Bygg ditt varumärke genom börsnotering
 
Att vara börsnoterad ställer krav. Du platsar om du är professionell. I gengäld får du ett starkt varumärke som lättare når ut till dina intressenter.
 
Börsen kräver att ditt företag är transparent och att du lämnar korrekt och relevant information till marknadens aktörer i rätt tid. Inget företag hamnar på börsen om det inte har en professionell styrelse, ledning, och organisation. Glöm notering om du inte har väl genomarbetade arbetsprocesser, bra it-system och korrekt rapportering. Som börsnoterad får du däremot en kvalitetsstämpel som ger dig direkt kontakt med investerare, kunder, personal, press och media. Visst är kraven på börsnoterade företag rigorösa. Samtidigt finns det inga andra som har samma möjligheter att komma till sin rätt och nå ut med sina budskap som de börsnoterade. Att satsa på att göra sitt företag professionellt och transparant, är en investering för framtiden.
 
På ProXecutive vet vi hur det här går till. Vi har stor erfarenhet av börsnoteringar och hjälper företag att undvika fel och övervinna svårigheterna i noteringsprocessen. Du som företagare kan fokusera på ditt företags affär och på så sätt vinna både tid och pengar. Läs mer om detta i artikeln ”Konsten att börsnotera sig” nedan. Läs också om Stockholmsbörsens satsning på tillväxt och Investmentbanken Redeyes syn på börsens roll och framtid.
 
Välkommen att läsa ProXNews 3, 2013
 
Lars Jonsson, senior rådgivare på ProXecutive
 
 
“There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.”

Colin Powell

 
 
Börsen tar sats för ny tillväxt
 
 
När marknaden vänder blir börsen åter intressant för de företag som vill kapitalisera sig, växa och skapa en transparent verksamhet och rättvis handel med aktier.
 
– Om alla bolag vore privatägda skulle förutsättningarna för ekonomisk tillväxt försämras. Då skapas det också färre jobb. Dessutom ger börsens genomlysning av företagen en garanti för kvalitet och en säkerhet i prissättningen som inte går att hitta någon annanstans. Det säger Adam Kostyál, chef för Nasdaq OMX noteringsverksamhet i Europa.
 
It-eran, då börsen noterade ett bolag i veckan känns avlägsen idag. De senaste årens turbulenta marknad har gjort att börsens förtroende sviktat och många bolag i stället vänt sig till privata riskkapitalister för att hitta den stabilitet, trygghet och långsiktighet de söker. Adam Kostyál menar dock att börsens attraktionskraft ökar samtidigt som intresset för aktiehandel börjar ta fart igen.

– Aktiviteten i marknaden är överlag högre än på länge just nu. Även om få större bolag börsnoterat sig de senaste åren så har i snitt fem bolag per år flyttat upp från vår tillväxtlista First North till den stora listan. Aktiviteten bland mindre tillväxtbolag har varit hög hela tiden.
 
Trots detta vill Stockholmsbörsen gärna se fler bolag som tar klivet direkt till huvudmarknaden på Stockholmsbörsen. Ett exempel på ett nytt och för börsen välkommet tillskott till den stora listan var ICA–gruppen som den 27 maj förvärvade samtliga aktier ur Hakon Invest.
 
– ICA är ett företag som många kan relatera till och när de nu handlas under ett namn som speglar verksamheten så är det troligt att intresset från privatspararna ökar, säger Adam Kostyál.
 
Kriser och skandaler har också givit upphov till ett alltmer omfattande regelverk för bolag som vill noteras på börsen. Regler som tillkommit för att skydda både marknaden och bolagen. En börsnotering kan vara en betungande och dyr procedur som kan ta mellan tre och nio månader. Marknadsplatser som NASDAQ OMX First North och Aktietorget ställer något lägre krav och har skapats för de mindre företagens behov. För att underlätta för företag att notera sig på den stora listan har Stockholmsbörsen dessutom under året haft en dialog med viktiga marknadsaktörer om hur de ska kunna förenkla börsnoteringen. Att ändra i regelverken blir en balansgång för samtidigt är det viktigt att investerare får regelbunden, korrekt och relevant information.

– Den respons vi har fått visar att vi behöver se över regler för kapitalanskaffning och kvartalsrapportering och då snarare innehållet i rapporteringen än frekvensen.  Kanske ska inte företag behöva lägga resurser på att presentera en hel världsbild varje kvartal, om det inte behövs, säger Adam Kostyál
 
Hur ser då Stockholmsbörsens framtid ut?
 
– Vi har en bra och aktiv dialog med alla parter på marknaden för att utveckla och förenkla. Vi ser en hälsosam utveckling vad gäller intresset för aktiehandel. Vår väl kända ”hemliga” dröm är förstås att IKEA ska komma till börsen men det finns också många statliga bolag och nya bolag, som Spotify, som skulle vara intressanta, avslutar Adam Kostyál.
 
 
NASDAQ OMX Group, Inc. är världens största börsföretag. De levererar handel, börsteknologi och tjänster till listade bolag på sex kontinenter. NASDAQ OMX har över 3 500 listade bolag. NASDAQ OMX Nordic har börser i Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm, Island, Tallinn, Riga, och Vilnius. För mer information om NASDAQ OMX besök www.nasdaqomx.com.

 
 
Redeye ger börsen grönt ljus
 
 
2013 är det första året då noteringarna ligger högre än börskraschåret 2011. Här ger börsanalytikern och företagsrådgivaren Dawid Myslinski, Redeye sin syn på börsens roll och framtid.

Vad är börsens roll enligt din mening?
Börsen är främst ett forum där bolag möter investerare och där bolag kan få finansiering. 
 
Behövs börsen ur en samhällssynpunkt enligt din mening? Hur i så fall? 
Absolut. Börsen bidrar till en effektivare allokering av resurser. Om BNP speglar ekonomins tillväxt som helhet så kan börsen visa på vilka specifika delar av ekonomin som växer. Det gör att investerare väljer att investera i bolag i de sektorerna och de får i sin tur möjlighet att utvecklas ännu mer. Resurser flyttas på så sätt till de snabbt växande, sunda företagen och mervärde och nytta skapas.
 
Börsen ger också alla möjlighet att på ett enkelt och billigt sätt investera i bolag och ta del av det mervärde som skapats av duktiga ledare och entreprenörer. Till exempel kan vem som helst köpa en aktie i H&M och på så sätt få ta del av den kunskap och kompetens som Familjen Persson har skapat. Familjens Kamprads livsverk kan vi där emot inte ta del av, eftersom det är privatägt.
 
Vad görs för att hjälpa företag att komma till börsen?
Jag är inte insatt på det området men jag vet att börsen för diskussioner med marknadens aktörer om vad som kan göras för att underlätta processen. Det är en balansgång mellan att upprätthålla förtroende och inte skapa regler som blir för betungande för bolagen.
 
Vad kan företagen själva göra för att underlätta processen att komma till börsen?
De kan, så tidigt som möjligt, tänka på att ha en styrning och en process som är skalbar. Det handlar mycket om ordning och reda och kvalitet i sättet att arbeta.
 
Vad gör Redeye  för att hjälpa företag som noterats på börsen?
Vi hjälper företag som av en eller annan anledning vill ha bättre relationer med investerare med att göra och distribuera analyser, presentera sig och möta investerare bland annat vid olika event. På så sätt gör vi investerare intresserade av deras aktie.
 
Vad tror du om börsens framtid?
Vi märker av en större optimism än på länge. Jag tror därför att bolagen på sikt kommer att återfå förtroendet för börsen, att vi får en fortsatt stigande börs och att allt fler bolag kommer att notera sig.
 
 
Investmentbanken Redeye tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer, media och event. De riktar sig mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden och fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. www.redeye.se

 
 
Konsten att börsnotera sig
 
Att börsnotera ett företag är både dyrt och tidskrävande. Förbered processen och du vinner tid, pengar och får goda självinsikter och synergier på köpet. 
 
Vid en börsnotering synas ditt företag inifrån och ut. Att genomföra en notering samtidigt som affärerna ska fortsätta som vanligt kan vara ett rent konststycke. Då kan en förberedande granskning, Börsprevision, vara till hjälp.
 
– Vi hjälper företag att få kontroll och överblick över hela processen så att de slipper överraskningar. Till skillnad från bolagsrevisorn kan vi proaktivt genomföra förändringar och förbättra processer, säger Bertil Jungmar, senior rådgivare på ProXecutive.
 
Vid en notering är det viktigt att uppfylla de krav som avser transparens och rättvis handel, som börsen kräver. En av de viktigaste åtgärderna är att säkerställa att företaget ger tillförlitlig information, på rätt sätt och i rätt tid. En annan är att skapa en ändamålsenlig organisation och en styrelse som motsvarar ställda krav. Det kan vara svårt att sätta samman en styrelse med rätt kompetensmix och integritet som också vinner börsens förtroende.
 
– Många underskattar den tid och kraft som granskningen kräver. Bland det svåraste, framförallt för entreprenörsdrivna företag, är att skaffa sig en ändamålsenlig organisation och styrelse, säger Bo Magnusson tidigare granskningsrevisor på Stockholmsbörsen och nu medlem i ProXecutives advisory board.
 
Genom Börsprevisionen kan organisationen byggas på ett sätt så att det är lättare att gå igenom noteringens olika steg. Det kan handla om allt från att räkna om redovisningen så att rätt information finns tillgänglig, säkerställa att det i framtiden finns IT-system som kan ta fram bra rapporter, att informera om lagstiftning, och arbeta med att utforma rutiner kring informationsgivning.
 
­­­– Det är viktigt att företaget får en förståelse för hur ett börsnoterat företag ska fungera. En bra coach som har erfarenhet från tidigare noteringsprocesser, både från företagssidan och som extern rådgivare, kan ge värdefulla råd och få arbetet att fungera i vardagen, säger Bertil Jungmar.
 
Företagets utmaningar i noteringsprocessen:
  • Styrelsens sammansättning och arbetssätt
  • Personberoende i ledningen (främst VD och CFO)
  • Bristande erfarenhet av börsbolag i styrelse och ledning
  • Ojämn kvalitet i externredovisning (årsredovisning och delårsrapporter)
  • Kompletteringsbehov i prospekt till exempel proformaredovisning, legala frågor, tvister etcetera.
  • Svaga interna processer och rutiner för månadsbokslut och rapportering (otydliga instruktioner och dokumentation, låg kvalitet, avsaknad av analys, personberoende)
 
 
Bertil Jungmar, senior rådgivare på ProXecutive

Bo Magnusson, senior rådgivare på ProXecutive
 
 
ProXNews i samarbete med OCH kommunikation. www.ochkommunikation.se