Dokumentation från årets plattformsdagar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
57 tysta föreläsningar genomfördes, lyssna på dem och två podcast på www.hallbarstad.se! Foto: Peter Kroon
Succé för plattformsdagarna 7-8 december i Malmö!
 
Den 7 december genomförde 300 deltagare en workshop med 57 kunskapsdialoger om att bo och leva i en hållbar stad år 2030. Den 8 december redovisades resultatet i form av villkor för att bo och leva i en hållbar stad år 2030. Plattformsdagarnas deltagare röstade sedan fram 10 av dessa villkor.

Det här tyckte deltagarna var de tio viktigaste villkoren för att bo och leva i en hållbar stad år 2030!
 
1. Barnen har sin plats i staden! 

2. Att utveckla ekosystemtjänster i den byggda miljön är ett villkor för att städer och tätorter ska bli hållbara, hälsosamma och resilienta. Det innebär att naturens mångfald ger en god och hälsosam vardagsmiljö i staden.

3. Hållbar samhällsplanering och integration på lokal/regional/nationell nivå kräver samverkan mellan olika parter på olika nivåer. Måste hitta incitament som fungerar både för landsbygd och stad (förutsättningar kan se mycket olika ut).

4. Vi bygger hem, kvarter och samhällen med människan i centrum. Bostadsmarknaden ska stödja individernas behov och ge förutsättningar för att leva hållbara liv.

5. Att samverkan i stadsplanering och stadsutveckling utgått från lokala förutsättningar för att hitta vad som är det hållbara för just den platsen.

6. Det är självklart och attraktivt att resa med kollektivtrafik, gång- och cykel i den hållbara staden.

7. Staden ska ha förmåga till långsiktiga sociala investeringar för en mer rättvis livsmiljö. Fysiska och sociala barriärer har rivits. 

8. En stad som är öppen för förändring och människors behov. Det innebär en rättvis och hälsosam stad där alla människor har möjlighet att leva ett gott liv. 

9. Vardagens målpunkter ska vara lättillgängliga genom hållbara transporter för alla 

10. Staden har omvandlat de globala målen enligt agenda 2030 till egna strategier och i ett lokalt sammanhang, samt har en plan för fortsatt förändringsarbete.

Ta del av alla de villkor som kunskapsdialogerna ledde fram till på Hållbar stad! Där kan du också lyssna på 57 ljudfiler från kunskapsdialogerna samt två podcast med Johan Hassel och Charlotta Mellander intervjuade av Anna Gjöres, redaktionschef Munck.

Lyssna på Hållbar stad!
 
Plattformsdagarna i korthet
 
Janna Valik, generaldirektör Boverket och ordförande i styrgrupp Plattform för hållbar stadsutveckling inledde årets plattformsdagar på Malmö Live & Congress den 7-8 december. Johan Hassel, vd Global Utmaning beskrev arbetet med Agenda 2030 och vilka utmaningar vi står inför i en globaliserad värld. Charlotta Mellander inspirerade genom att beskriva ungas flytt till staden. 57 kunskapsdialoger genomfördes och ett trettiotal speeddates.
Från vänster i bild; John Hultén, Victoria Percovich, Johan Hultén, från vänster nedre rad; Åsa Tynell, Anna Engleryd, Charlotta Mellander. 
Kunskapsdialoger och villkor på årets plattformsdagar
Villkoren kommenterades av en panel med olika perspektiv; hur vi kan planera, bygga, hur vi vill leva och mötas i den framtida staden och hur digitaliseringen kommer att påverka vår livsstil och miljö. Moderator var Anna Graaf, hållbarhetschef White. 

Två paneldiskussioner med fokus på frågor om hållbar stadsutveckling genomfördes och ett Dialogcafé med fria möten och två studiebesök i Malmö inledde dag två. Både styrgrupp och arbetsgrupp tog sedan plats och svarade på frågor om plattformen.

Agenda 2030 – utmaningar i en globaliserad värld
”Väldigt många lever i någon form av hållbarhetsdröm idag.  (…) De som är engagerade träffar på många andra miljömänniskor. Vi lever i ett samhälle idag där vi inte möter varandra jättemycket. Vi möter framför allt varandra utifrån var vi bor, hur vårat umgänge ser ut, våra livsstilar och våra intressen. Där kan man väl med allvarlig oro se att samhället håller på att dela sig". Ur podcast med Johan Hassel. 
Lyssna på podcast på Hållbar stad!

Ungas flykt till staden
Årets plattformsdagar avslutades med inspiration från Charlotta Mellander, professor i Nationalekonomi vid Jönköpings Universitet. Vilka är villkoren för att ändra på ungas flykt till staden? En exposé över befolkningsutvecklingen i våra svenska städer de senaste decennierna.

”Mycket av de ekonomiska värdena kommer från stadsmiljöer men det innebär inte att alla bor i städer eller  att alla ens vill bo i städer. Så om städernas utveckling på sikt ska vara hållbar så behöver vi se till behoven hos alla som inte bor i städer. Jag brukar säga att den största risken med den här utvecklingen är att vi bygger städer för ungefär 30 % av befolkningen, det vill säga för dem som har det ganska gott ställt.” Ur podcast med Charlotta Mellander. 
Lyssna på podcast på Hållbar stad!

Luften vi andas
Anna Engleryd, ordförande för FN:s luftvårdskonvention berättade om det
internationella spelet om luften och varför det är så viktigt att arbeta med frågan ur såväl ett internationellt, som nationellt och lokalt perspektiv.
Ladda hem föredraget på Hållbar stad!

Fyra framtider
Fyra framtider är en utredning som skiljer sig från allt annat Energimyndigheten har gjort. I den har myndigheten skapat fyra nya framtider med synen på energi som nav för hur de utvecklas. De kallas Forte, Legato, Espressivo och Vivace. Åsa Tynell, Energimyndigheten levandegjorde framtiden!
Ladda hem föredraget på Hållbar stad!

Det vi vill ska hända har redan hänt
Victoria Percovich, White tog sin utgångspunkt i ett samtal som redan pågår kring stadens utveckling som myndigheter och kommuner inte riktigt hänger med i. 
Ladda hem föredraget på Hållbar stad!

Nya utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken
John Hultén centrumföreståndare vid K2 – Sveriges centrum för forskning och
utbildning om kollektivtrafik.
 -  Det kollektiva resandet är på många sätt nyckeln till framtidens hållbara och attraktiva städer, menade John Hultén.
Ladda hem föredraget på Hållbar stad!

It takes three to tango
Paneldiskussion: I målet att nå hållbar stadsutveckling med en tät, grön och blandad stad och med god tillgång till boende och livsmiljöer krävs att stat, bransch och kommun
samspelar och uppfyller sina roller och ansvar. Moderator var Catarina Rolfsdotter-Jansson.

Speeddate
Speeddate för grupper om maximalt 10 personer tog plats runt runda bord i lokaler avsedda för detta. Formatet vände sig till deltagare som ville ha en första kontakt för att få tips på hur man kan gå tillväga och var det finns mer djupgående kunskap att hämta in. 
 
Prenumerera på nyhetsbrevet!
 
Det här nyhetsbrevet går till dig som deltog på 2015 eller 2016 års plattformsdagar och till dig som redan prenumererar. Du som inte redan prenumererar kan göra det via denna länk.
 
Plattform för hållbar stadsutveckling tackar alla prenumeranter för det gångna året och önskar

God jul & gott nytt år!