Ny kurs ute nu:
En hållbar livsstil. Och vägen dit. Prova här.

Lär dig det senaste om miljö och hållbarhet.


EcoEducate - webbaserade kurser inom miljö- och hållbarhet - för företag, offentlig sektor och skolor finns här.
 
 
Ny kurs: En hållbar livsstil. Och vägen dit. Kan beställas nu! Välkommen!
 
Sitta stilla i båten. Icke! En hållbarare livsstil startar nu!

Hur och med vad bidrar du? Lär dig mer om en hållbar livsstil.


 
Ny kurs ute nu! Mer om den finns på www.miljoutbildning.se

Välkommen att testa den nu. Länken finns här.
För att kunna prova hela kursen fram till 31 januari kan man logga in i kursportalen  på vår hemsida:


www.miljoutbildning.se eller direkt via

Gå till Inloggning kursportalen:


http://www2.miljoutbildning.se/lrt/Default.aspx

Användarnamn: Livsstil och Lösenord: prova

 
Observera att om “alla” är inne i samma konto fungerar inte statistiken på vad man klarat, eftersom man inte har unika inloggningsnamn.

Vill Du ha full funktionalitet hör av er till oss för en egen testlicens. 

Välkomna med frågor och kommentarer till
info@miljoutbildning.seCopyright Preducto AB 2017. Kursen får endast användas  i syfte att utvärdera den i mindre sammanhang. Inte i utbildningssyfte eller allmän förevisning. 

 
 
 

Satsningar mot en hållbarare livsstil. Häng med!

 
Extremt väder och miljökatastrofer till följd av mänskliga aktivitet är några av de största hoten år 2017.

Det visar World Economic Forums årliga Global Risk Report. Och de lär inte bli ensamma om dessa utsagor.I veckan släppte World Economic Forum sin årliga Global Risk report. I den har 750 experter identifierat dels de  30 risker och dels 13 bakomliggande trender som kommer att utgöra de största hoten mot planeten och mänskligheten under 2017.

Faktorer som toppat listan över risker är extrema väderhändelser, klimatförändringar och vattenbrist. Även i år ligger extremväder ligger på första plats, på andra plats kommer stora flyktingströmmar till följd av krig och oroligheter och miljökatastrofer till följd av mänsklig aktivitet på tredjeplats.

Bland de största riskerna finns också kollapsade stater, korruption, terrorism och arbetslöshet till följd av svag ekonomi och snabb teknisk utveckling.

Den geopolitiska oron i världen har också lett till att massförstörelsevapen återigen ses som en reell risk.

För att komma till rätta med utmaningarna under kommande år krävs att den globala ekonomin stärks. Men även att marknadskapitalismen måste reformeras så att ojämlikheten mellan människor kan minska. Det krävs internationellt samarbete för att komma till rätta med de globala hoten.

Förstärka det globala samarbetet är nödvändigt och en av de största utmaningarna under 2017. Samtidigt som vi sett en växande nationalism och slutenhet bland världens länder.
 
Hela rapporten ser du här:


https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2017
 

Att bo mer hållbart

Boendet är en stor miljöbov men nu vänder trenden sakta och medvetenheten ökar. Antalet Svanenmärkta bostäder, eller bostadsenheter som Svanen kallar dem eftersom deras statistik räknar varje småhus, hyresrätt, bostadsrätt och förskola som en enhet, ökade från 2015–2016 med 40 procent, till drygt 1 550. Och om man ser till antal bostadsenheter som är under produktion är ökningen dramatisk – från ungefär 1 600 förra året till över 5 000 i år. Allt enligt Svanen.

Vad är det då som är så bra?

Ett Svanenmärkt hus innebär att huset har mindre klimatpåverkan och även en lägre energiförbrukning. Det ska vara minst 15 procent bättre än kraven för nybyggda hus. Extra bra isolering och vitvaror i de högsta energiklasserna, enkel sopsortering och automatisk belysning i trapphusen är också en del av konceptet, därtill att materialen i husen ska också vara hållbara och hållbart producerade och innehålla så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt.
 
Kolla in närmare:


http://www.svanen.se/Hitta-produkter/tjanster/
följ på

https://www.facebook.com/MiljomarkningenSvanen/
 
 
...Om Miljömärkning Sverige AB
Miljömärkning Sverige AB har det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU-Blomman i Sverige. Bolaget ska bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls, det vill säga "att konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val". 1998 bildades bolaget SIS Miljömärkning AB, som under 2009 bytte namn till Miljömärkning Sverige AB. Bolaget ägs till 100 procent av staten. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt bidrag.

På regeringens uppdrag förvaltar och utvecklar Miljömärkning Sverige AB miljömärkena Svanen och EU-Blomman (också känd som EU Ecolabel). Text från deras hemsida.

 
 
Vatten, vatten bara vanligt vatten…?

Visste du att stigande temperaturer, i kombination med en växande efterfrågan på exempelvis ris och vete, som är väldigt vattenkrävande livsmedel, kan leda till att några av världens viktigaste jordbruksmarker torkar ut. Att sedan pumpa upp grundvatten för att bevattna skördarna kan på sikt leda till att grundvattenreserverna sinar. Kalifornien är ett viktigt exempel på område som drabbats hårt de senaste 10 åren. Med konflikter inom delstaten som följd.

Cirka 40 procent av den globala livsmedelsförsörjningen är beroende av grundvatten. Med sinande grundvatten så kommer även matproduktionen att sina. Och i och med detta så kommer stor delar av jordens befolkning att stå utan dricksvatten och utan möjlighet att försörja sig.

Vi vet sedan länge att de områden som kommer att få störst problem är de områden där det odlas mycket, samtidigt som det finns få ytliga vattenkällor. Några sådana områden är Indien, Pakistan, södra Europa och västra USA. Här finns stora risker att grundvattnet har sinat inom 15-60 år.

Idag odlas stora delar av världens grödor och livsmedel på grundvatten som pumpas upp för att bevattna skördarna. Livsmedel som sedan i många fall exporteras till de rika länderna. Där är sedan matsvinnet är oerhört stort.

I flera led är vår livsstil därmed ohållbar idag. Utnyttjande av vatten i redan torra och varma delar av jorden, landområden som läggs under plogen för att sedan torka ut till öknar efter att grundvattnet sinat, mat som sedan slängs en tredjedel av i våra rika länder. Ohållbart.

 
Transporterna tar kål på oss
 
Trots allt har  Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 25 procent sedan 1990. Åtgärder i hela samhället har bidragit till minskningarna.


http://www.scb.se/mi0107/

Att betänka är att transportsektorns utsläpp domineras av utsläppen från vägtrafik. Bilar och lastbilar är det dominerande färdsättet för såväl gods som personresor. Vägtrafikens avgasutsläpp påverkar naturen genom utsläpp av försurande, gödande och ozonbildande ämnen och har dessutom en negativ effekt på människors hälsa.

Förbränning av fossila bränslen som bensin och diesel som vi dagligen använder i olika led ger upphov till utsläpp av koldioxid vilket bidrar till växthuseffekten och har en negativ påverkan på klimatet.

Vägtransporter svarar för ungefär 30 procent av de svenska utsläppen av koldioxid och andelen fortsätter öka i takt med att vägtrafiken ökar. Äldre fordon står för betydligt högre utsläpp och därför är utvecklingen av mer miljövänliga bilar viktig.

Utsläppen kommer kraftigt att minska över tiden när de äldre bilarna skrotas och Sveriges bilpark ersätts.

Transportsektorns klimatpåverkande utsläpp måste minska och det krävs både energieffektivare fordon, mer eldrift, biodrivmedel och andra hållbara bränslealternativ. Dessutom måste vi med samhällsplanering minska transportbehoven på det stora hela.


Se mer på:

 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Transporter-och-trafik/Vagtrafik/Vagtrafikens-miljopaverkan/
 
 
Ökat flygande – en av våra stora klimatutmaningar  

I dag påverkar svenskarnas flygande runt om i världen klimatet lika mycket under ett år som hela den svenska personbilstrafiken. Antalet utrikes flygresor per invånare har ökat drastiskt sedan 1970-talet. I absoluta tal har utrikes flygresor vid svenska flygplatser ökat från cirka 9 miljoner 1990 till cirka 25 miljoner 2013.
Läs mer om utsläppen på Naturvårdsverkets hemsida.
 
 
Luftföroreningar tar livet av oss - snabbare
 
Sen kan det vara på plats igen att påminna om att luftföroreningar fortfarande utgör den största miljörelaterade hälsorisken i Europa. Det konstaterar Europeiska miljöbyrån EEA i en ny rapport.

2012 dog uppskattningsvis 430 000 människor en för tidig död till följd av bland annat lungsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar
och cancer. Sjukdomar som in sin tur orsakats av luftföroreningar.
"Trots flera åtgärder för att förbättra luftkvaliteten de senaste åren, fortsätter luftföroreningar att reducera européernas levnadskvalitet och livslängd", säger Hans Bruyninckx, chef för EEA.

 
Kemikalierna i det dagliga livet är inte alltid hållbara
 
Den europeiska kemikaliemyndigheten Echas har identifierat ytterligare fyra kemiska ämnen som särskilt farliga. Ämnena kommer att läggas till på EU:s så kallade kandidatförteckning i januari.

Fyra nya ämnen kommer att läggas till på EU:s kandidatlista över särskilt farliga kemiska ämnen. Det högfluorerade ämnet PFDA förs upp på listan efter ett förslag från Sverige. Bland de nya ämnena på kandidatlistan finns även bisfenol A.

Det högfluorerade ämnet PFDA kan förekomma i bland annat textilier som behandlats för att stå emot vatten och fläckar. PFDA har påträffats i impregneringssprej, utomhuskläder, mattor, skidvalla och smörgåspapper. Ämnet ingår i gruppen högfluorerade ämnen, PFAS, som är extremt svårnedbrytbara i miljön. 

Mer om detta finns på:

 
http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2016/eu-listar-bisfenol-a-och-pfda-som-sarskilt-farliga-amnen/

 
Tänka efter före. Fundera igenom dina val. Lär dig mer om en hållbar livsstil. Bidra till en snabbare och mer hållbar livsmiljö.

Testa ny kurs i ämnet
www.miljoutbildning.se
 
Provkör kursen i till sista januari via länk ovan.
 


Välkommen till det klimatsmarta livet!Lär dig mer om hållbarhet och miljö med EcoEducate! www.miljoutbildning.se
 
Hittar du problemen med den hållbara livsstilen?  Ny kurs finns ute nu!
 
En hållbar livsstil. Och vägen dit. Beställ nu! 
 

Nu är det dax. Ny kurs ute nu.

12 informativa filmer om en hållbar livsstil och checklistor där du själv får ta ställning, och ett gedigert faktamaterial - är klart!

Nu kör vi! 
Välkommen!

Kolla in en av filmen här nedan. Eller provkör kursen via länken ovan. 


Filmen

 
Det här är det det handlar om: 
 
Vårt sätt att leva spelar stor roll både för vårt välbefinnande och hälsa, men påverkar även vårt klimat. Allt som produceras för att upprätthålla vår livsstil påverkar mark, vatten, luft, djur och växter.

Maten vi äter, sakerna vi köper, hur vi bor, hur vi tar oss till jobbet och hur vi tillbringar vår fritid – allt, precis allt, spelar roll.

Idag lever vi långt över planetens tillgångar och om alla skulle leva och konsumera som vi gör i Sverige skulle det behövas flera jordklot. Vår västerländska livsstil, med alltför hög konsumtion är inte förenligt med en välmående planet. Att ställa om till en mer hållbar livsstil är helt nödvändigt, det är allt fler överens om.

Kunskapen om vad som behöver göras finns redan, och till viss del även tekniken. På många områden har vi kommit väldigt långt, på andra står det nästan stilla.


Vi måste ställa krav på det som produceras, och enklast gör vi det genom att ta medvetna hållbara beslut när vi t ex köper saker. Eller låter bli att köpa.


För det måste börja hos oss själva, med ett aktivt beslut att minska vår miljöpåverkan. Din och min. Vi måste få till en förändring av samhällets utformning och hur våra verksamheter genomförs. Fossilt producerat måste bort, och annat måste in är de allra flesta överens om nu.

Det måste till en hållbar livsstil. Och vägen dit måste vara klimatsmart och enkel. Hindren måste räjas och här har även politikerna en gigantisk uppgift framför sig. Och fort ska det gå. 

I vår nya kurs tar vi nya tag för att lära oss själva ett mer hållbart sätt att leva och handla. Hemma, på jobbet, resan eller fritiden – överallt. För en hållbar planet. Och för en hållbar livsstil.Vår nya kurs En hållbar livsstil. Och vägen dit. Vill du veta mer?
Maila gärna till info@miljoutbildning.se

Välkommen!
 
En  Hållbar Livsstil. Och vägen dit.

Ta en enklare väg till en hållbar livsstil.

Webinar och lärarledda halvdagskurser om hållbar livsstil startar i januari! Beställ idag! Välkommen med på resan!

INNEHÅLL webbkursen:

 
En Hållbar livsstil. Och vägen dit. Planetens resurser 
- Om planetens gränser och biologisk mångfald, kretsloppen, ekosystemen och klimatförändringarna

- Värdera din livsstil idag


Hållbar livsstil och hållbar konsumtion
 -Introduktion (om urbaniseringen, befolkningsökning, migration, klimatflyktingar)

Delavsnitt:

-Bygga och Bo
-Maten
-Vatten
-Energi
-Kemikalier
-Transporter
-Summering

 
Politik och ekonomi
-Samhället och hållbarheten
-Åtaganden i Sverige EU och FN
-Lagarna
 

Avslutning

Värdera

Utvärdering av kurs


 
Här ovan ser du innehållet i kursen. Första avsnittet ger oss lite förutsättningar om varför vi måste skaffa oss en annan livsstil. Mittendelen ska svara på frågorna HUR KAN JAG ÅSTADKOMMA EN HÅLLBARARE LIVSSTIL och sista delen tar upp hur våra politiska system och ekonomiska systemen arbetar för att komma framåt i frågan om HUR införa en hållbar livsstil dvs hur jobbar FN, EU och regeringen och riksdag.


Kursen innehåller flera filmer, en längre faktabank per område med konkreta tips och råd, länkar, filmer med mera, om vilka val man bör göra för en hållbarare livsstil. Vidare kommer vi att ha checklistor för hur man kan resonera vad gäller dina val hemma, på arbetet och på fritiden.

Övningar i livsstilsfrågor kommer att finnas i flera avsnitt, där man får värdera sina aktiviteter och prioritera. Kursen avslutas med en summering och utvärdering.

Har man sett alla 12 filmerna och gjort checklistorna och värderingarna är man klar, och kan skriva ut ett kursintyg via inloggningen. Kursen startas och avslutas med en frågelista-Värdera-där man får ta ställning till sin egen hållbara livsstil. 
Kursen tar cirka en timme att genomföra.

 
Mer info här: 
http://www.miljoutbildning.se/images/pdf/pblad_hallbar_lisstilrevb.pdf


Webinar och lärarledda seminarier finns från januari 2017!

Från januari samarbetar vi med flera företag och kommer att hålla lärarledda kurser inom Hållbar livsstil. 
Helena Wildros, miljövetare med lång erfarenhet av att kommunicera och utveckla kring hållbarhet är kursledare.

NYTT  "Live webb" eller på plats hos er om En hållbar livsstil. Och vägen dit.

- 2 timmars webinar lärarledd live - det mest klimatsmarta efter en webbkurs
- 3,5 timmars halvdagskurs med övningar hos er på plats
- 3,5 timmars verksamhetsanpassad lärarledd utbildning hos er på plats

Kika mer här: 


http://www.miljoutbildning.se/images/pdf/utbildningspaket.pdf


Frågor och anmälningar som vanligt via mail info@miljoutbildning.se

Välkommen att boka redan nu!
Transporterna och trafikutsläppen. En global utmaning. För mer hållbarhet.
 Vi är sedan länge miljödiplomerade!  Och nu igen. Är ni? Kolla in www.miljodiplom.se.
Kika gärna på vår miljöpolicy. www.miljoutbildning.se finns den på. 
 

CSR Corporate Social Responsibility - kurser om social hållbarhet för all personal.


Dags att utbilda personalen för att hänga med på tåget. Tillsammans med vår samarbetspartner TEM vid Lunds universitet har vi tagit fram dessa aktuella kurser. 

Lär dig mer om CSR med våra webbkurser. 

FAKTA om kurserna
Socialt ansvarstagande och hållbarhet – CSR grunderna resp. CSR Utökad.

CSR Grunderna

Kurslängd anställda cirka 1 timme, exkl test och övning.
Målgrupp: Anställda inom företag och organisationer som behöver mer kunskap om hållbarhet och socialt ansvar i sin anställning. Man bör ha gått en grundkurs i miljö- och hållbarhet för att få ut det mesta möjliga ur kursen.


CSR Utökad för verksamhetsansvariga

Kurslängd cirka 2 timmar, exkl test och övning. Inkluderar CSR Grunderna.
Målgrupp: Personer i företagsledningen, ansvariga inom inköp och alla befattningar både inom privata och offentliga organisationer i behov av en grundläggande CSR- utbildning som avstamp inför framtida arbete.
Man bör ha gått en grundläggande kunskaper i miljö- och hållbarhet för att få ut mesta möjliga ur kursen.

 
 
CSR - Innehållsrubriker i kurserna:

CSR – vad är det?
CSR – varför behövs det?
Ramverk – vad gäller saken?
Kärnområden inom CSR-arbetet
CSR – för vem?
CSR-inventering.
CSR-implementering och engagemang.
Uppförandekod – hur fungerar det?
Mångfald
Anti-korruption
Kommunikation
Om CSR-redovisning


Hör av dig om du vill testa! Välkommen till EcoEducate!
Vilka steg tar du mot en hållbarare livsstil? Från kursen Hållbar livsstil. 
 
 
Säkra betalningar med Paypal 
Nu finns kortbetalning. Upp till 25% lägre pris med kortbetalning!
 
Välkommen till EcoEducate – miljö- och hållbarhetsutbildningar på nätet.

Nu kan ni enkelt, snabbt och lätt komma igång genom vår kortbetalningstjänst PayPal. Självklart med kvitto och moms och specifikation på köpet som behövs.

Men vi slipper alla fakturahanteringen, och spar pengar åt oss själva! 
Det lönar det sig med betalning via kontokort. Det gäller samtliga kurser som vi har.
Välkommen!
 

EcoEducate- miljö och hållbarhetsutbildningar.
Direkt på nätet.
 
Med EcoEducate  miljö- och hållbarhetsutbildningar får du:
 
 • Snabb tillgång till högklassig interaktiv webbutbildning med speaker och övningar.
   
 • Vetenskapligt grundat material från betrodda källor om klimat- och hållbarhet där kursernas upplägg följer 
  riksdagens miljökvalitetsmål i stort.

   
 • Förståelse för de stora klimat- och hållbarhetsfrågorna samt hur du själv kan bidra och påverka.
   
 • Personlig inloggning till våra webbkurser, test och diplom. Uppföljning.
   
 • Kvalitetsgranskat material av samarbetspartners.
   
 • Enkel anpassning  till era stora verksamhetsfrågor inom miljö- och hållbarhet.
   
 • En längre kunskapsresa med våra grund- och fortsättningskurser. 
   
 • Uppdaterade kurser inom miljö- och hållbarhet.
   
 • Flera spännande hållbarhetsutbildningar som utvecklas successivt.
   
 • Inloggning inom loppet av ett dygn i normala fall.
   
 • Kostnadseffektivitet. En kurs när du vill och där du vill. 

Välkommen till EcoEducate!
 
Maten och Miljön - fortsättningskurs i EcoEducate serien. Även för proffs!

 
 
Innehåll i kursen

Maten och Miljön - för miljövetgiriga
Fortsättningskurs Utmaning: Försörja en växande befolkning
 • Sommar året om, konsekvenser
 • Biffen
 • Fisk
 • Ekologiskt
 • Matsvinn
 • Välja mat
 • Övningar och Test med diplom

Ur innehållet: 

Ur innehållet
"Då klimatet förändras, förändras även förutsättningarna för odling och matproduktion.

När klimatet blir varmare rubbas balansen i ekosystemet genom att vissa arter får större utrymme att föröka sig, medan andra arter dör ut.

Vissa platser på jorden drabbas av torka och blir obrukbara medan andra platser får ett varmare klimat som möjliggör odling av nya grödor..."

...

"Vi vet idag inte hur världen kommer att se ut år 2050.

Till exempel kan klimatförändringar göra så att områden där det idag produceras mycket livsmedel inte längre lämpar sig förlivsmedelproduktion.

Det kanske är för varmt eller för kallt, för torrt eller för vått.

På motsvarande sätt kan områden som idag inte är lika produktiva få bättre temperatur- och vattenförhållanden."


 

Hellre vit snö, än svartbrun full av föroreningar. 
 
 
 

Ur kursen En Hållbar Livsstil. Och vägen dit. Vad är bra? Vad är mindre bra med konsumtionen? Värdera. 
 

Två fortsättningskurser om människan och vår miljöpåverkan.
 

Testa våra fortsättningskurser som ersätter en längre webbkurs om människan och miljön. 

Jordens resurser -
om vårt resursutnyttjande på planeten.

Innehåll:

Ekosystemtjänster 
Kemikalier
Resursanvändningen
Cirkulär ekonomi 
Energiomställningen
Övning
TestHållbarhet och miljöpåverkan
- om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser.

Innehåll:

Klimatet 
Planetens gränser
Klimatanpassning
Övning
TestVälkommen att prova själv- hör av dig till oss! info@miljoutbildning.se
 
Vi hjälper till med utbildning i fattigare länder. Vad gör du?
 
 
 
Våra grundkurser inom EcoEducate-serien
 
 
 
EcoEducate Basics 1 – grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 1
EcoEducate Basics 2- grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 2
EcoDriving – sparsam körning teori
EcoEducate Care – grundläggande miljö- och hållbarhetskurs för vårdsektorn
EcoEducate- Environmental training on the internet - 
grundkurs finns  på engelska
http://www.miljoutbildning.se/images/pdf/ecoeducate_produktblad_grundkurserrevb.pdf


Våra grundkurser Basics 1 och 2 är grundläggande miljö- och hållbarhetskurser i 2 delar och följer i stort och smått 
riksdagens miljökvalitetsmål.

EcoEducate Care följer i stort landstingens och sjukvårdens miljöaspekter.

EcoDriving följer i stort bilskolornas ecodriving teori.
 
Varje avsnitt kan tas separat, och innehåller övningar. Kurserna avslutas med ett test och kursintyg kan skrivas ut efter godkänt test.
 
De delar som testas av i kurserna tar cirka en timme att göra. Exklusive tid för övningar och testet. Standardkursen säljs enligt prislista. Uppdateringar i valda avsnitt och mer frekvent kan göras månatligen, som konsultuppdrag.
 Våra fortsättningskurser inom miljö-, socialt ansvar och hållbarhet.

Maten och miljön - fortsättningskurs matens klimat- och miljöpåverkan (cirka 2 timmar).

CSR - Grunderna.

CSR- Utökad, för verksamhetsansvariga (består av CSR grunderna samt utökad info, cirka 2 timmar) 

 
Jordens resurser - om vårt resursutnyttjande på planeten. Med innehåll som Ekosystemtjänster, Kemikalier, Resursanvändningen, Cirkulär ekonomi samt Energiomställningen.

Hållbarhet och miljöpåverkan - om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser. Med innehåll som Klimatet, Planetens gränser samt Klimatanpassning.

Kurstid i normalfallet 1 timme exkl övningar och test.


Mer om kurserna på vår hemsida.

 
VETA MER?
 
Vill du veta mer om innehållet i våra kurser? Vill du beställa direkt gör du det enklast och billigast på vår hemsida. www.miljoutbildning.se
 
Betalning kan även ske med kort via Paypal direkt från vår hemsida. Observera att det är väsentlig billigare att köpa med kort via nätet. 
 
 
Visste du att våra kurser är godkända för Göteborgs Stads miljödiplom?
Kika vidare på www.miljodiplom.se eller www.goteborg.se där vi finns listade.

Du måste dock numera själv logga in dig för att se alla godkända utbildningsleverantörer. 
 
Vill du testa själv?
TESTA GRATIS ! Hör av dig!
www.miljoutbildning.se

Kontakta:

info@miljoutbildning.se
 
Välkommen!
 
 
 
Biodiversitet. Hur länge kommer det att finnas? Foto från Costa Rica 2016.
 
Det som göms i snö, kommer upp i tö. Rålambshovsparken, Stockholm. Snötipp. Dricksvattentäkt. 
 
 
Miljömärkt funkar bäst i ett hållbart samhälle. Svanen och EU-blomman med flera.