Nr 1 Kvalitet och Resultat 2016
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vi är en grupp personer på SKL med uppdrag att utveckla och modernisera styrningen och ledningen i kommuner, landsting och regioner. Arbetet med Kommunkompassen och KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, är exempel på två stora utvecklingsprojekt som vi driver i samverkan med er.
 
Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla dig uppdaterad kring vad som sker i projekten men även bevaka övrig utveckling nationellt, såväl som internationellt, på temat styrning/ledning och kvalitet.
Christine, Gunnar, Lars, Leif och Märit
På gång i KKiK 2016
 
Projektledarträff i KKiK
Som vanligt har vi projektledarträff i KKiK nu den 19 april. Inbjudan och anmälningslänk har redan skickats ut. Det är vid dessa träffar som eventuella förändringar diskuteras och beslutas inom KKiK. Ta upp diskussionen hemmavid och tag tillfället i akt och komma med konkreta förbättringsförslag. I huvudsak rör diskussionen de olika måtten men andra aktiviteter runt KKiK kan även tas upp till diskussion. Idéer och förslag skickas till

lars.strid@skl.se

Resultatet av projektledarträffen ligger sedan som grund för Verktygslådan 2016. Här har vi redan gjort en del informationsförbättringar kopplat till de olika måtten. Till varje mått har vi lagt ytterligare information om måttets karaktär, dess eventuella lämplighet att sätta till ett målvärde och dess förekomst i Öppna Jämförelser.

Nätverk för resultat
Hur får man till en bra analys? Det testar just nu flera kommuner inom nätverket. Under tre tillfällen träffas man vässa sina kunskaper och testa olika metoder för att ta sig igenom hela processen från att förstå bakomliggande orsaker till en avvikelse till att ta fram förslag på åtgärder som kan leda både till förbättrade verksamhetsresultat och minskade kostnader. Erfarenheterna kommer att presenteras i senare i höst.
Vid senaste träffen besöket Lars Nilsson nätverket. Han har skrivit boken ”Den vakne jägaren: hur man engagerar alla i företaget i jakten på ständiga förbättringar”. En bok om hur godisfabriken Candelia lyckades få fart på arbetet med ständiga förbättringar. Är du nyfiken på vad Lars har att berätta ständiga förbättringar rekommenderas även  två filmer på Youtube som heter "Byggstenar i offensiv kvalitetsutveckling del 1 och 2".

Vill du veta mer om nätverken, kontakta christine.feuk@skl.se eller gunnar.gidenstam@skl.se
 
Förändringar i webbundersökningen
Vi annonserade redan 2015 att det kommer att bli förändringar i det som vi kallar ”Information till alla” och som ingår som mått 13 i KKiK. Ett stort antal kommuner har förbättrat sina webbplatser så att den nuvarande undersökningen inte ger dem speciellt mycket mer. Vi behöver därför utveckla undersökningen till ett mer intressant och utmanande förbättringsverktyg. Diskussioner förs nu sedan en tid tillbaka med flera nätverk, kommuner och enskild personer om hur ett sådant förnyat upplägg skulle kunna se ut. Ett förslag kommer troligen presenteras på Projektledarträffen i april. Mer information om detta kommer att finnas i Verktygslådan och på webben.

Ny utbildningsomgång i resultatstyrning startar i september 2016
I september startar den 5:e omgången av utbildning i Resultatstyrning. Den sträcker sig över ett år och omfattar tretton heldagar. Utbildningen är knuten till KKiK och förutsätter därför ett din kommun har anslutit sig. Den riktar sig till personer som är kopplade till kommunledningen och har ett ansvar för kommunens styr- och uppföljningssystem, samt för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter. Erfarenheterna av utbildningen är mycket goda tack vare den praktiska inriktningen att koppla ihop utbildningen med det lokala arbetet. De löpande utvärderingarna som görs visar även på detta.

Block 1: 15-16 september 2016
Block 2: 16-18 november 2016
Block 3: 17-18 januari 2017
Block 4: 15-17 mars 2017
Block 5: 17-19 maj 2017

Blocken varvar föreläsningar med konkreta arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna ska beröra den egna kommunens arbete med resultatstyrning.

Du anmäler dig till Lars Strid via e-post: lars.strid@skl.se Observera att antalet platser är begränsade.
Kommunkompassen 2.1
 
SKL har erbjudit Sveriges kommuner att utvärderas med verktyget Kommunkompassen sedan 2002. Omkring 140 kommuner har använt sig av verktyget som stöd för sin verksamhetsutveckling. Utvärderingsresultaten visar över åren att kommunerna blir allt bättre på flera av de områden som Kommunkompassen undersöker. Därför måste verktyget återkommande revideras och förbättras. Vissa frågor tas då bort och andra tillkommer. Senast en revidering gjordes var 2010. Nu är det dags igen. Under 2016 kommer vi att lansera en förnyad Kommunkompass. Revideringen är gjord på så sätt att den ska gå att jämföra även med tidigare utvärderingar.
 
Vill du veta mer om Kommunkompassen? – Länk
Sveriges Kvalitetskommun 2017
 
Sveriges Kvalitetskommun är en utmärkelse som delats ut vart annat år av Kvalitetsmässan sedan 2003. Nästa gång kommer priset delas ut kommer att vara i november 2017. SKL har en viktig roll i nomineringsprocessen för att utse vinnaren. Sista anmälningsdag för att delta är den 31 oktober 2016. Alla kommuner som ansöker ska ha utvärderats med Kommunkompassen senast under 2015. Vi vill redan nu uppmana de kommuner som funderar på att söka utmärkelsen och inte har en aktuell Kommunkompassutvärdering, att omgående ta kontakt med oss för att boka in en kommunkompassutvärdering under hösten 2016 – mars 2017. Visa av erfarenhet kommer det bli svårt att hitta bra tider för de kommuner som hör av sig först i oktober i samband med sista ansökningsdag.

Info om utmärkelsen: Länk
Sveriges Kvalitetskommun Kävlinge arrangerar Kvalitetsdagar 
Kävlinge blev utsedd till Sveriges kvalitetskommun år 2015. Som traditionen påbjuder kommer nu kommunen att bjuda in till två intressanta kvalitetsdagar som ska vara en mötesplats för inspiration och samtal kring medborgarfokus, utveckling, kvalitet och välfungerande organisationer. Boka redan nu in den 15-16 september. Ett detaljerat program kommer att publiceras på kommunens hemsida efter påsk.
 
Ny skrift - Bra arbetsgivare skapar bra verksamhet
En nyckel för en framgångsrik resultatstyrning är att medarbetarna i organisationen är berörda av mål och resultatuppföljning. Hur skapar man engagemang och ansvarstagande hos den viktiga frontpersonalen som  ytterst löser välfärdsuppdraget? I detta arbete har personal- eller HR funktionen en viktig roll. Avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL har tagit fram en skrift ”Bra arbetsgivare skapar bra verksamhet”, som lyfter tankar och frågor som berör arbetsgivarrollens betydelse för bättre verksamhetsresultat.

Länk
Controllerdagen 2016
 
Controllerdagen arrangeras årligen av Uppsala Universitet och i år sker det den 7 april. Dagen tar upp aktuella frågor som rör ekonomi- och verksamhetsstyrning. Den utgör ett forum där offentlig sektor, näringsliv och forskning möts för att lyssna och diskutera. SKL ingår i det Advicery board som planerar dagen.
 
Framtidsdagen – 3 juni 2016
 
Framtidsdagen har blivit en etablerad mötesplats för toppchefer i hela sektorn. För elfte gången bjuder vi in till en dag med forskning, fakta www.skl.se/kalender och inspiration. I år kommer programmet delvis präglas av osäkerheten i världen och hur det kan komma att påverka välfärden och era uppdrag. Det är vår förhoppning att du kan delta och även mingla efteråt. Edet är ett lysande tillfälle att träffa kollegor från hela landet.

Tid och plats: Fredag 3 juni 2016, Grand Hotell, Vinterträdgården, Stockholm. Du anmäler dig på www.skl.se/kalender, där finns även programmet, sök på 3 juni.

Varmt välkommen!
marit.melbi@skl.se och leif.eldas@skl.se