Förbättrad överlevnad vid äggstockscancer
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Förbättrad överlevnad vid äggstockscancer
 
Överlevnaden för patienter med äggstockscancer har förbättrats avsevärt i Västsverige. Här har man, med stöd av kvalitetsregisterdata, centraliserat operationer av avancerad äggstockscancer till ett universitetssjukhus. Denna modell håller nu på att sprida sig i landet.
 
Snabb minskning av trycksår
 
Trycksår ansågs tidigare vara oundvikliga. Numera talar många om en nollvision. Den förändrade attityden – i kombination med andra förbättringar – har lett till en dramatisk minskning av antalet trycksår. I den utvecklingen har kvalitetsregistret Senior alert haft en avgörande betydelse.
Trycksåren minskar
 
Sjukhus låter värdet för patienterna styra vården
 
Flera sjukhus i Sverige inför värdebaserad vård som styrsystem. Mätningar av både kvalitet och effektivitet är grundläggande och kvalitetsregistren får en viktigare roll. Vårdpersonal tillsammans med patientrepresentanter bestämmer vilka utfallsmått som ska följas för varje patientgrupp.
 
Stora framgångar för Diabetesregistret bara början
 
Den svenska diabetesvården har förbättrats under en lång rad år. En av förklaringarna är att Diabetesregistret varit kraftfull pådrivare. Och på sistone har det kommit en mängd tunga vetenskapliga resultat baserade på registrets data. Ofta har de kombinerats med data från andra kvalitetsregister.
Bättre diabetesvård
 
Utskrivning nattetid
inte längre en risk
 
Att skrivas ut från intensiven på natten var tidigare förenat med ökad risk att dö. Sedan Svenska Intensivvårdsregistret visat och uppmärksammat detta har problemet åtgärdats. Numera finns det inte längre någon skillnad i dödlighet när patienter skrivs ut nattetid och dagtid.