Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
Juni 2024

I månadens utskick:
  • Säkra din plats på Intradagarna 2024!
  • Projektet Mötas och Må bra i Klartext
  • Ofrivillig ensamhet vanlig hos vuxna med IF
  • DigiVi - webbapp för personer med IF
  • Rapport: Godtyckligt dömda
  • Dygnsvilan får inte inskränka rätten att leva som andra
  • MFD:s årliga rapport ”Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2023"
  • Beredskap vid värmeböljor
  • HFD-dom leder inte till omprövningar hos Försäkringskassan
  • Bankföreningen inför åtgärder mot bedrägerier
 
Säkra din plats på Intradagarna 2024!
 
Intradagarna är två fullspäckade dagar fyllda med inspiration och kunskap från intressanta föreläsare och seminarier. Du får även chansen att träffa utställare och branschkollegor.

I år fyller LSS 30 år och det kommer utgöra ett fokus på årets Intradagar. Bland årets gäster möter vi bland annat Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, och Bengt Westerberg, tidigare socialminister, som med stort engagemang och framgång lyckades driva igenom LSS-lagen 1994. Vi gästas också av flera forskare och experter på området. Dagarna modereras av Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter. 

Vi ser fram emot att utbyta erfarenheter, inspireras och lära oss mer om intressanta ämnen tillsammans med er!

OBS! Begränsat antal platser.
 
Projektet Mötas och Må bra i Klartext
 
FUB:s projekt Mötas och Må bra intervjuades av Sveriges Radio Klartext om hur man ökar livskvaliteten och förbättrar hälsan hos äldre med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Hör seniorexperterna i Karlstad berätta – klicka här. 
 
Projektet hjälper organisationer, kommuner och beslutsfattare med idéer, material och metoder kring äldre inom LSS, för att möta lagkravet enligt LSS om goda levnadsvillkor. Det finansieras av Arvsfonden.
 
Ofrivillig ensamhet vanlig hos vuxna med IF
 
Folkhälsomyndigheten (FHM) har på uppdrag av regeringen kartlagt ofrivillig ensamhet. Kartläggningen visar att ensamhet är vanligast i yngre och äldre åldersgrupper, bland personer i ensamhushåll, personer med funktionsnedsättningar och personer som är sjukskrivna eller arbetslösa. Det finns ett tydligt samband mellan ensamhet och psykisk och fysisk ohälsa. FHM rapporterar hög förekomst av ensamhet bland vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Mindre boendeformer, möjligheten att bo med sin familj och möjligheten att välja vilka man bor med var förknippat med mindre ensamhet. 

Se FHM:s rapport här.
 
DigiVi – webbapp för personer med IF
 
DigiVi är en enkel och trygg webbapp för att hitta vänner eller kärlek. DigiVi är särskilt framtaget för att fungera för personer med IF. Appen har tagits fram av FUB Uppsalas Arvsfondsprojekt Relationer som funkar. För att göra DigiVi så trygg som möjligt att använda finns det bara verifierade användare och särskilda DigiVi-ombud hjälper till att skapa konton.

Riksförbundet FUB har under våren fått statsbidrag, som fördelats av Socialstyrelsen, för att motverka ofrivillig ensamhet bland personer med funktionsnedsättning. Statsbidraget kommer att användas för att underlätta för fler personer med IF i hela Sverige att använda DigiVi, genom att utbilda och stötta ombud i FUB:s lokal- och länsföreningar, men också i kommuner, regioner och LSS-verksamheter. Läs mer om DigiVi här!
 
Rapport: Godtyckligt dömda
 
Varje år ställs över 100 personer med intellektuell funktionsnedsättning av olika grad inför rätta för brott. Acta Publicas granskning av över 1000 rättsdokument visar att rättsväsendets hantering av gruppen präglas av godtycklighet.

I nära var fjärde fällande dom tas ingen hänsyn till den intellektuella funktionsnedsättningen vid straffmätning eller påföljdsval. Det förekommer också att personer med intellektuell funktionsnedsättning döms utan att funktionsnedsättningen nämns i domen.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning frihetsberövas varje år, genom häktning, fängelse och rättspsykiatrisk vård, trots att dessa miljöer är dåligt anpassade efter gruppens stödbehov. Statliga utredningar, forskare och funktionsrättsorganisationer har återkommande föreslagit en tredje påföljdsform, som mer liknar en låst LSS-bostad, utan att någon förändring har skett.

Granskningen visar också att personer med intellektuell funktionsnedsättning utnyttjas i andras brottslighet, exempelvis som målvakter i penningtvätt, för förvaring av vapen och narkotika, samt förekommer inom grov organiserad brottslighet.

Ladda ner rapporten och läs mer här.
 
Dygnsvilan får inte inskränka rätten att leva som andra
 
FUB får signaler om att utflykter och sommarläger ställs in för personer som bor i LSS-bostad, med hänvisning till de nya reglerna om dygnsvila. Det är viktigt att påminna om att målet i LSS att kunna leva som andra fortfarande gäller, liksom kvalitetsnivån goda levnadsvillkor. Utflykter mm bör kunna genomföras genom att bemanna upp ordentligt, så att personal kan avlösa varandra. Ytterligare en väg att gå är att boende i LSS-bostad ansöker om insatsen ledsagning. Inställda aktiviteter mm bör dessutom alltid leda till avvikelserapportering.

Från den 1 februari 2024 gäller särskilda regler för dygnsvila i kollektivavtalet HÖK AB, bilaga J, som tillämpas för all jourtjänstgöring inom funktionshinderområdet. 11 timmars sammanhängande dygnsvila per 24-timmarsperiod är miniminivån som regleras i EU-direktivet. När jour och arbete kombineras kan arbetstid upp till 20 timmar förläggas utan dispens ifall det är befogat utifrån verksamhetens behov. För LSS-verksamhet finns möjlighet för arbetsgivaren att söka dispens för arbetstidsförläggning upp till 24 timmar om verksamheten har det behovet. Det bör då vara möjlighet till vila och återhämtning under passet och kompenserande dygnsvila ska ges i direkt anslutning till arbetspasset.

För personliga assistenter, ledsagare och avlösare finns möjlighet att förlägga arbetstid upp till 24 timmar efter MBL-förhandling, om det är absolut nödvändigt och inte kan lösas på annat sätt.

Läs mer om reglerna för dygnsvila här.
 
MFD:s årliga rapport ”Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2023”
 
Myndigheten för delaktighet, MFD, har kommit med sin årliga rapport om hur den nationella strategin för funktionshinderpolitiken följs upp. MFD skriver att arbetet med funktionshinderpolitiken går framåt men myndigheter behöver ge funktionshinderfrågorna ett större och synligare utrymme i sin verksamhet, och även redovisa resultaten av sitt arbete på ett tydligare och mer strukturerat sätt.

MFD anser att det är bra att följa regeringens handlingsplan för införandet av funktionshinderpolitiken, men att den tydligare behöver kopplas till funktionsrättskonventionen.

MFD:s uppföljning av levnadsvillkoren visar att det finns allvarliga skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och övriga befolkningen. Det rör exempelvis ekonomisk trygghet, hälsa, utbildning, arbetsmarknad, diskriminering och utsatthet för våld.

Läs hela rapporten här.
 
Beredskap vid värmeböljor
 
Höga temperaturer beräknas bli allt vanligare i Sverige beroende på klimatförändringarna. Personer som har en nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller att reagera på risker tillhör dem som är särskilt utsatta vid värmeböljor. Det kan exempelvis gälla personer som bor i LSS-bostad.

Kunskapsguiden.se finns information om riskgrupper och symptom. Här finns även praktiska råd till vård- och omsorgspersonal om hur man kan minska risken för vätskebrist. Den informationen hittar du här.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram råd vid värmeböljor som bl.a. riktar sig till anhöriga. Mer information om finns här.
 
HFD-dom leder inte till omprövningar hos Försäkringskassan
 
Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 13 februari 2024, mål nr 2060-22, sagt att Försäkringskassan vid en ansökan om fler timmar i assistansersättning först ska göra en ny bedömning av om personen har rätt till insatsen, utan att vara bunden av tidigare bedömningar. Detta har skapat en oro att Försäkringskassan ska börja pröva om beslut om assistansersättning när det ansöks om fler timmar.

Inom ramen för Försäkringskassans funktionshinderråd, där FUB ingår, har Försäkringskassan meddelat att de inte kommer att ändra sin handläggning med anledning av domen. Detta är ett mycket bra besked för de assistansberättigade som ansöker om fler timmar.
 
Bankföreningen inför åtgärder mot bedrägerier
 
Svenska bankföreningen har den 13 maj lanserat ett paket med åtgärder för att göra det svårare för bedragare. De flesta banker i Sverige ingår i Svenska bankföreningen. Åtgärderna innebär bland annat att bankerna lättare kommer kunna spåra och sätta tidsfördröjningar för överföringar som inte stämmer överens med hur kunden normalt brukar agera. Det kommer även att innebära att kunden själv kommer kunna sätta tidsfördröjningar över vissa belopp, sätta beloppsgränser och välja att en ytterligare person ska godkänna överföringar över vissa belopp. Vissa av skydden kommer att ske automatiskt och vissa behöver kunden själv göra inställningar för.

De nya skydden kommer att införas successivt och med olika tidsramar för olika banker. För att veta hur just du kan göra för att skydda dig eller anhörig med IF för bedrägerier
 – kontakta din bank.

Du kan även läsa nyheten här.
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31     |     e-post: eva.borgstrom@fub.se