Julhälsning

Ett nytt år står för dörren och vi vill tacka er
alla för ett fortsatt gott och konstruktivt samarbete under året som gått!

I detta nummer av Boendenytt kan du bland annat läsa om hur staden förvaltat effekterna av utmärkelsen Access City Award. Det har varit enormt spännande att få vara med och ytterligare utveckla och marknadsföra stadens arbete med tillgänglighet – se
gärna filmen som visades vid årets
ceremoni i Bryssel.

En tillbakablick på året som gått visar att vi beviljade drygt2800 bostadsanpassnings- bidrag, cirka 500 personer har fått en egen bostad och vi förvaltade 1 300 bostadsavtal. Att ha en bostad är grundläggande för att
leva ett bra liv och under året har två viktiga planer för att möta olika gruppers bostadsbehov arbetats fram. Här kan du läsa mer om stadens nya plan mot hemlöshet och strategi för att möta nyanlända flyktingars bostadsbehov.

Att som chef få arbeta med så angelägna och viktiga samhällsfrågor, tillsammans med engagerade samarbetspartners och medarbetare är en riktig förmån.

Nu ser vi fram emot ett nytt, spännande 2015, men först behöver vi alla få lite välförtjänt julledighet.

Vi på boendeavdelningen önskar Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har synpunkter eller idéer.

Christina Eide
Avdelningschef
Boendeavdelningen, fastighetskontoret

Ny plan mot hemlöshet i Göteborg
 
Nu har fastighetskontoret tagit fram en ny plan mot hemlöshet som ger förutsättningar för att successivt minska hemlösheten fram till 2018. Göteborg har en nollvision och strävar efter en stad utan hemlöshet, vräkningarna ska minska, Bostad först ska bli en vanligare metod och ett center mot hemlöshet ska inrättas. Det är några punkter i den nya planen mot hemlöshet.

Planen har arbetats fram i bred samverkan med social resursförvaltning, stadsledningskontoret, stadsdelsförvaltningar, Förvaltnings AB Framtiden, berörda statliga myndigheter och idéburna organisationer.

Göteborgs strategi och plan mot hemlöshet 2014-2018
Till stöd för genomförande finns en handlingsplan med aktiviteter som även innehåller ansvarsfördelning och roller.

Strategier
  1. Intensifiera det vräkningsförebyggande arbetet.
  2. Öka användandet av långsiktiga lägenhetsboenden som leder till egen bostad.
  3. Stärka och utveckla ledningen och styrningen i kommunens hemlöshetsarbete.
Mål
  • Staden ska halvera antalet personer som befinner sig i akut hemlöshet.
  • Antalet personer som vräks från sin bostad ska minska.
  • Antalet personer som skrivs ut från vård eller behandling och saknar bostad ska minska.
  • Antalet hemlösa personer med komplex problematik i form av missbruk och/eller psykisk/fysisk ohälsa ska minska.
  • Fler personer som bor i kommunens boende ska få egen bostad.

Fastighetsnämnden godkände förslaget i november och därmed går förslaget vidare till kommunfullmäktige som ska ta det slutgiltiga beslutet i frågan.

 
Året som har gått – Access City Award 2014
 
Det har gått ett år sedan Göteborgs Stad tilldelades utmärkelsen Access City Award 2014. Ett intensivt år med många aktiviteter och förbättringar av tillgänglighetsarbetet i Staden.

Göteborgs Stad blev utsedd av EU-Kommissionen till vinnare av 2014 års Access City Award. Priset ges ut för att uppmuntra städer att dela med sig av sina erfarenheter och förbättra tillgängligheten på ett sätt som gynnar alla. Priset är ett erkännande av det arbete som gjorts i Göteborg för att öka tillgängligheten för bland annat äldre och personer med funktionsnedsättning.

Nytt grepp om tillgänglighetsfrågor
Under året har Göteborgs Stad intensifierat arbetet med att utveckla tillgänglighetsarbetet i Staden. När Göteborgs Stad skickade in sin ansökan för tävlingen Access City Award uppmärksammades att det görs många bra insatser för ökad tillgänglighet inom olika områden, men att kommunikationen och kopplingen att sprida vad som görs inte fungerade fullt ut. Genom att skapa två nätverk med syfte att göra Göteborg till en tillgänglig destination, kopplades aktörerna ihop för att inse nyttan av att känna till varandras arbete, att få ett helhetstänk och hitta kopplingar mellan varandra. Staden har även tagit emot en rad nationella och internationella studiebesökare och föreläst på olika konferenser.

Andra saker som det har arbetats med under året har varit att marknadsföra priset samt sprida information om Göteborgs Stads tjänster kopplade till tillgänglighet. Det togs bland annat fram broschyrer som har delats ut till turistbyråerna, biblioteken i stadsdelarna samt stadsbiblioteket, museer, på olika event som kulturkalaset, seniormässan och andra ställen. Flera roll-ups och skyltar togs fram som har använts för marknadsföringssyfte samt en vepa som har hängt på centralstationen under hösten.

Det producerades dessutom en film, Göteborg – en tillgänglig stad för alla, som visades för första gången i Bryssel den 3 december på konferensen där Borås utsågs till ny vinnare av Access City Award 2015. Med filmen vill Göteborgs Stad förmedla en känsla för staden, dess politiska mål och fortsatta strävan mot en tillgänglig stad för alla.

Filmen ligger uppe på Stadens youtube konto både på engelska och svenska. Filmen finns även i en kortare version på både engelska och svenska.

Film Lång version:
Gothenburg – an accessible city for everyone
Göteborg – en tillgänglig stad för alla

Film kort version:
Gothenburg – an accessible city for everyone
Göteborg – en tillgänglig stad för alla


Play movie
 
Kloka tankar och diskussioner på workshop med fastighetsägare
 
Vad kan egentligen göras för att få med fler fastighetsägare i det bostadssociala arbetet? Frågan diskuterades med både privata och allmännyttiga fastighetsägare i en workshop på fastighetskontoret den 25 november. Sammanlagt var det 16 personer som var inbjudna på workshopen. Deltagarna kom bland annat från Poseidon, Wallenstam, Stena och Boplats.

Staden står inför stora utmaningar de närmaste åren. Göteborgs arbete med bland annat social hållbarhet och ny hemlöshetsplan har satt fokus på bostadsfrågan ännu mer.
– Behovet av en stabil tillgång på lägenheter i verksamheten ligger fast och vi kan knappast räkna med någon minskning de närmaste åren. Privata fastighetsägare kan bidra till en positiv utveckling och vi vet att många fler både vill och kan ta ett större ansvar på detta område, säger Erik Gedeck som är chef för bostadsenheten på fastighetskontoret och som ledde workshopen.

Fastighetsägarna på workshopen pekade på alternativa sätt att kommunicera frågorna och nya sätt att fånga upp den vilja och engagemang som finns från privata fastighetsägare.

Tina Eide som är chef för boendeavdelningen på fastighetskontoret tycker att det har gjorts mycket tidigare för att nå de privata fastighetsägarna. Men att det nu är ett bra läge för ett nytt omtag och hon tycker att workshopen gett bra uppslag.
– Kort sagt handlar det om att vara lite mindre ”kommunala” i vårt sätt att kommunicera och att rikta oss mot de fastighetsägare där det finns bäst förutsättningar att nå fram. Dagens samtal ger ett bra underlag för den nya strategi som tas fram under våren 2015, säger Erik Gedeck på bostadsenheten.

Under workshopen diskuterades även kommunala hyresgarantier och vad de skulle kunna betyda för till exempel skuldsatta hushåll att ordna sitt boende själva.

En hyresgaranti innebär att kommunen garanterar ett antal hyror om hyresgästen själv inte kan betala. Det kan handla om betalningsanmärkningar som gör att ett hushåll inte erbjuds ett eget kontrakt. I ett sådant fall skulle en hyresgaranti utgöra en säkerhet för fastighetsägaren att våga teckna avtal med hushållet.
– Fastighetsägaren väljer självklart vem man hyr ut till men om det står och väger kan en hyresgaranti vara den säkerhet som behövs för att hyresvärden ska hyra ut en lägenhet, säger Erik Gedeck.

Samtalet handlade till stor del om hur en hyresgaranti ska vara utformad för att fungera både för hyresgäster och för fastighetsägare.

Hyresgarantier betyder inte fler bostäder men skulle kunna innebära att hyresmarknaden öppnas upp för en del hushåll som idag inte har möjlighet att få ett förstahandsavtal. Flera kommuner runt om i Sverige använder hyresgarantier men Göteborg har ännu inte tagit något beslut i frågan.

– Om och i så fall när ett system med hyresgarantier skulle kunna starta är oklart. Fastighetskontoret kommer att vara klara med ett förslag i början av året som kommer att tas upp i Ledningsgruppen för bostadsförsörjning i början av februari. Ytterst är det ett politiskt beslut som ska tas i Kommunfullmäktige, säger Tina Eide chef för boendeavdelningen på fastighetskontoret.
 
Rätt boende - Nu är det nästan klart!
 
I tidigare nummer av Boendenytt har du kunnat läsa om Rätt boende-projektet som ska leda till utveckling av arbetssätt inom kommunen för att motverka hemlöshet och minska kostnaderna för olika boendelösningar. Målet med projektet är att hemlösa ska ha rätt boende, i rätt tid och till rätt kostnad år 2015. Det är ett brett uppdrag med 16 deluppdrag där cirka 85 personer från berörda bolag och förvaltningar har varit delaktiga i olika arbetsgrupper, ett arbete som utmärks av stort engagemang och delaktighet utifrån ett hela-staden-perspektiv. Ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper är styrgrupp för projektet. Rätt boende kommer att följas upp i sin helhet under 2015.

Vad har vi gjort hittills?
Bland annat har stadens kartläggningsverktyg (BoInvent1) utvecklats. Det har tagits fram fler lägenheter för målgruppen genom en engångssatsning (110 lägenheter) och nya riktlinjer för kommunala kontrakt. Kommunens boenden har tydliggjorts för socialtjänsten genom en kategorisering. Stadens arbetssätt med boendefrågor och den ekonomiska redovisningen har blivit tydligare. Det har tagits fram metoder för att identifiera hemlöshetskostnader. En vägledning för bistånd till boende har tagits fram, där en översyn av föreskrifterna om bistånd till boende är en viktig del. En politisk förankring återstår innan föreskrifterna kan användas. Det har också tydliggjorts att bistånd från socialtjänsten behövs för att få en lägenhet med kommunalt kontrakt.

Inom Rätt boende har det arbetats fram handlingsplaner som nu ska förverkligas. Detta kommer inte att ske i projektform utan ska utföras inom ordinarie verksamhet. Läs mer om Rätt boende på www.boendeportalen.goteborg.se

Vi vill passa på att tacka alla som har gjort det möjligt att genomföra Rätt boende!
Ny strategi antagen för nyanländas boendesituation
 
I oktober i år fattade kommunstyrelsen i Göteborg beslut om ”Strategi - bostadsförsörjning för nyanlända flyktingar”. Syftet med strategin är att ta ett samlat grepp för att bättre möta bostadsbehovet av boende för nyanlända flyktingar.

Bakgrunden till strategin är oron i vår omvärld, särskilt i mellanöstern, som medför ett kraftigt ökat asylmottagande till Sverige. I år beräknas flyktingmottagandet i riket uppgå till närmare 50 000 och under 2015 till 70 000. För Göteborgs del innebär detta cirka 3 000 nyanlända i år och ytterligare 3 400 under 2015.

Bland åtgärderna i strategin finns exempelvis uppdrag om att genomföra en särskild satsning på barnfamiljer som väntar på erbjudande om lägenhet på Boplats och som idag saknar eget förstahandsavtal. Tanken är att kommunen på detta sätt under en tvåårsperiod kan erbjuda 500 barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden ett eget hyresavtal. Det ska betonas att satsningen inte endast vänder sig till gruppen nyanlända utan till alla barnfamiljer som omfattas av definitionen. Nu utreds regler och tillvägagångssätt i detalj. Ytterligare åtgärder handlar om att ordna ett femtiotal 4-5 rumslägenheter för att möta behovet av fler större lägenheter samt att utreda om ett system med genomgångsbostäder kan vara en lösning. System med genomgångsbostäder användes under 90-talet i kommunen, men då fanns fortfarande vakanta lägenheter. I dagsläget är situationen en annan varför det också bör prövas om exempelvis modullösningar kan vara ett alternativ.

Slutligen ska kommunen också ta initiativ till nya samtal med staten och Sveriges kommuner och landsting för att se vilka nationella strategier som krävs för att bättre kunna möta behovet av bostäder för nyanlända.

Ulf Wallin, fastighetskontoret har tagit fram stategin.
– Förhoppningen är att Göteborgs förutsättningar för att möta bostadsbehovet för nyanlända stärks i och med strategin. Frågan är komplex och för att vi ska nå framgång krävs en bred samverkan, inte minst med den statliga nivån, säger Ulf Wallin.
 
BODIL – ett samverkansprojekt för att ge fler hemlösa en bostad
 
Göteborg arbetar sedan 2013 med en modell mot hemlöshet som heter Bostad Först. Utgångspunkten i Bostad Först är att personer med komplex problematik i akut hemlöshet erbjuds en egen lägenhet med individanpassat stöd. Bostad Först bygger på en nära samverkan mellan socialtjänst, sjukvård, fastighetsägare och fastighetskontor. Modellen skiljer sig från tidigare arbetssätt där den hemlöse istället ”kvalificerat sig” till olika kategorier av boenden utifrån att uppfylla kriterier som exempelvis drogfrihet. Bostad Först har stöd i forskning från flera länder och visar på goda resultat, inte minst vad gäller kvarboende.

Nu har ett lokalt Bostad Först-projekt startats i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo. Sedan september i år samverkar stadsdel, fastighetsägare, stadsmission, störningsjour och fastighetskontor i projektet BODIL.

Med utgångspunkt i Bostad Först erbjuds akut hemlösa en egen lägenhet med ett andrahandskontrakt. Totalt sett handlar det om 20 lägenheter, som alla ligger i vanliga hyreshus. Man har ett samarbete med Bostadsbolaget, Stena Fastigheter, Familjebostäder och Poseidon. Fastighetskontoret innehar förstahandskontraktet och hyr sedan ut lägenheterna i andra hand till hemlösa i målgruppen.

Sofia Tropp Vilén, som jobbar vid stadsdelsförvaltning Askim-Frölunda-Högsbo, berättar att hon hyser gott hopp om att projektet ska bli framgångsrikt.
Hittills har en person flyttat in i en lägenhet men flera är på gång. Motivationsarbetet tar tid, det är inte bara att ha ett möte med personen och sedan flyttar hen in. Andra typer av boenden för hemlösa är mer styrda, men det ger ju också en större trygghet. Det kan vara svårt att våga ta steget till ett eget boende, säger Sofia Tropp Vilén

Ett av kraven för att få vara med i projektet är att man tar emot hembesök minst en gång i veckan. Det är Stadsmissionen som sköter dessa hembesök, och de är också med i motivationsarbetet innan personen flyttar in. Efter ett första möte med en handläggare så får den hemlöse träffa representanter från Stadsmissionen. Det är individen själv som bestämmer vilken typ av stöd man vill ha och behöver.

Om boendet fungerat bra i 18 månader finns det möjlighet att få ett eget förstahandskontrakt. Projektets mål är att 80 procent av deltagarna efter två år kommer att ha ett eget hyreskontrakt.
 
Fem korta frågor till Eric – nyanställd på bostadsanpassningsenheten, fastighetskontoret
 

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag är utbildad vid Högskolan i Borås som högskoleingenjör. Jag läste industriell ekonomi, med inriktningen arbetsorganisation och ledarskap

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Jag har kvar mitt tidigare jobb som projektledare på HSB men ska vid årsskiftet vara färdig där. Innan dess arbetade jag på Petersons Krog på Käringön.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Jag kände till att fastighetskontoret äger och förvaltar mark och sysslar med exploateringsfrågor. Jag kände även till vad bostadsanpassningsbidrag är för något.

Vad ska du jobba med på bostadsanpassningsenheten?
Jag ska arbeta som handläggare på bostadsanpassningsenheten.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsanpassningsenheten?
Det känns som ett arbete där man gör nytta för samhället, vilket jag tycker är kul. Det är även givande att man får träffa många olika professioner och yrkesgrupper inom arbetet.