Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
April 2024

I månadens utskick:
 • Webbinarium om samhällsekonomiska konsekvenser av minskade LSS-insatser
 • Socialstyrelsens lägesrapport 2024
 • Yrkesresan
 • Viktig utredning om välfärdsteknik inom SoL och LSS-verksamheter
 • Webbinarium: Hur påverkas anhöriga till barn IF när familjen inte får det stöd man är i behov av?
 • Vad har IVO sett 2023?
 • Slutseminarium: KomBo – Kommunikationsstöd i boende och daglig verksamhet
 • Hög tid för kommuner att rekvirera årets stöd för habiliteringsersättning
 • Kammarrätten meddelar ytterligare dom som stoppar dubbla föräldraavdrag
 
Webbinarium om samhällsekonomiska konsekvenser av minskade LSS-insatser
 
Välkommen till nästa webbinarium i serien med anledning av att LSS fyller 30 år i år!

FUB gav företaget Payoff i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk undersökning av att LSS-insatser har minskat i både antal och omfattning. Fokus i undersökningen har varit de samhällsekonomiska effekterna av att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras anhöriga inte får det stöd de är i behov av. Vid webbinariet presenteras resultatet av djupintervjuer med forskare, professionella, personer med IF och anhöriga, samt en enkät och statistik. En rapport publiceras samma dag.

Medverkande: Jonas Huldt och Sven Vikberg från Payoff.
När: Onsdag 10 april, klockan 13:00-14:00
Var: Zoom

Det här webbinariet är inte på enkelt språk.

Klicka här för att anmäla dig.
 
Socialstyrelsens lägesrapport 2024
 
I lägesrapport 2024 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, har Socialstyrelsen fortsatt sin analys från 2023 av tillgången till insatser enligt LSS och socialtjänstlagen. Statistiken visar att det beviljas allt färre insatser per person. Socialstyrelsens granskning av kommunala riktlinjer i kommunerna samt dialoger med verksamheter och intresseorganisationer pekar på att tillgången till stöd, framför allt enligt LSS, har försämrats.
 
Resultaten i årets lägesrapport tyder på en ojämlik tillgång till insatser, utifrån boendekommun. De lokala skillnaderna handlar t.ex. om personkretsbedömning, där vissa kommuner ifrågasätter om personer med Downs syndrom tillhör grupp 1 i LSS personkrets. Det är även skillnader mellan kommunerna när det gäller kriterier för att beviljas olika LSS-insatser och omfattningen av insatserna.

Du kan läsa lägesrapporten här.

Du kan läsa Riksförbundet FUB:s uttalande om bostad enligt LSS och det ökade antalet beslut om boendestöd enligt Socialtjänstlagen här.
 
Yrkesresan
 
Riksförbundet FUB har länge efterlyst nationella satsningar på kompetensutveckling av personal som arbetar i LSS-verksamhet. Det är därför mycket glädjande att Yrkesresan Funktionshinder för utförare nu har publicerat den första kursen för baspersonal i LSS-verksamhet. Nästan 95 procent av Sveriges kommuner är med i Yrkesresan, som samordnas och leds av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Riksförbundet FUB ingår i en referensgrupp.
 
Kurserna tas fram av nationella experter och innehåller den bästa kunskapen inom området. På så sätt får medarbetarna del av samma aktuella kunskap oavsett var i landet de jobbar. Kurserna tas fram på nationell nivå och genomförs sedan lokalt i kommunerna med hjälp av regional samordning. Kurserna genomförs både digitalt på egen hand och tillsammans med andra vid olika kurstillfällen. Yrkesresan erbjuder kurser både för dem som är nya i yrket och för dem som har mer erfarenhet.

Läs mer här.
 
Viktig utredning om välfärdsteknik inom SoL och LSS-verksamheter
 
En pågående utredning har fått i uppdrag att ta fram förslag på reglering av användningen av välfärdsteknik vid utförandet av insatser inom socialtjänsten och LSS-verksamheter. Utredaren ska även lämna förslag på en reglering av användning av välfärdsteknik när insatser ges till personer med nedsatt beslutsförmåga.

Riksförbundet får in allt fler rapporter om användning av digitala lösningar på LSS-boenden som innebär att tillgång till personal, till exempel nattpersonal, tas bort eller minskas. Även Inspektion för Vård och Omsorg (IVO) har publicerat en rapport i höstas (Att inte få rätten att leva som andra) som redovisar brister i 80 av de 90 granskade gruppbostäderna. I två tredjedelar (64 procent) av verksamheterna används otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder.

Till exempel påtvingat kroppsligt ingrepp, begränsningar i rörelsefrihet samt övervakning och avlyssning av personer på bor i en LSS-bostad. Nyligen kunde man läsa om en kommun som planerar att använda ”smarta sensorer” på försök i ett antal LSS bostäder. Det framgår inte om kommunen har inhämtat nödvändigt samtycke från personerna som är berörda av försöket.

FUB har en expertplats i utredningen. Inför kommande möten med utredningen, vill vi ta fram ett underlag som utgår ifrån medlemmar kring användning av digital teknik i LSS bostäder som har som syfte att övervaka, t.ex. kameror, GPS sensorer och liknande. Därför kommer en enkät skickas ut inom kort till FUBs medlemmar. Länken till enkäten sprids även i våra andra kanaler.

Vid frågor, kontakta Judith Timoney på riksförbundets kansli: judith.timoney@fub.se
 
Webbinarium: Hur påverkas anhöriga till barn IF när familjen inte får det stöd man är i behov av?
 
Mona Pihl och Maria Ahlqvist från Nka och LSS 30 år-märket.
Barn och familjer är temat för det sista webbinariet för våren med anledning av att vi uppmärksammar LSS 30 år.

Alla är välkomna, men särskilt politiker och chefer som är intresserade av LSS, så sprid gärna inbjudan!

Medverkande: Mona Pihl och Maria Ahlqvist, möjliggörare/praktiker på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Enligt Socialstyrelsen (Lägesrapport 2023) minskar LSS-insatserna som riktar sig till barn och familj i antal och/eller omfattning och insatserna beviljas allt senare. I familjer där ett eller flera barn har en funktionsnedsättning går ofta en av föräldrarna ner i arbetstid, medan den andra föräldern arbetar mer än tidigare.

Socialförsäkringsstatistik visar att mammor till barn med funktionsnedsättning är arbetslösa, förtidspensionerade eller sjukskrivna i högre utsträckning än övriga mammor (Nka Kunskapsöversikt 2016:3).

När: Onsdag 17 april, klockan 13:00-14:00

Var: Zoom

Det här webbinariet är inte på enkelt språk.

Klicka här för att anmäla dig.
 
Vad har IVO sett 2023?
 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har den 1 mars släppt årets rapport där myndigheten redovisar de största iakttagelserna under 2023. IVO tar upp de omfattande bristerna vad gäller tvångs- och begränsningsåtgärder i LSS-bostäder som konstaterades under myndighetens riktade tillsyn. IVO konstaterar att kompetensförsörjning är ett problem för hela sektorn. Rapporten belyser även problem med oseriösa aktörer samt att IVO har dragit in något färre beslut än tidigare år. Den största orsaken till återkallade beslut är ekonomisk misskötsamhet. IVO konstaterar även att det är många beslut enligt LSS som inte verkställs. Under 2023 har 5794 LSS-beslut rapporterats till IVO som inte verkställts inom 3 månader.

Läs rapporten här.
 
Slutseminarium: KomBo – Kommunikationsstöd i boende och daglig verksamhet
 
Arvsfondsprojektet KomBo – kommunikationsstöd i boende och daglig verksamhet - börjar nu gå mot sitt slut. KomBo har haft som mål att tillgodose rätten till kommunikation genom att nätverket runt personen får kunskap om kommunikationsstöd. KomBo har genomförts av Dart specialistenhet för kommunikationsstöd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, i samarbete med Riksförbundet FUB och Autism Sverige.

Slutseminarium för beslutsfattare, chefer, verksamhets- eller metodutvecklare eller annan profession t ex logoped, arbetsterapeut eller specialpedagog:
 • Stockholm: 6 maj kl. 13-16
 • Malmö 22 maj kl. 13-16
 • Umeå 23 maj kl. 11-13.30
Mer information och anmälan till slutseminarierna finns här.

Projektet bjuder in till föreningsträff för alla intresserade:
 • Stockholm: 6 maj kl. 18-20
 • Malmö 22 maj kl.18-20
 • Umeå 23 maj kl. 18-20
Mer information och anmälan till föreningsträffarna finns här.
 
Hög tid för kommuner att rekvirera årets stöd för habiliteringsersättning
 
För sjätte året i rad kan kommuner få extra statligt stöd för att ”införa, bibehålla eller höja”
habiliteringsersättningen för personer som har LSS-insatsen daglig verksamhet. Sedan 2018 har utvecklingen varit mycket positivt, både vad det gäller hur många kommuner rekvirera stödet och hur stor andel av stödet som betalas tillbaka. 

I Socialstyrelsens senaste rapport kan man läsa att ”totalt rekvirerade 285 kommuner cirka 346 miljoner kronor vilket utgör cirka 99 procent av det totala bidraget.” Endast 7% av totalt fördelade medel blev oförbrukade, vilket är mycket lägre än tidigare år. Dock handlar det om drygt 26 miljoner kronor som borde hade kommit deltagare i daglig verksamhet till godo. FUB blir nöjd först när samtliga pengar betalas ut till alla som har rätt till dem!

Här kan man se hur mycket pengar den egna kommunen kan rekvirera.

Sista ansökningsdag: 2024-06-03
 
Kammarrätten meddelar ytterligare dom som stoppar dubbla föräldraavdrag
 
Kammarrätten i Sundsvall har den 14 mars meddelat en dom där man förklarar det dubbla föräldraavdraget som felaktigt.

I detta fall gällde det ett kommunalt beslut. Både Försäkringskassan och många kommuner har sedan föräldraavdraget infördes i januari 2023 gjort dubbla avdrag, först har man dragit av föräldraansvar i bedömningen av behovet och sedan har man tillämpat det nya schablonavdraget. Nu har Kammarrätten i Sundsvall genom två domar konstaterat att detta är felaktigt.
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31     |     e-post: eva.borgstrom@fub.se