Sommarhälsning
 
Efter en intensiv och händelserik vår börjar vi närma oss den efterlängtade sommaren.Vi har tillsammans åstadkommit mycket under året i vår strävan efter att skapa ett bra boende för alla göteborgare.Det händer mycket i vår omvärld och det höga trycket på bostadsmarknaden kräver kraftsamling och snabba lösningar samtidigt som vi behöver fortsätta det långsiktiga arbetet.Under våren har kommunfullmäktige tagit ett helhetsgrepp i frågan om hemlöshet genom att besluta om en ny strategi och plan mot hemlöshet. Det pågår också ett intensivt arbete för att möta nyanlända flyktingars behov av bostäder. I detta nummer av BoendeNytt kan du bland annat läsa om årets kartläggning av hemlöshet och förslag till ny lag om bostadsanpassningsbidrag.

Boendeavdelningen kommer att vara bemannad under hela sommaren, om än med minskad personalstyrka.

Vi på boendeavdelningen vill passa på att tacka er alla för ett mycket gott samarbete och önska er en trevlig midsommarhelg och en fortsatt skön sommar!

Christina Eide
Avdelningschef
Boendeavdelningen, fastighetskontoret
Bra att veta – information från bostadsanpassningsenheten
 

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
Lagen om bostadsanpassningsbidrag är till för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i en egen bostad.


Boverket fick i mars 2013 i uppdrag av regeringen att göra en översyn av lagen bostadsanpassningsbidrag m.m (1992:1574). Boverket överlämnade i december 2014 en rapport till regeringen där man föreslår en helt ny lag om bostadsanpassningsbidrag med flera nya bestämmelser. En ökad förutsebarhet för både enskilda och kommunala beslutsfattare har varit en allmän målsättning vid Boverkets översyn.

Lagförslaget innehåller flera nya bestämmelser, till exempel:
  • Bidrag ska kunna beviljas för åtgärder för att värna integriteten, när personliga assistenter eller annan utomstående personal är verksamma i bostaden i stor omfattning.
  • Krav på ett medgivande från hyresvärd eller bostadsrättsförening, till att anpassningen utförs och att någon återställning efter utflytt inte behöver ske, lyfts in i lagen som ett villkor för bidrag. Ett liknande krav fanns tidigare i Boverkets föreskrifter (BFS 1992:46), men efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen har Boverket tagit bort detta krav i föreskrifterna.
  • Bidrag för åtgärder som behöver utföras på grund av att byggherren har avvikit från bygglagstiftningens tillgänglighetskrav ska bara nekas om det är sökanden själv som avvikit från kraven.
  • Bidrag ska kunna beviljas för vissa brandskyddsåtgärder.

I dagsläget vet vi inte när den nya lagstiftningen kommer att träda i kraft. För mer information se www.boverket.se.


Till dig som lämnat intresseanmälan till utbildning om bostadsanpassning
för intygsskrivare

På grund av förändringar i personalgruppen är vi under hösten tvungna att prioritera handläggningen av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.
Vi hoppas kunna återkomma med ny inbjudan under våren 2016.

Vill också passa på att informera er om att det finns mycket information om bostadsanpassningsbidraget på boendeportalen.
Stadens hemlöshetsplan antagenav kommunfullmäktige
 
Den 7 maj 2015 beslutade kommunfullmäktige att anta Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018. Planen har tagits fram i bred samverkan med förvaltningar, bostadsbolag, myndigheter och idéburna organisationer.

Planen innehåller en bredd av åtgärder, från vräkningsförebyggande insatser till fler bostäder för hemlösa på bostadsmarknaden. En viktig inriktning i planen är synen på bostaden. En viktig inriktning är att grunden för att lösa personers hemlöshetsproblem ska vara en egen bostad istället för att bostaden ska vara målet när övriga problem är lösta.

Planen innehåller en långsiktig strategi och en handlingsplan som utöver mål och aktiviteter även innehåller ansvarsfördelning och roller. En självklar vision är att kommunen ska sträva efter en stad utan hemlöshet.

Du hittar mer information om Stadens hemlöshetsarbete och hemlöshetsplan på goteborg.se under:
Kommun & Politik / Hållbar stad - öppen för världen / Hemlöshet / Hemlöshetsplan
Fem korta frågor till Anna – nyanställd på bostadsanpassningsenheten, fastighetskontoret
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har studerat till byggingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola.

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Innan jag började på fastighetskontoret jobbade jag på Wikström VVS-Kontroll AB som konsult inom VVS-projektering och energiberäkningar.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Innan jag sökte anställning här visste jag väldigt lite om fastighetskontoret. Jag kände främst till att fastighetskontoret förvaltar fastigheter runt om i Göteborg och att de tillhandar tomträtter.

Vad ska du jobba med på bostadsanpassningsenheten?
På bostadsanpassningsenheten kommer jag att jobba med handläggning av bostadsanpassningsansökningar.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsanpassningsenheten?
Det ska bli roligt att få jobba med att hjälpa personer till en bättre livsstandard i sitt hem.
Fem korta frågor till William – nyanställd på bostadsanpassningsenheten, fastighetskontoret
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag är utbildad fastighetsingenjör.

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Jag arbetade senast på Familjebostäder i distrikt Kungsladugård/Skärgården, men har även jobbat på Volvo lastvagnar AB och Fonus begravningsbyrå i flera år.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Jag visste inte så mycket om fastighetskontoret innan jag började här, men jag kände till det allmänna att fastighetskontoret förvaltar mark och hade hand om tomtkön hjälpte folk med hyreskontrakt som av olika anledningar har svårt att få hyra en lägenhet och beviljade bostadsanpassningsbidrag men inte vilka avdelningar det fanns och vem som ansvarade för vad.

Vad ska du jobba med på bostadsanpassningsenheten?
Här på avdelningen arbetar jag med att handlägga ärenden av varierande storlek och svårighetsgrad, det kan vara allt ifrån att ett stödhandtag skall monteras i ett badrum till total ombyggnad av badrum eller att en hiss behöver installeras.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsanpassningsenheten?

Fastighetskontoret är en rolig och trevlig arbetsplats med många härliga kollegor, jag tycker om den dagliga kontakten med de som söker bostadsanpassningsbidrag, entreprenörer och arbetsterapeuter. Möjligheten att kunna åka ut och titta på plats och tänka ut en bra lösning för den sökande och för fastigheten är något jag tycker är väldigt roligt och intressant.
Ny metod för Stadens hemlöshetskartläggning
 
Årets kartläggning i BoInvent1 genomfördes 13-23 april. Nytt för i år är att Socialstyrelsens definition av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden har använts. Målet är att få en bättre bild av hemlöshetens omfattning och karaktär i Göteborg.

Kartläggningen är ett led i Göteborgs Stads nya plan mot hemlöshet och har genomförts av socialtjänsten i stadsdelarna tillsammans med etablerings- och uppsökarenheten på social resursförvaltning.

Resultatet från kartläggningen visar att det är 3321 hushåll som är hemlösa i staden. Av dessa är cirka 76 % ensamhushåll medan 20 % är barnfamiljer. Rapporten håller nu på att färdigställas och kommer att presenteras i olika forum i staden.

Du kan läsa mer om kartläggningen på Boendeportalen.
Fem korta frågor till Fredrik – nyanställd på bostadsanpassningsenheten, fastighetskontoret
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har
Utbildning i bygg och maskin.

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Jag kommer närmast från byggfirman Bröderna Bräder Bygg AB där jag arbetat som servicesnickare i 15 år.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Jag visste inte så mycket om fastighetskontoret innan jag började arbeta här mer än att fastighetskontoret arbetar med stadens utveckling och fastighetsfrågor.

Vad ska du jobba med på bostadsanpassningsenheten?
Jag skall arbeta med att handlägga ansökningar av bostadsanpassningar med allt vad det innebär.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsanpassningsenheten?

Trivs fantastiskt bra, trevliga och hjälpsamma arbetskamrater. Alla har en väldig empati för de som söker bidrag, detta tror jag bidrar till att handläggningen blir väl utförd.