Forskningsnyheter från forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University
 
Slutrapport om små barns psykiska hälsa i förskolan
 
Mats Granlund
Forskningsledare  CHILD 
På uppdrag av Socialstyrelsen har CHILD:s forskare drivit projektet "Tidig Upptäckt - Tidig Insats."  Små barns psykiska hälsa har de senaste åren uppmärksammats mer än tidigare. De insatser som görs för att stärka hälsa hos små barn har visat sig ge goda effekter på barns psykiska hälsa senare i livet. Förskolan har lyfts fram både som en miljö i vilken barns psykiska ohälsa tidigt kan upptäckas men också som en miljö som genom tidiga insatser kan främja god psykisk hälsa och ge skydd mot ohälsa. Vi fick i uppdrag av Socialstyrelsen att pröva ett instrument för att mäta beteendeproblem hos små barn, att kartlägga förekomsten av beteendeproblem hos små barn samt åtgärder som utförs i förskolan för gruppen. 

Läs hela rapporten
Läs specialversion riktad till förskollärare
Ställ dina frågor om projektet här
 
Forskarna kommenterar resultaten om psykisk hälsa i förskolan:
 
Specialpedagogen.
 ‐ Det är glädjande att de flesta barn är aktivt engagerade i
förskolans aktiviteter, vilket är ett tecken på bra vardagsfungerande och god psykisk hälsa, säger Madeleine Sjöman, adjunkt i specialpedagogik vid Jönköping University samt doktorand i TUTI-projektet.

- Förskolepersonalens lyhördhet och positivt samspel i gruppen fungerar som särskilt stöd för de barn som uppvisar symtom på psykisk ohälsa i form av beteendeproblem, som i sin tur bidrar till barnets engagemang i förskolans vardag.
 
Specialistsjuksköterskan BUP.
-  I den här kartläggningen av svenska barn i åldren 1-5 år, visar resultatet glädjande nog att en stor del av dem har en god psykisk hälsa utifrån definitionen frånvaro av symptom, kommenterar Berit Gustafsson,
Vårdenhetschef för BUP Region Jönköpings län samt doktorand i TUTI-projektet.

-  Studien visar att barn i förskolan kan screenas av förskolepersonal och att beteendeproblem kan upptäckas redan vid 1 års ålder. Det är viktigt eftersom barn som utvecklar beteendeproblem i form av hyperaktivitet, trots eller uppförandestörning, behöver upptäckas tidigt för att få rätt hjälp i form av insatser i hemmet, inom förskola och hälso- och sjukvård.
 
Aktuell podcast om delaktighet
 
Med delaktighet och CHILD-forskning i fokus diskuterar tidskriften Developmental Medicine & Child Neurology i en podcast aktuell forskning gällande barn med funktionsnedsättning och interventioner. Artikeln det gäller är: "Participation": a systematic review of language, definitions, and constructs used in intervention research with children with disabilities.

Läs & lyssna 
 
Forskarnyheter
 
 
Karina Huus och Maria Björk har båda utsetts till docenter i Hälsa och vårdvetenskap.
Nya docenter i Hälsa och vårdvetenskap
 
Forskarna Karina Huus och Maria Björk har båda utsetts till docenter i Hälsa och vårdvetenskap vid Hälsohögskolan i Jönköping. Docentföreläsningarna hölls i februari och handlade för Karina Huus del om delaktighet i vardagsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning, och ur ett barnrättsperspektiv. Maria Björk föreläste om barn med cancer och deras familjer, om deras upplevelser, behov och hälsa.
Vi säger grattis till de nya docenterna!
 
Ny guide underlättar användandet av ICF-CY
 
CHILD-forskare Margareta Adolfsson har skrivit en vägledning genom WHO:s hälsoklassifikation ICF-CY. Den vänder sig till föräldrar som har barn med flerfunktionsnedsättningar och till de personer som finns runt barnet, såväl professionella, beslutsfattare, som studenter. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, står som utgivare.

Läs mer
 
Projekt beviljas 560 000 kronor från STINT
 
CHILD-forskaren Karina Huus vid Hälsohögskolan och Shakila Dada, forskare vid University of Pretoria i Sydafrika, har vardera mottagit beloppp motsvarande 560 000 kronor till det gemensamma projektet om delaktighet för barn med funktionsnedsättning.

Läs mer
 
Årsrapport för 2015
 
Här kan du ta del av CHILD:s årsrapport för 2015. En stor del av forskningen handlar om delaktighet och vardagsfungerande relaterat till  tre områden; Barn och hälsa, Barn och funktionsnedsättning samt Barn och förskola-/skola. En röd tråd genom många projekt är hälsoklassifikationssystemet ICF-CY, inom vilket vi är en av de internationellt sett ledande aktörerna. Totalt bedrivs cirka 30 forskningsprojekt och under året publicerades 58 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
 
Aktuella konferenser
 
 
Internationell konferens om barn och funktionsnedsättningar
 
Challenge the Boundaries är en internationell konferens om bland annat barn med cerebral pares och andra funktionsnedsättningar. Den hålls i Stockholm den 1-4 juni 2016. Flera CHILD-forskare medverkar.
Läs mer
 
ISEI-konferens i Stockholm, 8-10 juni 2016: Children's Rights and Early Intervention
 
I juni arrangerar International Society on Early Intervention (ISEI) och Stockholms universitet en internationell konferens under temat barns rättigheter och tidiga interventioner. Flera CHILD-forskare kommer att medverka. Man välkomnar också stora delar av sitt internationella nätverk till Sverige för konferensen.
Läs mer
 
Redaktör: Cecilia Allegrind
Fler forskarnyheter hittar du på CHILD:s webbsida