Sommarhälsning
 
Efter en lång mörk vinter har det till sist blivit inte bara vår utan även sommar. Midsommar och ledighet närmar sig med stormsteg och innan dess skulle vi på boendeavdelningen vilja passa på att tacka för ett gott samarbete hittills under året.

Vi kan se tillbaka på en intensiv vår med många spännande uppdrag. Läs mer om bland annat nya handlingsplaner i uppdrag Rätt boende, beslut om trygghetslägenheter Öster om Heden och information från bostadsanpassningsenheten.

Även då semestertider är i antågande så kommer fastighetskontorets bostadsenhet och bostadsanpassningsenhet vara bemannade hela sommaren, men med en minskad personalstyrka. Kontakta oss gärna om du har synpunkter eller idéer kring vårt arbete!
 
Vi önskar er alla en trevlig midsommarhelg och en fortsatt skön sommar!
 
Christina Eide
Avdelningschef
Boendeavdelningen, fastighetskontoret

Lägesrapport för Äldres boende klar!
 
I januari 2012 fick fastighetsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra handlingsplanen för uppdraget Äldres boende och återkomma med en lägesrapport. Lägesrapporten blev klar under april 2013 och har redovisats i fastighetsnämnden. Den ska upp på kommunstyrelsens sammanträde den 21 augusti. Rapporten beskriver arbetet med Äldres boende från start tills nu.
 
Kort sagt består Äldres boende uppdraget av fyra strategier och nio delstrategier, med en ansvarig organisation och med en eller flera medverkande aktörer för varje delstrategi.

Målet med Äldres boende är att öka äldres möjligheter att bo ändamålsenligt i det ordinarie bostadsbeståndet och att öka antalet bostäder för äldre i olika boendeformer, så kallade mellanboendeformer. De fyra strategierna är: att öka kunskapen om äldres bostadsbehov och förutsättningarna i bostadsbeståndet, att verka för normalisering, att skapa förutsättningar för att intensifiera arbetet med tillgänglighet och att skapa förutsättningar för snabb ökning av mellanboenden. Majoriteten av delstrategierna är helt eller till stor del genomförda och omhändertagna inom ordinarie verksamheter.
 
Uppdraget har gett en ökad kunskapsnivå för aktörerna och att sprida dessa kunskaper till övriga delar av staden, till både kommunala och privata aktörer, kommer att vara en viktig del i uppdragets fortsatta arbete.
 
En ny handlingsplan för Äldres boende håller på och tas fram just nu och kommer vara klar under hösten 2013.
 
Om du vill få mer information om uppdraget eller vill läsa lägesrapporten så kan du ta del av det på boendeportalen
Fem korta frågor till Tony och Jessica – nyanställda på bostadsenheten, fastighetskontoret
 
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Tony: Jag har en socionomexamen i botten men genom åren har jag också gått ett flertal kurser på universitetet som haft betydelse och bäring på arbetet. 

Jessica: Jag är socionom och gick en utbildning med internationell och interkulturell inriktning.    

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Tony: Sedan 1998 har jag arbetat i stadsdelarna. Jag kommer närmast från Stadsdelsförvaltning Västra Göteborg där jag arbetade som boendesekreterare. Uppdraget i stadsdelen var brett med fokus på bostadssociala frågor.    
 
Jessica: Jag arbetade som boendesekreterare på socialtjänsten i Västra Hisingen. Dessförinnan arbetade jag i samma stadsdel med myndighetsutövning inom funktionshinderområdet.    
 
Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Tony: Jag hade god kännedom om fastighetskontorets boendeavdelning och bostadsenhet som jag samarbetat med sedan 2008. Jag hade sämre koll på exploatering-, förvaltning- och markavdelningen.  Men sedan jag har börjat på kontoret har jag fått bra övergripande informationsmaterial om förvaltningen.  
 
Jessica: Jag kände till arbetet inom områdena mark, exploatering och förvaltning men mycket övergripande. Eftersom jag hade ett nära samarbete med bostadsenheten i mitt förra arbete hade jag mer kunskap om boendearbetet och främst arbetet med förturer.    
 
Vad ska du jobba med på bostadsenheten?
Tony: Grunduppdraget är bostadsuthyrning för särskilda grupper.  
 
Jessica: Jag arbetar som bostadssekreterare med inriktning funktionshinder. Främst arbetar jag med förturer till bostäder för personer med olika former av funktionsnedsättningar.  
 
Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsenheten?
Tony: På bostadsenheten är det kunnig personal som har lång erfarenhet. Och jag tycker det är en riktig tillgång med så många olika kompetenser i samma hus. Jag tycker det är klart intressant att arbeta i en förvaltning som ansvarar för mark- och bostadspolitiken i staden vilket är frågor som engagerar mig. Jag trivdes från första stund på fastighetskontoret och fick ett fint mottagande av gruppen och ledningen.
 
Jessica: Variationen! På enheten blir vi väl insatta i de övergripande bostadssociala frågorna samtidigt som vi har ett tydligt individfokus i det dagliga arbetet. Jag lär mig så mycket nytt samtidigt som jag bidrar med den kunskap jag har med mig. Jag trivs oerhört bra på arbetsplatsen. Det är ett gott arbetsklimat och jag upplever att jag blivit väl bemött från första stund.
 
Tillgänglighetsinformation på stadens hemsidor
 
Såhär ser loggan ut som du ska använda för att få fram tillgänglighetsinformationen.
Såhär ser loggan ut som du ska använda för att få fram tillgänglighetsinformationen.
I tidigare nummer av Boendenytt har du kunnat läsa om inventeringsverktyget Tillgänglighetsdatabasen 2.0 (TD 2.0) samt om kommunstyrelsens uppdrag till fastighetskontoret att samordna förvaltningars och bolags inventeringsarbete i staden.
 
Snart kommer göteborgarna och stadens besökare att på Göteborgs Stads webbsida finna information om hur tillgängligheten ser ut i stadens publika lokaler och offentliga platser. Målet är att inventera stadens cirka 3000 publika lokaler och offentliga platser med hjälp av inventeringsverktyget TD 2.0 och sedan publicera resultatet på respektive verksamhets hemsida.

Det är många ansvariga och inventerare som har slitit hårt med inventeringsarbetet för respektive nämnds och bolags verksamheter. Några börjar nu känna sig klara för att publicera resultatet.
Allt inventerat material ska vara granskat och bearbetat innan publiceringen kan ske. Att det kommer att finnas brister i materialet även efter publicering är vi inom Göteborgs Stad medvetna om men förbättringar kommer att ske efter hand.

Då verksamheter byter lokaler, avslutar och startar ny verksamhet eller andra förändringar som påverkar tillgänglighetsinformationen så finns det inget slut med inventeringsarbetet utan det kommer att fortsätta med löpande uppdateringar.
Dags att mellanbo...
 
Att öka äldres möjligheter att bo ändamålsenligt i det ordinarie bostadsbeståndet uppmuntras genom olika boendeformer, så kallat mellanboende. Dessa kan se ut på olika sätt. Det kan vara en del av ett flerbostadshus eller något som man vill förverkliga från grunden tillsammans med vänner. Det kan vara trygghetsboenden med subventionerad personal i gemensamhetslokal eller något annat.

Fastighetskontoret vill uppmuntra till nytänkande. Vi hjälper gärna till att lotsa och informera idérika göteborgare och fastighetsägare. Vi kan vara bollplank, kontaktpersoner och rådgivare. Däremot bygger vi inga hus. När man kommit så långt att man vill ha en tomt och börja bygga övergår arbetet till normala rutiner med eventuell markanvisning, plan och bygglov.

Utvecklingsledare på fastighetskontoret

Ann-Sofie Jeppson                                  
ann-sofie.jeppson@fastighet.goteborg.se

Återkoppling till HÅJ projektet
 
I tidigare nummer av Boendenytt har du kunnat läsa om HÅJ-projektet. Hållbar jämställdhet (HÅJ) är ett kommunövergripande projekt delfinansierat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där flera bolag och förvaltningar i Göteborg ingår.

Fastighetskontoret har beviljats pengar från SKL för ett HÅJ-projekt under 2011-2013. Fastighetskontoret ska jämställdhetssäkra förtursverksamheten i syfte att garantera att den uppnår hög kvalitet och goda resultat, som svarar mot både kvinnors och mäns villkor och behov, samt att kommunens resursanvändning kopplad till fastighetskontorets bedömningar sker på ett likvärdigt och jämställt sätt.

Under hösten 2012 genomförde fastighetskontoret kunskapsseminarier, med externa gästföreläsare, för samarbetspartner inom stadsdelförvaltningarna och medarbetare inom bostadsenheten. Syftet var att öka kunskapen om jämställdhet i arbetet med personer ur förtursgrupperna och på bostadsmarknaden. Genom ökad kunskap skapas förutsättningar för hållbar jämställdhet i förtursprocessen.
 
Representanter för stadsdelarna, fastighetskontorets bostadsenhet samt ledning och nämnd deltog vid föreläsningarna av Berit Larsson, Cecilia Hansen Löfstrand och Klas Hyllander. Fastighetsdirektören, nämndordförande och enhetschef för fastighetskontorets bostadsenhet inledde varsin föreläsning.
 
Seminarierna utvärderades genom att alla deltagare fick besvara en webbaserad enkät.
Gensvaretenkäten som genomfördes var mycket positivt. Det visade sig att 92 % av deltagarna var mycket nöjda/nöjda med seminarierna. Cirka 73 % tyckte att seminarierna gav ökad kunskap om jämställdhet och nästan hälften ansåg att seminarierna har lett till diskussioner angående jämställdhet på arbetsplatsen.

Fastighetskontoret har nu under våren 2013 tagit fram en kvantitativ nulägesrapport rörande förtursverksamheten med könsuppdelad statistik, analys och faktaunderlag. De har genom rapporten undersökt jämställdheten i bedömningarna i förtursprocessen med start från det att remissen kommer till fastighetskontoret för bedömning. Rapporten ska leda till en åtgärdsplan med bestående förbättringar ur jämställdhetsperspektiv som kan leda till positiva förändringar i förtursverksamheten.

Under hösten 2013 ska projektgruppen sammanställa en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av arbetet med HÅJ-projektet där bland annat nulägesrapporten som fastighetskontoret har tagit fram under våren 2013 ingår.

Håj-projektet kan du läsa mer om på Boendeportalen.

 
Erik Gedeck kommer att efterträda Birgitta Thielen som enhetschef för bostadsenheten från och med den 1 september 2013. Tidigare har Erik arbetat på fastighetskontoret som utvecklingsledare, kommunikationschef och avdelningschef för Verksamhetsstöd. Nu senast kommer han från en tjänst som chef för utvecklingsavdelningen i stadsdelsförvaltning Angered.  
 
Birgitta Thielen kommer att ingå i boendeavdelningens stab som utvecklingsledare efter 1 september. Hon kommer att arbeta med mer övergripande utvecklingsfrågor som gäller för hela boendeavdelningen. Birgitta kommer att arbeta särskilt med frågor som berör funktionshinderområdet då det är där hon har sin kärnkompetens.  
 
Vi vill hälsa Erik välkommen tillbaka till oss på fastighetskontoret och önskar Birgitta lycka till med sina nya uppdrag.

Godkända handlingsplaner inom Rätt boende-projektet
 
I förra Boendenytt fick ni läsa om Rätt boende-projektet och dess 16 deluppdrag. Kort sagt ska Rätt boende-projektet minska antalet hemlösa i Göteborg genom rätt boende, i rätt tid och till rätt kostnad. Nu har handlingsplaner för sex av deluppdragen tagits fram under våren och blivit godkända. Ansvariga för fyra av deluppdragen är Peter Öste och Ingvar Jansson.

Peter Öste jobbar på fastighetskontoret och har haft ansvar för att ta fram handlingsplaner för deluppdrag 1; att
utveckla BoInvent1 som är Göteborgs Stads verktyg för att kartlägga hushåll och personers behov av bostad och deluppdrag 16; att utreda förutsättningarna för kommunala hyresgarantier.
 
Ingvar Jansson jobbar på stadsledningskontoret och har haft ansvar för att ta fram förslag till handlingsplaner för deluppdrag 5, att tydliggöra effektiviteten i stadens arbete med boendesociala frågor och deluppdrag 6, förslag till insatser för ökad tillförlitlighet på ekonomisk redovisning, uppföljning, prognos och analys av kostnadsutveckling.
 
Arbetet med att ta fram handlingsplaner för deluppdragen har pågått sedan 2012. Både Peter Öste och Ingvar Jansson har bland annat jobbat med arbetsgrupper, referensgrupper samt haft kontinuerliga informations- och avstämningsmöten med kontaktpersoner, andra förvaltningar och bolag.
 
– Vi har varit en arbetsgrupp med fyra personer varav två ansvarar för BoInvent2, som kartlägger personers behov av bostäder med särskild service, och har lång erfarenhet av både kartläggning och boendefrågor. Vi har dessutom använt oss av Boköpsgruppen, en undergrupp till Bogruppen med fokus på köpta boendelösningar, som referensgrupp och haft avstämningsmöten med de kontaktpersoner som finns för Boinvent1 på berörda förvaltningar, berättar Peter Öste.
 
I varje handlingsplan finns det ett antal förslag till åtgärder som varje arbetsgrupp har tagit fram som ska genomföras i staden.
– Vi använde samma arbetsgrupp och stämde av på samma sätt för båda deluppdragen, berättar Ingvar Jansson.
Förslagen som Ingvar har tagit fram har stämts av bland annat av med sektorschefer för Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, 10-ekonomigruppen och ekonomichefer på stadsdelsförvaltningarna samt KPB-projektledare (KPB: Kostnad Per Brukare) och ansvarig för uppdraget att utveckla bostöd.
 
Tanken är att förslagen som tas fram för varje deluppdrag ska leda till åtgärder till målet i Rätt boende-projektet. Vem eller vilka som blir är ansvariga för genomförande av respektive åtgärder anges i handlingsplanerna.
– Om föreslagna åtgärder genomförs, borde det öka förutsättningarna att nå projektets målbild; rätt boende, i rätt tid, till rätt kostnad, berättar Ingvar Jansson.
 
De åtgärder som har föreslagits i de fyra handlingsplanerna har godkänts av projektets styrgrupp (ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper) och har redan börjat implementeras.

– För att vara säkra på att våra förändringar fungerar genomför vi för närvarande en testmätning där samtliga förvaltningar får uppdatera sina kartläggningsärenden i Boinvent1. Efter mätningen kommer vi utvärdera resultatet och se om det finns ytterligare saker vi behöver förändra eller förtydliga. Genom ett mer kvalitetssäkrat resultat leder förhoppningsvis förslagen på åtgärder till att det blir enklare för staden att planera behovet av olika sociala boendelösningar, vilket i sin tur kan leda till att kostnaderna kan minska, berättar Peter Öste.
 
boendeportalen kan du ta del av de godkända handlingsplanerna med förslag till de åtgärdersplaner som har föreslagits.
Trygghetslägenheter Öster om Heden
 
Fastighetsnämnden beslutade under deras senaste sammanträde den 27 maj att godkänna Bostadsbolagets ansökan om att driva trygghetsboende med kommunala subventioner för 50 trygghetslägenheter i fastigheten Öster om Heden från och med första september 2013. Subventionen är menad som ett bidrag till att täcka merkostnader för en gemensamhetslokal och en värd/värdinna.

Lägenheterna som ska ingå i trygghetsboendet varierar i storlek mellan 1 och 3 rum och kök. De är moderna med breda dörröppningar, låga trösklar och tittöga i ytterdörren samt uteplats/balkong. De har dessutom rymliga badrum där det finns utrymme för en duschpall.

I huset finns ett gemensamhetslokal på bottenplan som är cirka140 kvm stor. I trygghetsboendet ska det även finnas en trygghetsvärd/värdinna några timmar per dag som bland annat ska stödja hyresgästernas aktiviteter.

Entrédörrar kommer att utrustas med dörrautomatiker med tillhörande armbågskontakter samt bänkar med armstöd kommer att finnas. De nyrenoverade hissarna med installerade larmtelefon ska förses med sittplats och stödhandtag.

Lägenheterna kommer att förmedlas via Boplats Göteborg.
 

Bra att veta – information från bostadsanpassningsenheten
 
Kurs i bostadsanpassning för arbetsterapeuter och andra intygsskrivare
Om det finns intresse för en ytterligare kurs i bostadsanpassning kommer vi att anordna en under hösten. Om du är intresserad vill vi att du senast den 15 juli 2013 lämnar in en intresseanmälan till vår e-postadress bostadsanpassning.fk@fastighet.goteborg.se.

Intyg för bostadsanpassningsbidrag
Vi får då och då in intyg som inte är underskrivna av den som utfärdat intyget. Vi vill därför påminna om att den som utfärdar intyg ska underteckna intyget annars måste vi begära in en komplettering med ett undertecknat intyg.

Intygsblankett för spisvakt finns att hämta på goteborg.se eller på boendeportalen. Om ansökan bara gäller installation av spisvakt är detta intyg tillräckligt.

Vi får emellanåt in anmärkningar från fastighetsägarna att intyg och åtgärdsförslag skickas direkt till dem tillsammans med ansökningsblanketten. Ur en sekretessynpunkt ska intygen inte skickas till fastighetsägarna. Intyg och åtgärdsförslag ska skickas till fastighetskontoret. Om en ansökan kommer till oss utan påskrift av fastighetsägaren skickar vi den vidare för påskrift. Om ni hjälper sökanden att skicka ansökan för påskrift till husägaren måste det i ansökan dessutom framgå exakt vilka åtgärder man ansöker om.

Reparation/underhåll av beviljade bostadsanpassningar
Den som fått bidrag för installation av hiss, bidétoalett eller dörrautomatik, så kallad tekniskt komplicerade utrustningsdetaljer, kan också söka bidrag för reparation och kontinuerliga besiktningar. Man kan däremot inte få bidrag till vad som kallas normalt underhåll, till exempel termostatreglerade kranar, ettgreppsblandare, häll/ugn, duschkabiner, trätrallar med mera även om man tidigare fått bidrag till åtgärderna.

Återställning/demontering av hissar 
Den som har fått bidrag till installation av hiss är ägare till hissen. Är hissen installerad i ett flerbostadshus och behovet upphör är det fastighetsägaren som ska ansöka om återställningsbidrag för demontering av hissen.

Är hissen installerad i ett småhus med eget ägande kan man inte få återställningsbidrag för återställning/demontering av hiss. Om ägaren till hissen kontaktar oss och vill skänka hissen till kommunen tar vi ställning till om hissen går att återanvända. Ifall det går att återanvända hissen står vi för demonteringskostnaden, i annat fall är det ägaren själv som får bekosta en demontering.

Ny informationsbroschyr om bostadsanpassningsbidrag på gång!
Vi arbetar just nu med en ny broschyr om bostadsanpassningsbidraget, som kommer att bli klar under hösten. Den nuvarande broschyren har funnits i 3 år och behöver förnyas. Den kommer att vara tillgänglig i samband med lanseringen av vår nya bostadsanpassnings e-tjänst. Mer information om broschyren och e-tjänsten kommer i nästa Boendenytt.