Förslag för kvalitetsregistrens framtid har presenterats
 
Minskade anslag, men inga organisatoriska förändringar omkring kvalitetsregistren 2017. En grundlig genomlysning under hösten med sikte på ett nytt steg i utvecklingen från 2018. Detta föreslås i den rapport som styrgruppen för nationella kvalitetsregister har fått. Beslut tas i augusti.
intervju med Mona Boström
 
Registersamarbete ger goda resultat vid testikelcancer
 
Alla patienter i Sverige och Norge med testikelcancer får likvärdig behandling och överlevnaden är högst i världen. Ett svensk-norskt kvalitetsregistersamarbete sedan 35 år har haft stor betydelse för detta. Man har skapat vårdprogram som förnyats i omgångar baserade på registerdata.
Svensk-norskt samarbete
 
Stora ojämlikheter i vården vid sömnapné
 
Ojämlikheterna i landet är stora när det gäller väntetider till utredning av sömnapné, andningsuppehåll i sömnen. Det finns också oväntat stora skillnader mellan könen avseende väntetider, samsjuklighet och behandling visar ny statistik från Svenska Sömnapnéregistret, SESAR.
skillnader i sömnapnévården
 
Register hjälper vården ligga steget före influensan
 
När svininfluensan bröt ut 2009 var ett av de största samhällshoten bristen på intensivvårdsplatser. För att stå redo inför framtida influensautbrott startade Svenska Intensivvårdsregistret och dåvarande Smittskyddsinstitutet projektet SIRI. Det hjälper sjukhusen att sätta in rätt resurser i tid.
SIRI ligger steget före
 
Så långt har satsningen kommit efter fyra år
 
Nulägesrapporten 2016 beskriver läget för målen för satsningen på Nationella Kvalitetsregister, och vilka insatser som gjorts under 2015. Efter fyra år har flera effektmål nåtts eller är på god väg att nås. Andelen register som har patienter i styrgruppen har ökat från 4 till 72 procent, och andelen publicerade vetenskapliga artiklar har ökat med 383 procent. 
Nulägesrapporten 2016
 
Följ Nationella Kvalitetsregister i media
 
På www.kvalitetsregister.se/imedia kan du följa nyheter om Nationella Kvalitetsregister, förbättringsprojekt och debatter i media.
www.kvalitetsregister.se/imedia