Nu tar vi ett steg till i uppdraget Äldres boende!
 
En ny handlingsplan, Äldres boende 2, har nu tagits fram för uppdraget Äldres
boende av stadsdelsförvaltningar, fastighetsägare och Senior Göteborg med
fastighetskontoret som processledare.

Målet med uppdraget Äldres boende  är att öka äldres möjligheter att bo
ändamålsenligt i det ordinarie bostadsbeståndet och att öka antalet bostäder
i de så kallade mellanboendeformerna seniorbostäder,trygghetsbostäder och gemenskapsboenden.

I januari 2012 fick fastighetsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att
genomföra handlingsplanen för uppdraget Äldres boende och återkomma med en
lägesrapport. Handlingsplanen bestod av fyra strategier och nio delstrategier med
en ansvarig organisation för varje och med en eller flera medverkande aktörer för varje delstrategi. Lägesrapporten blev klar under april 2013 och redovisades i
fastighetsnämnden och i kommunstyrelsen.

En stor del av innehållet i Äldres boende 2 kommer från de diskussioner som togs upp under en workshop som
genomfördes den 28 februari förra året för att fördjupa och finna nya arbetsområden utifrån uppdraget.
Nya delstrategier är bland andra att "Stärka samverkan mellan stadsdelsförvaltningar och fastighetsägare", de kommunala bolagen prövar att inventera entréer mm och EU-projektet eSenior testar smart husteknik hos cirka 15-25 hyresgäster.

Arbetet med de tio delstrategierna pågår sedan i höstas och resultatet av arbetet ska redovisas i ytterligare en
lägesrapport till fastighetsnämnden och kommunstyrelsen hösten 2014.

Om du vill få mer information om Äldres boende uppdraget så kan du ta del av det på boendeportalen.
 
Ny kartläggning med BoInvent1 på gång!
 
En ny kartläggning med BoInvent1 kommer att genomföras under april 2014.

Kartläggningen är viktig utgångspunkt för den fortsatta planeringen av hemlöshetsarbetet
i staden. I BoInvent1 kartlägger staden årligen behovet av boendelösningar för de hushåll som behöver bistånd för att lösa sitt boende.

Fastighetskontoret ansvarar för sammanställningen medan varje stadsdelsförvaltning ansvarar för information som rapporteras in.
 
Strategi för bostadsförsörjning för nyanlända flyktingar godkänts
 
Ledningsgruppen för bostadsförsörjning beslutade under deras senaste sammanträde den 26 februari att ställa sig bakom förslaget till en handlingsplan, Strategi – Bostadsförsörjning för nyanlända flyktingar,  för att bättre möta bostadsbehoven för nyanlända flyktingar. Förslaget är ett uppdrag inom ramen för "Rätt boende". Strategin är också en viktig del av Stadens arbete för en socialt hållbar stad.
 
I strategin föreslås bland annat en särskild satsning på barnfamiljer generellt, att Göteborg ska ta initiativ för att diskutera med staten om särskilda satsningar för nyanlända barnfamiljer och ombyggnad av lägenheter så att de bättre ska kunna passa de större barnfamiljer som flyttar till Göteborg.
 
Erfarenheter av pågående arbeten med att möta bostadsbehovet för anhöriginvandringen har tagits tillvara i arbetet med att ta fram denna strategi.
 
Förslaget till strategin kommer att behandlas i fastighetsnämnden under våren 2014.
 
Rapport om bostadsanpassningsbidrag 2013
 
Det har skett en ökning i antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag under 2013 jämfört med år 2012. Sökande av bostadsanpassningsbidrag har dessutom fått sina beslut snabbare än tidigare år. Det visar en rapport från fastighetskontoret där man bland annat kan se en bild av utfallet för stadens bostadsanpassningsbidrag och läsa hur uppdraget utvecklats under 2013.
 
Bostadsanpassnings- och återställningsbidrag är ett kommunalt bidrag som lämnas för vissa åtgärder som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. Fastighetsnämnden ansvarar för handläggningen av bostadsanpassnings- och återställningsbidraget i Göteborgs Stad.
 
Rapporten "Bostadsanpassningsbidrag 2013" ger en bild av utfallet för bostadsanpassningsbidraget, redovisar stadens kostnader samt beskriver hur uppdraget har utvecklats under året.
 
Rapporten visar att antalet beviljade ansökningar under 2013 har ökat till 3210 jämfört med 3130 föregåenden år . Den sammanlagda kostnaden för bidraget har ökat från 57,2  till 65,5 miljoner kronor, vilket är en kraftig ökning med 8,3 miljoner kronor jämfört med 2012.
 
Antalet komplicerade ärenden, det vill säga ärenden där kostnaden är över 100 000 kronor, ökade under 2013. Kostnaden för komplicerade ärenden ökade med 38 %, från 15,9 miljoner kronor under 2012 till 21,9 miljoner kronor under 2013.

Fastighetskontoret har sedan 2010 målvärdet att 75 % av ärendena ska få sitt beslut inom två månader. För att uppnå målvärdet har enheten under året förändrat rutinerna för handläggning av enklare ärenden. För 2013 var det 78 % av de registrerade ärendena som fick beslut inom 2 månader vilket kan jämföras med 2012 då 71 % fick beslut inom 2 månader.
Rapporten visar också att genomsnittsåldern för de som söker bidrag är 74 år samt att största andelen beslutade ärenden är för personer mellan 70 och 84 år (38 %). Sökanden under 70 år beviljades 48 % av bidraget vilket var motsvarande siffra 2012. Av de beslutade ärendena under året gällde 1 432 stycken män (36 %) och 2 551 stycken (64 %) kvinnor. 
 
Enhetens utvecklingsarbete är inriktat på att åstadkomma en så effektiv hantering som möjligt från ansökan till genomförd anpassning.  Från den 1 januari 2013 har alla ansökningar om bostadsanpassningsbidrag fått beslut innan åtgärd vilket gjort att sökande fått sitt beslut snabbare. Tiden för komplettering av intyg har kortats från två månader till en månad och för fastighetsägarens medgivande från en månad till 2 veckor. Dessutom har det gjorts punktinsatser med beordrad övertid för att korta tiderna.
 
Kontoret har även avsatt medel för utveckling av e-tjänst för att kunna ansöka om bidrag via
Göteborgs hemsida. Produktionssättningen är planerad till halvårsskiftet 2014.

Rapporten presenterades under fastighetsnämndens sammanträde den 10 februari.
Nya riktlinjer ska ge fler lägenheter!
 
I tidigare nummer av Boendenytt har du kunnat läsa om fastighetskontorets arbete med uppdraget att öka tillgången till bostäder genom att bland annat göra en översyn av nuvarande kriterier för kommunala kontrakt

Nu är översynen av kriterier för kommunala kontrakt klar. Under hösten har en arbetsgrupp bestående av representanter från stadsdelarna, social resursförvaltning, AB Framtiden, Boplats och Fastighetskontoret gått igenom samtliga kriterier som ska vara uppfyllda för att ett hushåll ska beviljas ett kommunalt kontrakt.
 
Syftet har varit skapa förutsättningar för att fler personer ska erbjudas boende inom den ordinarie bostadsmarknaden. På grund av detta har nuvarande kriterier utmanats och prövats samt nödvändiga justeringar nu fastställts. I grunden ligger fortfarande den fasta huvudprincipen att det ska finnas sociala eller medicinska skäl som gör att man på egen hand inte kan ordna med bostad.
 
Till förändringarna märks bland annat en mer flexibel tid för boende i referensboende. Innan har referenstiden varit satt till 12 månader, nu kan det i vissa fall räcka med sex månaders referenstid. En annan förändring är att kravet på dokumenterad drogfrihet under utgår då det anses ingå i den bedömning som gör utifrån goda boendereferenser. Utgångspunkt  är alltid hyreslagen vilket konkret innebär att hushållet ska betala hyran i tid, vårda lägenheten och inte störa grannar.
 
Det har också beslutats att begreppet ”kriterier” byts ut till Riktlinjer för bostadsanskaffning”.
 
– Vi hoppas att vi med dessa förändringar kan få in fler remisser om kommunala kontrakt från socialtjänsten. På så sätt kan vi erbjuda fler göteborgare bostad samtidigt som kostnader för olika köpta boenden minskar, säger Erik Gedeck, chef på bostadsenheten, fastighetskontoret
 
Fem korta frågor till Dan – nyanställd på bostadsanpassningsenheten på fastighetskontoret:
 
Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Jag arbetade på utbildningsförvaltningen med Bräckegymnasiets Bygg och Anläggningsprogram.

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har en lärarexamen vid Göteborgs Universitet avsedd för gymnasieskolans Bygg och Anläggningsprogram med inriktningen byggnadsträteknik och betong.
 
Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Visste inte särskilt mycket, det var först när jag sökte jobb på fastighetskontoret som jag genom fastighetskontorets hemsida blev mer insatt i de olika delar som är fastighetskontorets ansvarsområden.
 
Vad ska du jobba med på bostadsanpassningsenheten?
Jag jobbar med alla typer av anpassningsåtgärder som kommer till enheten. Platsbesök hos de sökande, ta fram lämpliga åtgärder i bostaden i samråd med arbetsterapeuter , skicka offertförfrågningar och ta emot offerter samt ha kontakt med entreprenörer och fastighetsägare.
 
Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsanpassningsenheten?
Det är den stora variationen och kontakten med de sökande vid platsbesök, vården, fastighetsägare, entreprenörer, samt kollegor på fastighetskontoret. Jag har fått ett mycket bra mottagande av mina kollegor på avdelningen.
Kraftig ökning av förmedlade lägenheter 2013
 
Under förra året fick 425 Göteborgshushåll ett hyreskontrakt via bostadsenheten jämfört med 309 föregående år, vilket visar på en kraftig ökning.

Det framgår i en rapport, ”Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och vara mellanhyresvärd 2013”, från bostadsenheten vid stadens fastighetskontor.
 
Tillgång till bostäder är en strategisk fråga med inverkan på de sociala och ekonomiska dimensionerna i staden. Bostadsenheten har till uppgift att försöka få fram lägenheter till människor som av sociala eller medicinska skäl inte kan ordna en bostad på egen hand.  Detta arbete görs i nära samverkan med socialstjänst och bostadsföretag.

Det inkom 483 remisser under 2013 jämfört med 506 föregående år, vilket visar en minskning med 23 remisser. Majoriteten av remisserna, 396, inkom från stadsdelsnämnderna och resterande kom från sjukvården. Rapporten visar också att andelen godkända remisser som resulterade i anskaffning av lägenhet ligger på samma nivå som för 2012, knappt 70 %.
 
Utöver den ordinarie anskaffningen har fastighetskontoret under 2013 tillsammans med socialtjänsten och de kommunala bostadsföretagen genomfört en engångssatsning. Målgruppen för engångssatsningen var hushåll som bodde i dyra köpta boendelösningar och som bedömdes kunna klara eget boende i det ordinarie bostadsbeståndet. Totalt inkom 230 nomineringar, varav 109 hushåll slutligen anvisats bostad. Räknat på helårsbasis innebär satsningen minskade kostnader för kommunen om 19 Mkr.
 
Under 2013 var det 425 Göteborgshushåll som fick ett hyreskontrakt via bostadsenheten, engångssatsningen inräknat, jämfört med 309 föregående år. Utöver engångssatsningen beror ökningen på fler anvisade lägenheter till personer med funktionsnedsättning (F100). Av de 425 bostäderna lämnades 403 av de komunala bostadsföretagen och 22 av privata bostadsföretag.
 
Vid årsskiftet förvaltade bostadsenheten 1 265 hyresavtal. Detta visar en ökning med 93 avtal från förra året. 221 hushåll fick överta förstahandsavtalen under 2013, vilket ligger på samma nivå som för 2012. 
 
För första gången redovisas i rapporten könsuppdelad statistik för den ordinarie anskaffningen. Rapporten visar att största andelen remisser, 176 stycken, utgjordes av ensamstående män. Därefter hamnade ensamstående kvinnor på 113 stycken och kvinnor med barn på 101.
 
Rapporten presenterades under fastighetsnämndens sammanträde den 10 februari.
Bra att veta – information från bostadsanpassningsenheten
 

Intyg för bostadsanpassningsbidrag
Ett intyg kan vara avgörande för om bostadsanpassningsbidrag kan lämnas eller inte. Syftet med intyget är att den som söker ska styrka behovet av den eller de åtgärder bidraget söks för utifrån sin funktionsnedsättning.

Intyget ska styrka eller inte styrka behovet av den eller de åtgärder bidraget söks för. Det är också i intyget som du som intygsskrivare har möjlighet att ange vilka förutsättningar som gäller för att sökandes behov ska tillgodoses på bästa sätt.

Det är den sökande som själv väljer om han eller hon vill använda sig av ditt intyg och bifoga det till sin ansökan. Tänk därför på att du först och främst skriver intyget för den sökande men också för handläggaren som i förlängningen kommer att fatta beslut i ärendet.

Genom att ha ett enkelt språk, vara tydlig och rak i din bedömning ger du sökande rätt förväntan och ökar möjligheten
till att rätt beslut fattas.
 
Åtgärdsförslag till bostadsanpassning
Syftet med åtgärdsförslag är att du som intygsskrivare ska få möjlighet att ge förslag på och beskriva åtgärder som du finner lämpliga, för att på bästa sätt uppfylla sökandes behov. Ett åtgärdsförslag underlättar även handläggningsprocessen.

Åtgärdsförslaget skrivs på uppdrag av den sökande, precis som intyget, vilket innebär att den sökande själv ska avgöra
om det ska bifogas med ansökan eller inte.

Det är den sökande som anger vilken eller vilka åtgärder han eller hon vill söka bidrag för i sin ansökan.  Därför är det viktigt att han eller hon är medveten om vad du skrivit i åtgärdsförslaget och accepterat ditt förslag.

Sökande kan även hänvisa till åtgärdsförslaget på ansökningsblanketten om han eller hon tycker att åtgärdsförslaget stämmer överens med vad han eller hon vill söka bidrag för. Om det saknas åtgärder på ansökningsblanketten eller om sökande anger andra åtgärder kan det medföra att ansökan behandlas felaktigt av handläggaren eller fördröjer handläggningsprocessen.
 
Pssst – Du har väl inte glömt…?
 
Du har väl inte glömt boendeportalen, www.goteborg.se/boendeportalen .

Boendeportalen är en effektiv webbplats för dig som arbetar med bostäder och boendefrågor i Göteborg. Det är en samlingsplats och informationskanal för information om bostadsanpassningsbidrag, fysisk tillgänglighet och bostadssociala frågor som innehål­ler användbar information för dig.
 
Här kan du hitta olika arbetsverktyg såsom BoInvent, väsentliga styrdokument, rapporter, trycksaker och blanketter samt externa länkar till användbara webbsidor.