Årets kartläggning av hemlöshet i Göteborgs Stad
 
Göteborgs Stad har genomfört en första kartläggning av hemlöshet utifrån Socialstyrelsens definition av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Kartläggningen, BoInvent1, genomfördes mellan 13-24 april och är en del av Stadens nya plan och strategi mot hemlöshet.

Sammanlagt registrerades 3 321 hushåll som hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden under mätperioden. Detta innefattade 3 811 vuxna och 1 558 barn. Stadsdelsförvaltningarna Östra Göteborg och Angered hade flest registrerade hushåll, medan Centrum och Västra Göteborg hade minst antal. Andelen ensamhushåll var 76 % medan andelen barnfamiljer var 20 %. Kartläggningen kommer att genomföras årligen i april månad.

Läs om Göteborgs Stads hemlöshetsarbete
Läs rapporten om Stadens kartläggning
Satsning för barnfamiljer som saknar egen bostad
 
Staden står inför stora utmaningar för att lösa bostadssituationen för de som sökt sig till Sverige och fått permanent uppehållstillstånd. I oktober förra året antog kommunstyrelsen en strategi för att bättre möta nyanländas behov av bostad. I strategin prioriteras bostadslösa barnfamiljer, såväl nyanlända som de som redan bor här sedan länge.

En av åtgärderna som nu förbereds är en särskild tvåårssatsning med 500 lägenheter till bostadslösa barnfamiljer. De kommunala bostadsföretagen är huvudansvariga för satsningen men förhoppningen är att även privata bostadsföretag kan vara med och bidra. Satsningen beräknas starta innan årsskiftet.

Lägenheterna kommer att upplåtas med förstahandsavtal och samtliga hyresgäster ska också klara krav vad gäller inkomst, skuldfrihet med mera som varje bostadsföretag ställer i sina uthyrningspolicies. För att vara aktuell för satsningen krävs att hushållen aktivt själva söker bostad på bland annat Boplats.

Satsningen kommer att genomföras i två spår. Det första spåret utgår från behov som socialtjänsten uppmärksammat i sina kontakter med bostadslösa barnfamiljer. Tanken är att berörda stadsdelar ges möjlighet att nominera ett visst antal hushåll som bor särskilt illa.

Det andra spåret i satsningen utgår från de köande bostadslösa barnfamiljerna på Boplats. Genom en särskild kundprofilssatsning ska hushåll som uppfyller kriterierna för ”bostadslös barnfamilj” ges möjlighet att anmäla sig till särskilt markerade lägenheter på Boplats webbsida.

Satsningen med 500 lägenheter kommer inte möta alla behov som idag finns, men det är en viktig början. På lite längre sikt planerar kommunen också för ett stort antal tillfälliga bostäder, genomgångsbostäder, vilket ytterligare kan avlasta det ansträngda läget.
Fler kan söka kommunalt bostadstillägg
 
Nya riktlinjer från 1 oktober. Fler göteborgare ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Därför finns sedan drygt 40 år ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning. Nu har bostadstillägget uppdaterats med nytt namn och utökade möjligheter att få tillägget.

Läs hela artikeln här.
Fem korta frågor till Henrik – nyanställd på utvecklingsenheten, fastighetskontoret
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag är jurist.

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Jag har bland annat arbetat på försäkringsbolag som skadereglerare och på
Försäkringskassan som utredare för handikappersättning, vårdbidrag och bilstöd till personer med funktionsnedsättning. De senaste tio åren har jag arbetat inom handikapprörelsen i
Göteborg med tillgänglighets- och bemötandefrågor. Först som kanslichef påDHR Göteborg och sedan som brukarstödskonsulent och ombudsman på Handikappförbundens Samarbetsorgan.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Jag hade bra kännedom om fastighetskontoret då jag samverkat med Staden i tillgänglighetsfrågor i egenskap av representant från handikapprörelsen

Vad ska du jobba med på utvecklingsenheten?
Jag ska främst arbeta med tillgänglighetsdatabasen och trygghetsboende. Sedan får jag nog göra en hel del annat också.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på utvecklingsenheten?
Att få vara delaktig i Stadens sätt att arbeta med att öka tillgängligheten. Jag gillar det systematiska arbetssättet som staden använder.
Ny målbild för trygghetsbostäder
 
Göteborg får en allt större andel äldre invånare som har behov och önskemål om att kunna bo tryggt och tillgängligt. För att möta behovet beslutade kommunstyrelsen under 2012 att införa en kommunal subvention till trygghetsboende. Subventionen gäller för gemensamhetslokal och trygghetsvärd i både hyresrätter och bostadsrätter. Hyreslägenheterna förmedlas via Boplats Göteborg.

Idag finns det cirka 350 trygghetslägenheter i Göteborg och målbilden för Staden är att det ska finnas 1000 trygghetslägenheter till och med 2018. Fastighetskontoret har ett uppdrag att följa upp hur det går.

Som en del i det här arbetet genomförs nu en uppföljning av fastighetskontoret kring hur det nya boendealternativet trygghetsbostäder fungerar och upplevs av fastighetsägarna, stadsdelarna och de boende. Fastighetsägare och stadsdelsförvaltningar besvarar en enkät som tillsammans med synpunkter från de boende i trygghetslägenheter runt omkring i staden ska ligga till grund för en uppföljningsrapport. Resultatet av uppföljningen ska presenteras för kommunstyrelsen i december 2015.
Ny e-tjänst för ansökan om bostadsanpassningsbidrag
 
Nu öppnar Göteborgs Stad en ny e-tjänst för att ansöka om bostadsanpassningsbidrag via Stadens webbsida. Målet med e-tjänsten
är att förenkla ansökningsprocessen, effektivisera arbetet med handläggningsprocessen och kvalitetssäkra informationen som fylls i av sökanden.

Några exempel på fördelar med den nya tjänsten är att den som ansöker direkt
blir uppmärksammad på vilka krav som ställs vid en ansökan, vilket gör det lättare att göra rätt från början. Den som ansöker får direkt en bekräftelse på att ansökan registrerats och möjlighet att följa ärendets status under handläggnings-processen. På så sätt ger e-tjänsten större möjlighet att stödja den sökande
under ansökningen än vad som är möjligt med en ansökan via en blankett.

Här hittar du mer information om den nya e-tjänsten.
Full fart med anskaffning av bostäder!
– Privata fastighetsägare bidrar till ökningen
 

Just nu är det ett högt tryck i staden vad gäller anskaffning av bostäder till hushåll med särskilda behov. Redan till sista augusti i år hade 300 hushåll kunnat flytta in
i en ny lägenhet, oftast med kommunalt kontrakt. Siffran ligger nära helårssiffran för ett normalår.

Bakom det höga talet döljer sig ett intensivt arbete från stadsdelar, fastighetsägare och fastighetskontoret. Bland annat märks ett ökat inflöde av remisser från Stadens socialtjänster, vilket ligger i linje med ambitionen i kommunens hemlöshetsplan.
– Kommunala kontrakt är för många hushåll vägen in i en långsiktig ”egen” bostadslösning. Därför har vi arbetat för att förenkla våra arbetssätt och riktlinjer så att fler kan erbjudas kommunalt kontrakt, säger Erik Gedeck, chef för  bostadsenheten på fastighetskontoret.

I år lämnar också privata fastighetsägare fler lägenheter än någonsin tidigare. Fram till oktober har 35 lägenheter lämnats, vilket ska jämföras med de senaste fem årens snitt om 15 lämnade lägenheter per år.
Ökningen är resultatet av ett målmedvetet arbete där fastighetskontoret besökt en rad bostadsföretag, stärkt kopplingen till markanvisningar samt utvecklat samarbete och kommunikation.
Vårt motto är att det ska vara enkelt och tryggt att vara med och bidra. Det är väldigt roligt att se att så många är positiva till att vara med att ta ansvar, säger Marianne Ling, bostadssekreterare på bostadsenheten, fastighetskontoret.

Samtidigt som antalet lämnade lägenheter ökar, är det viktigt att det hålls ett fortsatt högt tempo i anskaffningen. Under hösten har antalet hushåll som väntar på erbjudande ökat till följd av att fler remisser beviljats.

Läs mer om Stadens arbete med bostadsanskaffning
Fem korta frågor till Sofie – nyanställd på bostadsenheten, fastighetskontoret
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag är utbildad socionom och tog examen 2007.

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Jag arbetade som socialsekreterare på Boendeenheten i SDF Östra Göteborg.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Det jag visste var att fastighetskontoret jobbar på uppdrag av fastighetsnämnden och
övergripande sysslar med bostäder och mark samt att Bostadsenheten jobbar med hemlöshetsfrågor.

Vad ska du jobba med på bostadsenheten?
Jag ska arbeta med anskaffning och förvaltning av bostäder.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsenheten?
Arbetet här innebär att jag får fortsätta arbeta med boendefrågor vilket jag tycker är väldigt roligt och intressant.