Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
Mars 2024

I månadens utskick:
 • Webbinarium: Kvalitet i LSS-verksamhet: hur påverkar organisationens struktur och chefers roll?
 • Omvärldsbevakningsmöte i Socialstyrelsens funktionshindersråd
 • Webbinarium: Kommuners lag- och domstolstrots när det gäller LSS
 • FUB avvisar förslag om tvångsförflyttning av boende i LSS-bostad
 • FUB uttalar sig om dödsfall i Borlänge: "Kompetenscentrum behövs omgående"
 • FUB skickade skrivelse om kontanter
 • Intradagarna 2024
 • Följ sändningen från Genève när Sverige utfrågas av FN:s kommitté för Funktionsrättskonventionen!
 • MSB och SKR: Handbok om kommunal krisberedskap - socialtjänst
 • Nio nya filmer om att ha intellektuell funktionsnedsättning
 • Ny dom från HFD öppnar upp för omprövningar inom personlig assistans 
 • Material för kompetensutveckling kring utmanande beteende, samt att minska medicinanvändandet för personer med IF 
 
Webbinarium: Kvalitet i LSS-verksamhet: hur påverkar organisationens struktur och chefers roll?
 
Riksförbundet FUB uppmärksammar under hela år 2024 att LSS-lagen fyller 30 år. Under våren anordnar vi fyra webbinarier som belyser LSS ur olika synvinklar. Vill du veta mer om alla vårens webbinarier? Klicka här!
 
Det första webbinariet anordnas onsdagen den 6 mars. Medverkar gör Petra Björne som är Fil dr, FoU-koordinator vid Malmö stads funktionsstödsförvaltning och forskare vid Umeå universitet.
 
Tema för webbinariet
Personer med IF med stöd av LSS har ofta insatser under lång tid. Exempelvis kan de bo i en gruppbostad under hela sitt vuxna liv. Därför är det extra viktigt att verksamheten lever upp till lagens syfte att garantera goda levnadsvillkor, det vill säga stödjer egna val och beslutsfattande och är utformad utifrån personens preferenser och behov. Forskning visar att organisationens engagemang och chefers aktiva roll har en viktig påverkan på kvaliteten. Webbinariet kommer att diskutera hur kvalitet i en LSS-verksamhet kan beskrivas och följas upp.
 
Alla intresserade är välkomna att delta, men särskilt politiker och chefer som ansvarar för LSS i kommunen. Tipsa gärna någon som har glädje av detta!
 
När: Onsdag 6 mars, klockan 13:00-14:00
 
Var: Zoom
 

Anmäl dig här.

Webbinariet är inte på enkelt språk.
 
Omvärldsbevakningsmöte i Socialstyrelsens funktionshindersråd
 
Riksförbundet FUB är representerat i Socialstyrelsens funktionshindersråd genom kansliets intressepolitiska samordnare. En gång per år har rådet ett omvärldsbevakningsmöte, då intresseorganisationerna ger en nulägesbeskrivning av personer med funktionsnedsättnings villkor kopplat till Socialstyrelsens arbetsområden socialtjänst (inklusive LSS) och hälso- och sjukvård.  

Se FUB:s skrivelse med förslag på frågor som vi tycker att Socialstyrelsen ska uppmärksamma och driva under 2024 eller i en nära framtid här.
 
Webbinarium: Kommuners lag- och domstolstrots när det gäller LSS
 
 
Tema för webbinariet
Det blir allt vanligare att kommuner inte följer lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, med hänvisning till bristande resurser. Detta trots att LSS är en rättighetslag. Politiker i en kommunal nämnd kan dömas för tjänstefel i samband med myndighetsutövning, men likväl åtalas inte förtroendevalda för tjänstefel.

Medverkar i webbinariet gör Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Alla intresserade är välkomna att delta i webbinariet, men särskilt politiker och chefer som ansvarar för LSS i kommunen. Sprid gärna information!
 
När: Måndag 18 mars, klockan 13:00-14:00

Var: Zoom

Anmäl dig här.


Webbinariet är inte på enkelt språk.

Riksförbundet FUB uppmärksammar under hela år 2024 att LSS-lagen fyller 30 år. Under våren anordnar vi fyra webbinarier som belyser LSS ur olika synvinklar. Vill du veta mer om alla vårens webbinarier? Klicka här!
 
FUB avvisar förslag om tvångsförflyttning av boende i LSS-bostad
 
Riksförbundet FUB avstyrker i sin helhet de förslag som den statliga utredningen om smittskyddsfrågor lämnar i betänkandet Några smittskyddsfrågor inom socialtjänsten och socialförsäkringen (SOU 2023:56).

FUB anser att införandet av en laglig möjlighet att tvångsförflytta personer som bor i en bostad enligt LSS, som en extraordinär smittskyddsåtgärd, skulle innebära en stor och helt oacceptabel tillbakagång i hur samhället ser på människor med intellektuell funktionsnedsättning. FUB vill i stället se förbättringsåtgärder på andra områden, som skulle ha större positiv effekt på smittskyddet i en kommande epidemi eller pandemi. Som exempel kan nämnas: tillräckligt med tillsvidareanställd personal, färre timanställda, stärkt kompetens hos personal om t.ex. basala hygienrutiner samt närvarande chefer.

Läs FUB:s remissyttrande här.
 
FUB uttalar sig om dödsfall i Borlänge: "Kompetenscentrum behövs omgående"
 
Nyligen avled Tommy, en 59-årig man med Downs syndrom, på en av Borlänge kommuns gruppbostäder. Anhöriga har anmält kommunen till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för vanvård. Bland annat larmade anhöriga om övermedicinering och olagliga tvångsåtgärder, men inget hände. Efter hans död hittade man råttbon i lägenheten i LSS-gruppbostaden. Det här rapporterade Lokalt i Borlänge om. Artikeln finns här. 
 
Tommys död visar på den yttersta tragiska konsekvensen om de kompetensbrister som finns inom LSS-bostäder. För att få mer kunskap och kompetens i LSS-verksamheter tycker Riksförbundet FUB att regeringen ska starta ett nationellt kompetenscentrum om intellektuell funktionsnedsättning och autism. FUB tycker också att det behövs ett kunskapslyft i LSS. Detta behöver ske omgående för att något sådant här aldrig ska hända igen.  
 
FUB skickade skrivelse om kontanter
 
Riksförbundet FUB har tillsammans med Autism Sverige skickat in en skrivelse till utredare Dennis Dioukarev avseende utredningen om möjlighet att betala med kontanter för livsnödvändiga varor.  
I skrivelsen tar FUB upp vikten av att beakta tillgänglighetsaspekter och funktionsrättsperspektiv vid översynen av kontantbetalningar för livsnödvändiga varor.

Kontanter används i allt mindre utsträckning i Sverige. På tio år har andelen som betalar med kontanter minskat från cirka 40 procent till under 10 procent och många butiker har helt slutat att ta emot kontanter.  

 
FUB har under en längre tid tagit emot oroande signaler från anhöriga till personer som bor på gruppbostäder enligt LSS, om att det blir allt svårare för de boende att genomföra betalningar. Det gäller viktiga behov som matinköp och betalning för olika aktiviteter med mera. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning kan i praktiken inte få ett betal-/kreditkort och är därmed helt hänvisade till kontanta medel. Det är därför en viktig fråga ur ett tillgänglighetsperspektiv att alla personer, även de som bor på en gruppbostad, ska kunna använda kontanter framöver. 
 
Intradagarna 2024
 
Den 23-24 september är det dags för Intradagarna i Stockholm, för dig som arbetar med stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under två intensiva och lärande kunskapsdagar kan du träffa andra som arbetar inom liknande områden, besöka utställningar och lyssna på intressanta föreläsningar.
 
Klicka här för att läsa mer och se programmet. Det finns under Bilagor.

Klicka här för att anmäla dig till Intradagarna.

Vill du bli utställare eller har andra frågor, mejla intradagarna@fub.se.
 
Årets konstverk är gjort av Momoko Takamatsu, Konstskolan Linnea, Stockholm.
 
Följ sändningen från Genève när Sverige utfrågas av FN:s kommitté för Funktionsrättskonventionen!
 
Det har gått tio år sedan Sverige förhördes för första gången av FN:s övervakningskommitté i Genève. Den 11–12 mars i det dags igen! Förhöret handlar om hur Sverige lever upp till rättigheterna i konventionen för personer med funktionsnedsättning. Från Sverige kan vi följa förhöret direkt via webben, enligt dessa tider:

Måndagen den 11 mars
Kl. 15:00 – 18:00
Av särskilt intresse under detta pass, är frågorna kring Artikel 19 som ofta kallas LSS-artikeln.

Tisdagen den 12 mars
Kl. 10:00 – 13:00
Utfrågningen fortsätter, bland annat om Artikel 19.

Sändningen är på engelska. Klicka här för att hitta aktuella länkar.
 
MSB och SKR: Handbok om kommunal krisberedskap - socialtjänst
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tillsammans tagit fram handboken Kommunal krisberedskap:2. Kommunala verksamheter, socialtjänst (nov 2022).

Syftet är att ge kommunerna ett samlat stöd för hur de kan jobba med krisberedskap i olika verksamheter. Ett kapitel handlar om socialtjänst (inklusive LSS). Det innehåller en bra genomgång av myndigheters ansvar och roller, risker och sårbarheter samt vilken planering som behöver göras. Handboken kan även vara användbar för FUB:s lokalföreningar i det lokala påverkansarbetet.

Läs handboken här.
 
Nio nya filmer om att ha intellektuell funktionsnedsättning
 
Habilitering och hälsa i Stockholm har nyligen släppt nio nya korta filmer där tre olika vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) berättar om vilket stöd som varit bra, hur det fungerar med vänner och annat i livet. Filmerna kompletterar tidigare filmer där tre andra vuxna personer med IF även berättar om liknande saker. Totalt finns det idag 24 filmer att se på. 
 
Filmernas syfte är att lyfta upp och prata om diagnosen IF och få personer med IF, men även andra, att känna igen sig och öppna upp för diskussioner. Filmerna ska bryta stigma, krossa fördomar och sprida kunskap. Man vill att filmerna sprids till alla, så många som möjligt,  även till de som inte söker habiliteringsinsatser. 
 
Förutom filmerna hittar man även mycket mer information på hemsidan till exempel om IF-grupper som unga och vuxna från 15 år kan anmäla sig till. I grupperna pratar man om kärlek, kompisar, jobb, funktionsnedsättning och sexualitet. Grupperna ses en gång per vecka under en termin och är en och en halvtimme långa. Du hittar filmerna och information om grupperna här.
 
Ny dom från HFD öppnar upp för omprövningar inom personlig assistans 
 
Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 13 februari 2024, mål nr 2060-22, beslutat att Försäkringskassan vid en ansökan om fler timmar först ska göra en ny bedömning av om den sökande har rätt till insatsen, och utan att vara bunden av tidigare bedömningar.

I det aktuella ärendet hade personen ansökt om fler timmar, och nu öppnar alltså domstolen upp för att Försäkringskassan kan ompröva behovet av assistans helt vid en ansökan om fler timmar. Detta har Försäkringskassan inte kunnat göra sedan 2018 då tvåårsomprövningarna stoppades.

FUB ser nu risker att personer inte kommer våga ansöka om fler timmar med risk att få neddragen eller indragen assistans. Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, rekommenderade regeringen i sin rapport Rapport 2024:1 Förändringar inom assistansersättningen att öppna upp för att Försäkringskassan ska kunna göra omprövningar av assistansersättning. Om och hur domen kommer tillämpas av myndigheter, samt om regeringen ändrar regleringen återstår att se.  
 
Material för kompetensutveckling kring utmanande beteende, samt att minska medicinanvändandet för personer med IF 
 
I Storbritannien finns utbildningsprogrammet SPECTROM för baspersonal i bostäder för personer med IF. Syftet med utbildningen är att minska användandet av psykofarmaka. Det är viktigt att personalen förstår orsakerna till utmanande beteende och hur man kan förebygga och minska utmanande beteende. Läs mer om projektet här. 

Socialstyrelsen har även ett kunskapsstöd: Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet – ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal (2015). I kunskapsstödet anges att vuxna personer med IF behöver ett individuellt anpassat stöd. Det vilar därför ett stort ansvar på LSS-verksamheter som ska stödja personerna att låta deras individuella förutsättningar och behov vara vägledande i användandet av arbets- och förhållningssätt. Kunskapsstödet ger praktisk vägledning i hur detta ska ske i praktiken. Läs kunskapsstödet här.
 
 
Frågor eller synpunkter om nyhetsbrevet?

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare
tel: 08 - 508 866 31     |     e-post: eva.borgstrom@fub.se