I nyhetsbrevet: 21 nya initiativ i kommissionens arbetsprogram för 2017
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt ledarskap i SKL:s världsorganisation UCLG
 
Nyligen hölls den 5:e världskongressen i United cities and local governments (UCLG) i Bogotá, Colombia – mer än 4000 personer från 100 länder deltog. UCLG är paraplyorganisation för SKL på den globala arenan. SKL:s delegation till UCLG var där och röstade bl.a. fram en ny styrelse. Två personer kandiderade till ordförandeposten – ryssen Ilsur Metshin, borgmästare i Kazan och sydafrikanen Mpho Parks Tau, ordförande i SALGA, det sydafrikanska förbundet och tidigare borgmästare i Johannesburg. SKL och den europeiska sektionen i UCLG hade på förhand stöttat den senares kandidatur. Omröstningen bjöd på både spänning och dramatik, men slutade med att Parks Tau vann omröstningen med stor marginal och är nu UCLG:s nya ordförande. I sitt tal lyfte Tau fram arbetet med UCLG:s globala agenda. 

“My main priority in my role as President of UCLG will be to foster new partnerships that will provide new solutions to local communities from across the world and implement the sustainable development goals. This new Agenda is a new agenda for all regions of the world that will contribute to its development and learning. The diversity of the new Presidency will ensure it.”
Mpho Parks Tau
 
UCLG antog också en ambitiös politisk agenda för att lyfta prioriteringar och intressen som lokala och regionala ledare har till den internationella debatten och för att ge råd till sina medlemmar inför de kommande åren. “Bogotá Commitment and Action Agenda” är organisationens bidrag till den globala debatten om de hållbara utvecklingsmålen. Budskapet är att den lokala och regionala nivåns engagemang och involvering är helt avgörande för att nå uppsatta mål i agenda 2030 och den nya urbana agendan.

Läs mer om UCLG

Kontakt: Dominique Faymonville, 08-452 71 04

Foto: UCLG: Ⓒ UCLG
 
21 nya initiativ i kommissionens arbetsprogram för 2017
 
Kommissionen presenterade sitt arbetsprogram för nästa år den 25 oktober. Arbetsprogrammet kommer även nästa år att fokusera på EU-kommissionens ordförande Junckers tio politiska prioriteringar som presenterades i början av kommissionens mandatperiod. Mantrat att EU ska fokusera på de stora sakerna, där EU verkligen kan göra skillnad, upprepas.

I likhet med Juncker-kommissionens tidigare arbetsprogram framstår arbetsprogrammet för 2017 vid en första anblick som tunt med ”bara” 21 nya initiativ och 18 nya REFIT-förslag som ska förbättra kvaliteten på gällande EU-rätt. Många av de stora förslag som presenterats tidigare år så som Energiunionen och en Digital inre marknad är fortsatt högaktuella och nya förslag är att vänta inom ramen för dessa även för 2017.
 
Bland de nya förslag som kommissionen flaggar för återfinns bland annat de nygamla initiativen om en europeisk pelare för sociala rättigheter, implementeringen av en europeisk migrationsagenda och implementeringen av handlingsplanen för en cirkulär ekonomi. Bland REFIT-initiativen märks särskilt initiativ på statsstödsområdet gällande gruppundtagsförordningen.

Kommissionens arbetsprogram med bilagor

Kontakt: Kristin Ivarsson, 08-452 77 33
 
Investeringar och migration i halvtidsöversynen av budgeten
 
Den 14 september presenterade kommissionen sitt förslag till halvtidsöversyn av långtidsbudgeten 2014-2020. Det föreslagna paketet kommer att frigöra 6,3 miljarder euro för finansiering senast 2020. Finansieringen kommer att användas till investeringar och satsningar inom migration.
 
I samband med halvtidsöversynen föreslår kommissionen att man förenklar reglerna om hur medlemsstaterna tar emot EU-medel. Kommissionen föreslår också att man gör EU-budgeten smidigare så att EU kan reagera snabbt och i tillräcklig utsträckning på oförutsedda händelser.
 
Europaparlamentet och ministerrådet måste nu samtycka till de föreslagna lagstiftningsförslagen. Kommissionen kommer att arbeta med övriga institutioner för att enas om så mycket som möjligt av paketet, senast i slutet av 2016.

Senast den 1 januari 2018 ska kommissionen presentera ett förslag till ny långtidsbudget efter 2020.
 
Kontakt: Annika Lindberg, 08-452 71 63
 
Flera nya lagförslag om energi i kommissionens vinterpaket
 
Kommissionen är nu i slutfasen av förberedelserna med det stora energipaket, även kallat vinterpaketet, som förväntas publiceras 30 november. Vice ordförande Maroš Šefčovič har lovat att 2016 ska vara ”the year of delivery” för att förverkliga Energiunionen och vinterpaketet är sannerligen ingen liten leverans! Det väntas innehålla sex lagstiftande initiativ och flera icke-lagstiftande dokument på sammanlagt dryga 2000 sidor text.

Bland lagstiftningsförslagen finns översyn av direktiven för energieffektivitet och energiprestanda i byggnader (som först var tänkt att publiceras i oktober), en omarbetninga av direktivet för förnybar energi, direktiv för energimarknadsdesign, styrningsmekanismer för energiunionen, förordningar för ACER samt om energiförsörjningssäkerhet. .

Kontakt: Andreas Hagnell, 08-452 78 66
 
Revideringen av avfallsdirektivet
 
I slutet av 2015 presenterade Kommissionen förslag till fyra reviderade direktiv inom avfallsområdet, däribland ramdirektivet för avfall som kommer att vara styrande för kommuners avfallshantering en lång tid framöver. Förslagen behandlas just nu i Europaparlamentets miljöutskott (ENVI), som kommer att rösta om ett betänkande 24 januari. Parallellt förhandlas förslagen även i rådets arbetsgrupper, där representanter från miljödepartementet deltar, och en trilog mellan de båda institutionerna väntas inledas i april.

Europaparlamentets förslag

Kontakt: Fredrik Bäck, 08-452 77 14
 
Nytt öppenhetsregister undantar kommuner och landsting
 
I slutet av september presenterade kommissionen ett nytt förslag om ett obligatoriskt öppenhetsregister. I det nu gällande frivilliga registret förväntas kommuner och deras företrädare men inte regioner och landsting att registrera sig för att få träffa höga företrädare för kommissionen och parlamentet eller för att svara på konsultationer. I det nya förslaget föreslår kommissionen att kommuner OCH landsting/regioner och deras företrädare som SKL eller liknande ska vara undantagna att registrera sig. SKL har verkar för detta och välkomnar därmed den föreslagna förändringen och hoppas att rådet och Europaparlamentet stödjer detta förslag när det nu ska behandlas i respektive instanser.

Läs mer om EU:s obligatoriska öppningsregister

Kontakt: Marcus Holmberg, +32 (0) 474 960 678
 
Marie-Louise Rönnmark träffade EU-kommissionär för att diskutera kompetensagendan
 
foto Europeiska Unionen/George Boulougouris
Den 19 september antog Regionkommitténs SEDEC-utskott yttrandet om en ny kompetensagenda för Europa som Marie-Louise Rönnmark (S), Umeå kommun, är rapportör för. I kompetensagendan presenterar kommissionen tio åtgärder som ska synliggöra och stärka kompetensfrågan och förbättra erkännandet av kompetens både lokalt, nationellt och på EU-nivå, i skolor och universitet och på arbetsmarknaden.
 
Samma dag som utskottet antog Marie-Louise Rönnmarks yttrande träffande hon, tillsammans med SKL:s expert Mats Söderberg, EU-kommissionär Tibor Navracsics som ansvarar för områdena utbildning, ungdom, kultur och idrott. Tillsammans diskuterade de kompetensagendan utifrån vad som presenterades i Regionkommitténs yttrande.
 
Yttrandet ska antas på regionkommitténs plenarsession den 7-8 december.
 
Kontakt: Mats Söderberg, 08-452 79 42

Foto: Europeiska unionen/George Boulougouris
 
En ny urban agenda – ett sätt att nå de Globala Målen?
 
Vid FN:s tredje konferens om bostadsfrågor, Habitat III, antogs i oktober en ny urban agenda som ska gälla för de kommande tjugo åren. Agendan slår fast övergripande strategier för hur den pågående urbaniseringen runtom i världen ska kunna användas för att skapa hållbara och fredliga samhällen.
 
Agendan har arbetats fram i ljuset av FN:s Agenda 2030 och de globala målen, och då särskilt mål 11 som handlar om hållbara städer. Formellt är den nya urbana agendan mellanstatlig men då den kommer att påverka hur stater arbetar med subnationella nivåer, som kommuner, landsting och regioner, har SKL och många andra kommun- och regionförbund runt om i världen arbetat för att stärka agendans lokala perspektiv.
 
Fokus för SKL har varit att skapa en förståelse för hur flernivåstyret i länder kan hjälpa eller stjälpa dess städers urbana utveckling. För att kommuner, landsting och regioner ska kunna bidra till hållbar utveckling måste de ges rätt förutsättningar juridiskt och finansiellt. Viktigt för SKL är även att kommun- och regionförbundens roll som dialogpartner till den nationella nivån nämns i slutdokumentet.

Läs mer om Habitat III

Kontakt: Gabriel Werner, 08-452 77 98
 
Svenska rapportörer i Regionkommittén
 
Två ledamöter från den svenska delegationen i Regionkommittén har utsetts till rapportörer för yttranden som ska antas av kommittén. Carl Fredrik Graf (M), Halmstads kommun, utsågs i ECON-utskottet till rapportör för yttrandet om finanspolitisk kapacitet och automatiska stabilisatorer i den europeiska monetära unionen. Yttrandet ska antas på ECON-utskottets möte den 2 december och på Regionkommitténs plenarsession den 8-9 februari.
 
Birgitta Sacrédeus (KD), Landstinget Dalarna, har utsetts till rapportör för yttrandet om integration, samarbete och resultat i fråga om hälso-och sjukvårdssystem som planeras att antas i NAT-utskottet 2 februari och därefter behandlas under plenarsessionen 22-23 mars. Yttrandet är ett svar på EU-kommissionens initiativ ”Hälsotillståndet i EU” och kommer att presentera Regionkommitténs syn på hälsosystemens framtida utveckling ur ett lokalt och regionalt perspektiv.
 
Svenska yttranden antagna i Regionkommittén
 
På Regionkommitténs plenarsession den 11-12 oktober antogs två yttranden av svenska rapportörer.
 
Ulrika Landergren (L), Kungsbacka kommun, var rapportör för Regionkommitténs yttrande om en luftfartstrategi för Europa. Yttrandet har bland annat lyft statligt stöd till regionala flygplatser samt lokala och regionala myndigheternas roll i flygplatsers och luftfartens utveckling.
 
Martin Andreasson (M), Västra Götalandsregionen, var rapportör för ett yttrande om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020.  Yttrandet har fokuserat på lokala och regionala myndigheters roll i utformandet och genomförandet av handlingsplanen.
 
Regionkommitténs yttrande om en luftfartsstrategi för Europa
 
Regionkommitténs yttrande om EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020
 
Anders Knape vald till vice ordförande i CLRAE:s lokala kammare
 
Under den 31:a sessionen i Kongressen för lokala och regionala myndigheter (CLRAE) i Strasbourg valdes flera svenska förtroendevalda in. Anders Knape som är vice ordförande för SKL valdes till ordförande i kongressens lokala kammare.
– Det är glädjande att Sverige har en stark ställning i Europarådets kongress för kommunala och regionala organ (CLRAE). För egen del vill jag som ordförande för kongressens lokala kammare stärka arbetet med kommunalt självstyrelse i Europa. De utmaningar Europa står inför får inte hota demokratin.
– Europarådets kärnuppgift att utveckla kommunal självstyrelse, demokrati och mänskliga rättigheter är mer aktuell än någonsin. Ett framtidsinriktat Europa måste utgå från det lokala och regionala perspektivet, säger Anders Knape.

Under sessionen valdes ytterligare en svensk till en ledande position. Amelie Tarschys Ingre som är oppositionsråd i Lidingö kommun utsågs till 2:a vice ordförande i kongressens institutionella utskott.

Läs mer om CLRAE

Kontakt: Dominique Faymonville, 08-452 71 04 
 
Ny webbplats om de globala målen i Agenda 2030
 
UNDP, UN-Habitat och Global Task Force of Local and Regional Governments har tillsammans tagit fram en webbsida som riktar sig till lokala och regionala aktörer samt myndigheter i deras arbete med Agenda 2030. Webbsidan innehåller en verktygslåda, ett diskussionsforum och ett bibliotek fullspäckat med litteratur om de globala målen. Att lokalisera de globala målen innebär att man sätter territoriet och människor och deras prioriteringar, behov och resurser i centrum i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

Verktygslådan innehåller bland annat verktyg för att öka kunskapen om de globala målen, att göra en nulägesanalys på lokal eller regional nivå, hur man kan integrera de globala målen i lokala eller regionala planer och strategier samt hur man kan följa upp och utvärdera arbetet. I verktygslådan finns även inspiration till hur man kan samarbeta vertikalt och horisontellt i genomförandet av Agenda 2030.

I diskussionsforumet kan du läsa mer om hur andra arbetar och dela med dig av din egen berättelse.

Localizing the SDGs

Kontakt: Annika Lindberg, 08-452 71 63
 
SIDA-medel för att sprida kunskap om de globala målen
 
Ljungby och Växjö kommun har beviljats SIDA-medel för att arbeta med de globala målen i Agenda 2030. Växjö har anordnat en strategidag med Växjös kommunledning och ska i december anordna en utåtriktad eftermiddag om Agenda 2030 i Växjö, då ca 100 personer från samhället (företag, studenter, organisationer) bjuds in för att diskutera hur Växjö kan tänka globalt och agera lokalt för hållbar utveckling. Ljungby kommun ska anordna en instagramtävling om de globala målen och i december ska ett luciatåg anordnas där ledningen i kommunen ska representera målen, samt läsa verser i vilka de globala målen ska knytas till något lokalt.

I den tredje och sista utlysningen beviljades även Jönköpings kommun och Fenomenalen Science Center på Gotland medel för att sprida kunskap om de globala målen. Jönköpings kommun ska bl.a. anordna en fotoutställning om de globala målen och Fenomenalen Science Center satsar på att utbilda förskolebarn till planetskötare.

Utlysning: Agenda 2030 och de globala målen

Kontakt: Annika Lindberg, 08-452 71 63
 
Kurs och konferens
 
En heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun, landsting eller region, med ett intresse för internationella frågor.
Årets tema är FN:s nya utvecklingsagenda Agenda 2030 och de 17 nya utvecklingsmålen för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Anmälan är nu öppen
Programmet ger möjlighet till fyra veckors praktiktjänstgöring på ett sjukhus i annat EU-land. Årets tema är Organisational innovation in hospitals and healthcare

Efteranmälningar kan göras fram till 24 november.
 
Samråd
 
Lägsta kvalitetskrav för återanvänt vatten i EU
 
Samrådet är öppet till och med den 27 januari 2017.

Samråd om lägsta kvalitetskrav för återanvänt vatten i EU

Fördjupat samarbete om medicinteknisk utvärdering
Samrådet förväntas leda fram till att Kommissionen genomför en konsekvensanalys för att sedan eventuellt komma med initiativ för ett fördjupat samarbete på området. Samrådet är öppet till och med den 13 januari 2017.

Samråd om samarbete om medicinteknisk utvärdering

Tyck till om EU:s kemikalielagstiftning
Samråd om REACH, det vill säga registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Samrådet är öppet till och med den 28 januari 2017.

Samråd om REACH

Tyck till om Horisont 2020!
Horisont 2020 är ramprogrammet för EU:s forsknings och innovationspolitik för åren 2014-2020. Samrådet kommer att vara en viktig del i arbetet inför nästkommande ramprogram. Samrådet är öppet till och med den 15 januari 2017.

Samråd om Horisont 2020

> Fler pågående samråd
 
SKL:s internationella sektion ger ut nyhetsbrevet EU och internationellt ca fem gånger per år. Nästa nummer kommer under första kvartalet 2017.
Följ oss på Twitter
 
Följ och prata EU- och internationella frågor med oss på Twitter!

Twitter:@skl_eu
Kontakta oss
 
Här hittar du kontaktuppgifter och mer om vilka frågor vi kan hjälpa till med.

www.skl.se/eu