Nya strategier ska motverka hemlöshet
 
Den 25 oktober anordnade fastighetskontoret en workshop om hemlöshet - strategier och åtgärder för att motverka hemlöshet. Arbetet med att ta fram en ny plan mot hemlöshet leds av Christina Eide, avdelningschef och Mikael Chrona, utvecklingsledare på boendeavdelningen vid fastighetskontoret.
 
Sammanlagt var det 28 personer som var inbjudna på workshopen. Deltagarna kom från Social resursförvaltning, Stadsmissionen, Räddningsmissionen, Frälsningsarmén, Boplats Göteborg, AB Framtiden, stadsdelsförvaltningarna, sjukvården, Gryning Vård AB och stadsledningskontoret.
 
Syftet med workshopen var att tillsammans ta fram strategier och åtgärder för att motverka hemlöshet. Detta utifrån kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2013: En ny plan mot hemlöshet ska upprättas.
 
Workshopen inleddes med föredrag från deltagarna om deras uppdrag kopplat till stadens hemlöshetsarbete.
 
Bra samverkan viktigt för det fortsatta arbetet
Under eftermiddagen gavs deltagarna möjlighet att sitta i mindre grupper och diskutera vad staden behöver göra för att motverka hemlösheten i Göteborg. Bland annat belystes vikten av en bra ledning och styrning i staden och vikten av en bättre samverkan inom staden mellan organisationer som hjälper människor som lever i hemlöshet. I övrigt fanns ett stort engagemang, kunskap och vilja till att bidra med olika åtgärder för att minska hemlösheten.
 
Workshopen avslutades med några sammanfattande ord från Christina Eide. Hon poängterade vikten av god samverkan från de inbjudna deltagarna samt hur bra det har varit att samla alla till workshopen idag.
 
Arbetet med hemlöshetsplanen kommer att fortsätta med innehåll inspirerat av denna workshop.
– Vi kommer nu att sammanställa alla kloka tankar och inspel som kommit upp på workshopen. Under hösten och våren kommer vi sedan att arbeta fram handlingsplanen. Vi kommer att ha löpande avstämningar med berörda parter och efter en remissrunda beräknar vi att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta beslut om den nya planen hösten 2014, sa Christina Eide och Mikael Chrona.
 
Antal hushåll minskar
Kartläggningen BoInvent1 är klar!
 
För elfte gången sedan 2003 har kartläggning i BoInvent1 genomförts av Göteborgs Stad.
Årets kartläggning visar bland annat att antalet hushåll minskat med 29 % jämfört med 2012, från 971 till 692.

I BoInvent1 kartlägger staden årligen behovet av boendelösningar för de hushåll som behöver bistånd för att lösa sitt boende. Kartläggningen är viktig utgångspunkt för den fortsatta planeringen av hemlöshetsarbetet i staden. Fastighetskontoret ansvarar för att sammanställa kartläggningen medan varje stadsdelsförvaltning ansvarar för sin information som rapporteras in.

Nytt för i år är att förslag till boendelösningar är indelade i fyra kategorier: jour och korttidsboende, stöd och habiliteringsboende, träningsboende samt referensboende.

Läs hela kartläggningen: BoInvent1 - oktober 2013
 
Bra att veta – information från bostadsanpassningsenheten
 

Demontering/återställning av hissar i flerbostadshus
Det är endast ägaren av ett flerbostadshus (fastighetsägare/bostadsrättsförening) som under vissa förutsättningar kan beviljas återställningsbidrag.

Demontering/återställning av hissar i småhus.
Ägare till småhus kan inte få återställningsbidrag för demontering/återställning av installerad hissanläggning.

Men om en sökande/kontaktperson kontaktar fastighetskontoret och vill skänka den installerade hissen till kommunen gör vi en bedömning av om anläggningen går att återanvända och om det är ekonomiskt försvarbart för kommunen att stå för demontering av hissen. Bidrag till övriga återställningskostnader beviljas inte.

Kopior av beslut via e-post
Om du som intygsskrivare vill ha kopia på besluten via e-post är det viktigt att du meddelar oss när du byter arbetsplats/
e-postadress och likadant vid byte av efternamn. 

Förråd för förvaring av el-rullstolar och rullatorer
När du skriver intyg som gäller behov av förvaring för el-rullstol/rullator vill vi att det framgår av intyget om hjälpmedlet är förskrivet eller egeninköpt. Det sparar tid om vi inte behöver återkoppla till intygsskrivaren och sökanden får sitt beslut snabbare.
 
Gemensamt basutbud i kommunens boendestöd införs 2014
 
I tidigare nummer av Boendenytt har du kunnat läsa om Rätt boende-projektet med dess 16 deluppdrag. Arbetet med att ta fram handlingsplaner för deluppdragen har pågått sedan 2012. I varje handlingsplan finns det ett antal förslag till åtgärder som ska genomföras i staden.
 
Marianne Forslund som jobbar som områdeschef inom funktionshinder, boende och personligt stöd i Stadsdelsförvaltning Centrum har haft ansvar att ta fram handlingsplan för deluppdraget att utveckla kommunens boendestöd.

Förslag till åtgärder
I handlingsplanen föreslår Marianne Forslund att stadsdelarna ska ta fram ett gemensamt innehåll för boendestödet. Boendestödet ska delas in i boendestöd basutbud och boendestöd specialutbud.
Boendestöd basutbud ska ingå i utbudet för följande målgrupper i alla stadsdelar:
  • Personer med psykiska, neurologiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar samt autism.
  • Personer med funktionsnedsättningar, vilka skulle kunna bo i ordinärt boende med kvalificerat boendestöd istället för bostad med särskild service.
  • Personer med boendesocial problematik som riskerar vräkning eller riskerar långvarig utestängning från bostadsmarknaden.
Varje stadsdel och nämnd ska fatta beslut om organisation av sitt boendestöd och de satsningar som krävs för att genomföra basutbudet. Den fortsatta dialogen om boendestöd specialutbud ska ske inom de ”regioner” som stadsdelarna är uppdelade i.

Varför ska förslagen genomföras?
Genom att ha ett gemensamt utformat innehåll för boendestöd får brukarna högre livskvalitet med större möjlighet till egen bostad och försörjning samt ett snabbare och flexiblare stöd. Man får dessutom ekonomiska vinster med lägre kostnader för köpta boenden, försörjningsstöd och missbrukarvård. Möjlighet att i högre utsträckning samverka, utveckla och specialisera boendestödet ökar också.
 
Enligt Marianne Forslund erbjuder ungefär hälften av stadsdelarna redan boendestöd till personer med boendesocial problematik. En stadsdel som vidgat sitt boendestöd och därmed stödjer merparten av intentionerna i förslaget är Västra Hisingen.

Torleif Larsson är stadsdelsdirektör i Västra Hisingen samt sitter med i ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper. Han anser att ett väl fungerande boendestöd har en väldigt stor betydelse för hur väl stadsdelen kommer att lyckas med att ge fler personer möjlighet till eget boende.
– Med hjälp av boendestödet kan fler personer bo kvar i ett eget boende och då minskar också behovet av att köpa boendeplatser, säger Torleif Larsson.

Torleif Larsson poängterar vidare att boendestödet har en nyckelroll när det gäller möjligheterna för de som idag har plats på ett köpt boende att istället få en egen bostad. Det är därför väldigt positivt att Staden nu har en handlingsplan för hur alla stadsdelar ska kunna erbjuda ett bra boendestöd.
– På Västra Hisingen ligger vi riktigt bra till när det gäller boendestödet. Vi uppfyller sedan tidigare det mesta som ingår i handlingsplanen. Jag vet att ansvariga chefer tillsammans med sina medarbetare jobbar med att säkerställa att vi har allt på plats till årsskiftet, säger Torleif Larsson.

Handlingsplanen presenterades i ledningsgruppen för Rätt boende där den godkändes maj 2013. Sektorschefsgruppen inom IFO-FH ansvarar för att förslagen implementeras i varje stadsdel. Tanken är att basutbudet ska införas från och med årsskiftet 2014.
 
Inventeringsarbetet av tillgängligheten i staden fortsätter
 
I tidigare nummer av Boendenytt har du kunnat läsa om kommunstyrelsens uppdrag till fastighetskontoret att samordna arbetet med inventering och uppföljning gällande fysisk tillgänglighet i staden – ”Staden tillgänglig för alla”. Målet med uppdraget är att inventera de publika lokaler och offentliga platser som finns med i enhetskatalogen på goteborg.se.
 
Den 28 oktober översände fastighetsnämnden rapporten, ”Lägesrapport om enkelt avhjälpta hinder”, till kommunstyrelsen där man beskriver hur uppdraget har genomförts och vad som har hänt i uppdraget.

Rapporten visar att idag är hälften av stadens cirka 2600 verksamhetslokaler och offentliga platser inventerade och tillgänglighetsinformation har börjat publiceras på hemsidorna på www.goteborg.se.

De flesta förvaltningar och bolag uppger att de avser att vara klara med inventeringarna senast mars månad 2014. Därefter kommer inventeringar att behöva utföras i de verksamhetslokaler som förändras eller tas i bruk.

Det är fastighetskontoret som processleder uppdraget och stödjer ansvariga och inventerare med bland annat nätverksträffar och utbildning i inventeringsverktyget Tillgänglighetsdatabasen 2.0. 
 
Nya rutiner för F100
 
F100 är en överenskommelse med ett antal fastighetsägare att via fastighetskontoret erbjuda lägenheter, inom ordinarie bostadsbestånd, till personer med funktionsnedsättningar som i annat fall hade varit berättigade till bostad med särskild service enligt LSS eller SoL.  
 
F100 är avsett för personer med funktionsnedsättning som har behov av en bostad med boendestöd men som inte behöver den kollektiva boendeform en bostad med särskild service erbjuder. Krav för att få en bostad är att personen är skriven i Göteborgs kommun, inte har ett pågående missbruk, kan bo i ett flerbostadshus med grannar samt inte på egen hand kan erhålla bostad. Det är socialtjänsten i respektive stadsdel som ansöker om bostad enligt F100 och skickar in ansökan till fastighetskontoret. Den enskilde skriver också under ansökan.
 
Från och med september månad 2013 är det enhetscheferna inom respektive stadsdel som skall skriva under ansökan och ansvarar/ser till att den kommer fram fastighetskontoret. Stadsdelarna har uppföljningsansvaret och ser till att boendet fungerar.
Remissmaterialet samt rutinbeskrivning har uppdaterats och ligger nu på Boendeportalen.
 
Vid frågor kontakta Jessica Simonsson, bostadssekreterare på fastighetskontoret.
Tel. 031-368 10 51, jessica.simonsson@fastighet.goteborg.se
 
Göteborgs Stad till final om pris för bästa tillgänglighet
 
Göteborgs Stad är en av sju städer från hela Europa som valts ut att gå vidare till final i Access City Award som är EU:s pris till städer som satsar på tillgänglighet.Med 102 tävlingsbidrag från 23 EU-länder, hade juryn en utmanande uppgift att identifiera finalisterna .

I tidigare nummer av Boendenytt har du kunnat läsa om kommunstyrelsens beslut
att Göteborgs Stad ska delta i tävlingen Access City Awards 2014. Access City
Award är EU:s pris till städer som satsar på tillgänglighet. Den 10 september
skickade Göteborgs Stad in sin ansökan till tävlingen.Göteborgs Stad har under flera år arbetat ambitiöst och målmedvetet med tillgänglighet varför en ansökan har skickats in.

Tävlingen riktar sig till städer i samtliga EUländer. De städer som deltar måste ha
minst 50 000 invånare och initiativen som de tävlande presenterar måste ha
genomförts under de senaste fem åren. Priset är en del av EU:s arbete för att
skapa ett tillgängligt samhälle i EU.

23 nationella juryer har gjort ett första urval av 33 städer utav 102 tävlingsbidrag. Sedan valde en europeisk jury bestående av experter inom tillgänglighet och företrädare för Europeiska kommissionen, Europeiska handikappsforumet och AGE Platform Europe de sju utvalda städerna för Access City Award 2014. De sju städerna är (i alfabetisk ordning): Belfast (Storbritannien), Burgos (Spanien), Dresden (Tyskland), Göteborg (Sverige), Grenoble (Frankrike), Málaga (Spanien), Poznan (Polen).

En av dessa städer kommer att utses till vinnare av Access City Award 2014 den 3 december 2013. Prisceremonin kommer att äga rum i Bryssel under konferensen ''Tillgänglig turism i Europa'' i samband med den europeiska dagen för personer med funktionsnedsättning. Vid ceremonin kommer juryn också att delge vilka städer som fått andra- och tredjeplatsen plus fyra hedersomnämnanden.

Läs mer på Access City Awards hemsida
Fler ordinarie bostäder!
 
I tidigare nummer av Boendenytt har du kunnat läsa om fastighetskontorets arbete med deluppdraget att öka
tillgången till bostäder, inom Rätt boendeuppdraget. Ena delen
av deluppdraget handlar om att på kort sikt öka tillflödet av lägenheter genom en engångssatsning på bostäder för de hushåll som enbart behöver en bostad och inte behöver något stöd för att kunna bo. Den andra delen av uppdraget handlar om att göra en översyn av nuvarande kriterier för kommunala avtal som kan få effekt på sikt.
 
Engångssatsningen klar
110 hushåll har fått lägenhet med kommunalt kontrakt och möjlighet att överta kontraktet efter 18 månader. Satsningen omfattade hushåll som bodde i köpta boendelösningar men som inte längre hade behov av stöd i sitt boende. Redan nu ser fastighetskontoret att satsningen har inneburit stora kostadsbesparningar för kommunen, cirka 19 miljoner kronor på årsbasis. Erfarenheterna från engångssatsningen ska nu tas till vara i arbetet med översynen av kriterierna i samarbetsavtalet.
 
Nu drar arbetet med att se över kriterierna igång
I samarbetsavtalet mellan fastighetsägarna och kommunen regleras kriterierna för vilka hushåll som kan få förtur till bostad utifrån sociala eller medicinska skäl. Med syfte att öka antalet förmedlade bostäder görs nu en översyn av kriterierna. Under hösten genomförs fyra arbetsgruppsmöten där bland andra stadsdelar, bostadsföretag, Social resursförvaltning och fastighetskontoret deltar. Utifrån nuläge och kommande behov ska kriterierna värderas och sen utvecklas. Förslag till nya kriterier ska vara framme till årsskiftet.
 
Har du frågor eller medskick i arbetet?
Hör av dig till Dag Schäfer eller Erik Gedeck på Fastighetskontoret.

Dag Schäfer, bostadssekreterare.
Tel. 031-368 12 42, dag.schafer@fastighet.goteborg.se

Erik Gedeck, enhetschef på bostadsenheten.
Tel. 031-368 10 18, erik.gedeck@fastighet.goteborg.se