Senaste nytt från valkansliet!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
INFORMATION OM KYRKOVALET TILL VALNÄMNDERNA
Nummer 8
 
Bild: Magnus Aronson/Ikon
Bild: Alex & Martin/Ikon.
I kyrkovalet föds vår framtida kyrka
 
Nu är det kyrkovalsår. Återigen är det dags att för mig att administrera valet i Karlstads stift. Ända sedan 2001 har jag i olika omfattningar varit med och jobbat med förberedelser och genomförandet av kyrkovalet.
I fem valperioder har jag mött många förtroendevalda i valnämnder och i nomineringsgrupper, men också många anställda i församlingar och pastorat som är en viktig del i att kyrkovalet kan genomföras. Tillsammans utbildar vi oss i hur kyrkovalet praktiskt ska genomföras med allt nytt som kommer och vi följer noga kyrkoordningens bestämmelser, så att vi efter valdagen kan känna att vi gjort allt rätt!
Under alla dessa möten, utbildningar och telefonsamtal, som det blir under en valperiod, så återkommer jag ofta till tanken om vad som är det viktigaste i processen. Är det att vi genomför valet korrekt? Ja givetvis är det det, men framförallt allt tänker jag att det viktigaste jobbet är att vara förtroendevald i en nomineringsgrupp; "Varför är jag det? I vilken grupp vill jag vara med? Vad är det under mandatperioden för frågor jag vill föra fram? Hur ska jag få väljaren intresserad av kyrkans arbete? Vad är kyrkans roll idag?"
Jag har mött så mycket engagemang genom åren och beundrar viljan att göra ett bra arbete. Jag påminner ofta om det vid mina möten - om vilket fantastiskt jobb som görs. Just nu är det mycket tid som läggs på att få tag i kandidater som vill ställa upp och att arbeta fram hur nomineringsgruppernas program ska se ut. I kyrkovalet föds vår framtida kyrka.
Att vi tillsammans fixar att genomföra valet är jag övertygad om, men det viktigaste jobbet är ändå det som finns där hela tiden, även mellan valen!

Ingrid Kåwe, projektledare för
kyrkovalet, Karlstad stift

 
Sven-Erik Fjellström. Bild: Magnus Aronson
Ingrid Kåwe. Bild: Privat
   
 
Påminnelse: Valtidningen
 
I förra nyhetsbrevet fanns ett erbjudande om att beställa en tidning om kyrkovalet som kan spridas till hushåll i församlingen inför valet. Sista dag för bindande beställning är den 28 februari. (Om ni är intresserade, men inte har möjlighet att fatta beslut om beställning före detta datum, kontakta Verbum och anmäl ert intresse. Kontaktuppgifter via länken nedan)
Läs mer om valtidningen här!
   
 
Beslut om ändrat antal ledamöter till kyrkofullmäktige
 
Kyrkofullmäktige ska besluta om ändrat antal ledamöter och ersättare och meddela detta till stiftet senast 1 mars. Om indelningsdelegerade beslutar om antal ledamöter i kyrkofullmäktige ska även detta beslut vara anmält till stiftsfullmäktige 1 mars. Om inte indelningsdelegerade fattar ett sådant beslut ska stiftsstyrelsen fatta beslut om antal ledamöter då församlingen/pastoratet är nybildat och det inte finns några tidigare beslut om antal ledamöter.
Obs! I Verbums upplaga av Kyrkoordningen 2016 finns ett fel i 3 kap. 6 § som reglerar ovanstående. I första meningen anges ”Om kyrkofullmäktige beslutar om att antalet ledamöter eller ersättare ska ändras..” Ersättarkvoten för kyrkofullmäktige är alltid ½ och ska därmed inte om beslutas om. Rätt lydelse finns i gällande kyrkoordning från 1 januari 2017 som kan hämtas här: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
   
 
Snart dags att mata in val- och röstningslokaler!
 
Den 27 februari öppnas vallokalssystemet för att ni i valnämnderna ska kunna mata in uppgifter om de vallokaler och röstningslokaler som är öppna på valdagen den 17 september. Samtliga lokaler öppna på valdagen ska vara registrerade i systemet senast den 1 april. Anledningen till att dessa uppgifter behöver komma in i så god tid är att information om dessa lokaler ska tryckas på röstkortet. Det är en stor hjälp till de röstberättigade att denna information finns på röstkortet och en hjälp i den lokala kommunikationen. På samma sätt skapar det lätt problem om uppgifter saknas eller blir felaktigt registrerade. Det är därför av stor vikt att dessa uppgifter registreras korrekt och i tid.
Ta hjälp av personal i församlingen/pastoratet för hantering i systemet. Oavsett hur registreringen görs är det på valnämndens ansvar att korrekta uppgifter registreras in. På Valwebben finns en länk till vallokalsystemets inloggningssida.
   
 
Lär känna valnämndsmaterialet
 
Om några veckor skickar vi ut beställningsförslaget för valnämndsmaterialet till alla valnämnder. Då ni får beställningsförslaget behöver ni ta ställning till hur mycket ni önskar beställa av varje produkt. Då det är ni i valnämnden som har information om exempelvis hur många röstningslokaler ni kommer att inrätta behöver ni själva fundera över hur mycket material ni behöver. Till er hjälp finns schablonberäkningar för respektive produkt och ni kan utifrån beskrivningarna av dessa bedöma om det föreslagna antalet behöver ändras.Som hjälp finns en artikelbeskrivning av varje produkt på valwebben. Ni kan också ta hjälp av valhandbokens åttonde och nionde kapitel.
   
 
Information om Gkand
 
 
  • I föregående nyhetsbrev berättade vi att Grupp- och kandidatsystemet är stängt 20 februari till 7 mars för import av nya valorganisationen. Korrekta datum ska vara 20 februari till 6 mars. Systemet öppnar igen för registrering av nya grupper, kandidater och valsedelsbeställningar den 7 mars.
  • Enligt kyrkoordningens 38 kapitel, 23 och 29 §§ ska ansökningar av nya gruppbeteckningar, anmälningar av kandidater och valsedelsbeställningar göras senast den 15 april valåret. 2017 infaller dock den 15 april på påskafton och enligt Lag om beräkning av lagstadgad tid så får åtgärden då vidtas nästa vardag ”Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast ska vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag (2 §). Det innebär att ansökningar och anmälningar ska ha inkommit senast tisdag 18 april i kyrkovalet 2017.
  • valwebben har vi samlat de frågor som kan vara aktuella för nomineringsgrupperna inför registreringen i Grupp- och kandidatsystemet samt frågor som rör regelverket. Hänvisa gärna nomineringsgrupperna till denna sida.
  • Blanketten Kandidatförklaring har uppdaterats och finns nu på inloggningssidan till Grupp- och kandidatsystemet samt under nomineringsgruppernas sida på valwebben. Blanketten Anmälan om nytt ombud har också uppdaterats och återfinns på samma ställen.
   
 
Stämmer valnämndens leveransadress?
 
Bild: Johan Nilsson
I beställningsförslaget till valnämndsmaterialet kommer det att framgå de adressuppgifter som finns registrerade för er valnämnd i Kyrksam. När ni får förslaget ber vi er därför noga kontrollera så att era uppgifter stämmer. Om någon uppgift är felaktig, ändra den i formuläret och se till att ändringen också förs in i organisationsregistret Kyrksam.  Tänk på att registrera en e-postadress och ett mobilnummer för valnämnden som går till ansvarig mottagare av materialet. Innan materialet skickas ut kommer en avisering via e-post och/eller sms och ni kan med hjälp av detta följa försändelsen. Ta hjälp av personal i församlingen/pastoratet för hantering i systemet. För att minska felleveranser och extrabeställningar av materialet är det av största vikt att vi har korrekta adressuppgifter. Ju tidigare vi får in dessa desto mer underlättas den fortsatta hanteringen. Gå därför gärna in i Kyrksam redan idag för att stämma av att era uppgifter stämmer. På valwebben finns instruktioner för hur registrering av valnämndens uppgifter ska göras och vilka uppgifter som ska finnas.

Bild: Anders Bogland, Örebro läns museum/Digitalt museum
   
 
Angående den obligatoriska röstningslokalen
 
Vi har fått flera frågor till valkansliet angående den röstningslokal som vi brukar prata om som den obligatoriska röstningslokalen, dvs den röstningslokal som ska ha utökade öppettider. Det är frågor som rör både den fysiska lokalen och öppettiderna. Vi försöker här tydliggöra vad som gäller.
 
Vi har bl.a. fått frågor om den obligatoriska röstningslokalen måste vara en och samma lokal eller om man kan ha olika lokaler. Den obligatoriska röstningslokalen ska här motsvara tidigare expedition för förtidsröstning. I 38 kap. 50 § i kyrkoordningen står det att Valnämnden ska besluta vilken lokal i församlingen eller, om församlingen ingår i ett pastorat, i pastoratet som ska vara röstningslokal före och under valdagen, samt i 38 kap. 51 a § Denna lokal ska under samma period, utöver vad som anges i första stycket, även hålla öppet minst en dag vardera veckan mellan klockan 17.00 och 20.00. Då kyrkoordningen pratar om en röstningslokal i bestämd form avses här en och samma lokal under hela perioden för förtidsröstning.
 
Syftet med bestämmelserna om öppettiderna är att väljarna ska ges goda faktiska möjligheter att rösta i röstningslokaler under hela den period som förtidsröstningen pågår och särskilt på valdagen. Vad gäller öppettiderna för den obligatoriska röstningslokalen säger dock kyrkoordningen att Stiftsstyrelsen får på begäran av valnämnden i ett enskilt fall besluta om undantag från första och andra styckena (38 kap. 51 a § femte stycket), d.v.s. bestämmelserna om normalöppettider. Ett beslut om inskränkning måste alltid fattas efter en bedömning utifrån de lokala förutsättningarna. Sedan kyrkoordningen kom till har det succesivt skett en påtaglig minskning av de obligatoriska normalöppettiderna. Detta bör medföra att det endast undantagsvis kan bli frågan om att ytterligare inskränka öppettiderna. Bedömningen görs av stiftet. Kyrkomötet beslutade så sent som 2015 om vilka normalöppettider som ska gälla. Om stiftsstyrelsen trots allt bedömer att de lokala förutsättningarna kräver att undantag beviljas, bör stiftsstyrelsen tänka på att det är önskvärt med viss enhetlighet i öppethållandet, inte minst ur informationssynpunkt. Den allmänna informationen som riktas till de röstberättigade utgår från de dagar och tider som är bestämda i kyrkoordningen. De nya reglerna för den obligatoriska röstningslokalen ska motsvara samma princip som tidigare gällde för expedition för förtidsröstning.
   
 
Ta en titt i verktygslådan - informera om valet
 
Bild: Örebro Kuriren / Örebro Läns Museum
Har ni planerat informationen inför kyrkovalet? På Valwebben finns en rad verktyg som kan vara till hjälp i kommunikationsarbetet. Gör en enkel plan. Beställ foldrar om hur man ställer upp i valet. Passa också på att beställa "Bra att veta"-foldern och stället som hör till. Informera om valet bland personal, förtroendevalda och till kyrkligt engagerade, tex vid ett kyrkkaffe. Prata om att kyrkovalet, vid sidan om att vara en möjlighet för röstberättigade medlemmar att rösta fram vem som ska styra kyrkan, också är en möjlighet att visa vad kyrkan gör och är. Vi har alla en uppgift att vara ambassadörer för Svenska kyrkan. Förutom informationsmaterial finns en del annat att beställa i webbshoppen, tablettaskar, reflexer och gula plåtknappar för att nämna något.

Berätta om att det är kyrkoval i era andra kanaler. Skriv om det på webben och i församlingsbladet. Det är nomineringsgruppernas och kandidaternas sak att berätta vad de står för. En sak som kan vara avgörande för om röstberättigade går till valurnorna eller ej är om de kan bilda sig en uppfattning om vad som finns att rösta på. Församlingen/pastoratet kan ge de olika grupperna möjlighet att sprida sin information via utfrågningar, församlingstidningar eller liknande så länge alla grupper behandlas lika.

Fundera över hur ni bäst kan arbeta med att informera om kyrkovalet i er församling/pastorat. Ta en titt i verktygslådan!
   
 
När måste jag ha blivit medlem för att få rösta?
 
Valkansliet har fått in en del frågor om när man senast måste ha blivit medlem för att få rösta.
För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen (Svenska kyrkans tillhörighetsregister) 30 dagar innan valdagen.
För Kyrkovalet 2017 innebär det att dessa uppgifter tas ut ur Kyrkobokföringen den 18 augusti 2017, så senast den dagen ska uppgifter om medlemskap finnas i Kyrkobokföringen.
 
   
 
Utse röstmottagare och valförrättare
 
I valnämndens uppgifter ingår att utse och utbilda de personer som ska tjänstgöra i vallokaler och röstningslokaler. De som tjänstgör i vallokalen på valdagen kallas valförrättare och det ska alltid finnas minst tre valförrättare på plats när vallokalen är öppen. Därför bör minst fyra valförrättare utses till varje vallokal, fler om de endast ska tjänstgöra del av dag. De som tjänstgör i röstningslokalerna där förtidsröstning sker innan och under valdagen kallas röstmottagare och det ska alltid vara minst två röstmottagare på plats under röstmottagningen. Ofta inrättas röstningslokaler i pastorsexpeditioner och liknande och det kan då vara möjligt för församlingens/pastoratets egen personal att tjänstgöra som röstmottagare. Samråd med kyrkoherden om ni önskar ta församlingens/pastoratets personal i anspråk. På valwebben finns information och utbildningsmaterial som kan vara till hjälp.
   
 
Utbildningsfilmer om valet finns på Valwebben
 
Om det känns tungt att ta till sig långa informationstexter kan våra utbildningsfilmer om valet, e-utbildningarna, som finns på Valwebben vara ett alternativ. I utbildningsfilmerna går vi igenom valnämndens uppgifter, möblering av vallokalen, preliminär rösträkning och mycket annat. De kan vara till hjälp för er i valnämnden men även för dem som ska tjänstgöra som valförrättare och röstmottagare. Klicka här för att komma till filmerna!
   
 
Här finns info!
 
Valwebben finns det mesta man kan behöva veta om Kyrkoval 2017. Sidorna uppdateras fortlöpande. Vid sidan om Valwebben är nyhetsbrevet en viktig kanal. Det skickas andra veckan varje månad till dem som registrerats i Kyrksam.
Släng gammalt
 

Vi påminner ännu en gång om att gammalt valmaterial ska slängas för att undvika sammanblandning. Nytt material produceras på grund av förändringar i både arbetssätt och regelverk.

   
 
Här finns stiftskontakten
 

Valnämnderna kommer att få information från både stiftens valorganisation och från Valkansliet som har ett nära samarbete. Båda har ett gemensamt mål att stödja valnämnderna i arbetet att genomföra valet. Dock är det till stiftens valansvariga som valnämnderna i första hand ska vända sig med eventuella frågor. Det är också de valansvariga på stiftet som har hand om utbildningarna. I listan nedan finns namn och telefonnummer till valansvariga i respektive stift. (Listan finns även på Valwebben)

Uppsala stift
Susanne Folin, Tel 018-68 07 28, 018-68 07 00,E-post

Linköpings stift
Åsa Rosenfall, Tel 013-24 26 00, E-post

Maria Bruto Ellhar, Tel 013-24 26 00, E-post

Skara stift
Andreas Fagrell, Tel 0511-262 00, E-post

Louise Pettersson, Tel 0511-262 00, E-post

Strängnäs stift
Jessica Engström, Tel 0152-234 39,
E-post

Inger Berglund, Tel 0152-234 26, E-post

Västerås stift
Per-Håkan Sandberg,
Tel 021-17 85 15, E-post

Göran Broås, Tel 021-17 85 17, E-post

Växjö stift
Maria Kenstam, Tel 0470-77 38 31, E-post

Emma Johansson,
Tel
0470-77 38 50, E-post

Lunds stift
Eirik Ski, tel 046-15 55 12, E-post
Anders Eriksson, tel 046-15 55 16, E-post

Göteborgs stift
Louise Edqvist Lendefors,
Tel 031-771 30 24, 0725-54 72 94,
E-post

Therese Kogler Bennsten,
Tel 031-771 30 29,
E-post

Karlstads stift
Ingrid Kåwe, Tel 054-17 24 00, E-post

Ingela Stålhandske, Tel 054-17 24 00, E-post

Härnösands stift
Peter Lundgren, Tel 0611-254 00, E-post

Katarina Ångström, Tel 0611-254 00, E-post

Luleå stift
Åsa Björkman, Tel 0920-26 47 00, E-post

Heidi Stenberg, Tel 0920-26 47 00, E-post

Visby stift
Anna Tronêt,Tel 0498-40 49 00, E-post

Ulrika Holmberg, Tel 0498-40 49 00, E-post

Stockholms stift
Jan-Åke Engfors, Tel 08-508 940 00, E-post

Ulrika Skymberg, Tel 08-508 940 00, E-post

   
 
Har du missat något av nyhetsbreven?
 
Nyhetsbrevet till valnämnder/församlingar skickas varje månad. Om du saknar något av de tidigare utgåvorna kan du hämta dem som pdf på valwebben. Här finns tidigare nyhetsbrev!
   
 
Viktiga datum under våren 2017
 
Bild: Johan Nilsson.

20 februari - 6 mars
Grupp- och kandidatsystemet stängt.

Februari-mars
Utse röstmottagare och valförrättare, beslut om tjänstgöring och eventuell utbildning.

27 februari - 1 april
Vallokalsystemet öppet för registrering av vallokaler och röstningslokaler som är öppna på valdagen.

1 mars
Sista dagen att anmäla ändringar av antal ledamöter i kyrkofullmäktige.

7 mars - 15 april
Grupp- och kandidatsystemet öppet för registrering av nya nomineringsgrupper, registrering av kandidater och valsedelsbeställningar

31 mars
Beställningen av valnämndsmaterial ska ha inkommit till valkansliet.

   
 
Har du frågor om kyrkovalet?
 

Frågor som rör något av Svenska kyrkans gemensamma IT-system 
Kontakta Svenska kyrkans kanslistöd, tel 018-16 97 00 eller kanslistod@svenskakyrkan.se

Övriga kyrkovalsfrågor
Kontakta respektive stiftens valhandläggare. Du kan också höra av dig till kyrkovalskansliet i Uppsala på kyrkoval@svenskakyrkan.se eller på
tel 018-16 95 00.