Tryckfelsnisse har tyvärr varit framme i artikeln "Intresseanmälan till utbildning om bostadsanpassning för intygsskrivare" i senaste nyhetsbrevet. Det har smugit sig in fel e-postlänkar i artikeln. Här kommer en korrigering av Boendenytt nummer 01 2015.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Årets kartläggning av hemlöshet - fem dagar kvar!
 
Fredagen den 24 april är sista dagen för att registrera hemlösa i BoInvent1. Årets kartläggning är mer omfattande än tidigare eftersom staden från och med 2015 ska använda Socialstyrelsens definition av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Målet är att få en bättre bild av hemlöshetens omfattning och karaktär i Göteborg.

Syftet med kartläggningen är att ta reda på hur många hemlösa som finns i Göteborg vid en given tidpunkt och viss bakgrundsfakta om dessa personer. Mätningen omfattar alla hemlösa, även de som aktualiserats före mätperioden och fortfarande är aktuella och hemlösa när kartläggningen genomförs. Kartläggningen är en viktig grund för den fortsatta planeringen av Stadens hemlöshetsarbete.

Du kan läsa mer om kartläggningenBoendeportalen.
Rekordmånga förstahandskontrakt 2014
 
Närmare 500 göteborgare fick hjälp till egen bostad 2014. Och rekord slogs då 266 hushåll fick överta förstahandskontraktet. Det framgår i rapporten,Bostadsenhetens årsrapport 2014 - Rollen som hyresvärd och anskaffare av bostäder, från fastighetskontoret.

Med hjälp av kommunala kontrakt kan göteborgare, som på grund av medicinska eller sociala skäl har svårt att skaffa en egen bostad, få hjälp att hyra en lägenhet. I Göteborgs Stad är det fastighetskontoret som, efter att ha fått in en remiss från socialtjänst eller sjukvård, erbjuder lägenhet som sedan hyrs ut i andra hand. Efter 18 månader kan andrahandskontraktet bli ett förstahandskontrakt om hyresgästen betalat hyran i tid, skött om lägenheten och inte stört sina grannar. I vissa fall när det handlar om anpassade lägenheter och där hushållet inte har skulder kan det vara aktuellt med ett förstahandskontrakt direkt från start.

Rekordmånga överlåtelser
Förra året erbjöds 500 göteborgare en egen bostad och 266 hyresavtal gick från andrahand till förstahand, vilket är en historiskt mycket hög siffra.
– Det känns väldigt roligt att det blev så många, säger Erik Gedeck, chef för fastighetskontorets bostadsenhet, Göteborgs Stad.
Förklaringen till den höga siffran är att man under 2013 genomförde en så kallad engångssatsning med målet att hushåll som bodde i dyra köpta boendelösningar, istället skulle få kommunala kontrakt i vanliga lägenheter. Satsningen resulterade i att ytterligare 109 lägenheter anvisades 2013 utöver de 316 som förmedlades i den ordinarie anskaffningen, totalt 425. Att jämföra med de 309 som anvisades 2012 och 315 förra året.

Bostadsbristen påverkar
Den genomsnittliga tiden från en godkänd remiss till ett erbjudande om bostad är tre månader, förutom när det kommer till lägenheter med anpassade kök och badrum och större lägenheter på fyra rum och uppåt.
– Då tar det mycket längre tid. Vi har inte många större barnfamiljer, men det är bekymmersamt då det handlar om barn. Anledningen är det ansträngda läget på bostadsmarknaden, säger Erik Gedeck.

Flest kommunala lägenheter
285 av de 315 anvisade bostäderna 2014 kom från de kommunala bostadsbolagen, 19 från privata fastighetsägare och resterande utgjordes av kommunens bostadsrätter eller villor. För att få in fler lägenheter arbetar fastighetskontoret just nu med en särskild satsning, riktad mot de privata fastighetsägarna.
Ny chef på utvecklingsenheten
 
Från och med den 1 maj  kommer Birgitta Thielen att efterträda Birgitta Branegård som enhetschef för utvecklingsenheten på boendeavdelningen, fastighetskontoret. Tidigare har Birgitta Thielen arbetat som utvecklingsledare på fastighetskontoret med övergripande utvecklingsfrågor som gäller för hela boendeavdelningen samt särskilt med frågor som berör funktionshinderområdet då det är där hon har sin kärnkompetens.
– Det känns fantastiskt, roligt och givande att få jobba med dessa frågor, säger Birgitta Thielen.

Vi vill gratulera Birgitta Thielen till den nya tjänsten och önskar Birgitta Branegård lycka till med sina nya uppdrag.
Intresseanmälan till utbildning om bostadsanpassning för intygsskrivare
 
Bostadsanpassningsenheten i Göteborg erbjuder stadens intygsskrivare en utbildning med fokus på intygsskrivning och handläggningsprocessen hösten 2015.

Utbildningen är gratis om omfattar två halvdagar. Är du och dina kollegor intresserade av en utbildning till hösten, så önskar vi få din intresseanmälan innan sommaren. Vi återkommer med en inbjudan ifall intresse finns.
Maila din intresseanmälan till: bostadsanpassning.fk@fastighet.goteborg.se Ange namn, arbetsplats, e-post samt ditt telefonnummer på anmälan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Christina Bregell . christina.bregell@fastighet.goteborg.se
Telefon.031-368 12 34
Färre vräkningar hos Poseidon i Hjällbo
 
Staden ska jobba mer med vräkningsförebyggande arbete. Det är ett av förslagen i planen mot hemlöshet. I Hjällbo arbetar Poseidon och socialtjänsten med detta sedan 2003 och arbetsmodellen beskrivs som ett vinnarkoncept för såväl Poseidon som för Staden.

– Det finns bara fördelar med att jobba såhär, säger Gunilla Eriksson, chef för hyresgästservice på Poseidon i Hjällbo.
2002 hade dåvarande Hjällbobostaden, som sedan 2012 är en del av Poseidon, stora problem med obetalda hyror. 92 ärenden var på väg till inkasso och 13 barnfamiljer avhystes från sina lägenheter under året. Tillsammans med stadsdelen (dåvarande Lärjedalen) kom de fram till att något måste göras och att det bästa kanske var att arbeta ihop.

Hembesök blev lösningen
Sedan 2003 gör Poseidon och socialtjänsten gemensamma oanmälda hembesök till hushåll i Hjällbo som ligger efter med hyran.
– Uthyraren hos oss informerar om vad som händer om man inte betalar sin hyra och socialtjänsten informerar om socialtjänstlagen och om vilken hjälp man kan få, berättar Gunilla Eriksson.
Konceptet visade sig vara framgångsrikt. Från 13 vräkningar 2002 hade Poseidon endast en förra året och målet är såklart noll.

Tacksamma för hjälp
Gunilla Eriksson berättar att de flesta hyresgäster som får ett hembesök tar det positivt.
– Många tycker att det är pinsamt att själva höra av sig och de är tacksamma över att få hjälp. Om en avhysning blir aktuell idag, har vi gjort allt vi kan för att förhindra det
Idag går socialtjänst och Poseidon på cirka tre kvällspromenader i månaden och det brukar bli mellan tio och tjugo hembesök. Det är viktigt att hålla tät kontinuitet så att man kan hitta en lösning snabbt, annars kan skulderna rusa iväg.

Humanitär och ekonomisk vinst
Det vräkningsförebyggande arbetet är självklart viktigt ur humanitär synvinkel och ur ett barnperspektiv, men det för också med sig ekonomiska fördelar. Varje fullbordad avhysning kostar bostadsbolagen mellan 70000 och 130000 kronor.
– För vår del har det här arbetet minskat våra kostnader, men det minskar också kostnaderna för samhället. Det är ett vinnarkoncept för såväl oss som för stadsdelen, säger Gunilla Eriksson.
Rapport om bostadsanpassningsbidrag 2014
 
Under 2014 minskade antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag jämfört med 2013. Kostnaden för bidraget minskade med en miljon kronor från 65,5 miljoner kronor 2013 till 64,5 miljoner kronor 2014. Det visar en rapport från fastighetskontoret.

Rapporten "Bostadsanpassningsenhetens årsrapport 2014 - Bostadsanpassningsbidrag"
ger en bild av utfallet för bostadsanpassningsbidraget, redovisar stadens kostnader samt beskriver hur uppdraget har utvecklats under året. Fastighetsnämnden ansvarar för handläggningen av bostadsanpassnings- och återställningsbidraget i Göteborgs Stad.

Rapporten visar att antalet beviljade ansökningar minskade under 2014 till 3050 från 3210 föregående år. Den sammanlagda kostnaden för bidraget minskade från 65,5 miljoner kronor 2013 till 64,5 miljoner kronor 2014.

Antalet komplicerade ärenden, det vill säga ärenden där kostnaden är över 100 000 kronor, ökade med 4 under 2014 från 89 till 93 stycken. Kostnaden för komplicerade ärenden minskade från 21,9 miljoner kronor under 2013 till 19,6 miljoner kronor under 2014.

Fastighetskontoret har sedan 2010 målvärdet att 75 % av ärendena ska få sitt beslut inom två månader. Under 2014 fick 79 % av ärendena beslut inom 2 månader vilket ligger i nivå med föregående år.

Rapporten visar också att genomsnittsåldern för de som söker bidrag var 75 år 2014 och att största andelen beviljade ärenden är för personer mellan 70 och 84 år (40 %). Av de beviljade ärendena under året gällde 1 085 (36 %) män och 1 932 (64 %) kvinnor vilket är motsvarande föredelning som föregående år. Snittkostnaden för en anpassning för en man var 25956 kronor och för en kvinna 18320 kronor. Kvinnor står alltså för större andelen ärenden men snittkostnaden för deras anpassningar är lägre än för männens.
– Under året kommer vi arbeta vidare med en genusanalys av bidraget, säger Annika Jenefeldt, chef för fastighetskontorets bostadsanpassningsenhet, Göteborgs Stad.

Enhetens utvecklingsarbete är inriktat på att åstadkomma en så effektiv hantering som möjligt från ansökan till genomförd anpassning.
Vi arbetar vidare med en kontinuerlig dialog med intygsskrivare och fastighetsägare för att på så sätt skapa funktionella boendelösningar med god kvalitet, säger Annika Jenefeldt

Under året har enheten påbörjat ett samarbete med en av stadsdelsförvaltningarna för att se hur man kan arbeta för att korta ner tider och kostnader för korttidsplatser. Även en dialog med stadsbyggnadskontoret ska påbörjas för att påverka den situation som kan uppstå om behovet av en åtgärd, till exempel dörrautomatik, beror på att avvikelse i gällande bygglagstiftning gjorts.
Satsning på privata fastighetsägare
 
Information, uppföljning och feedback. Med hjälp av detta hoppas fastighetskontoret att privata fastighetsägare ska lämna fler lägenheter för kommunala kontrakt. Målet är 30 lägenheter 2015 och med hittills lämnade 19 ser det lovande ut.

Med hjälp av kommunala kontrakt kan göteborgare, som på grund av medicinska eller sociala skäl har svårt att skaffa en egen bostad, få hyra en lägenhet med kommunen som mellanhand. Efter 18 månader kan andrahandskontraktet bli ett förstahandskontrakt om hyresgästen betalat hyran i tid, skött om lägenheten och inte stört sina grannar. I Göteborgs Stad är det fastighetskontoret som, efter att ha fått in en remiss från socialtjänst eller sjukvård, erbjuder en lägenhet som sedan hyrs ut i andra hand. Systemet hänger också på att stadens fastighetsägare skriver samarbetsavtal med Staden där de förbinder sig att lämna ett visst antal lägenheter per år.

2014 lämnades 286 lägenheter från de kommunala bostadsbolagen och 19 lägenheter från de privata fastighetsägarna och fastighetskontoret jobbar på att höja siffran från de senare. Målet för året är 30 lämnade lägenheter.
– I år har vi redan fått in 19 lägenheter. Det är vi glada och tacksamma för, säger Marianne Ling, bostadssekreterare på fastighetskontorets bostadsenhet och ansvarig för att värva fler privata fastighetsägare till de kommunala kontrakten.

Om trenden håller i sig återstår att se, men på fastighetskontoret satsar de på att arbeta strukturerat med att informera, följa upp och visa uppskattning åt de som faktiskt lämnar lägenheter.
– Vi har åkt runt till alla privata fastighetsägare vi redan har ett samarbetsavtal med, för att ta reda på vilka svårigheter de upplever när de ska lämna lägenheter. Och nu ska vi åka runt till de större fastighetsägarna som inte tecknat samarbetsavtal för att höra varför, säger Marianne Ling.

Förra året började kommunen också att alltmer konsekvent skriva samarbetsavtal med de fastighetsägare som fick en markanvisning på kommunal mark. Något som ledde till två nya samarbetsavtal 2014 och ytterligare två i början av 2015.

Marianne Ling betonar även vikten av att det ska vara enkelt att lämna lägenheter.
– För många av de minde fastighetsägarna är de kommunala kontrakten en så liten del av deras arbete, det finns en ovana i hur de ska gå tillväga när de faktiskt ska lämna en lägenhet. Då tänker vi att de inte ska behöva ha koll på det. Det är lättare för oss att skicka ut kvartalsrapporter där vi påminner och berättar hur de ligger till.

Att i efterhand visa uppskattning till de som faktiskt lämnat lägenheter tror hon också är ett sätt att öka viljan att lämna även i fortsättningen. Ett exempel på sådan uppmuntran var den annons som Göteborgs Stad publicerade i Göteborgs-Posten i julas, där de tackade för att 500 göteborgare fått en egen bostad under året. I annonsen nämndes alla de bidragande fastighetsägarna, privata som kommunala.

– Vi har använt oss av enkla knep. Att informera på ett enkelt och begripligt sätt, följa upp och ge feedback. Nu är vi försiktigt positiva och hoppas att trenden håller i sig, säger Marianne Ling.
Pssst – Du har väl inte glömt…?
 
Du har väl inte glömt boendeportalen, www.goteborg.se/boendeportalen .

Boendeportalen är en effektiv webbplats för dig som arbetar med bostäder och boendefrågor i Göteborg.Det är en samlingsplats och kanal för information om bostadsanpassningsbidrag, fysisk tillgänglighet och bostadssociala frågor som innehål­ler användbar information för dig.
 
Här kan du hitta olika arbetsverktyg såsom BoInvent, väsentliga styrdokument,rapporter, trycksaker och blanketter samt externa länkar till användbara webbsidor.