FN:s universella hållbarhetsmål - vad betyder de för din kommun, landsting och region?
 
I slutet av september antog FN:s generalförsamling den nya 2030-agendan. Den handlar om de nya hållbara och universella utvecklingsmålen som ersätter Milleniemålen. Regeringen var med att anta målen och har vid flera tillfällen understrukit att agendan även rör Sverige.

Den nya agendan har ett holistiskt perspektiv på utveckling och rör allt från avhopp från skolan till hållbara infrastruktursatsningar och demokratiskt deltagande på lokal nivå. Agendan rör med andra ord många av de områden som kommuner, landsting och regioner arbetar med.

Nu återstår den stora frågan; hur ska vi arbeta med målen lokalt och regionalt i Sverige?

Katrin Stjernfeldt Jammeh, KSO i Malmö, med flera gick ut med en debattartikel i Dagens Samhälle om att Malmö ska göra FN:s hållbarhetsmål till sina. Nu vill vi gärna veta om ni har funderat över hur målen kan användas i er verksamhet - kommer ni att göra som Malmö?

Debattartikel - Malmö stad gör FN:s hållbarhetsmål till sina

FN:s globala hållbarhetsmål

Kontakt: Gabriel Werner, 08-452 77 98
 
SKL deltar på COP 21
 
Den 30 november-11 december samlas världens länder för det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention i Paris. Nytt för denna förhandlingsomgång är att icke-statliga aktörer, däribland kommuner och regioner, lyfts fram som en fjärde pelare. Inför förhandlingarna har de uppmanats att rapportera in sina åtaganden och initiativ för klimatarbetet.

Från SKL deltar flertal politiker som har uppdrag i den europeiska paraplyorganisationen för kommuner och regioner, CEMR, och den globala motsvarigheten UCLG. Ett flertal svenska kommuner deltar också genom olika organisationer, däribland Convenant of Mayors, Compact of Mayors och ECLEI.

Klimatförhandlingarna i Paris - bidrag från kommuner och regioner
 
Intervju med Yoomi Renström om SEDEC-utskottets arbete
 
Yoomi Renström (S), Ovanåkers kommun, är sedan februari 2015 ordförande i Regionkommitténs SEDEC-utskott. I en film berättar hon om utskottets arbete och framtida utmaningar, bland annat med koppling till den egna verksamheten på hemmaplan. Det rör frågor som den digitala inre marknaden och kampen mot ungdomsarbetslösheten.

Film: Yoomi Renström om SEDEC-utskottets arbete
 
Lokalt och regionalt inflytande i EU:s migrationsstrategi
 
På Regionkommitténs plenarsession sa EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor, Fredrica Mogherini, att hon vill se ett ökat lokalt och regionalt inflytande i EU:s uppdaterade migrationsstrategi. Mogherini betonade att kommuner och regioner spelar en viktig roll i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik och för den rådande flyktingkrisen.

Mogherini flaggade också för att en ny grannskapspolitik ska presenteras i november. I denna ska lokala och regionala myndigheter ges en större roll jämfört med tidigare.

Mogerhinis tal från Regionkommitténs plenarsession
 
Svenskt rapportörskap i Regionkommittén
 
Paul Lindquist (M), Stockholms läns landsting och ledamot i Regionkommittén, har utsetts till rapportör för Regionkommitténs yttrande om de fem ordförandenas rapport om färdigställandet av EMU. Yttrandet tas fram under vintern och ska antas av kommittén i april.

Kontakt:
Mattias Lundbäck, 08-452 76 86
 
Vad tycker du om På gång inom EU?
 
SKL:s skrift På gång inom EU har hängt med i cirka tio år. Nu funderar vi på hur skriften kan förbättras och vill gärna ha in dina synpunkter. Det kan till exempel handla om innehållet, tidpunkt för lansering och annat som du saknar.

Höstens nummer av På gång inom EU finns att ladda ner och beställa i SKL:s webbutik.

På gång inom EU - hösten 2015

Kontakt:Louise Andersson, 08-452 70 97
 
Nytt förslag om avfallsregler snart här
 
Den 2 december kommer ett nytt förslag till regler på avfallsområdet att presenteras. Enligt EU-kommissionen kommer förslaget att ta hänsyn till medlemsstaternas olika förutsättningar vad gäller målsättningar. SKL kommer att fokusera på det nya avfallsförslaget.

Kontakt: Helena Lagerholm, +32 2 549 08 65 34
 
Nya rekommendationer för integrering av långtidsarbetslösa
 
EU-kommissionen har lagt fram förslag om nya rekommendationer till medlemsländerna för att få fler långtidsarbetslösa tillbaka till arbetslivet. Förslaget innehåller mål om att fler ska få aktivt stöd, samt att förstärka samarbetet mellan offentliga och privata aktörer som erbjuder aktivitetsstöd. Rådet väntas anta rekommendationerna i december.

Förslag om nya rekommendationer för integrering av långtidsarbetslösa
 
Nominera årets EU-inspiratör!
 
Till och med den 16 november kan du nominera en person eller organisation till Årets EU-inspiratör. Utmärkelsen delas ut av EU-projektföreningen Effektnet för att uppmärksamma alla inspiratörer som ökar närvaron av Europa i vår vardag. Priset delas ut i samband med SKL:s internationella dag den 20 januari 2016.

Nominera årets EU-inspiratör till Effektnet
 
Överenskommelse om EU-samverkan i Göteborgsregionen
 
I början av oktober samlades kommuner från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Göteborg stad för en första gemensam EU-nätverksträff. En av mötets huvudpunkter var att skapa en djupare inblick i den överenskommelsen för EU-samverkan som slutits mellan kommunerna och staden.

Överenskommelsen för EU-samverkan syftar till ett strategiskt samarbete och påverkansarbete på både lokal och global nivå. Samarbetet ska bidra till ett mer effektivt arbetssätt och öka kompetensen inom området.

De flesta känner till staden och stadsdelarnas verksamhet, men mer okänt är Göteborgsregionens verksamhet. GR har tagit fram en film med exempel på gemensamma projekt sprungna ur samarbetet som bland annat innehåller olika EU-projekt.

Film om gemensamma projekt i Göteborgsregionen
 
Internationella utvecklingssamarbeten ger effekt
 
En utvärdering av ICLD:s verksamhet visar att kommuners och landstings engagemang i kommunala partnerskap har stor betydelse för det svenska utvecklingssamarbetet. En annan viktig slutsats är att projekten också gynnar båda parter.

Rapport om ICLD:s verksamhet och kommunala partnerskap
 
Utblick Europa
 
Kommunreform i Finland på gång
 
Efter flera års diskussion om kommunreform i Finland väntas inom kort ett förslag som ska behandlas under hösten. De senaste ryktet är att bilda tolv regioner som ska ta över minst 50 procent av kommunernas uppgifter. Utgångspunkten är att områdena ska vara självstyrande och ledas av folkvalda förtroendevalda. De nya områdena ska bildas under år 2018 och 2019.

Kommunreformen i Finland
Franska kommuner protesterar mot nedskärningar
 
I Frankrike protesterar kommunerna mot regeringens planer på att minska statsbidragen till kommunerna med 30 procent till år 2017, vilket skulle slå hårt mot den dagliga servicen till invånarna. Förbundet för franska borgmästare har startat en nationell kampanj i protest mot nedskärningarna. På de europeiska kommunförbundens (CEMR:s) hemsida kan du läsa mer om kampanjen.

CEMR: Franska borgmästarnas kampanj mot nedskärning
 
Kurs och konferens
 
Se filmen från SKL:s EU-seminarium
 
Se SKL:s EU-seminarium om höstens aktuella EU-frågor i efterhand. Deltog gjorde bland annat Katarina Areskoug, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, om vad kommissionen fokuserar på nästa år.

Film från SKL:s EU-seminarium
Webbaserad EU-kurs
 
Regionkommittén erbjuder en webbaserad EU-kurs riktad till tjänstemän och förtroendevalda på lokal och regional nivå. Kursen ges på engelska och är gratis.

Webbaserad EU-kurs
Horisont 2020 - informationsmöten om 2016-2017 års utlysningar
 
EU-kommissionen har antagit arbetsprogrammen för EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020, för åren 2016-2017. Under hösten arrangerar VINNOVA informationsmöten om kommande utlysningar inom dessa. Samtliga informationsmöten webbsänds.

VINNOVAs informationsmöten om Horisont 2020
 
Aktuella samråd
 
Jämlik tillgång till vård
 
EU-kommissionen och expertpanelen om effektiva hälsoinvesteringar har öppnat ett samråd om panelens preliminära yttrande om hur tillgången till vård kan bli mer jämlik. Samrådet är öppet till den 6 november.

Samråd om jämlik tillgång till vård
Framtida bredbandspolitiken
 
EU-kommissionen har öppnat ett samråd för att kartlägga bredbandsbehoven efter 2020 när det gäller snabbhet och kvalitet. SKL kommer att svara på samrådet. Samrådet är öppet till den 7 december.

Samråd om den framtida bredbandspolitiken
Direktivet om byggnaders energiprestanda
 
EU-kommissionen ser för närvarande över direktivet om byggnaders energiprestanda. Fram till den 31 oktober kan synpunkter på direktivet lämnas till kommissionen.

SKL fokuserar på de delar som rör eventuella renoveringskrav och att minska byggnaders energibehov. En annan viktig fråga är att energiproduktion i anslutning till byggnader måste värderas i relation till energiproduktion i gemensamma system, så som fjärrvärme.


SKL kommer att svara på konsultationen genom sina paraplyorganisationer CEMR och CEEP. Förbundet har även kontakt med Boverket och SABO i frågan.

Samråd om byggnaders energiprestanda
 
SKL:s internationella sektion ger ut nyhetsbrevet EU och internationellt ca fem gånger per år. Nästa nummer kommer i december.
Följ oss på Twitter
 
Följ och prata EU- och internationella frågor med oss på Twitter.

Twitter: @skl_eu
Kontakta oss
 
Här hittar du kontaktuppgifter och mer om vilka frågor vi kan hjälpa till mer.

www.skl.se/eu