Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
Februari 2024

I månadens utskick:
 • FUB anordnar LSS 30 år – webbinarier våren 2024
 • Regleringsbrev 2024 för centrala myndigheter
 • Socialstyrelsen reviderar föreskrifter och allmänna råd om bostad enligt LSS
 • Nka:s koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning
 • Krisinformation på lättläst
 • Utredning om användningen av välfärdsteknik i insatser enligt Sol och LSS
 • Webbträff om tydliggörande pedagogik i praktiken
 • Försäkringskassans uppföljning av lagändringar inom personlig assistans
 • Inspektionen för Socialförsäkringens granskning av lagändringar inom personlig assistans
På vår webbplats samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finns alla tidigare nyhetsbrev (klicka på "Läs mer").
 
FUB anordnar LSS 30 år – webbinarier våren 2024
Riksförbundet FUB uppmärksammar att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fyller 30 år i år. Det gör vi bl.a. genom att anordna webbinarier med forskare och experter, som berättar om tillämpningen av LSS ur olika infallsvinklar. Primär målgrupp för webbinarierna är politiker på nationell- och lokal nivå samt chefer i LSS-verksamhet.
 
Regleringsbrev 2024 för centrala myndigheter
Regleringsbrevet är regeringens viktigaste styrmedel för att operativt styra myndigheters verksamhet. Syftet är att verkställa regeringens politik. Myndigheterna får regleringsbrevet i slutet av december. Det träder i kraft den 1 januari och gäller i ett år.

Kansliets intressepolitiska grupp har läst regleringsbreven för Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Inspektionen för socialförsäkringen, ISF och Myndigheten för delaktighet, MFD utifrån uppdrag som berör FUB:s målgrupp. Vi kan konstatera att årets regleringsbrev innehåller förhållandevis få uppdrag som berör FUB:s målgrupp. Se sammanställningen i bilagan här.
 
Socialstyrelsen reviderar föreskrifter och allmänna råd om bostad enligt LSS
Under våren 2024 kommer Socialstyrelsen arbeta med att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd för LSS-insatserna bostad för barn eller ungdomar (SOSFS 2012:6) respektive vuxna (SOSFS 2002:9).

Riksförbundet FUB kommer ingå i en referensgrupp till Socialstyrelsen i arbetet med att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd om dessa bostadsformer. FUB medverkade även med synpunkter och erfarenheter i en förstudie, som föregick den kommande revideringen.
 
Nka:s koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har i samarbete med Socialstyrelsen genomfört projektet Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Detta, för att ge intresserade kommuner möjlighet att utveckla och praktiskt tillämpa funktionen som koordinator.

Projektet pågick i tre år och är nu avslutat. Det har sin bakgrund i det kunskapsstöd som Socialstyrelsen presenterade 2017 på uppdrag av Socialdepartementet (Vägar till förbättrad samordning för barn med funktionsnedsättning).

Mer information hittar du här!
 
Krisinformation på lättläst
Det är mycket som händer i vår omvärld nu som väcker oro hos väldigt många personer.
Vi vet att det kan vara särskilt svårt för personer med IF att hitta nyheter och information som är presenterad på ett begripligt sätt. Därför vill vi passa på att lämna följande tips som vi har berättat om tidigare:
 • Råd kring krig och oro. Det togs fram om i samband med Rysslands invasion i Ukraina och är mycket fortfarande relevant nu. (Klicka gärna på Läs mer för mer information.)
   
 • På önskemål av, bland annat FUB, har MSB tagit fram broschyren Om krisen eller kriget kommer på lättläst svenska. Den kan laddas ned här.
   
 • Aktuell information på lättläst på krisinformation.se
   
 • Webbtidningen 8 sidor så klart! Nyheter på lättläst. Den finns här.
 
Utredning om användningen av välfärdsteknik i insatser enligt Sol och LSS
Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå en reglering av hur välfärdsteknik (digitala lösningar) kan användas vid utförande av insatser SoL och insatser enligt LSS. Direktivet till utredningen kan du läsa här.

I utredningens expertgrupp ingår Judith Timoney, intressepolitisk ombudsman på Riksförbundet FUB. Judith är tillsatt som Funktionsrätt Sveriges representant.

Två av de mycket viktiga frågeställningarna som utredningen ska titta på är:
 • analysera och föreslå hur en reglering kan utformas så att personer med nedsatt beslutsförmåga kan få ta del av insatser genom digital teknik på lika villkor som andra.
   
 • göra en integritetsanalys där behovet av skydd för den personliga integriteten beaktas.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2025.
 
Webbträff om tydliggörande pedagogik i praktiken
FUB Västra Götaland bjuder in till träff med författare till boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Boken ger konkreta verktyg för hur verksamheter och familjer kan verka för att göra tillvaron begriplig, hanterbar och kommunikativt tillgänglig i syfte att skapa största möjliga delaktighet.

Meddela namn och till vilken mailadress du vill ha länken till webbträffen. Webbträffen är digitalt via Teams. Anmälan tas emot fram till att webbträffen startar.

Anmäl dig till vg@fub.se
 
Försäkringskassans uppföljning av lagändringar inom personlig assistans
Försäkringskassan har haft ett regeringsuppdrag att följa upp lagändringarna gällande personlig assistans som trädde i kraft den 1 januari 2023. Lagändringarna innebar två nya grundläggande behov samtidigt som ett grundläggande behov togs bort, samt införande av schablonavdrag för föräldraansvar. Uppföljningen har rört perioden januari – juli 2023, dvs. en period om 7 månader.

Försäkringskassan redovisar bland annat att under perioden januari till och med juli 2023 beviljades 434 personer assistansersättning. Det är 165 personer fler än motsvarande period året innan. Försäkringskassans granskning visar också att fler barn fått assistans. 2022 beviljades 135 barn assistansersättning under denna period, 2023 var det 210 barn. Försäkringskassan säger dock att det är för kort period för att dra några stora slutsatser.

Läs hela rapporten här.
 
Inspektionen för Socialförsäkringens granskning av lagändringar inom personlig assistans
Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, har i en rapport utvärderat de lagändringar som trädde i kraft i januari 2023 för personlig assistans. ISF konstaterar att fler har ansökt om och beviljats assistansersättning men att det är för tidigt att dra några slutsatser.

Kraven för att beviljas tid för de nya grundläggande behoven är höga, trots att syftet med dem var att utvidga rätten till assistans. ISF säger också att det är oklart hur schablonavdraget för föräldraansvar ska göras och att det leder till problem i bedömningarna. Därför rekommenderar ISF regeringen att överväga att tydliggöra regelverket för schablonavdraget, men också att se över möjligheterna att ompröva rätten till assistansersättning. ISF rekommenderar även Försäkringskassan att göra fler hembesök samt att göra det lättare för barn att komma till tals.

 
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31     |     e-post: eva.borgstrom@fub.se