2014 ett starkt år för hälsovårdssektorn
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
2014 ett starkt år för hälsovårdssektorn
 
Under 2014 steg hälsovårdssektorn 13%-enheter mer än världsindex och var därmed en av årets starkaste sektorer. Den amerikanska sjukvårdsreformen Obamacare, ett starkt uppköpsklimat samt en het bioteknologisektor bidrog till den positiva utvecklingen.

Låga räntor bidrar till att allt fler är beredda att acceptera högre risk i sina portföljer och i sådana lägen finns det risk för bakslag. I Marknadskrönikan behandlas bland annat hur HealthInvest hanterar de stigande aktiekurserna och några av fondens största innehav gås igenom.

I vår analysartikel ”Alla fonder är inte skapta lika” beskrivs det faktum att många hälsovårdsfonder successivt ökat sin andel i undersektorn bioteknologi i jakten på avkastning. Vi går igenom konsekvenserna av denna kursändring, då den ändrar de defensiva attribut som normalt kännetecknar hälsovårdsfonder.

Trevlig läsning önskar vi på HealthInvest Partners!
HealthInvest
Value B

Avkastning Q4
+6,8%
  Månadsrapport
HealthInvest
MicroCap

Avkastning Q4
+7,9%
  Månadsrapport
HealthInvest
Asia

Avkastning Q4
+0,0%
  Månadsrapport
Marknadskrönika
 
2014 var ett starkt år för hälsovårdssektorn och MSCI World Health Care Index steg med 18%, vilket kan jämföras med MSCI World Index uppgång om 5% (mätt i USD och inklusive utdelningar). Implementeringen av den amerikanska sjukvårdsreformen Obamacare, ett starkt uppköpsklimat samt en het bioteknologisektor bidrog till årets positiva utveckling för hälsovårdssektorn. Läs mer
Alla fonder är inte skapta lika
 
Analys
Hälsovårdsfonder har traditionellt lockat med hög strukturell tillväxt och låg konjunkturkänslighet. Under de senaste åren har dock bioteknologi kommit att utgöra en allt större andel av hälsovårdssektorn. Detta ändrar riskprofilen på många fonder i sektorn vilket är något som man som investerare bör ha i åtanke. Läs mer
Nyheter från fondbolaget
Aktivt förvaltade fonder
 
På senare tid har Aktiv Andel blivit ett populärt begrepp i fondbranschen. Anledningen till att begreppet fått ökat intresse är troligtvis den hårda kritik storbankerna mottagit under hösten, då det uppmärksammats att flera av deras fonder har en låg Aktiv Andel. Man har kunnat konstatera att många av storbankernas fonder är passivt förvaltade men prissatta som om de vore aktiva. Nyckeltalet Aktiv Andel anger hur många procent av fondens innehav som avviker från index. Ju högre procent desto högre grad av aktiv fondförvaltning. Enligt organisationen Aktiespararna bör 60% av en fonds innehav avvika från index för att klassas som aktiv. På HealthInvest Partners är vi stolta över att bedriva en aktiv förvaltning och den Aktiva Andelen för vår mest populära fond HealthInvest Value Fund var vid årsskiftet över 90%.
Sveriges lägst värderade läkemedelsfond
 
HealthInvest Partners förvaltningsstrategi är starkt värdefokuserad. Att vara värdeförvaltare innebär att man investerar i bolag som tjänar pengar och som värderas lågt av marknaden. Det vanligaste måttet för att mäta om en aktie är lågt värderad är att använda nyckeltalet P/E, vilket anger priset på en aktie jämfört med vinsten i bolaget. Ju lägre P/e-tal desto billigare bolag. Av alla de 28 läkemedelsfonder som finns tillgängliga på den svenska marknaden har HealthInvest MicroCap det lägsta P/e-talet av alla, enligt Morningstars hemsida. HealthInvest MicroCaps P/e-tal är 11,1 och genomsnittet för gruppen är 23,7. Förenklat kan man därför säga att HealthInvest MicroCap därmed är den lägst värderade fonden av alla fonder. Näst lägsta P/e-talet har HealthInvest Asia Fund följt av HealthInvest Value Fund. Samtliga HealthInvest Partners fonder är därför representerade bland de lägst värderade läkemedelsfonderna på den svenska marknaden. Som motsats, bland fonder med högt P/e-tal, återfinns läkemedelsfonder med stor exponering mot undersektorn Bioteknik.
Valutasäkring upphör
 
Från och med den 10 december har vi en ny valutapolitik i våra fonder som innebär att utländska aktieinnehav inte längre valutasäkras. Tidigare har vi haft som policy att valutasäkra en signifikant del av exponeringen i utländsk valuta. Bakgrunden till förändringen är dels att vi vill öka transparensen i vår strategi och dels att våra fonder numera finns tillgängliga i flera länder. De allra flesta läkemedelsfonder valutasäkrar inte sina portföljer, vilket gör att det efter förändringen blivit lättare att jämföra våra fonders avkastning med konkurrerande alternativ.
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering.