HealthInvest Partners kvartalsbrev
 
Medan årets första kvartal var mycket starkt bjöd det andra kvartalet på en osäkrare börs. Hälsovårdssektorn fortsätter dock att utvecklas relativt starkt och har hittills i år stigit nästan åtta procentenheter mer än världsindex.
 
I kvartalsbrevets Marknadskrönika diskuterar vi ett aktuellt domslutsutfall som rör Obamacare och behandlar det viktigaste som skett i våra fonder under halvåret. I Analysartikeln går vi igenom värderingarna i hälsovårdssektorn i ett historiskt perspektiv och jämför vår förvaltning med några av våra fondkollegor.
 
Trevlig sommar önskar vi på HealthInvest Partners!
HealthInvest
Value B
Avkastning Q2
-0,7%
HealthInvest
MicroCap
Avkastning Q2
+2,5%
Marknadskrönika
 
Hälsovårdssektorn fortsatte att gå starkt under första halvåret 2015 och MSCI World Health Care Index utvecklades nästan åtta procentenheter bättre än MSCI World Index. Vi är nöjda med att vår övervikt mot delsektorn sjukvårdsförsäkringar har fallit väl ut och fortsätter att metodiskt leta efter undervärderade företag. Läs mer
Värderingarna fortfarande under kontroll
 
Aktier som tillgångsslag har haft en stark utveckling de senaste åren och en fråga som blir alltmer aktuell är hur det ser ut ur ett värderingsperspektiv idag, både generellt för sektorn och specifikt för HealthInvests fonder. En analys i ett historiskt perspektiv visar att sektorns värderingar ännu är inom ett normalt spann och att våra fonder är bland de lägst värderade på marknaden. Läs mer

 
Nyheter från fondbolaget

Hållbarhetsprofil
 
HealthInvest Partners arbetar sedan ett antal år med hållbara investeringar där vi aktivt väljer bort investeringar i företag som brister i socialt ansvarstagande och miljöfrågor. Vi tror att företag som är beredda att tumma på grundläggande principer över tid kan verka skadligt för aktieägarvärdet. Halvårsvis så granskas HealthInvests fonders investeringar av MSCI ESG Research för att säkerställa att företagen vi äger inte har brister som vi inte har upptäckt själva. MSCI arbetar under juli med granskningen för det första halvåret. En beskrivning av arbetet med hållbara investeringar finns i den så kallade Hållbarhetsprofilen för HealthInvest Value Fund som dels finns upplagd på vår hemsida och dels på www.hallbarhetsprofilen.se.
FATCA-lagstiftning
 
Som en del av ny lagstiftning är vi och andra finansiella institut numera skyldiga att rapportera amerikanskt skattskyldiga till det svenska Skatteverket. Det här berör endast en del av våra kunder som vi har varit tvungna att kontakta under våren. Vi tackar för er förståelse och era snabba svar.
Träffa oss hösten 2015
 
Under hösten kommer vi bland annat att presentera våra fonder hos Aktiespararna i Stockholm (20 oktober) och på evenemang ordnade tillsammans med Avanza i Göteborg och Stockholm (4 och 5 november). Mer information om detta kommer på vår hemsida under hösten.
Ny hemsida lanserad
 
Under det andra kvartalet lanserade vi en ny hemsida med ett lite piggare uttryck. En förbättring på den nya hemsidan är att fonderna beskrivs utförligare genom anpassad grafik och tabeller. Ta gärna en egen titt på www.healthinvest.se.
 
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners telefon 08-440 38 30, alternativt hämtas från dess hemsida www.healthinvest.se.