fram.

Kontakt: Gergö Kisch, +32 (2) 549 0865
 
SKL arbetar intensivt med sammanhållningspolitiken
 
Hur EU:s sammanhållningspolitik kommer att se ut efter 2020 är just nu ett hett samtalsämne. SKL har i ett inledande yttrande gett sina synpunkter. Vi tror på en stark sammanhållningspolitik även i framtiden och tycker att den behöver utvecklas istället för att avvecklas. Förbundet arbetar nu med att sprida och förankra våra ståndpunkter såväl här hemma som på plats i Bryssel. Frågan kommer härnäst att diskuteras i regionkommitténs COTER-utskott där SKL bistår de svenska ledamöterna med underlag. EU-kommissionen kommer att presentera sin syn på frågan i förslaget om ny långtidsbudget som kommer senast i början av nästa år.

SKL:s yttrande
Regionkommitténs utkast till yttrande (ladda ner)

Kontakt: Ellinor Ivarsson, 08-452 78 44
 
Parlamentet vill höja ambitionsnivån för återvinning
 
Europaparlamentets miljöutskott ENVI yrkade för ambitiösare återvinnings- och deponimål när de den 24 januari röstade om fyra avfallsdirektiv. Utskottet föreslog att 70 procent av det kommunala avfallet ska återvinnas 2030, jämfört med kommissionens förslag om 65 procent. Detsamma gäller deponering av kommunalt avfall där Europaparlamentet vill att nivån för deponienergi 2030 endast ska vara 5 procent, att jämföra med 10 procent som kommissionen föreslagit. Betänkandet ska nu förankras i Europaparlamentets plenarförsamling 13-16 mars innan trilogen med rådet inleds i april.

Europaparlamentets förslag

Kontakt: Fredrik Bäck, 08-452 77 14
 
Ren energi för alla i Europa
 
Kommissionen presenterade i slutet av förra året sitt stora energipaket Ren energi för alla i Europa med en mängd nya förslag. Bland de lagstiftande förslagen finns exempelvis översynerna av energieffektivitetsdirektivet, direktivet för energiprestanda i byggnader och direktivet för förnybar energi. Under våren kommer paketet behandlas i Ministerrådet och Europaparlamentet. I Europaparlamentet är Gunnar Hökmark (M) och Fredrick Federley (C) utsedda till skuggrapportörer. SKL bevakar energipaketet och verkar för satsningar på förnybar energi och energieffektivisering som inte motverkar de hållbara system som kommuner, regioner och landsting redan byggt upp i Sverige, exempelvis satsningar på fjärrvärme och biobränslen.

EU-kommissionens förslag

Kontakt: Andreas Hagnell, 08-452 78 66
 
Jobba på internationella sektionen
 
Just nu finns ett antal lediga tjänster annonserade på SKL:s internationella sektion.

Handläggare internationella sektionen (ansök senast 1 mars)
Praktik på SKL:s Brysselkontor (ansök senast 8 mars)

 
 
Splittrad bild efter samråd om sociala pelaren
 
Den 23 januari arrangerade EU-kommissionen en slutkonferens för samrådsprocessen om initiativet till en europeisk pelare för sociala rättigheter. Helene Fitzon (S) representerade SKL:s förhandlingsdelegation i diskussioner om kompetensutveckling, inkluderande och jämställd arbetsmarknad samt utmaningarna för socialförsäkringssystemen. Dagens stora nyhet blev dock när kommissionsordförande Juncker med tydlighet framhöll sin bild av att endast eurozonens medlemmar bör ingå i samarbetet. Det är därmed fortfarande oklart var kommissionen står i frågan inför att de presenterar sitt förslag i slutet av april 2017. Läs mer i SKL:s artikel nedan.

Den 17 november bjuder den svenska regeringen och EU-kommissionen in till ett gemensamt möte i Göteborg. Temat är rättvisa jobb och tillväxt, men även den sociala pelaren kan väntas bli en central fråga.

Artikel: Fortsatt oklart vilka länder som ingår i sociala pelaren

Kontakt: Kristin Ivarsson, 08-452 77 33
 
Svenska rapportörer i Regionkommittén
 
Två svenska ledamöter i Regionkommittén har med stöd av SKL lett arbetet med att ta fram yttranden som antogs av kommitténs plenarförsamling i februari.

Carl Fredrik Graf (M), Halmstads kommun, var rapportör för yttrandet om Finanspolitiska kapacitet och automatiska stabilisatorer i EMU som i yttrande om stabilisering av EMU bland annat lyfter fram vikten av en europeisk bankunion.

Artikel: EU-politikern Graf tar sig ton i det tysta
Ewa-May Karlsson (C), Vindelns kommun, var rapportör för yttrandet om behovet av en ny alkoholstrategi i EU som bland annat påtalar vikten av att förebygga alkoholmissbruk och ge tydlig konsumentinformation.

Artikel: Regionkommittén tar ställning om gemensam alkoholstrategi i EU
 
Ewa-May Karlsson (C) och Filippa Myrbäck (SKL)
 
Engagera din kommun i demokratiskt deltagande
 
Europarådets kongress representerar kommuner från 47 länder i Europa och arbetar med att främja demokrati och mänskliga rättigheter på den lokala och regional nivån. De anordnar varje år evenemanget Europeiska veckan för lokal demokrati (ELDW) i Strasbourg, i år 9-15 oktober. Deltagare är kommuner, kommunförbund och organisationer från civilsamhället. Tanken är att genom olika föreläsningar och seminarium främja och utveckla demokratiskt deltagande på gräsrotsnivå. Kommuner som vill delta kan registrera sig på ELDW:s webbplats.

Den europeiska veckan för lokal demokrati
Europarådets kongress

Kontakt: Dominique Faymonville, 08-452 71 04
 
SKL stödjer 14 nybildade kommuner i Ukraina
 
Med medel från Sida och EU stödjer SKL den pågående decentraliseringsprocessen i Ukraina. SKL:s bidrag till projektet U-LEAD fokuserar på att stärka så kallade kommunala servicecentra - detta för att reformer på nationella nivå ska sippra ner till lokal nivå och påverka medborgarnas vardag positivt.

SKL:s utvecklingsprojekt U-LEAD i Ukraina

Kontakt: Gabriel Werner, 08-452 77 98
 
Handslag med EU-ministern i Skellefteå
 
Den 22 februari ingicks det första regionala handslaget mellan EU-minister Ann Linde och de fyra nordligaste länen. Handslaget, som gjordes under konferensen Europaforum Norra Sverige, är en fortsättning på överenskommelsen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter för förbättrad delaktighet i EU-arbetet i Sverige. Folkvalda och tjänstepersoner i de fyra nordliga länen åtar sig bland annat att fungera som mentorer och bollplank för andra politiker och tjänstemän när det gäller samarbetsstrukturer för strategiskt påverkansarbete och kunskapsspridning.

Europaforum Norra Sverige hålls i år iSkellefteå på temat Regionen i EU - en union i förändring. Under konferensen diskuterades bland annat den framtida europeiska sammanhållningspolitiken, en hållbar utveckling för Arktis och det svenska skogsbruket i en europeisk kontext.
Under våren kommer fler regionala handslag att hållas och SKL kommer att tillsammans med SIEPS erbjuda utbildningsinsatsers för förtroendevalda om hur EU påverkar den lokala politiken.

Europa forum Norra Sverige
SKL:s arbete med delaktighet i EU-arbetet i Sverige

Kontakt: Kristin Ivarsson, 08-452 77 33
EU-minister Ann Linde (S) och Erik Bergkvist (S), ordförande för Europaforum norra Sverige
 
Rekordstort intresse för Internationella dagen
 
Den 18 januari anordnade SKL Internationella dagen i Stockholm. I år var det två huvudteman, Agenda 2030 och delaktighet i EU. Över 230 personer deltog från över 100 olika organisationer.

– Jag tror att Agenda 2030 och de globala målen kan bidra till att stärka en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar samhällsutveckling i hela Sverige och i andra delar av världen, sa SKL:s ordförande Lena Micko i sitt anförande.

Statsråden Ardalan Shekarabi (S) och Isabella Lövin (MP) var på plats och underströk vikten av den lokala och regionala nivåns engagemang för att nå de globala målen.

Mycket uppskattade var också de två parallella seminarierna på eftermiddagen med konkreta exempel på hur kommuner, landsting och regioner kan arbeta med de globala målen, samt passet om fondsamverkan och hur man kan förbättra delaktigheten i EU-arbetet.

Dokumentationen från internationella dagen 2017

Kontakt: Annika Lindberg, 08-452 71 63
 
Agenda 2030 - kreativa exempel från SKL:s medlemmar
 
SKL har under hösten och början av våren samlat in exempel från kommuner, landsting och regioner om hur de arbetar med de globala målen. Exemplen vittnar om att de globala målen finns med i flerårsplan och budget, långsiktiga visioner och strategier, översiktsplaner och regionala utvecklingsplaner. Några av de tillfrågade har också inspirerats att ta fram nya hållbarhetsplaner. Andra kreativa exempel för att sprida kunskap om de globala målen är hållbarhetsfester, ”fika med en expert”, Instagram-tävlingar, ljusinstallationer och luciatåg.

Sammanställning av inventeringen (PDF, nytt fönster)

Kontakt: Annika Lindberg, 08-452 71 63
 
Europamaster för yrkesaktiva
 
Göteborgs universitet erbjuder programmet Executive Master's Programme in European Studies (EMAES) som riktar sig till redan yrkesaktiva. Arbetar du idag med samhällsfrågor inom ett specifikt ämnesområde och vill bredda dina kunskaper samt få en bättre förståelse för Europa och EU kanske detta kan vara något för dig. Ansök senast 15 mars.

Executive Master's Programme in European Studies (EMAES)
 
På gång inom EU våren 2017
 
Nu är vårens nummer av På gång inom EU här! I skriften hittar du information om det senaste som har hänt inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner.

I det här numret kan du bland annat läsa om EU:s framtida sammanhållningspolitik, förslaget om en europeisk pelare för sociala rättigheter, kommissionens nya energipaket och initiativ för att hantera balansen mellan arbetsliv och privatliv.
 

Samråd
 
Tillväxt och jobbskapande genom regional innovation
 
Samrådet är en del inom arbetet med smart specialisering och ska samla in erfarenheter, lärdomar och bra exempel från olika intressenter. Samrådet är öppet till och med den 27 januari 2017.
Samråd om regionala innovations strategier

Gemensamma regler för tillgång till en internationell marknad för busstransporter
Samrådet ska samla in synpunkter om hur förordningen (EG) nr 1073/2009 påverkar den inre marknaden för busstransporter och hur det skulle kunna förändras. Öppet till och med: 15 mars 2017.
 Samråd gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss

Rena och effektiva vägtransportfordon
Samrådet ska vara en del i kommissionens konsekvensanalys för olika alternativ i en möjlig översyn av direktivet för främjandet av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Öppet till och med: 24 mars 2017.
 Samråd om revision av främjande av direktivet rena och energieffektiva vägtransportfordon

Kampen mot antibiotikaresistens 
Samrådet om kommissionens meddelande om en handlingsplan för att stödja medlemsstaterna i kampen mot antibiotikaresistens. Öppet till och med den 27 april 2017.
Antibiotikaresistens – samråd inför insatser enligt kommissionens handlingsplan

Europeiska solidaritetskårens prioriteringar
Europeiska solidaritetskåren ska ge unga möjlighet att bidra till samhället. Samrådet syftar till att se vilka insatser som bör prioriteras och hur verksamheten ska genomföras. Öppet till och med den 2 april 2017.   
Samråd om Europeiska solidaritetskåren

> Fler pågående samråd
 
SKL:s internationella sektion ger ut nyhetsbrevet EU och internationellt ca fem gånger per år. Nästa nummer kommer under andra kvartalet 2017.
Följ oss på Twitter
 
Följ och prata EU- och internationella frågor med oss på Twitter!

Twitter:@skl_eu
Kontakta oss
 
Här hittar du kontaktuppgifter och mer om vilka frågor vi kan hjälpa till med.

www.skl.se/eu