September 2017
Detaljplaneringen fortsätter inom alla områden i sydöstra Boo. I några av dem har planförslag och förslag till gatukostnadsersättning varit på samråd och bearbetats vidare. Andra är i förprojekterings- och uppstartsfasen.
 
Mjölkudden-Gustavsviks gård
 
Detaljprojektering av vägar, parkytor och VA-ledningar pågår. En uppdatering av detaljplaneförslaget och gatukostnadsutredningen kommer att tas fram under hösten 2017 för att kunna gå ut på granskning av detaljplan och gatukostnader under vintern 2017-2018.

En översyn av indelning i fördelningsområden avseende gatukostnader pågår. Översynen görs tillsammans med detaljplanen för Dalvägen-Gustavsviksvägen. Ett nytt förslag kommer att presenteras i samband med granskning av detaljplanen.
Dalvägen-Gustavsviksvägen
 
Sammanställning av alla underlag och handlingar inför granskningen av det bearbetade planförslaget pågår. På grund av komplikationer i detaljprojekteringen är tyvärr granskningen försenad.

Ett informationsbrev om läget i projektet har i dagarna skickats ut till alla fastighetsägare i området. Syftet är att närmare förklara varför planarbetet har dragit ut på tiden.

Vi återkommer med datum för granskningen så snart handlingarna är klara.
Då informerar vi på webbplatsen och direkt till alla berörda.
Solbrinken-Grundet
 
Detaljplaneförslaget samt gatukostnadsutredning var utställda för samråd 2 maj-16 juni 2017.

Kommunen höll två välbesökta Öppna hus om planförslaget och förslaget till gatukostandsutredning i Nacka stadshus. Tack för alla inlämnade synpunkter!

Förstudien för gator, naturmark, vatten och avlopp är färdig. Detaljprojekteringen planeras starta hösten 2017.

Granskning av detaljplanen och gatukostnadsutredningen planeras preliminärt till våren 2018.
Dalkarlsängen med trafikplats
 
Vi undersöker vad som kan byggas söder om väg 222, Värmdöleden, till exempel skola, arbetsplatser och bostäder.

Just nu pågår projektering. Personal från kommunen och konsultbolag gör ibland mätningar på plats.

Samråd planeras under 2018.
Galärvägen
Alla boende i området bjöds in till kvartersdialoger, som genomfördes under vintern. Tack för era kunskaper och synpunkter i detta tidiga skede. De är värdefulla i det pågående arbetet med att ta fram samrådshandlingar och en preliminär gatukostnadsutredning.

Samråd är planerat att hållas under senhösten 2017, men exakt datum är inte bestämt ännu.
Boo Gårds skola
 
Detaljplanen antogs i juni 2017 av kommunfullmäktige, men har överklagats. Den handläggs för närvarande av mark- och miljödomstolen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka beslutade den 30 augusti om åtgärder för att minska bullret från Boovallen. Beslutet innebär att bullerskydd ska byggas och att tider för träning och matcher justeras. Samtidigt anser nämnden att lagstiftningen behöver ses över.
 
Beslut från MSN angående buller
Läs mer på webben
 
www.nacka.se/sydostra-boo finns alltid den mest aktuella informationen om förnyelseprojekten i sydöstra Boo. Där ser du också hur du kan komma i kontakt med projektledarna.

Foton: Johannes Kruusi (Mjölkudden-Gustavsviks gård), övriga Nacka kommun.