Så sätter vi regionen på EU-kartan -
och flyttar EU till regionen
 
En fråga som ofta kommer upp i det internationella arbetet är - hur kan vi sätta vår region på den europeiska kartan?

I Värmland arbetar vi för att säkerställa att regionens erfarenheter, synpunkter och ställningstaganden tas tillvara i frågor som rör Värmlands utveckling inom bland annat EU. En del i detta arbete är att bli mer aktiva och synliga i Bryssel. Regionen har sedan januari 2015 ett eget kontor på plats i Bryssel. Kontoret är ett komplement till det internationella arbete som bedrivs på regionkontoret i Värmland och det EU-arbete som sker ute bland regionens medlemmar - kommunerna och landstinget i Värmland.

Genom att regionen finns representerad i Bryssel ökar Värmlands synlighet på EU-nivå - samtidigt ökar medvetenheten och förståelsen hos de värmländska aktörerna för de politiska processerna i Bryssel. Detta leder till att Region Värmland och våra medlemmar kan delta i och påverka den europeiska politiska diskussionen och delta i internationella samarbeten.

Kontoret i Bryssel fokuserar på tre prioriterade områden: infrastruktur, skoglig bioekonomi samt sammanhållningspolitiken efter 2020. Genom Region Värmlands satsning på ett eget kontor i Bryssel hoppas vi nå ut med våra prioriterade frågor och satsningar till utvalda aktörer både i Sverige och i Bryssel. Det är ett steg på vägen att sätta Värmland på EU-kartan.

Catrin Huss, Internationell strateg på Region Värmland

Kontakt: catrin.huss@regionvarmland.se, 054-701 10 31
 
Myndigheterna kan underlätta för delaktighet i EU-frågor
 
Statskontoret har på Regeringens uppdrag analyserat myndigheternas arbete med frågor om delaktighet i EU. Fokus har legat på samråd med olika aktörer i det svenska samhället. Statskontoret har avgett tre rekommendationer för hur arbetet kan förbättras, bland annat om fler formaliserade samråd. Rekommendationerna överensstämmer i stort med det SKL har påpekat i frågan.

Statskontoret: Myndigheterna kan underlätta för delaktighet i EU-frågor
 
Anmäl dig till SKL:s internationella dag
 
Det finns fortfarande några platser kvar till SKL:s internationella dag den 20 januari 2016. Anmäl dig senast den 9 januari.

På programmet står bland annat utredningen om delaktighet i EU och utsatta EU-medborgare. SKL:s ordförande, Lena Micko, berättar om hennes syn på EU- och internationellt arbete.

Anmälan och program - SKL:s internationella dag 2016
 
Ny internationell webbplats för kommuner
 
Finlands Kommunförbund har lanserat International Forum - en webbplats med nyheter och information om internationella frågor som berör kommuner. Webbplatsen samlar webbartiklar från ett flertal aktörer och finns på tre språk: svenska, finska och engelska.

International Forum - internationell webbplats för kommuner
 
Kommissionens arbetsprogram och SKL:s prioriterade EU-frågor 2016
 
Kommissionen presenterade i slutet av oktober sitt arbetsprogram för 2016. Av de 23 nya initiativen finns ett flertal som är intressanta för vår sektor, bland annat energieffektivisering och e-förvaltning.

SKL har arbetat med att ta fram förbundets prioriterade EU-frågor för 2016 utifrån arbetsprogrammet och pågående processer. Den 18 december ska SKL:s styrelse behandla dessa. De prioriterade EU-frågorna kommer att finnas på SKL:s webbplats.

Kommissionens arbetsprogram 2016

Kontakt: Karin Flordal, 08-452 78 34
 
EU:s fonder och program 2014-2020
 
Nu finns kort information och länkar till EU:s fonder och program samlade på SKL:s webbplats.

Du kan också ladda ner eller beställa snabbguiden som samlar majoriteten av de fonder och program som är relevanta för kommuner, landsting och regioner.

EU:s fonder och program
 
Hur kan EU:s struktur- och investeringsfonder förenklas?
 
EU-kommissionen har lanserat ett nytt webbforum där du bjuds in att diskutera hur det kan bli enklare att använda EU:s struktur- och investeringsfonder. Syftet är att få in synpunkter till EU:s arbete med att förenkla ansökningsprocessen.

Webbforum för förenkling av EU:s struktur- och investeringsfonder
 
Nytt förslag till avfallsdirektiv
 
Den 2 december presenterade EU-kommissionen förslag till revidering av tre avfallsdirektiv. Förslaget innehåller bland annat mål om att 65 procent av allt kommunalt avfall ska materialåtervinnas senast år 2030. Föreslaget tar också hänsyn till medlemsländernas olika utgångspunkter – något som SKL har verkat för.

Ärendet ska nu behandlas av Europaparlamentet och ministerrådet. SKL följer förhandlingarna och samverkar med relevanta svenska och europeiska aktörer.

Nytt förslag till avfallsdirektiv
 
SKL på klimattoppmötet i Paris
 
SKL var på plats med en delegation vid FN:s klimatmöte i Paris, COP 21. Delegationen och flera svenska kommuner deltog bland annat vid ett möte för lokala ledare som samlade över 1000 borgmästare. SKL:s delegation bestod av företrädare från SKL:s styrelse, klimatberedning och internationella beredningen.

Vid sidan av COP 21 möttes även CEMR och den globala motsvarigheten UCLG i Paris. Inför klimatmötet har SKL genom CEMR uppmanat förhandlarna att fokusera på den lokala och regionala nivån som katalysatorer för ett framgångsrikt klimatarbete.

SKL på COP 21

CEMR:s ståndpunkter inför förhandlingarna i Paris

Krönika: SKL:s VD Håkan Sörman - Klimatet i fokus
 
Fortsatta medel för kommunala partnerskapsprogrammet
 
Sida har beslutat om nytt kärnstöd till ICLD för åren 2016-2018. Mer medel tilldelas det kommunala partnerskapsprogrammet jämfört med föregående period. ICLD fortsätter med internationella utbildningsprogram för tjänstemän och politiker och forskning inom demokratiområdet.

ICLD ingår nytt avtal med Sida
 
Ny luftfartsstrategi för Europa
 
Den 7 december presenterade kommissionen en ny strategi för luftfarten i Europa som ska stärka konkurrenskraften och hållbarheten inom EU:s luftfart. Strategin har flera fokusområden: tillväxt och sysselsättning, klimat och miljö samt säkerhet.

Ny luftfartsstrategi för Europa
 
Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet
 
Den 2 december presenterade kommissionen ett paket för ökad tillgänglighet. I paketet finns förslag på gemensamma tillgänglighetsstandarder för bland annat transport och e-böcker. Paketet innehåller även förslag till tillgänglighetskrav kopplat till EU:s upphandlingsregler samt till ansökan av medel från EU:s fonder och program.

Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet
 
Svensk rapportör för yttrande i Regionkommittén
 
Paul Lindquist (M), Stockholms läns landsting, är utsedd av Regionkommittén (ReK) att ta fram kommitténs yttrande om de fem ordförandenas rapport om färdigställandet av EMU. Arbetet med yttrandet inleddes i november och en första diskussion hölls vid ECON-utskottets möte den 10 december. Yttrandet ska antas vid ReK:s plenarsession i april. SKL bistår med en expert i arbetet.

Rapporten om färdigställandet av EMU innehåller åtgärder som ska skapa en starkare styrning av den ekonomisk politiken inom euroområdet. Vilka delar i rapporten som även kan komma att omfatta övriga EU-länder eller vara frivilliga att ansluta sig till är dock fortfarande oklart.

Diskussion om yttrandet i Regionkommitténs ECON-utskott

De fem ordförandenas rapport om färdigställandet av EMU
 
EU:s hälsoministrar vill ha en ny alkoholstrategi
 
EU:s hälsoministrar beslutade på rådsmötet den 7 december att uppmana kommissionen att ta fram en ny heltäckande alkoholstrategi för unionen. Rådet vill se en ny strategi innan utgången av 2016. Den gamla alkoholstrategin omfattade perioden 2006-2012, men kommissionen har så här långt inte velat ta fram någon ny.

Uppmaning om ny alkoholstrategi på ministerrådets möte
 
Ingen ny jämställdhetsstrategi för unionen
 
Trots påtryckningar om en ny jämställdhetsstrategi valde kommissionen att istället presentera nya strategiska åtaganden på jämställdhetsområdet för åren 2016-2019. SKL beklagar detta. En ny politiskt antagen strategi skulle ge mer tyngd för att arbeta mer strategiskt och långsiktigt med jämställdhet.

Strategiska åtaganden för jämställdhet 2016-2019
 
Aktuella samråd
 
Förena arbete och familjeliv
 
Samråd om förutsättningar för förvärvsarbetande föräldrar att på lika villkor kunna förena arbete och familjeliv. Inkluderar bland annat frågor om deltidsarbete, vikten av tillgänglig barn- och äldreomsorg samt föräldraledighet.

Samrådet är öppet till den 17 februari.

Samråd - förena arbete och familjeliv
Gränsöverskridande hinder
 
Samråd som syftar till att samla in erfarenheter och ge en överblick över vilka hinder som finns kvar i gränsregionerna, samt om hur de påverkar vardagen för människor och företag i dessa regioner.

Samrådet är öppet till den 21 december.

Samråd - gränsöverskridande hinder
 
Energieffektiviseringsdirektivet
 
Kommissionen har nu lanserat en konsultation om energieffektiviseringsdirektivet. Sista svarsdag är den 29 januari.


Samråd - Energieffektiviseringsdirektivet
 
Fler samråd
 
Fler samråd finns samlade på kommissionens portal "Din röst i Europa".

Öppna samråd - Din röst i Europa
 
 
Kurs och konferens
 
Intro - Kommunala partnerskap
 
Passa på att gå på ICLD:s introduktionsdag om det kommunala partnerskapsprogrammet den 19 januari, dagen innan SKL:s internationella dag. Lär mer om hur du ansöker eller ställ frågor om ditt pågående partnerskap.

Tis 19 januari, kl. 10-16, Stockholm.

Introduktionsdag - kommunala partnerskap
SKL:s Internationella dag 2016
 
Heldag med fokus på EU- och internationella frågor för dig i kommun, landsting eller region. Det finns fortfarande några platser kvar. Anmäl dig senast den 9 januari.

Ons 20 januari, kl. 10-16, Stockholm

SKL:s internationella dag 2016
 
International Forum - kvalitetsarbete inom hälsa, vård och omsorg
 
Den 12-15 april 2016 blir Göteborg centrum för kvalitetsarbete inom hälsa, vård och omsorg. Då samlas deltagare från över 80 länder på International Forum on Quality and Safety in Healthcare. Genom unikt samarbete kan SKL erbjuda sina medlemmar rabatt på deltagaravgiften.

International Forum i Göteborg
 
SKL:s internationella sektion ger ut nyhetsbrevet EU och internationellt ca fem gånger per år. Nästa nummer kommer i februari.
Följ oss på Twitter
 
Följ och prata EU- och internationella frågor med oss på Twitter.

Twitter: @skl_eu
Kontakta oss
 
Här hittar du kontaktuppgifter och mer om vilka frågor vi kan hjälpa till med.

www.skl.se/eu