Aktuellt inom styrning och ledning oktober
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Aktuellt från Kvalitet och resultat - oktober 2015
 
Vi är en grupp personer på SKL med uppdrag att utveckla och modernisera styrningen och ledningen i kommuner, landsting och regioner. Arbetet med Kommunkompassen och KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, är exempel på två stora utvecklingsprojekt som vi driver i samverkan med er.

Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla dig uppdaterad kring vad som sker i projekten men även bevaka övrig utveckling nationellt, såväl som internationellt, på temat styrning/ledning och kvalitet.
Gunnar, Lars, Leif, Christine och Märit
KKiK - Nu 240 kommuner
 
Resultatinsamlingen för 2015 pågår för full och allt fler kommuner ansluter sig till utvecklingståget. Det är gott nog att ta fram resultat för att jämföra, lära, analysera och utveckla. Men KKiK är mer än så.

I KKiK ges stöd till både förtroendevalda och ledande tjänstemän i form regionala konferenser, konkreta arbetsverktyg, informationsmaterial, möjlighet till nätverkssamarbete och utbildning i mål- och resultatstyrning.
Aktuella stödinsatser och material i KKiK
 
Gå in och hämta aktuellt och nyproducerat stödmaterial som finns på vår webbsida. Där finns även inbjudan och anmälningsuppgifter till den kommande utbildningen i Resultatstyrning som påbörjas i januari 2016. Det är dags att anmäla sig!

På webbsidan kan du också hitta filmdokumentation från konferenser och mycket annat. Du vet väl att vi även börjat direksända de stora träffarna?

Här hittar du materialet
Koll på hemtjänsten
 
Flera insatser för att stödja kommunerna i att göra en bra analys av hemtjänstens kostnader har genomförts under senare år. Den senaste studien har skett i samverkan med RKA, PWC och kommunerna Flen, Järfälla och Leksand. Den och mycket annat presenteras den 23 oktober på Nalen i Stockholm.
 
Koll på Säbo
 
Precis om inom hemtjänsten så varierar kostnaden för särskilt boende utan att vi kan förklara orsaken. Variationen kan vara upp till 100 %. Den analysmodell som tagits fram inom Hemtjänsten behöver kompletteras med en modell eller hjälpreda för de särskilda boendena. Arbetet har påbörjats ihop med RKA och ÖJ.
Resultat inom förskolan
Att ta fram relevanta resultat inom förskolan är ett prioriterat område. Arbetet är redan igång och kommer att fortgå under hela 2016. Ett par nätverk med kommuner kommer att få handledning i ett utvecklingsarbete. Arbetet görs i samverkan med Avdelningen för utbildning och lärande samt RKA.
 
Resultat inom LSS området
Liknande behov finns inom LSS området. Vi måste skaffa oss ett bättre kunskapsunderlag för att kunna göra en analys av de viktigaste förbättringsområdena.Utgångspunkten är de resultat som KKiK samlar in idag.
Vill du veta mer så kontaktar du Lars Strid, lars.strid@skl.se
Kommunkompassen 2.1
 
Under 2015 har vi på SKL tillsammans med vår systerorganisation KS i Norge gjort en översyn av utvärderingsverktyget Kommunkompassen. Då kommuner i Sverige och Norge hela tiden utvecklas och förbättrar sig inom de områden som kommunkompassen fokuserar på, måste verktyget återkommande anpassas efter en ny verklighet. Den revidering som nu genomförts handlar om att skärpa vissa frågeställningar, föra in några nya frågor och rensa bort sådana som inte längre är utmanande och driver utvecklingen framåt. Resultatet från en utvärdering med den reviderade Kommunkompassen är fortfarande jämförbart med det från tidigare utvärderingar. Vi kommer att använda oss av den reviderade versionen under 2016.
Leda för Resultat – skola
 
SKL har tidigare genomfört flera omgångar av ett utvecklingsprogram för ledningsgrupper och stödfunktioner i socialtjänsten. Målet har varit att utveckla dessa gruppers roll i att stödja resultatstyrning och förbättringsarbete i verksamheten. Nu är det dags för ett nytt program som riktar sig till samma målgrupp, men denna gång inom skolan. Under 2015-2016 genomförs en pilot där tio kommuners skol-/utbildningsförvaltningar deltar. Programmet innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner och framförallt förbättringsprojekt som ska genomföras på hemmaplan.
Nätverk för resultat - ny guide
 
SKL har tillsammans med kommunerna i Nätverk för Resultat tagit fram en guide som ger ett bra stöd för personer som arbetar med styrning och uppföljning i kommuner. Guiden innehåller både teoriavsnitt och verktyg som kan användas på hemmaplan. Ett speciellt fokus i guiden har lagts på analys av verksamhetsresultat. Guiden finns ännu inte publicerad på SKL:s webbplats.

Nätverk för Resultat är för övrigt en del i projektet KKiK som särskilt fokuserar på att utveckla resultatstyrningen. Arbetet sker i mindre lokala nätverk med gemensamma träffar 3 ggr per år.

Vill du ha ett exemplar av guiden eller veta mer om nätverken, kontakta christine.feuk@skl.se eller gunnar.gidenstam@skl.se
Ny beredning för styrning och ledning
 
SKLs styrelse har tillsatt en programberedning för styrning av offentligt finansierad verksamhet. Motivet för tillsättandet är den aktuella debatten om framtida styrning och ledning, driftformer, transparens, relationen mellan politik och profession och många andra frågor. Beredningen ska i september 2017 slutredovisa sitt arbete genom ett antal ståndpunkter/rekommendationer. Ordförande för beredningen är Ingrid Burman (V), Uppsala kommun och ordförande är Erik Langby (M), Norrtälje kommun.
Avslutningsvis.......
 
Glöm inte att träffa oss i vår SKL monter på Kvalitetsmässan och lyssna gärna på de seminarier vi håller i. Nr 8, 23, 38, 53, 67, 68, 83 och 98.

                                                                      Vi ses!