Nyheter från utbildningsnämnden!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 18 februari 2021.
 
Kvalitetsanalys 2020: Fortsatt god kvalitet i Nackas förskolor och skolor
 
Kvalitetsanalysen för 2020 bedömer att kvaliteten generellt är fortsatt god inom samtliga skolformer som analysen omfattar. Trots coronapandemin har elevernas kunskapsresultat i grund- och gymnasieskolan förblivit höga eller till och med förbättrats, jämfört med år 2019.
 
Färsk statistik om personal och barn i Nackas förskolor
 
I ärendet redovisas statistik om personal och utbildningsnivå på respektive förskola i Nacka och i Nacka totalt. Uppgifterna avser den 15 oktober 2020 och baseras på de uppgifter som förskolorna redovisat till utbildningsenheten.
 
Fortsatt nöjda huvudmän inom förskola och skola
 
En färsk enkätundersökning visar att huvudmännen inom förskola och skola är nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka. Flera av huvudmännen uppger att de har bra erfarenheter av att verka i Nacka och att de kan tänka sig att utvidga sin verksamhet i kommunen.
 
Så här arbetar skolorna för Ett drogfritt Nacka för unga
 
Utbildningsenheten har som i ett led i kommunens strategi för Ett drogfritt Nacka för unga frågat rektorer för högstadie-skolor och gymnasieskolor i Nacka om deras arbete med svaren på Stockholmsenkäten. 
 
Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg 2020
 
Utbildningsenheten har under 2020 genomfört regelbunden och riktad tillsyn och insyn i förskolor och pedagogisk omsorg. Granskningen visar att förskolor och pedagogisk omsorg generellt håller god kvalitet inom granskade områden.
De flesta som granskats har inga brister alls.
 
Vi utvärderar för utveckling! Utvärderingsplan 2021
 
Utbildningsnämnden fastställer årligen en plan för den uppföljning och utvärdering som nämnden ansvarar för. Utgångspunkten för samtliga uppföljningar och utvärderingar är barnperspektivet, det vill säga att barnen och eleverna i förskolor och skolor i Nacka ska få en utbildning av hög kvalitet.
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se