Nytt om EU och internationellt från SKL
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Migration i fokus
 
Hej Lotta! Du är SKL:s migrations- och integrationsexpert och är på vårt Brysselkontor under våren. Vad ska du göra där?

Jag ska bevaka två av SKL:s prioriterade EU-frågor: asyl och migration och utsatta EU-medborgare. Gällande asyl- och flyktingmottagandet händer det ju mycket på EU-nivå nu. I april väntas till exempel förslag på hur migrationssituationen ska hanteras i EU. Nu är det extra viktigt att finnas på plats för att få med det lokala och regionala perspektivet - inte minst när det gäller integrationsarbetet. Där är det jätteviktigt att kommuner och landsting får rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. En jämnare fördelning mellan medlemsländerna, även ensamkommande barn, är en annan viktig fråga jag kommer jobba med.

Jag kommer givetvis att sprida det framgångsrika arbete som sker i svenska kommuner, landsting och regioner. Vi har redan försett de svenska Europaparlamentarikerna med SKL:s idébank som samlar en massa bra exempel. Nu har jag också kommit i kontakt med flera av våra systerförbund i Europa och idéburna organisationer, vilket är jättebra för att få fler exempel och information om de europeiska nätverk som finns.

Hur står det till i frågan om utsatta EU-medborgare?

Vi har jobbat stenhårt med detta nationellt, men frågan måste också lyftas på EU-nivå. Det är en internationell fråga med lokala konsekvenser där EU har en viktig roll att spela. Här behövs särskilda resurser till insatser i hemländerna och för utbyten mellan den lokala nivån i hem- och mottagarländerna. Ett resultat av detta arbete är att kommissionens och Europarådets gemensamma program ROMACT ska förstärkas med medel för sådana utbyten. I vår kommer vi också att hålla ett seminarium i Bryssel där vi lyfter dessa frågor, så håll utkik efter det!

Kontakt: Lotta Dahlerus, 08-452 73 70
 
Få stöd av Regionkommittén för evenemang på hemmaplan
 
Nu kan din kommun, landsting eller region få stöd från Regionkommittén för att arrangera evenemang på hemmaplan. Dessa kan till exempel handla om en aktuell EU-fråga eller utbyte av goda exempel. Ansökan ska skickas in tre månader innan datumet för evenemanget.

Regionkommitténs stöd till lokala evenemang
 
Ny webbplats för EU-fonderna
 
En ny webbplats som samlar information om EU:s struktur- och investeringsfonder har lanserats av ESF-rådet, Tillväxtverket och Jordbruksverket.

eufonder.se
 
Nytt SKL-nätverk för mellanstora städer
 
I januari träffades SKL:s nya nätverk för tjänstemän i mellanstora städer som arbetar med EU- och internationella frågor. Nätverket kommer att träffas ca två gånger per år för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar. Nätverket har också möjlighet att både få information och komma med synpunkter till SKL. Nästa träff hålls den 25 april.

Vill du vara med? Kontakta Karin Flordal för mer information.

Kontakt: Karin Flordal, 08-452 78 34
 
Vinn internationellt kulturpris!
 
Världsorganisationen UCLG delar ut ett pris till den kommun eller region som driver ett framgångsrikt kulturarbete med fokus på demokrati och hållbarhetsfrågor. Sista ansökningsdag är den 15 mars.

UCLG:s kulturpris
 
CEMR: mer resurser till lokal nivå för flyktingmottagande
 
EU behöver tillsätta mer medel till den lokala nivån för flyktingmottagande. Det uttalade CEMR:s generalsekreterare, Frédéric Vallier, inför Europeiska rådets möte förra veckan. Några dagar tidigare mötte Vallier Europaparlamentariker där han gav flera förslag på möjliga finansieringslösningar, såsom en temporär fond för att hantera flyktingmottagandet.

CEMR: mer resurser till lokal nivå för flyktingmottagande
 
Svensk rapportör i Regionkommittén om luftfart
 
Ulrika Landergren (L), Kungsbacka kommun, har utsetts av Regionkommittén (ReK) för att ta fram dess yttrande om EU:s nya luftfartsstrategi. Arbetet med yttrandet har inletts och ska antas vid ReK:s plenarsession den 10-12 oktober.

Den nya luftfarsstrategi syftar till att stärka konkurrenskraften och hållbarheten inom EU:s luftfart. ReK:s yttrande kommer att behandla de lokala och regionala aspekterna i strategin.

Kontakt: Marcus Holmberg, +32 2 549 08 67
 
Bli årets entreprenörsregion i Europa!
 
Fram till den 18 mars kan din kommun eller region ansöka om utmärkelsen årets entreprenörsregion i Europa 2017. Priset går till de städer eller regioner som har de mest framtidsinriktade och nytänkande strategierna för entreprenörskap. Både de som redan idag är framgångsrika och de som står inför utmaningar kan få utmärkelsen. Priset delas ut av Regionkommittén.

Årets entreprenörsregion i Europa 2017
 
SKL söker praktikanter till Bryssel och Stockholm
 
Nu söker vi praktikanter till SKL:s internationella sektion, i Stockholm och till Brysselkontoret, för höstterminen 2016. Senast den 4 mars tar vi emot ansökningar.

Praktik på SKL:s internationella sektion, Brysselkontoret

Praktik på SKL:s internationella sektion, Stockholm
 
Paul Lindquists yttrande om fördjupningen av EMU behandlas i Regionkommittén
 
På måndag behandlar Regionkommitténs utskott för ekonomisk politik yttrandet om fördjupningen av EMU som Paul Lindquist (M), Stockholms läns landsting, är rapportör för. Paul har tillsammans med SKL:s expert Mattias Lundbäck träffat representanter från Europaparlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet inför framtagandet av yttrandet. I april ska kommittén anta det slutgiltiga yttrandet.

ECON-utskottets möte den 29 februari - handlingar
 
SKL tycker
 
Ett brett grepp behövs för jämställdhet på arbetsmarknaden
 
SKL har svarat på kommissionens samråd om en nystart för förvärvsarbetande föräldrar. SKL anser att det behövs ett holistiskt perspektiv på mäns och kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden. Bra välfärdstjänster och en jämn fördelning av hem- och omsorgsarbete är sådana aspekter. Att motverka stereotypa normer och attityder av kön och könsstereotypa utbildnings- och yrkesval är också av stor vikt.

SKL kommer också att delta på ett samrådsmöte om lagstiftning på området.

Kontakt: Jeanette Grenfors, 08-452 74 52
Undvik detaljreglering på energiområdet
 
SKL har svarat på flera samråd på energiområdet, bland annat energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. SKL anser att det behövs gemensamma europeiska mål, men att detaljreglering på EU-nivå ska undvikas.

Kontakt: Andreas Hagnell, 08-452 78 66
Ökad insyn och stärkt dialog i frågor som beslutas på EU-nivå
 
Den 1 februari överlämnade utredningen om delaktighet i EU sitt betänkande till kultur- och demokratiministern. Förslagen stämmer i stort överens med vad SKL påpekat, bland annat om behovet av en tidigare och stärkt dialog i frågor som beslutas på EU-nivå. Utredningen visar också att EU-kunskapen i kommuner, landsting och regioner är låg.

SKL deltog i panelsamtal om delaktighet i EU på seminariet där utredningen presenterades.

Ökad insyn och stärkt dialog i frågor som beslutas på EU-nivå

Webbsänt seminarium om delaktighet i EU
Utveckla åtgärder för minskad deponering och återvinning
 
SKL har yttrat sig om kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi och förslagen till reviderade avfallsregler. Bland annat stödjer SKL målen för minskad deponering och ökad återvinning, men anser att skrivningarna om åtgärderna för detta behöver utvecklas. I yttrandet har SKL lagt fram detaljerade synpunkter på de reviderade avfallsdirektiven .

SKL:s yttrande om cirkulär ekonomi och EU:s avfallsregler
Balanserad slutrapport om utsatta EU-medborgare
 
Den 1 februari presenterade den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare sin slutrapport. I flera av de svåraste frågorna för kommunerna – illegala boplatser, nödbistånd, barnskydd och skolgång – kan slutsatserna fungera som rekommendationer och vägledning. I övriga delar, till exempel frågan om hälso- och sjukvård, kvarstår osäkerheter som SKL har lyft fram.

SKL om slutrapporten om utsatta EU-medborgare
 
Kurs och konferens
 
EU:s statsstödsregler och regionala flygplatser
 
Webbsänt seminarium den 15 mars om EU:s statsstödsregler och möjligheter att ge ekonomiskt stöd till regionala flygplatser.

Statsstöd och regionala flygplatser 15 mars
Äldre- och hälsovård i Kina
 
Seminarium om Swecares projekt Åldrande och hälsa där Kina står i fokus. Möjligheter för svenska aktörer att delta tas upp. Hålls i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Äldre- och hälsovård i Kina 15-17 mars
Offentlig sektor och civilsamhälle
 
SKL håller tre seminarier om dialog och medskapande den 8-9 april med samarbetspartners i Skottland och Österrike. Seminarierna riktar sig till offentlig sektor och civilsamhälle och hålls i Skottland.

Offentlig sektor och civilsamhälle 8-9 april
Central Baltic – träffa nya samarbetspartners
 
Den 20 april håller Central Baltic programmet sin årskonferens i Upplands Väsby. Här finns möjlighet att träffa nya partners och ta del av andras projekt.

Central Baltics årskonferens 20 april
CEMR:s kongress
 
Den 20-22 april bjuder CEMR in till kongress i Nicosia. Under tre dagar hålls en mängd seminarier. Deltar gör över 1000 förtroendevalda och tjänstemän i Europas kommuner och regioner.

CEMR:s kongress 20-22 april
Hållbar regional utveckling
 
Heldagskonferens om hållbar regional utveckling den 24 maj. Här presenteras aktuell fakta och statistik som kan inspirera i analysarbetet och intressebevakning.

Hållbar regional utveckling 24 maj
Europaforum i Hässleholm
 
Gör plats i kalendern för Europaforum i Hässleholm den 22-25 augusti! Årets tema är Framtidens Europa. SKL planerar att arrangera ett seminarium om bostadspolitik.

Europaforum Hässleholm 22-25 augusti
Vårens EU-frågor
 
Den 15 april webbsänder SKL sitt seminarium om vårens aktuella EU-frågor.

Håll utkik efter mer information!
 
Samråd
 
Omgivningsbuller
 
Samråd om översynen av direktivet om omgivningsbuller. SKL kommer inte att svara men arbetar aktivt med frågan med Naturvårdsverket och deras nätverk för kommuner som berörs av direktivet. Samrådet stänger den 28 mars.

Samråd - Omgivningsbuller
EU:s handikappstrategi
 
Samrådet om de problem som funktionsnedsatta i EU kan stöta på och effekterna av EU:s handikappstrategi 2010-2020. Samrådet stänger den 18 mars.

EU:s handikappsstrategi
Energiunionen - Planerings- och rapporteringsskyldigheter
 
Samråd om medlemsstaternas planerings- och rapporteringsskyldigheter på energiområdet. Dessa relaterar till de nationella energiplaner som varje medlemsland ska ta fram under 2016-2017, vilka ska beskriva hur man avser bidra till de klimat- och energipolitiska målen. Samrådet stänger den 8 april.

Samråd - Planerings- och rapporteringsskyldigheter
 
SKL:s internationella sektion ger ut nyhetsbrevet EU och internationellt ca fem gånger per år. Nästa nummer kommer i april.
Följ oss på Twitter
 
Följ och prata EU och internationella frågor med oss på Twitter!

Twitter: @skl_eu
Kontakta oss
 
Här hittar du kontaktuppgifter och mer om vilka frågor vi kan hjälpa till med.

www.skl.se/eu