Vi på fastighetskontorets
 
 
boendeavdelning önskar er 
 
 
en GLAD PÅSK!
 
Kloka tankar och åsikter på workshop om Äldres boende
 
Den 28 februari anordnade fastighetskontoret en workshop, på Hotel Scandic Europa, om kommunstyrelsens uppdrag Äldres boende. Sammanlagt var det tjugoåtta personer som var inbjudna på workshopen. Deltagarna kom från stadsdelsförvaltningarna, de kommunala bolagen, stadsledningskontoret, Boplats, fastighetskontoret samt två pensionärsorganisationer.
 
Syftet med workshopen var att fördjupa och finna nya arbetsområden utifrån uppdraget Äldres boende, vars mål är att öka möjligheten för äldre att bo ändamålsenligt i det ordinarie bostadsbeståndet samt öka antalet mellanboenden. Temat på seminariet var att tänka framåt och ha blicken riktad mot år 2020.   
 
Workshopen inleddes med kort bakgrundsfakta om uppdraget Äldres boende av Birgitta Branegård, chef på utvecklingsenheten. Handlingsplanen för Äldres boende presenterades, först i sin helhet, därefter presenterades de fyra strategierna och nio delstrategierna som den består av.
 
Äldres bostadsbehov kommer att öka i framtiden
Lars-Gunnar Krantz, utvecklingsledare på fastighetskontoret, höll sedan ett intressant och tankeväckande föredrag utifrån statistik, "Äldres boende - områdesfakta 2012" och en enkät om trygghetsboende som tagits fram inom uppdraget. Statistiken visade bland annat att antalet och andelen äldre kommer att öka i Göteborg framöver, inte minst efter år 2025. Dessutom såg man att många äldre har bott länge i samma bostad och trivs mycket bra där de bor och få äldre har därför några planer på att flytta. En framtida utmaning från föredraget var att skapa förutsättningar för att ett ökande antal äldre ska kunna bo kvar i sin vanliga bostad samtidigt som goda alternativ erbjuds för de som trots allt vill eller måste flytta.
 
Sedan gavs deltagarna möjlighet att sitta i mindre grupper och diskutera hur man bland annat ska möta äldres varierande bostadsbehov i framtiden. De fick möjligheten att fördjupa sig i ett par frågor kring olika lösningar samt diskutera nya arbetsområden som kan gynna det här arbetet. En del nya intressanta frågeställningar väcktes. Bland annat belystes vikten av en bättre kommunikation och lokalt samverkan. I övrigt fanns ett stort engagemang och vilja till att bidra med olika förbättringsförslag för att generera bra slutresultat.  
 
 
Samverkan och kunskapsspridning viktigt för det fortsatta arbetet
Workshopen avslutades med några sammanfattande ord från Christina Eide, chef för boendeavdelningen och Jörgen Samuelsson, avdelningschef för Äldreomsorg, hälso- och sjukvård vid stadsledningskontoret.De betonade hur viktigt det är att lära ut vad man har åstadkommit i arbetet med att möta äldres bostadsbehov samt sprida informationen om vad som är på gång.
– Det har hänt väldigt mycket och vi har kommit långt på kort tid. Vi har fått kunskapen, nu är det dags att ta nästa steg. Nu gäller det att formulera nya förslag om hur vi går vidare med detta arbete, sa Jörgen Samuelsson.
 
De konstaterade även att samverkan är ett nyckelord för gå vidare med detta arbete.
– Vi är väldigt många som har ansvar i den här frågan. Vi har stadsdelarna med befolkningsansvaret, fastighetsnämnden med ansvar för bostadsförsörjning, stadsledningskontoret med samordning, styrning och ledning, Boplats med konsumentupplysning och bostadsbolagen med både nyproduktion och att se till att möta äldre med bostäder, sa Christina Eide.
 
 
Engagemang och intresse på workshopen
De passade på och tackade alla som kommit och bidragit med synpunkter och funderingar, något som kommer att utgöra en bra grund för fortsatt arbete i Äldres boende uppdraget.
Även deltagarna uttryckte glädje över att träffa andra med liknande arbetsuppgifter, att dela erfarenheter, tankar, åsikter och känna sig stärkta i sitt arbete.

Birgitta Branegård avslutade dagen med att poängtera vikten av delaktighet från de inbjudna deltagarna samt hur bra och nyttigt det har varit att samla alla till en workshop
Vi har skapat och lärt oss mycket genom arbetet med Äldres boende. Våra kunskaper har ökat och vi har knutit kontakter och samverkat över organisationsgränser, det har varit en nyckel till framgång. En förhoppning för det fortsatta arbetet är att vi tar vara på alla kunskaper och erfarenheter som vi fått av samarbetet och skapar samverkansformer utifrån detta på hemmaplan.
 
Arbetet med Äldres boende kommer att fortsätta med delvis nytt innehåll inspirerat av denna workshopsdag.
 
Rapport om bostadsanpassningsbidrag 2012
 
Det har skett en ökning i antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag under 2012 jämfört med år 2011. Det visar en rapport från fastighetskontoret där man bland annat kan se en bild av utfallet för stadens bostadsanpassningsbidrag och läsa hur uppdraget utvecklats under 2012.
 
Bostadsanpassnings- och återställningsbidrag är ett kommunalt bidrag som lämnas för vissa åtgärder som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. Fastighetsnämnden ansvarar för handläggningen av bostadsanpassnings- och återställningsbidraget i Göteborgs Stad.
 
Rapporten "Bostadsanpassningsbidrag 2012" ger en bild av utfallet för bostadsanpassningsbidraget, redovisar stadens kostnader samt beskriver hur uppdraget har utvecklats under året.
 
Rapporten visar att antalet beviljade ansökningar under 2012 har uppgått till 3139. Den sammanlagda kostnaden för bidraget har ökat från 48,4 till 57,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 8,8 miljoner kronor jämfört med 2011.
 
Antalet komplicerade ärenden, det vill säga ärenden där kostnaden är över 100 000 kronor, ökade under 2012. Kostnaden för komplicerade ärenden ökade med 40 %, från 11.4 miljoner kronor under 2011 till 15.9 miljoner kronor under 2012.

Av de antalet ärenden som beviljats bidrag gällde 82 % flerbostadshus och 18 % småhus, vilket är samma fördelning som år 2011. Av de som gällde flerbostadshus var 67 % i hyresrätter och 33 % i bostadsrätter.
 
Rapporten visar också att genomsnittsåldern för de som söker bidrag är 75 år samt att största andelen beslutade ärenden är för personer mellan 70 och 84 år (39 %). Däremot är det sökanden under 70 år som tar den största andelen av beviljat bidrag (46 %). Förklaringen till detta är att mer kostsamma anpassningar som tillbyggnader, hissar med mera generellt görs för yngre sökanden.
 
Enhetens utvecklingsarbete är inriktat på att åstadkomma en så effektiv hantering som möjligt från ansökan till genomförd anpassning. En viktig del är att tydliggöra roller och skapa nätverk med intygsskrivare inom staden och regionen. Under 2012 har enheten bland annat haft ett utbildningstillfälle för arbetsterapeuter inom staden i syfte att skapa bättre dialog med intygsskrivarna för en rättssäker handläggning av bidraget. En ständig dialog pågår också med de entreprenörer som utför anpassningsåtgärder för att säkerställa kvaliteten och bemötandet gentemot sökanden.

Rapporten kommer att presenteras under fastighetsnämndens sammanträde den 29 april.
Göteborgs Stad deltar i Access City Awards 2014
 
Vid kommunstyrelsens sammanträdesmöte onsdagen den 13 mars togs beslutet att Göteborgs Stad ska delta i tävlingen Access City Awards 2014.
 
Göteborgs Stad har ett uttalat mål om att göra staden tillgängligt för alla. Redan under 2002 fick Fastighetsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att samordna och utveckla tillgängligheten i staden. Under 2011 gav kommunstyrelsen fastighetsnämnden ytterligare uppdrag att göra en tillgänglighetsinventering och återkomma med en handlings- och åtgärdsplan för vidare arbete. Som ett led i det fortsatta tillgänglighetsarbetet kommer staden, under ledning av fastighetskontoret och dess utvecklingsenhet som drivande och sammankallande part, att utarbeta ett ansökningsunderlag för att delta i Access City Award 2014. Ansökan ska göras senast under september 2013.
 
Access City Awards arrangeras årligen av EU-kommissionen som delar ut pris till den stad som arbetar bäst med tillgänglighet i Europa. Tävlingen är till för att uppmärksamma städer som har en hög målsättning och ett helhetstänk för att skapa en tillgänglig miljö för alla, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Access City Awards omfattar en stads åtgärder, policies och initiativ gällande tillgänglighetsanpassning i den fysiska miljön och offentliga platser, inrättningar och service, transporter samt informations- och kommunikationssystem.
 
Deltagande städer ska även visa på ambitiösa målsättningar för en ytterligare tillgänglig stad. Staden rankas utifrån åtgärdernas omfattning, kvalitet och genomslag, ansvarsförhållanden och ansvarsnivå samt vilket deltagande det finns från brukarna – personer med funktionsnedsättningar och andra relevanta aktörer.
Rapport om bostadsenhetens arbete 2012 med att anskaffa bostäder och vara mellanhyresvärd
 
Under förra året fick fastighetskontoret in 506 remisser jämfört med 483 föregående år, vilket visar en ökning med 23 remisser. Behovet av lägenheter beräknas öka kraftigt under 2013.

Det framgår i en rapport, ”Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och vara mellanhyresvärd 2012”, från bostadsenheten vid stadens fastighetskontor.
 
Tillgång till bostäder är en strategisk fråga med inverkan på de sociala och ekonomiska dimensionerna i staden. Fastighetsnämnden ansvarar för samordning av stadens insatser inom det boendesociala området. Bostadsenheten har till uppgift att försöka få fram lägenheter till människor som av sociala eller medicinska skäl inte kan ordna en bostad på egen hand.  Förutom rent medicinska orsaker kan skälen bland annat vara tidigare missbruk, relationsproblem, stor barnfamilj eller behov av en anpassad bostad. Detta arbete görs i ett samarbetsavtal med bostadsmarknadens parter i Göteborg.

Det inkom 506 remisser under 2012 jämfört med 483 föregående år, vilket visar en ökning med 23 remisser. Majoriteten av remisserna, 400, inkom från stadsdelsnämnderna och resterande kom från sjukvården. Rapporten visar också att andelen remisser som godkändes har minskat med 7 % från föregående år.
 
Vid årsskiftet förvaltade bostadsenheten 1 172 hyresavtal samt 220 hushåll fick överta förstahandsavtalen under 2012. Detta visar en ökning med 25 avtal från förra året.

Under förra året var det 309 Göteborgshushåll som fick ett hyreskontrakt via bostadsenheten. De lägenheter som lämnades kom i huvudsak från de tre stora kommunala fastighetsägarna i Göteborg, Bostads AB Poseidon, Familjebostäder i Göteborg samt Göteborgs Bostadsbolag AB, som tillsammans bidrog med 280 lägenheter. De privata fastighetsägarnas bidrog med 14 lägenheter och resterande 8 lägenheter har anvisats i de bostadsrätter som Göteborgs stad äger.
 
Sedan flera år tillbaka finns ett samarbetsavtal, som förnyades under 2011, mellan kommunen, de kommunala fastighetsägarna och privata fastighetsägarna om att lämna lägenheter till bostadsenheten för anvisning till hushåll som av sociala eller medicinska skäl behöver förtur till en bostad. Hittills har 12 privata fastighetsägare skrivit på samarbetsavtalet och förbundit sig att tillsammans årligen lämna 34-36 lägenheter.
 
Bostadsenheten konstaterar i sin rapport att ”det totala behovet av lägenheter beräknas öka till 550 för 2013." Det innebär nästan en dubblering jämfört med tidigare år. Till exempel anhöriginvandring till flyktingar antas att öka. Fastighetskontoret har i uppdrag att ta fram lämpliga boendealternativ för gruppen. 2013 blir ett utmanande och insatskrävande år för bostadsenheten.
 
Rapporten kommer att presenteras under fastighetsnämndens sammanträde den 29 april.
Informationsrikt boendesekreterarmöte om Göteborgs Stads vräkningsförebyggande riktlinjer
 
Gästföreläsare Jan Svensson.
Torsdagen den 28 februari anordnade boendeavdelningen årets första boendesekreterarmöte som bland annat innehöll en föreläsning om de vräkningsförebyggande riktlinjerna som staden ska arbeta efter.
 
Gästföreläsare var Jan Svensson som arbetar som planeringsledare på stadsledningskontoret med inriktning individ- ochfamiljeomsorg.
 
Under 2011 fick stadsledningskontoret i uppdrag, av kommunstyrelsen, att arbeta fram riktlinjer för hur stadsdelsnämnderna och de kommunala bostadsbolagen ska arbeta tillsammans för att förebygga att barnfamiljer hamnar i en situation där de vräks från sina hem. Det kan bero på hyresskulder, försenade hyresinbetalningar, störningar eller andra orsaker som utgör grund för avhysning.
 
Riktlinjerna har arbetats fram av en arbetsgrupp som bestod av representanter från stadsdelsförvaltningar, bostadsbolag, störningsjouren, fastighetskontoret samt budget- och skuldrådgivningen i Göteborg. Under september 2012 godkände kommunstyrelsen riktlinjerna som senare under november klubbades igenom i kommunfullmäktige.
 
I sin föreläsning poängterade Jan Svensson hur viktigt det är att dessa riktlinjer blir kända. De innebär att alla parter måste anpassa sitt eget handlande till detta gemensamma uppdrag. Stadsdelsnämnderna och de kommunala bostadsbolagen måste säkerställa att det förebyggande arbetssättet kan utvecklas och följas upp.
 
Jan Svensson betonade också att dessa riktlinjer inte medför något förbud mot att vräka barnfamiljer. Men en gemensam inställning från alla parter är viktigt för att göra insatser i tid så att avhysningar blir onödiga. Ingen enskild part kan klara detta ensam, hävdade han.
I slutändan handlar det vräkningsförebyggande arbetet om att bidra till minskad hemlöshet i staden, skapa bättre uppväxtvillkor för de mest utsatta barnen men också om att minska stadens kostnader för köpta boendelösningar, säger Jan Svensson.
 
Föreläsningen avslutades med en engagerad diskussion med boendesekreterarna.
Rätt boende projektet på Boendeportalen
 
Nu kan du ta del av Rätt boende projektet och dess 16 deluppdrag på Boendeportalen.
 
Projektets syfte och mål är att undersöka, analysera och försöka förbättra de hemlösas situation i Göteborg med fokus på: Rätt boende, i rätt tid och till rätt kostnad 2015. 
 
Handlingsplaner håller på att tas fram under 2013 till alla deluppdragen. De kommer successivt att läggas ut på Boendeportalen med kontaktinformation till ansvarig för respektive handlingsplan.
Boendeportalen – ett stöd för dig som arbetar med bostäder och boendefrågor i Göteborg
 
Du har väl inte glömt Boendeportalen?
 
Portalen är ett stöd för dig som arbetar med bostäder och boendefrågor i Göteborg. Webbsidan är en samlingsplats av användbar information såsom bostadsanpassningsbidrag, fysisk tillgänglighet och bostadssociala frågor med mera.

Här kan du bland annat hitta olika arbetsverktyg som BoInvent, väsentliga styrdokument, rapporter, trycksaker och blanketter samt externa länkar till användbara webbsidor.

Känner du fler som kan ha nytta av informationen på Boendeportalen? Sprid gärna länken vidare i ditt nätverk!