Ansvarsprövningstid!
 
I vår är det åter dags för revisorer och fullmäktige att ta ställning i ansvarsprövningsfrågan. Tidigare ansvarsprövningar kan ge vägledning. Du hittar dem i Ansvarsprövningsbanken, där SKL samlar in de fall där revisorerna och/eller fullmäktige har riktat anmärkning eller avstyrkt/nekat ansvarsfrihet. 
 
Förlagor för revisionsberättelse med mera
 
I samband med ansvarsprövningen aktualiseras också frågan om hur bland annat revisionsberättelsen ska utformas. SKL tillhandahåller förlagor för revisorernas obligatoriska dokument; Revisionsberättelse, Granskningsrapport, Bedömning delårsrapport och Rapport enligt transparenslagen (aktuellt endast för ett fåtal kommuner och landsting). För varje dokument finns ett kommenterat exempel och ett ”rent” som kan hämtas och användas. 
 
OBS! Glöm inte att besvara enkäten
 
Den 15 april är sista svarsdag för enkäten FAKTABAS REVISION som sänts till ordförande i revisionen i alla kommuner, landsting och regioner. Era svar är mycket värdefulla och ger oss aktuell kunskap om hur revisionen bedrivs. Informationen använder SKL i intressebevakning och i pågående utvecklingsarbete. Resultatet kommer att presenteras på vår hemsida.

Behöver du ett omskick av enkäten? Kontakta Anna Eklöf. anna.eklof@skl.se 
 
Vårens utbildningar 2016 - Platser kvar!
 
Upphandling av revisionstjänster
 
De förtroendevalda revisorerna i kommuner, landsting och regioner ska anlita sakkunniga i den utsträckning som behövs för att granska enligt god revisionssed. Det sker i allmänhet genom att tjänsten upphandlas från marknadens aktörer. Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad process som ställer krav på ett grundligt förarbete, tid och kunskap.
  • Vilka revisionstjänster ska upphandlas och vilka krav kan ställas?
  • Hur kan upphandlingsprocessen genomföras på ett bra sätt?
  • Vilka formella regler måste beaktas?
  • Hur kan kvalitet värderas i förhållande till pris?
Seminariedagen behandlar även upphandling av den lagstadgade revisionen i kommunala bolag.
 
Stockholm, 29 april 10.00-16.00
Nässjö, 12 maj 10.00-16-00
 
Utveckla lekmannarevisionen
Att vara lekmannarevisor är ett uppdrag att för ägarens räkning det vill sägafullmäktige granska om bolaget arbetar enligt ägarens avsikt och mål, om verksamheten bedrivs effektivt och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Granskningen ska ske enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
  • Vad kan lekmannarevisorerna granska och hur kan arbetet läggas upp?
  • Hur kan samspelet med ägare, bolag och yrkesrevisorer utvecklas?
  • Vad är rimliga förutsättningar för uppdraget?
Stockholm, 16 maj 10.00 - 16.00
Luleå, 26 maj 10.00 - 16.00 
Göteborg, 7 juni 10.00 - 16.00 Fullbokat  - nya datum i höst!

Fullmäktige och revisorerna - ett utvecklingsseminarium
Den 26 april genomförs det första seminariet där deltagare från både revision och fullmäktige deltar. Seminariet är fulltecknat och vi erbjuder därför nya tillfällen under hösten. Inom kort kommer anmälan till dessa seminarier att öppnas via vår hemsida - datumen kan ni notera redan nu.

Alvesta, 19 oktober 10.00 - 16.00
Örebro, 8 november 10.00 - 16.00
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev går ut till ordförande i revisionen i kommuner, landsting och regioner samt till sakkunniga. Vidarebefodra gärna och tipsa revisorskollegor om att prenumerera, vilket kan anmälas via vår webbsida: Klicka här!